"Musicie wiedzieć, że Bóg stworzył wszechświat i wszystko co na nim istnieje. On jako Władca nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach uczynionych ludzką ręką. Nie jest On zależny od usług rąk ludzkich, jakby czegoś Mu brakowało, bo On Sam każdemu dał życie, oddech i w ogóle wszystko co potrzeba. On sprawił, ze wszyscy ludzie na świecie biorą początek od jednego człowieka. Określił też im czas, oraz granice ich zamieszkiwania po całym obszarze ziemi. Uczynił tak, żeby ludzie szukali Go i czując Jego obecność znajdowali Go, bo On Jest przecież niedaleko od każdego z nas. W Nim przecież istniejemy, żyjemy i poruszamy się..." (Dzieje Apostolskie 17:24-28)

Głodny Boga i Jego Słowa

"Jestem ukrzyżowany razem z Chrystusem, wskutek tego nie żyję już ja, lecz to Chrystus żyje we mnie. Prawda, na razie żyję moim doczesnym życiem w ciele; to jednak żyję dzięki wierze w Syna Bożego, Który mnie ukochał i Samego Siebie za mnie poświęcił." (List do Galacjan 2:20)

Świadectwo mojego życia

  Mam na imię Grzegorz, pochodzę z pewnej dolnośląskiej kotliny u podnóża Gór Sowich.  Z natury jestem nieco ekscentrycznym introwertykiem, jednak z Łaski Boga, Który mi jej udzielił jestem osobą wierzącą od 1990 r. Mając wtedy 17 lat, doświadczyłem osobiście Zbawczej, Bożej Mocy Pana Jezusa Chrystusa w moim własnym pokoju. Stało się to w momencie, kiedy kolejny raz czytałem Nowy Testament, a muszę wspomnieć, że było to w czasie gdy nie radziłem sobie wówczas z różnymi problemami nastoletniego życia, które doprowadziły mnie również do chęci odebrania sobie życia. Bezskuteczne były wszystkie wcześniejsze próby dowartościowania własnej osoby w poszukiwaniu tym samym sensu życia. Próbowałem to czynić w medytacjach wschodnich, jak i w zainteresowaniach astrologią (znaki zodiaku i horoskopy), chiromancją (wróżenie z dłoni). Byłem wtedy nieświadomy duchowych niebezpieczeństw wynikających z mojego w tamtym czasie zainteresowania okultyzmem, oraz niektórymi praktykami okultystycznymi, które jak się później dowiedziałem z Biblii, są one nie bez powodu zakazane w Słowie Bożym. Bóg jednak uchronił mnie od złych skutków tychże praktyk poprzez szybsze ich zaprzestanie. W porę oczywiście usłyszałem od przyjaciół opowiedzianą mi Ewangelię, będącą jak się okazało również dla mnie Dobrą Nowiną o Bogu, Ojcu w niebie, Który Jest także moim kochającym mnie bezinteresownie i bezwarunkowo, Ojcem. Który pragnie się stać wszystkim ludziom bliski, oraz Jest On zainteresowany zarówno mną, jak i Tobą czytelniku tej strony. On ukochał mnie i Ciebie, aż poprzez Ofiarę Śmierci Krzyżowej Jezusa Chrystusa, Bożego Syna na wzgórzu Golgoty.

To są dwa fragmenty Pisma Świętego,
które szczególnie utkwiły mi w sercu,
w młodym wieku, kiedy zacząłem czytać Biblię.


  Zainteresowany więc tymi informacjami, które są uwiarygodnione w oparciu o Biblię, zapragnąłem właśnie sprawdzać u źródła to, o czym słyszałem od bliskich mi przyjaciół. Zacząłem więc czytać Pismo Święte, jako Słowo Odwiecznego Boga, a nie jedynie jako kolejną archaiczną historię starożytnych morałów i poezji. Gdy im częściej i więcej czytałem Biblię, zacząłem doświadczać przemiany w moich emocjach, poprzez Pokój Boży, którego zacząłem coraz częściej doświadczać w swoim sercu. Ale najważniejszym było to, że swoją ufność położyłem w ponadnaturalnej mocy drogocennej Krwi Zbawiciela Jezusa Chrystusa, przyjmując tę Dobrą Nowinę o Zbawicielu mojej duszy, przez wiarę mojego serca, czyli mając coraz większą pewność i świadomość tego, po co za mnie umarł Chrystus, a mianowicie, abym uzyskał od Boga Ojca odpuszczenie moich grzechów, które Jemu wtedy szczerze wyznałem. Wierzę, że otrzymałem obietnicę Życia wiecznego, które jest też dla każdego człowieka, dla każdego kto szczerym sercem uwierzy w Jezusa! To co psychologowie często definiują, np. jako psychikę, świadomość, czy też podświadomość, Pismo Święte bez niepotrzebnych spekulacji określa słowem duch, serce, lub dusza, aby ukazać, że jeśli pochodzą one w nas od Stwórcy Boga, powinny więc one być powierzone Jemu. Jedynie Bóg może uporządkować życie, które Sam dał człowiekowi. Nie przekreślam pomocy lekarzy, psychiatrów, psychologów i psychoterapeutów, jednak sam fakt częstych pomyłek u takich ludzi, obudza we mnie świadomość istnienia Kogoś większego, Kto jest Stwórcą i Doskonałym Konstruktorem wszelkiego życia na ziemi.
  Tak! Swoje zbawienie zawdzięczam Jezusowi Chrystusowi, mojemu Panu i Zbawcy, któremu powierzyłem swoje życie. Od początku więc zacząłem odważnie świadczyć o Nim publicznie, zarówno w indywidualnych rozmowach, jak i na różnego rodzaju ewangelizacjach publicznych.

  Mimo też wielu kłopotów w życiu, konsekwentnie jednak cały czas trwałem w relacji z Bogiem, w którym pokładam nadal swoją ufność każdego dnia i trwam tak aż do dnia dzisiejszego, nadal karmiąc się Słowem Bożym zapisanym w Biblii, która jest dla mnie wyjątkową księgą i jedyną autorytatywną normą mojej wiary i życia. Jest Ona Spisaną pod natchnieniem Ducha Świętego. W ten oto sposób posilam swoją duszę, a nie jedynie ciało.

  W posłuszeństwie Odwiecznemu Słowu Boga Żywego przyjąłem chrzest wodny w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, wyznając tym samym swoimi ustami, wiarę mojego serca o tym że Jezus Chrystus jest teraz moim osobistym Zbawicielem i Panem!

  Wydarzenie to odbyło się na jednym z letnich, chrześcijańskich wyjazdów, jednego z kościołów chrześcijańskich o charakterze pentekostalnym, było to w lipcu, 1995 r.

  Pragnę tak trwać w Chrystusie do końca mojego życia na ziemi! Każdy dzień pragnę oddawać Bogu na Jego chwałę, a czynię to przez wyrażanie radosnym uwielbianiem Boga zarówno w osobistej modlitwie, tj. sam na sam z Bogiem, jak i na publicznych nabożeństwach chrześcijańskich zgromadzeń niezależnie od wyznań ewangelicznych (baptystycznych, zielonoświątkowych...) kościołów chrześcijańskich.

  Skoro w swoim świadectwie wspomniałem o różnych kościołach i wyznaniach chrześcijańskich, to pragnę również poinformować że świadomy również jestem, że Bóg dzisiaj ma wiele swoich dzieci, choć w wielu różnych kościołach i wyznaniach chrześcijańskich. Jednak nie dzielę ludzi wierzących (1 List do Koryntian 1:12-15) i nie zamierzam czynić różnicy z powodu wiary w Jezusa wśród chrześcijan (List św. Jakuba 2:1), a będąc świadomym, że podziały niestety już istnieją, przynajmniej ze względów historycznych, a podobno i tak muszą one istnieć, jak oznajmia Słowo Boże, aby się okazało, kto jest prawdziwym chrześcijaninem (Ewangelia św. Łukasza 22:31-32; 1 List do Koryntian 11:18-19). Jednak staram się pamiętać, abym nie wdawał się w ocenę poglądów słabszych w wierze (Rzymian rozdziały 14, 15 i 16), również po prostu staram się jak apostoł Paweł być wszystkim dla wszystkich (1 List do Koryntian 9:19-23). Ważne by już więcej samemu nie tworzyć nowych podziałów wśród Braci, i aby nie być już nigdy cielesnym wierzącym (1 List do Koryntian 3:1-6), chorującym na wszczynanie sporów (1 List do Tymoteusza 6:4-5), lecz aby być gotowym wydawać owoc Ducha Świętego (12 rozdział Listu do Rzymian, 1 Koryntian 13 rozdział i Galacjan 5:22-23)

Na stronie tej korzystam z różnych tłumaczeń Pisma Świętego, ponieważ jestem głęboko przekonany, że wiele z nich powstało z inspiracji Ducha Świętego, a są to:
Biblia Warszawska (1975), Biblia Tysiąclecia (2 i 5 wyd.), Biblia Brzeska (1559-1563), Biblia Gdańska (1632), Uwspółcześniona Biblia Gdańska (2012), Nowa Biblia Gdańska (2012), Biblia Poznańska (1975), Biblia Warszawsko-Praska (ks. bp. Kazimierza Romaniuka z 1997 r.), Przekład Izaaka Cylkowa, Przekład Józefa Kruszyńskiego ST, Przekład Współczesny NT, Przekład ks. Seweryna Kowalskiego z 1956 roku (NT), Przekład Remigiusza Popowskiego NT, Przekład Eugeniusza Dąbrowskiego NT, Przekład Bolesława Goetze NT, Leningrad Codex (Stary Testament; scripture4all.org), Textus Receptus (Nowy Testament; scripture4all.org), Ewangeliczny Przekład Interlinearny Biblii (biblia.oblubienica.eu), Biblia Ewangeliczna (Przekład Dosłowny NT), Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza w przekładzie pastora Piotra Zaremby i Anny Haning z Ewangelicznego Instytutu Biblijnego (Poznań 2016); "Słowo Życia" (parafraza NT), Przekład Ekumeniczny NT, Przekład Davida H. Sterna NT. Używałem również czasami, ale rzadko anglojęzyczne przekłady, takie jak: King James Version, New King James (biblia-online.pl i biblegateway.com).

<< Moje podróże

Kulisy powstawania strony Głodny Boga i Jego Słowa >>