. Rozważanie Biblijne ze stycznia 2023 r.
"Każda Wypowiedź Boga Jahwe Jest Sprawdzona w Ogniu i Jest Osłoną dla tych, którzy u Niego szukają opieki. Do Jego słów niczego nie dodawaj..."
(Z Księgi Przysłów tj. Przypowieści Salomona 30:5-6a)

CODZIENNE ROZWAŻANIA BIBLIJNE


Objawienie w Osobie Pana Jezusa Chrystusa Odwiecznej Miłości Boga - 31 stycznia 2023 r.

  "(...) Do nieba przecież nie wszedł nikt z wyjątkiem Tego, co zstąpił z nieba, Syna Człowieczego (Por.Przyp.Sal.30:4), który z nieba przyszedł. Podobnie jak Mojżesz na pustyni umieścił wysoko na slupie węża miedzianego (Por.4Mojż.21:4-9), tak On Syn Człowieczy musi zostać wywyższony, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale mógł mieć życie wieczne (Por.1Mojż.15:6), bo w ten właśnie sposób Bóg ukochał świat, że poświęcił Swojego Jedynego i Niepowtarzalnego w swoim rodzaju (gr. μονογενη - monogenē, Jednorodzonego) Syna za grzech tego świata, aby każdy, wierzący w Niego, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bóg przecież nie posłał Syna, by potępił (gr. κρινη - krinē, sądzić) świat, ale aby świat był zbawiony przez Niego (Por.Izaj. 53:11). Wierzący w Niego, nie podlega osądzeniu, ale kto nie wierzy, już jest osądzony, dlatego że nie zaufał (gr. μη πεπιστευκεν εις ονομα - mē pepisteuken eis onoma, nie uwierzył w Imię; por.Dz.Ap.4:12) Jedynemu Prawowitemu Synowi Boga."

(Nasz Pan Jezus Chrystus w Ewangelii wg. św. Jana 3:13-18)


Wyjaśnienia duchowych spraw z nieba od Boga - 30 stycznia 2023 r.

"(...) "W tamtym czasie pomiędzy faryzeuszami znany był pewien człowiek, przywódca żydowski, mający wysoką pozycję, któremu było na imię Nikodem. Człowiek ten przyszedł do Jezusa w nocy i powiedział: Rabbi, to oczywiste, że jesteś nauczycielem który od Boga pochodzi, bo nikt takich cudów które Ty czynisz, czynić nie może, jeżeli Bóg nie był z nim. Jezus odpowiedział: Rzeczywiście, posłuchaj uważnie, że nikt nie może zobaczyć Królestwa Boga, jeżeli się nie narodzi na nowo z wysoka. Wtedy Nikodem zapytał: W jaki sposób człowiek dorosły może się urodzić, będąc starym? To przecież niemożliwe, aby znalazł się jeszcze raz w łonie swej matki, a następnie przyjść na świat po raz drugi. Jezus odpowiedział: Widzę, że niczego nie rozumiesz. Posłuchaj więc raz jeszcze, jeżeli się kto nie narodzi z wody i z Ducha, nie jest w stanie wejść do Królestwa Boga. Co wzięło swój początek z ciała, jest ciałem, a to, co się z Ducha narodziło, jest duchowe (gr. πνευμα εστιν - pneuma estin, duchem jest; por.1Kor.2:11-16). Niech cię nie dziwi, że powiedziałem, że każdy potrzebuje się powtórnie narodzić z góry, z Boga. Duch niczym Tchnienie (gr. πνευμα - wiatr, Duch; por.Dz.Ap.2:1-4), z jakim Najwyższy posyła swoje Słowo śle tchnienie gdzie chce i słyszysz Jego Głos, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd zmierza (Por.Kazn.Sal.11:5 i Ezech.37:9; 1Kor.12:6-11). Taki jest każdy, kto zostaje zrodzony z Bożego Ducha. Nikodem w odpowiedzi, zapytał Go: Ale jak to się dzieje? Jezus odparł: O, Nikodemie! Jak możesz być nauczycielem Izraela, nie rozumiejąc spraw tak podstawowych? Uroczyście zapewniam cię, że to, o czym mówimy, wiemy, i świadczymy o tym, co widzieliśmy, ale wy nie uznajecie naszych dowodów (gr. μαρτυριαν ημων ου λαμβανετε - martyrian hēmōn ou lambanete, Świadectwa nazego nie przyjmujecie)! Jeżeli nie wierzycie w to, co mówię o sprawach ziemskich, to w jaki sposób mielibyście mi zaufać, kiedy wa powiem o sprawach z nieba?"

(Nasz Pan Jezus Chrystus w Ewangelii wg. św. Jana 3:1-12)


Niedzielna myśl biblijna - 29 stycznia 2023 r.

"(...) Tak mówi Jahwe. Oto, co mówi Jahwe: Niebiosa są Moim Tronem, a ziemia Podnóżkiem dla Stóp Moich. Co to za dom, który chcecie Mi wybudować? Jakie miejsce może być Moim Mieszkaniem? Wszystko to uczyniły moje ręce i do Mnie należy to wszystko, mówi Jahwe. Ja też troszczę się o takich, którzy są pokorni i skorzy do skruchy na duchu i z czcią w sercu (por.Ewang.Jan.4:21-24) szanują Moje Słowo."

(Z Księgi Proroka Izajasza 66:1-2)

Przypomnienie archiwalnego rozważania   rozważania biblijnego z 23 stycznia 2019 r. r. o prawdziwej czci dla Boga.


Znajomość serc wszystkich ludzi przez Pana Jezusa Chrystusa - 28 stycznia 2023 r.

"(...) Ponieważ zbliżało się święto Paschy, wybrał się Jezus do Jerozolimy. Na terenie świątyni natknął się na kupców sprzedających bydło, owce i gołębie ofiarne (Por.3Mojż.1:14) oraz tych ludzi, którzy zajmowali się wymianą pieniędzy (gr. κερματιστας - kermatistas, bankierów). Zrobił więc sobie bicz z rzemieni i wygnał nim z terenu świątyni wszystkich sprzedających, woły i owce, poprzewracał zmieniających pieniądze, rozsypując im monety a tym, co sprzedawali gołębie, powiedział: Wynoście się z tym wszystkim! Jak śmiecie zmieniać Dom Mojego Ojca w plac targowy? Uczniowie Jego przypomnieli sobie później, co mówi Pismo (Por.Ps.69:ENG.9 i PL.10 i 119:139): Troska (gr. ζηλος - zēlos, żarliwość, zapał i gorliwość) o Twój dom pochłania Mnie. Tymczasem przywódcy religijni, w reakcji na Jego działanie, zapytali Go: Jakim znakiem z nieba uzasadnisz, że masz prawo to wszystko robić? Jezus im odpowiedział: Zniszczcie tą Świątynię, a ja wzniosę ją w trzy dni. Wówczas Żydzi do Niego wykrzyknęli: Ta Świątynia była budowana czterdzieści sześć lat, a ty wzniesiesz ją w trzy dni? Jednak mówiąc o świątyni, Jezus miał na myśli Swoje Ciało. Dlatego kiedy powstał z martwych (Por.Ps.16:10), Jego uczniowie przypomnieli sobie, że to mówiłi i dopiero wówczas w całej pełni uwierzyli Pismu i Każdemu Słowu, które On wypowiedział. Jezus pozostał jeszcze w Jerozolimie na święto Paschy, wielu ludzi deklarowało wiarę w Niego z uwagi na cuda (gr. σημεια - sēmeia, znaki), których dokonywał. Jezus jednak im nie ufał, dlatego że wiedział, jacy są ludzie (gr. γινωσκειν παντας - ginōskein pantas, znał wszystkich; por.1Mojż.6:5; 8:21 i Ps.139). Dlatego, że nie potrzebował, żeby Go informowano o danym człowieku, bo sam najlepiej rozpoznawał, co kryje się w sercu (Por.1Sam.16:7; Ps.7:10; Izaj.11:3 i Jer.11:20) każdego człowieka."

(Nasz Pan Jezus Chrystus w Ewangelii wg. św. Jana 2:13-25)


Ukazanie chwały Boskiej Mesjasza w Osobie Pana Jezusa Chrystusa - 27 stycznia 2023 r.

"(...) Na trzeci dzień w Kanie Galilejskiej zaczęło się wesele, na którym była tam także matka Jezusa. Na to wesele został również zaproszony Jezus i Jego uczniowie. Zdarzyło się tak, że zaczęło brakować wina, i matka Jezusa powiedziała do Niego: Nie mają już wina. Jezus odpowiedział: Rozumiem twoje zatroskanie kobieto, ale dlaczego przychodzisz z tym do mnie? Mój czas jeszcze nie nadszedł! Wtedy Jego matka poleciła obsługującym: Zróbcie wszystko, co tylko On wam każe! Stało tam sześć kamiennych dzbanów, postawionych dla żydowskich obmywań obrzędowych. Każda z nich miała pojemność od osiemdziesięciu do stu dwudziestu litrów (gr. ανα μετρητας δυο η τρεις - ana metrētas duo ē treis, każda mieściła dwie lub trzy miary). Jezus polecił im: Napełnijcie te dzbany wodą. Słudzy więc nalali wody aż po brzegi. Potem powiedział do nich: Teraz nabierzcie trochę i nieście gospodarzowi wesela. Oni posłusznie uczynili, co powiedział. Kiedy gospodarz wesela spróbował (gr. εγευσατο - egeusato, skosztował i zasmakował) wody, która zmieniła się w wino, a nie wiedział, skąd pochodziło wino, wiedzieli o tym tylko posługujący, którzy nalewali wody, zawołał pana młodego i powiedział do niego: Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a kiedy się napiją, wtedy to, które jest gorszej jakości, a ty dobre wino zostawiłeś na koniec aż do tej pory! To jest początek cudów (gr. σημειων - sēmeiōn, znaków), które Jezus zapoczątkował w Kanie Galilejskiej. Tam ukazał Swoją Chwałę i sprawił, że Jego uczniowie uwierzyli w Niego. Później po tym wydarzeniu poszedł ze swoją matką, braćmi i uczniami do Kafarnaum i zostali tam przez parę dni (gr. ου πολλας ημερας - ou pollas hēmeras, niewiele dni)."

(Nasz Pan Jezus Chrystus w Ewangelii wg. św. Jana 2:1-12)


Rozpoznanie Mesjasza i Pana w Osobie Jezusa z Nazaretu - 26 stycznia 2023 r.

"(...) Jednym z tych, którzy usłyszeli Słowa od Jana i poszli za Jezusem, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten najpierw odszukał Szymona, swojego brata i powiedział do niego: Znaleźliśmy Mesjasza, co tłumaczy się jako Namaszczonego, to znaczy Chrystusa. Następnie zaprowadził go do Jezusa. Jezus, patrząc na niego, powiedział: Ty jesteś Szymonem, synem Jana. Ty będziesz nazwany Kefas. A trzeba wiedzieć, że aramejskie słowo Kefas tłumaczy się jako Piotr, a to znaczy - Kamień. Następnego dnia Jezus postanowił iść do Galilei. Znajduje też Filipa, którego wezwał, Chodź ze mną! Filip pochodził z Betsaidy, z miejscowości Andrzeja i Piotra. Filip odszukał Natanaela i powiedział do niego: Spotkaliśmy Tego, o którym Mojżesz pisał w Prawie (Por.5Mojż.18:15 i 18) i o którym mówili Prorocy (Por.Izaj.7:14; 53:2; Jer.23:5 i Ezech.34:23): Jezusa z Nazaretu, syna Józefa. Natanael jednak zapytał: Z Nazaretu? Czy cokolwiek dobrego może pochodzić z Nazaretu? Filip jednak odpowiedział: Chodź i zobacz! Jezus zobaczył, że Natanel idzie do Niego, powiedział, powiedział o nim: Patrzcie, to szczery Izraelita w którym nie ma udawania (gr. δολος - dolos, oszustwa i podstępu; por.Ps.32:2). Natanael powiedział do Niego: Skąd możesz to wiedzieć? Jezus mu odpowiedział: Widziałem cię zanim cię Filip zawołał, kiedy znajdowałeś się pod drzewem figowym. Wówczas Natanael oznajmił: Rabbi, Ty Jesteś Synem Boga! Ty Jesteś izraelskim Królem! Jezus natomiast zapytał: Wierzysz dlatego, że widziałem cię pod figowcem? Zobaczysz coś większego niż to! Później, zwracając się do wszystkich, powiedział: Tak jest, posłuchajcie uważnie, Zobaczycie otwarte niebo i aniołów Boga, jak wznoszą się do nieba (Por.1Mojż.28:12) i przychodzą do Syna Człowieczego."

(Nasz Pan Jezus Chrystus w Ewangelii wg. św. Jana 1:40-51)


Ukazanie się Pana Jezusa Chystusa ludziom - 25 stycznia 2023 r.

"(...) Jan oświadczył: Zobaczyłem Ducha, Który lotem jakby gołąb z nieba zstąpił i w (gr. επ - ep, na) Nim pozostał. Ja go także nie znałem, ale Bóg, który mnie posłał by chrzcić (gr. βαπτιζειν - baptizein, zanurzać) w wodzie, Ten mi powiedział: Nad kim zobaczysz zstępującego i zostającego w Nim Ducha, On będzie zanurzać w Duchu Świętym. Ja Sam to widziałem i oświadczyłem, że On Jest Synem Boga (Por.Ps.2:7). Następnego dnia Jan znów stał razem z dwoma swoimi dwoma uczniami. Zobaczył, że Jezus przechodzi w pobliżu, powiedział: Patrzcie, to jest Baranek Boży! Dwaj uczniowie słyszeli, że tak mówi i ruszyli za Jezusem. Jezus odwrócił się i widząc ich idących za Nim, zapytał: O co wam chodzi? Oni powiedzieli do Niego: Rabbi! Co znaczy w tłumaczeniu: Mistrzu chcielibyśmy wiedzieć, gdzie mieszkasz (gr. μενεις - meneis, pozostajesz; por.Izaj.8:23 i 9:1; 42:1-4; Ewang.Mat.4:12-18; 8:17-20; Ewang.Mar.4:35-41; Ewang.Łuk.6:12-13; 9:56-58; Ewang.Jan.1:10-14). Powiedział im: Chodźcie, a zobaczycie. Poszli więc za Nim tam, gdzie mieszkał, i tego dnia pozostali u Niego, ponieważ było już około czwartej po południu."

(Nasz Pan Jezus Chrystus w Ewangelii wg. św. Jana 1:32-39)  Zakończyłem rozważać kolejną Ewangelię synoptyczną, także spisaną pod natchnieniem Ducha Świętego ze Świętymi Wypowiedziami Pana Jezusa, Chrystusa w kontekście Jego doskonałego dzieła, jakiego dokonał jedynie On na ziemi, zanim odszedł do Swojego Ojca w Niebie. Aby więc zrozumieć głębiej historie opisane w Ewangelii Łukasza, odświeżmy sobie to jeszcze raz, przez ekranizację tej księgi, która została zrealizowana w 1979, a przetłumaczona została na wiele języków. Jestem również przekonany, że pomocne się okażą każdemu, chętnemu sięgać po Pismo Święte, audycje radiowe, pochodzące z "Impuls Trans World Radio Polska", a zatytułowane: "Wędrówka przez Biblię".

Wstęp do Ewangelii wg. św. Łukasza - Audycja "Wędrówka przez Biblię" - Impuls Trans World Radio Polska - ttb.TWR.org >>

Informacje na temat Ewangelii wg. św. Łukasza w pliku PDF na stronie 11 - TWRPolska.org >>


Rozesłanie świadków Pana Jezusa Chrystusa z Jegeo Mocą, na cały świat - 24 stycznia 2023 r.

"(...) Powiedział też do nich: To właśnie miałem na myśli gdy jeszcze przed ukrzyżowaniem byłem z wami, mówiłem, że musi wypełnić się (gr. πληρωθηναι - plērōthēnai, urzeczywistnić się) wszystko, co o Mnie napisano w Prawie Mojżeszowym, w Prorokach i w Psalmach (Por.Ps.2:1-12 i 16:9). Wówczas rozjaśnił (gr. διηνοιξεν - diēnoiksen, otworzył; por.Ps.119:18) im umysł (gr. νουν - noun, rozum; por.Efez.1:17-23), aby rozumieli Pisma i ciągnął dalej: Zostało przecież napisane, że Mesjasz będzie cierpiał (Por.Izaj.52:13-15; 53:1-12 i Oz.6:2), a trzeciego dnia zmartwychwstanie. Dzięki Jego Imieniu (gr. επι ονοματι αυτου - epi onomati autou, w Imię Jego. Por.1Mojż.12:3; Ps.22:28; Jer.31:34; Malach.1:11; Dz.Ap.4:10-12), zaczynając od Jerozolimy aż do wszystkich narodów (Więc odtąd już nie tylko samym Żydom. Por.Rzym.1:16; Gal.3:28-29; Efez.2:13-22; Kol.1:23; 1Tym.2:4), ma być głoszone ludziom wezwanie (Jest to Wielkie Posłanie. Por.Ewang.Mat 28:18-20) do opamiętania (gr. μετανοιαν - metanoian, odwrócenia się od grzechów do Boga zmieniając swoje myślenie o 180 stopni) dla przebaczenia grzechów (gr. αφεσιν αμαρτιων - afesin hamartiōn, odpuszczenia grzechów, a także uwolnienia od grzechów). Wy jesteście świadkami spełnienia się tych proroctw. Już niedługo ześlę wam Obietnicę przygotowaną przez Mojego Ojca. Wy teraz zostańcie w Jerozolimie, dopóki nie przyjmiecie Mocy (gr. δυναμιν - dynamin, siły i zdolności, oraz mocy jako daru Ducha Świętego do czynienia cudów; por.1Kor.12:4-13 i 27-31) z nieba od Boga (Por.Izaj.44:3 i Joela ENG.2:28-29/PL.3:1-2; Ewang.Jan.7:37-39; 14:26; i 15:26; oraz 16:7-16; jak i Dz.Ap.1:8; 2:1-4 i 16-21. Duch Święty daje moc niezbędną do tego, by być świadkami; por.Ewang.Mar.13:11; Ewang.Łuk.12:12). Potem zaprowadził ich w stronę Betanii (tj. około 3 km na wschód od Jerozolimy, na stoku Góry Oliwnej. Por.Ewang.Mat.28:16. Po prostu, zanim z Góry Oliwnej Jezus wstąpił w Niebiosa, miały miejsce jeszcze inne Jego spotkania z uczniami. Por.1Kor.15:3-7. Góra Oliwna znajduje się pomiędzy Jerozolimą a Betanią). Tam uniósł Ręce, pobłogosławił ich (Bardzo możliwe, że Pan Jezusa Chrystus, Mesjasz Izraela wypowiedział wówczas błogosławieństwo Aaronowe z 4Mojż./Liczb 6:24-26). W chwili, gdy ich błogosławił odszedł od nich i wzniósł się (gr. ανεφερετο - anefereto, został podniesiony i został poprowadzony; por.1Król.8:2; Ps.24:3-10) do nieba. Oni skłonili się przed Nim w uwielbieniu (gr. προσκυνησαντες - proskynēsantes, pokłoniwszy się oddali cześć, ponieważ, pojęli, że Pan Jezus Jest Bogiem; por.Izaj.9:5/6; bo przed ludźmi się nie kłaniano. Dz.Ap.10:25-26; Obj.Jan.22:8-9. Oczywiście Ewangelia Jana zawiera znacznie więcej nauczania Pana Jezusa na temat Jego własnej Boskiej natury, np. Ewang.Jan.8:58; 10:31; 14:6; 16:28; 17:5 niż Ewangelista Łukasz), a potem powrócili do Jerozolimy z wielką radością. Większość czasu spędzali na terenie świątyni z serca wielbiąc (gr. αινουντες - ainountes, chwaląc, wielbiąc, jak i wysławiając; por.Dz.Ap.1:14.) i wychwalając (gr. ευλογουντες - eulogountes, błogosławiąc i wysławiając) Boga. Amen!"

(Z Życia Naszego Pana Jezusa Chrystusa w Ewangelii wg. św. Łukasza 24:44-53)


Przekonanie się osobiście o Obecności Pana Jezusa Chrystusa - 23 stycznia 2023 r.

"(...) Kiedy ciągle jeszcze o tym rozmawiali, Sam Jezus stanął pomiędzy nimi i pozdrowił ich: Pokój wam! Wszyscy przerazili się i przestraszeni myśleli, że zobaczyli ducha. Jezus jednak zapytał: Dlaczego jesteście tacy przerażeni i dlaczego takie myśli (gr. διαλογισμοι - dialogismoi, rozważania i roztrząsanie, a także opinie i wątpliwości) powstają w waszych sercach? Patrzcie na Moje Ręce i Stopy! Przecież to Ja, we Własnej Osobie! Dotknijcie Mnie, a przekonacie się, że duch nie ma cielesnej natury (gr. σαρκα - sarka, ciała tj. upadłej i zmysłowej, oraz doczesnej i grzesznej po Adamie i Ewie natury. Por.1Moj.3 rozdz.; Przyp.Sal.24:16; Ewang.Jan.6:63; Rz.5:13-19; 1Kor.15:45-50; Gal.5:24-26) oraz kości, tak jak widzicie, że Ja mam. Po Tych Słowach pokazał (gr. επεδειξεν - epedeiksen, ukazał oczom, dał dowód czegoś) im Swoje Ręce i Stopy. Z wielkiej radości i ze zdumienia nie dowierzali jeszcze (Inni twierdzili, że umarł jak wszyscy i pozostał martwy jak wszyscy; por.Ewang.Mat.28:11-15; Ewang.Jan.20:19-20. Jeszcze inni nie byli w stanie pojąć, jak by się to mogło stać, więc zaczęli wątpić. A Apostoł Paweł później zajął się tym problemem w rozdz. 15. Pierwszego Listu do Koryntian). Jezus zapytał: Macie tu co jeść (Por.Izaj.25:6)? Podali Mu więc kawałek pieczonej ryby (W Nestle Aland znajduje się tutaj jedynie wzmianka o pieczonej rybie) i plaster z pszczelego miodu. On wziął i zjadł przy nich."

(Z Życia Naszego Pana Jezusa Chrystusa w Ewangelii wg. św. Łukasza 24:36-43)


Niedzielna myśl biblijna - 22 stycznia 2023 r.

"(...) Na samym początku przekazałem wam to, co i ja otrzymałem, że zgodnie z Pismem Chrystus umarł za nasze grzechy (por.Izaj.53:5-6, 8 i 10; Dan.9:26) złożono go do grobu, a na trzeci dzień zmartwychwstał zgodnie z tym, co mówi Pismo Święte (por.Ps.16:10; Oz.6:2 i Joela 2:1)."

(Z Pierwszego Listu Apostoła Pawła do Koryntian 15:3-4)

Przypomnienie archiwalnego rozważania   rozważania biblijnego z 20 czerwca 2018 r. na temat kwestii doceniania i niedoceniania Łaski Boga.


Zaskoczenie Obecnością Boga Żywego - 21 stycznia 2023 r.

"(...) Mimo to Piotr zaraz pobiegł do grobowca, nachylił się, i dostrzegł same tylko płótna pogrzebowe i poszedł do domu, zastanawiając się (gr. θαυμαζων - thaumazōn, dziwiąc się), co mogło się wydarzyć. Jeszcze tego samego dnia dwaj uczniowie Jezusa szli do wioski Emaus odległej o mniej więcej dwanaście kilometrów od Jerozolimy. Po drodze rozmawiali o tych wszystkich wydarzeniach. Kiedy tak rozmawiali i dyskutowali (gr. συζητειν - syzētein, dociekając razem), podszedł do nich Sam Jezus Oni jednak, jak gdyby dotknięci ślepotą (gr. οφθαλμοι αυτων εκρατουντο - ofthalmoi autōn ekratounto, oczy ich były trzymane; por.1Kor.15:12-22; 2Kor.4:4), nie rozpoznali Go. On zapytał ich: O czym tak dyskutujecie ze sobą w drodze? Oni stanęli ze smutkiem na twarzach (gr. σκυθρωποι - skythrōpoi, ponurzy) i jeden z nich, któremu na imię było Kleofas, odpowiedział Mu: Chyba jesteś jedynym człowiekiem, który był w Jerozolimie i który nie wie o tym, co tam się ostatnio wydarzyło! Pan Jezus zapytał: A co takiego tam zaszło? Wtedy opowiedzieli mu o Jezusie z Nazaretu, Który był Prorokiem (Por.5Mojż.18:15) Potężnym i dowiódł tego przez rzeczy, których dokonywał (Por.Dz.Ap.10:36-41) i mówił (gr. εν λογω - en logō, w Słowo Które było wystarczająco zrozumiałe umysłem, aby przyjąć i uwierzyć w nią bez jakichkolwiek wątpliwości; por.Jak.1:5-8) przed Bogiem i całym ludem, ale nasi wyżsi kapłani i nasi przywódcy religijni wydali Go Rzymianom, by można Go było skazać na śmierć jak przestępcę, a następnie doprowadzili do Jego ukrzyżowania. My tymczasem spodziewaliśmy się (gr. ηλπιζομεν - ēlpizomen, mieliśmy nadzieję), że On właśnie będzie tym, który przyniesie wolność Izraelowi (gr. λυτρουσθαι - lytrousthai, odkupi; por.Ps.130:8)! Poza tym wszystkim dziś jest trzeci dzień od czasu tych wydarzeń. Na dodatek dziś wcześnie rano kilka kobiet z naszego grona nas zadziwiło. Były przy grobie i nie mogły znaleźć Jego Ciała, więc wróciły i opowiadały, że miały widzenie aniołów, którzy mówili, że On żyje! Niektórzy z nas pobiegli tam zaraz i znaleźli wszystko tak, jak powiedziały kobiety ale Jego nie widzieli. Wtedy Jezus powiedział im: O jacy jesteście nierozsądni (gr. ανοητοι - anoētoi, nierozumni i bezmyślni), tak trudno wam uwierzyć (gr. βραδεις καρδια του πιστευειν - bradeis kardia tou pisteuein, powolni sercem by uwierzyć) w to wszystko, co zapowiedzieli prorocy! Czy Mesjasz nie musiał umrzeć w ten sposób (gr. παθειν - pathein, wycierpieć) aby znaleźć się potem w Blasku Swojej Chwały (gr. εισελθειν εις δοξαν αυτου - eiselthein eis doksan autou, wejść do Chwały Swojej)! Następnie, zaczynając od Ksiąg Mojżesza (Por.1Mojż.3:15; 49:10; 4Mojż.24:17; 5Mojż.18:15) i Proroków (Por.Izajasza 7:14; 50:6; 53:1-12; Jeremiasza 23:5; 33:14-15; Ezechiela 34:23; Daniela 7:13-14; Micheasza 5:2; Zachariasza 9:9; Malachiasza 3:1) wyjaśniał im wszystkie fragmenty Pisma (Por.Psalmy 2:1-2.6; Ps.16:10; 22:2.17.19; 110:1; 118:22-24.26; 132:11), które mówiły o Nim jako Mesjaszu. Tak zbliżyli się do miasteczka, które było celem ich drogi, a Jezus dał do zrozumienia, że idzie dalej. Oni jednak nakłonili Go (Por.1Mojż.19:2-3 i Hebraj.13:2), mówiąc: Zostań z nami na noc. Jest już późno i dzień się już kończy. Więc wszedł, aby z nimi zostać. Kiedy z nimi zasiadł do stołu, wziął chleb, pobłogosławił, i łamiąc zaczął im podawać, a oni nagle przejrzeli i rozpoznali go. Zaraz po tym jednak zniknął (gr. αφαντος εγενετο - afantos egeneto, niewidzialny stał się). Zaczęli więc sobie przypominać: Czy serce nie biło nam mocniej (gr. καιομενη ην - kaiomenē ēn, zapalone było i płonęło), gdy z nami rozmawiał w drodze i wyjaśniał Pismo Święte? Jeszcze tej samej godziny wyruszyli z powrotem do Jerozolimy i tam znaleźli zgromadzonych jedenastu apostołów i pozostałych uczniów, którzy z nimi byli, którzy twierdzili, że Pan naprawdę zmartwychwstał i że pokazał się Piotrowi. Oni natomiast wyjaśnili, co im się przydarzyło w drodze i jak dał się im poznać podczas łamania chleba."

(Z Życia Naszego Pana Jezusa Chrystusa w Ewangelii wg. św. Łukasza 24:12-35)


Zaskoczeni Ożywczą Mocą Boga - 20 stycznia 2023 r.

"(...) Dopiero w niedzielę, pierwszego dnia tygodnia, bardzo wcześnie, kiedy zaczęło świtać, kobiety poszły do grobowca, niosąc wcześniej przygotowane olejki balsamiczne. Zobaczyły, że kamień jest już odsunięty od grobowca. Kiedy weszły do wnętrza nie znalazły w nim Ciała Pana Jezusa. Kiedy z tego powodu były bezradne (gr. διαπορεισθαι - diaporeisthai, po prostu dosłownie zaczęły się tym niepokoić, a także były z tego powodu zakłopotane), nagle zdarzyło się, że pojawiło się przy nich dwóch mężczyzn w olśniewająco białych (gr. αστραπτουσαις - astraptousais, błyszczących) szatach. Przerażone, pokłoniły się im nisko, a wtedy oni powiedzieli do nich: Dlaczego szukacie Żywego pomiędzy umarłymi w grobie. Tu go nie ma, Zmartwychwstał! Przypomnijcie sobie, co wam powiedział, kiedy jeszcze był w Galilei, że trzeba, aby Syn Człowieczy poddał się władzy grzeszników i był ukrzyżowany a trzeciego dnia zmartwychwstał. Wtedy przypomniały sobie Słowa (gr. ρηματων - rēmatōn, Wypowiedzi na odpowiednią porę i czas, jak i zrozumiałe nie tylko rozumem, ale i sercem. Por.Ewang.Łuk.21:12-15; 1P.3:14-18) Jezusa. A po powrocie od grobowca, oznajmiły to wszystko Jedenastu apostołom i pozostałym uczniom. Tymi Kobietami, które powiedziały to apostołom, były: Maria z Magdali i Joanna, i Maria, matka Jakuba, oraz pozostałe z nimi które opowiedziały to apostołom. Słuchający Słowa (gr. ρηματα - rēmata, Wypowiedzi na odpowiednią porę i czas...) Te uważali za brednie (gr. ληρος - lēros, niedorzeczne), i nie uwierzyli Im."

(Z Życia Naszego Pana Jezusa Chrystusa w Ewangelii wg. św. Łukasza 24:1-11)


Różne reakcje na ofiarność Pana Jezusa Chrystusa! - 19 stycznia 2023 r.

"(...) Była już prawie szósta godzina (Wg. obecnego czasu chodziło o południe, gdozinę dwunastą, a trwało to wszystko do momentu zgonu Pana Jezusa, czyli do godziny dziewiątej, a obecnego czasu godz.15:00), i całą Ziemię ogarnęła ciemność (Por.Amosa 8:9. W Starym Testamencie, ciemności są symbolem i elementem Sądu Bożego. Por.Iz.34:4; Joela.2:31/3:4; Ewang.Jan.3:19; Dz.Ap.2:20; 2P.3:10 i Obj.Jan.6:12-14. W chwili śmierci naszego Pana Jezusa Chrystusa, Bóg dokonywał sądu nad naszym ludzkim grzechem, którym stał się Jego Syn za nas; por.Izaj.53:6 i 2Kor.5:21. To wydarzenie pokazuje, że nawet przyroda złożyła symbolicznie hołd Temu, który powołał ją do istnienia; por. Kol.1:16-17/ Po prostu zaćmienie Słońca było naturalnym obwieszczeniem tego, że Jezus, Będący Światłością tego świata, został On obciążony grzechem, czyli duchową ciemnością świata), aż do godziny dziewiątej, z powodu zaćmienia słońca. Także zasłona (zasłona była utkana jako jednolita całość, podobnie jak tunika Jezusa) w świątyni (Por.2Mojż.26:31-33. Chodziło o centralne miejsce w świątyni jerozolimskiej, gdzie znajdowało się miejsce najświętsze, do którego tylko raz w roku, w Dniu Przebłagania czyli po hbr.Jom Kippur, mógł wejść wyłącznie najwyższy kapłan z krwią ofiary przebłagalnej; por.3Mojż.16 rozdział) rozerwała się przez środek z góry na dół. Jezus zawołał bardzo głośno: Ojcze, Tobie oddaję (gr. παραθησομαι - parathēsomai, powierzam i kładę; por.Ps.31:6; 1P.3:15-19) Swojego Ducha! Po Tych Słowach wydał ostatnie tchnienie. Na ten widok stojący tam rzymski dowódca oddziału egzekucyjnego (gr. εκατονταρχος - hekatontarchos, setnik, czyli właśnie dowódca 100 żołnierzy, w jęz. łac. centurion), uwielbił Boga (gr. εδοξασεν θεον - edoksasen theon, oddał chwałę Bogu) i powiedział: Rzeczywiście, ten Człowiek Był Niewinny (gr. δικαιος - dikaios, Sprawiedliwy)! Wszyscy ludzie, którzy tam przyszli na takie widowisko, kiedy zobaczyli, co się działo, rozchodzili się w poczuciu winy (gr. τυπτοντες εαυτων στηθη - typtontes heautōn stēthē, bijąc się i uderzając się w swoje piersi), pod wrażeniem tego, co widzieli. Tymczasem wszyscy znajomi jego stali z daleka (Por.Ps.38:12 i 88:9), a zwłaszcza kobiety, które przyszły za nim z Galilei. Był wśród nich nawet jeden członek Rady Najwyższej imieniem Józef. Był on osobą dobrą i sprawiedliwą. Nie zgadzał się z tym, co w sprawie Jezusa postanowili i uczynili inni radni (Był on więc drugim członkiem Sanhedrynu, który nie zgodził się na proces Jezusa, razem również z Nikodemem; por. w Ewang.Jan.3:1-3; 7:50-53 i 19:39).). Pochodził z Arymatei, miasta żydowskiego (Arymatea, prawdopodobnie chodzi o dawniejsze Ramataim – miejscowość, która leżała 35 km na północny zachód od Jerozolimy), i żył nadzieją (gr. προσεδεχετο - prosedecheto, oczekując i spodziewając się) nadejścia Królestwa Boga. On to właśnie udał się do Piłata z prośbą aby wydano mu ciało Jezusa. Otrzymawszy zgodę, Józef zdjął ciało Jezusa z krzyża, owinął w płótno (gr. σινδονι - sindoni, kosztowne lekkie, lniane płótno na szatę; por.Ewang.Mar.15:46 i Ewang.Jan.19:39-40) i złożył w wykutym w skale grobowcu, w którym nikt jeszcze nigdy nie był złożony. Był to piątkowy wieczór, czas przygotowań do święta i wkrótce miał nastać szabat. Poszły za nim kobiety, które razem z Jezusem przyszły z Galilei. Zobaczyły grobowiec i patrzyły, jak składano Ciało Jezusa w grobowcu (Jest to bardzo ważny materiał dowodowy, do rozważenia razem również w Ewang.Jan.20:5-8). Po powrocie zajęły się przygotowywaniem mirry (gr. αρωματα - arōmata, wonności i pachnidła) i olejków do balsamowania (Por.Ewang.Jan.19:39-40), jednak zgodnie z Przykazaniem w szabat odpoczęły (gr. ησυχασαν - hēsychasan, były cicho zachowując milczenie, i były spokojne, oraz nie biegały tu i tam; por.2Mojż.20:8-11; 5Mojż.5:12-15)."

(Z Życia Naszego Pana Jezusa Chrystusa w Ewangelii wg. św. Łukasza 23:44-56)


Różne postawy, wobec ofiarności Pana Jezusa Chrystusa! - 18 stycznia 2023 r.

"(...) Teraz Piłat wezwał do siebie wyższych kapłanów, przywódców oraz tłum ludzi, powiedział do nich: Przyprowadziliście do mnie tego człowieka, zarzucając mu, że podburza (gr. ως αποστρεφοντα - hōs apostrefonta, jako zwodzącego) lud. Przesłuchałem Go w waszej obecności i stwierdziłem, że nie popełnił tych przestępstw, o jakie go oskarżacie. Podobnie Herod stwierdził, i odesłał go do mnie z powrotem. Stwierdzam, że nie zrobił nic, co zasługuje na karę śmierci. Dlatego ubiczuję (gr. παιδευσας - paideusas, karcąc i dyscyplinując) Go i uwolnię. A ponieważ był zwyczaj (gr. αναγκην - anagkēn, konieczność. Tego zdania o zwyczaju/konieczności wypuszczania na święto skazańców, brakuje w głównych najstarszych manuskryptach np. w manuskryptach z Nestle Aland) ułaskawiać im jednego więźnia na święto, więc tłum zaczął krzyczeć: Nie! Jego zabij, a uwolnij nam Barabasza! A był to człowiek, którego wtrącono do więzienia za rozruchy, jakie wywołał w mieście i za zabójstwo. Piłat znowu przemówił do nich, ponieważ chciał wypuścić Jezusa, ale oni nalegali, wołając: Na krzyż z Nim! Na krzyż (gr. σταυρωσον σταυρωσον αυτον - staurōson staurōson auton, ukrzyżuj Go)! Piłat przemówił po raz trzeci: Co On właściwie złego uczynił? Nie znalazłem w Nim nic zasługującego na śmierć (gr. αιτιον θανατου - aition thanatou, przyczynę do kary śmierci). Otrzyma więc karę chłosty i uwolnię go. Oni nie ustępowali jednak i głośno się domagali, żeby Go ukrzyżowano. Ich wrzaski stawały się coraz donośniejsze. Wówczas Piłat zdecydował się spełnić ich żądanie. Wypuścił z więzienia Barabasza, tego, którego się domagali, buntownika i mordercę, osadzonego w więzieniu, a Jezusa oddał w ich ręce. Kiedy żołnierze rzymscy odprowadzali Jezusa na miejsce egzekucji, złapali pewnego człowieka z Cyreny, który wracał akurat z pola do Jerozolimy i włożyli na niego krzyż, i zmusili do dźwigania go za Jezusem. W tej drodze towarzyszyło Jezusowi wielu ludzi, między innymi kobiety, które płakały (gr. εκοπτοντο - ekoptonto, biły się, uderzały się) i narzekały nad losem Jezusa (gr. εθρηνουν αυτον - ethrēnoun auton, rozpaczając i zawodząc nad Nim). On w pewnym momencie odwrócił się i powiedział: Córki Jerozolimy, nie płaczcie nade mną, to nad sobą płaczcie i nad waszymi dziećmi. Uważajcie, nadchodzą dni, kiedy ludzie powiedzą: Szczęśliwe kobiety bezpłodne, bezdzietne i niekarmiące (Por.Ewang.Mat.24:19; Ewang.Mar.13:17 i Ewang.Łuk.21:23). W tych dniach ludzie będą wtedy wołać do gór: Upadnijcie na nas, i do wzgórz: zasypcie nas na zawsze (gr. καλυψατε ημας - kalypsate hēmas, przykryjcie nas; por.Izaj.2:19; Oz.10:1-12)! Bo jeżeli to się dzieje z drzewem zielonym, to jak potraktują drzewo suche (Por.Przyp.Sal.11:31; Jer.25:29; Ezech.21:3 i Ewang.Łuk.13:6-9. Z Komentarza wg. wierzącego w Pana Jezusa jako Mesjasza Żyda, Davida Sterna: Że skoro rzeczy tak straszne dzieją się, gdy drzewo jest jeszcze zielone i nie może się palić, czyli w dniu, kiedy niewinny nasz Pan Jezus Chrystus jest uśmiercany jak zbrodniarz, to o ileż gorzej będzie z biegiem lat, kiedy złość na Mesjasza i Jego uczniów okrzepnie na dobre, a na dodatek znajdzie pożywkę w złych czynach popełnianych w imię Mesjasza przez Jego rzekomych wyznawców)? Wyprowadzono razem z Jezusem dwóch innych ludzi. Byli oni przestępcami (gr. κακουργοι - kakourgoi, złoczyńcami), którzy razem z Nim mieli być zabici (Por.Izaj.53:12). Kiedy doszli do miejsca zwanego Miejscem Czaszki (Wyraz ten jest tłumaczeniem języka którym posługiwano się wówczas w Judei powszechnie, czyli w jęz.aramejskim było to słowo Golgotha użyte w Ewang.Mar.15:22. A obecne tu greckie słowo κρανιον - kranion zostało przełożone przez Hieronima w IV wieku jako Calvaria. Ta właśnie łacińska nazwa upowszechniła się w wielu krajach Zachodu jako Kalwaria), żołnierze ukrzyżowali Jezusa oraz wspomnianych przestępców, jednego po prawej, a drugiego po lewej stronie. W tym czasie Jezus modlił się: Ojcze, przebacz im (gr. αφες αυτοις - afes autois, odpuść im; por.1Mojż.50:17), bo nie rozumieją (Por.Oz.4:6), co czynią. Potem podzielili jego szaty, rzucili o nie los (Por.Ps.22:ENG.18 wers. i PL.19 wers.). Ludzie stali i patrzyli, a przywódcy izraelscy drwili z Niego: Innym niósł ratunek, niech uratuje siebie, skoro jest Mesjaszem, wybrańcem Boga (Por.Ps.22: ENG.6/PL.7.ENG.11/PL.12 i ENG.16/PL.17; oraz Ps.35:15 i 69:6/7-7/8; a także Izaj.42:1 i wyjaśnienie w Nowym Testamencie Filip.2:6-11). Drwili z Niego również żołnierze. Podchodzili, przynosili Mu na gąbce ocet winny (Ps.69:ENG.21/PL.22. Było to prawdopodobnie tanie, kwaśne wino, mocno rozcieńczone wodą) i powiedzieli: Skoro Jesteś Królem Żydów, uratuj Samego Siebie. Nad Nim natomiast był napis (opis winy najczęściej niesiony przez skazańca), wyryty literami greckimi i łacińskimi, i hebrajskimi: To jest król żydowski. Jeden z przestępców wiszących obok, również drwił (gr. εβλασφημει - eblasfēmei, bluźnił i krzywdząco mówił): Co z ciebie za Mesjasz? Wybaw (gr. σωσον - sōson, uratuj i zbaw) siebie i nas! Drugi natomiast skarcił go: To ty jeszcze się nawet Boga nie boisz? Przecież tak samo jak On zostałeś skazany? My jednak sprawiedliwie, bo zasłużyliśmy na karę za nasze uczynki. Ale ten człowiek nic złego (gr. ατοπον - atopon, przewrotnego, a także niegodziwego, szkodliwego, oraz będącego nie na miejscu) nie uczynił. Potem zwracając się do Jezusa, tak powiedział: Panie! Jezusie, pamiętaj o mnie, kiedy znajdziesz się w Swoim Królestwie (gr. ελθης εν βασιλεια σου - elthēs en basileia sou, przyjdziesz do Królestwa Twojego; por.Ewang.Łuk.24:25-26; Ewang.Jan.12:25-31; 1Kor.15:22-27; Filip.2:6-11)! Jezus tak mu odpowiedział: Tak! Obiecuję, że jeszcze dzisiaj będziesz ze Mną w Raju (Por.Obj.Jan.2:7)!"

(Z Życia Naszego Pana Jezusa Chrystusa w Ewangelii wg. św. Łukasza 23:13-43)


Odrzucenie i wyszydzenie Pana Jezusa, przez ten doczesny świat - 17 stycznia 2023 r.

"(...) Wszyscy zebrani uczestnicy zgromadzenia (gr. πληθος - plēthos, mnóstwo i tłum) powstali z miejsc i zaprowadzili Jezusa do Piłata (Por.Ewang.Mat.27:2. Od 6 r. n.e. Judea była prowincją rzymską. Prawo rzymskie nie pozwalało Sanhedrynowi wydawać wyroków śmierci. Dlatego wszystkie oskarżenia zagrożone wyrokiem śmierci podlegały jurysdykcji namiestnika rzymskiego nominowanego osobiście przez Cezara. Poncjusz Piłat, w latach 26-36 n.e był rzymskim prokuratorem, namiestnikiem Judei, a podległym prokonsulowi Syrii, odpowiedzialny był za porządek i pobór podatków. Piłat rezydował on zwykle w Cezarei Nadmorskiej, a gdy odwiedzał Jerozolimę, zatrzymywał się w twierdzy Antonia, która przylegała do północnego muru świątyni Salomona. Twierdzę tę do obrony świątyni wzniósł Herod Wielki w roku 31 p.n.e. W czasach Jezusa stacjonował w niej garnizon rzymski). Tam oskarżyli Go: Ustaliliśmy, że Ten tu buntuje nasz naród, zakazuje płacić podatki cesarzowi i twierdzi, że On Sam Jest Namaszczonym (gr. χριστον - christon, Pomazańcem, z hbr. משיח - maszi'ach, Mesjaszem; por.Izaj.61:1; Ewang.Łuk.4:15-21) Królem! Wówczas Piłat z sarkazmem zapytał Go: Czy to Ty Jesteś Królem Żydów (W czwartej Ewangelii, znajdujemy nieco dłuższy zapis tej rozmowy, choć jednak nadal krótki, ale dokładniejszy; por.Ewang.Jan.18:33-40)? Jezus odpowiedział mu krótko: Ty sam to mówisz (gr. συ λεγεις - sy legeis, prawdopodobnie znajduje się tutaj idiom. - Tak, to ja/tak jest/jak pytasz). Potem Piłat oznajmił wyższym kapłanom i tłumom: Nie znajduję podstaw do zarzutów przeciwko (gr. αιτιον - aition, przyczyny ukarania) temu człowiekowi. Oni jednak coraz natarczywiej (gr. επισχυον - epischyon, twierdząc z naciskiem i napierając, a także wywierając presję) wołali: Buntuje ludzi, szerząc Swoją Naukę po całej Judei, a wcześniej robił to samo w Galilei i dotarł aż tutaj! Słysząc to, Piłat zapytał, czy Jezus jest Galilejczykiem. Po upewnieniu się, że Jezus podlega władzy Heroda (Herod Antypas, był synem Heroda Wielkiego i bratem Heroda Archelaosa, panował w Galilei od 4 r. p.n.e. do 39 r. n.e. był on w tym czasie tetrarchą Galilei i Perei. Ze stanowiska tego został usunięty w roku 39 n.e. przez cesarza Kaligulę. To ten sam co uwięził Jana Chrzciciela aby dotrzymać nieodpowiedzialnej obietnicy swojej bratanicy zgadzając się na to, aby ściąć mu głowę. Por.Ewang.Łuk.3:1.19; 8:3; 9:7-9 i 13:30-33), odesłał go do Heroda, który w tych dniach akurat też był w Jerozolimie. Herod zobaczywszy Jezusa, ucieszył się bardzo, bo od dłuższego czasu chciał Go spotkaćć, dlatego że wiele o Nim słyszał i miał nadzieję, że zobaczy jakiś Jego cud (gr. σημειον - sēmeion, znak; por.Ewang.Mat.12:36-42 i 16:1-4; Ewang.Łuk.11:28-32). Zadawał Mu wiele pytań, ale Jezus na żadne mu nie odpowiedział (Por.Izaj.42:1-4; 53:7; Ewang.Mat.12:14-21; Dz.Ap.8:29-40 i Jak.1:16-22). Tymczasem obecni tam wyżsi kapłani i znawcy Pisma nieustannie (gr. ευτονως - eutonōs, gwałtownie) oskarżali Jezusa. W końcu i Herod ze swoimi żołnierzami zaczęli wyśmiewać (gr. εξουθενησας - eksouthenēsas, gardząc całkowicie) Jezusa a dla ośmieszenia (gr. εμπαιξας - empaiksas, wykpiwszy i wyszydziwszy) Go kazał Go ubrać w lśniącą szatę i odesłał do Piłata (Por.Izaj.53:3). Od tego też dnia Herod i Piłat stali się przyjaciółmi, chociaż przedtem byli dla siebie wrogami."

(Z Życia Naszego Pana Jezusa Chrystusa w Ewangelii wg. św. Łukasza 23:1-12)


Pan Jezus Chrystus, w konfrontacji z tym niewiernym światem - 16 stycznia 2023 r.

"(...) Tymczasem mężczyźni pilnujący Jezusa, bijąc (gr. δεροντες - derontes, chłostając) Go naśmiewali się (gr. ενεπαιζον αυτω - enepaizon autō, wykpili i wyszydzili Go; por.Hioba 30:9 i Izaj.53:7) z Niego. Zakrywali Mu oczy (gr. προσωπον - prosōpon, twarz), bili Go po twarzy i drwiąco pytali: No, prorokuj! Kim jest ten, który Ciebie uderzył? Wiele też innych obelg rzucali w słowach (gr. βλασφημουντες - blasfēmountes, bluźniąc i krzywdząco mówiąc. Por.Ewang.Mat.26:57-68. Najprawdopodobniej czynili to w podziemiach pałacu Kajfasza. Tam bowiem był zlokalizowany loch z miejscem do biczowania więźniów. W tym samym miejscu później Piotr i Jan byli przesłuchiwani przed Sanhedrynem. Por.Dz.Ap.5:40) na Niego. Następnego dnia, wcześnie rano, zebrali się starsi ludu, wyżsi kapłani, znawcy Pisma, przyprowadzili Jezusa i postawili Go przed swoją Wysoką Radę (gr. συνεδριον - synedrion, Sanhedryn. Kapłani i nauczycieli Prawa Mojżeszowego/Tory; por.Ewang.Mat.2:4; 5:22). Zadano Mu takie pytanie: Powiedz nam, czy Ty jesteś Mesjaszem? Jezus na to im odpowiedział: Choćbym wam nawet powiedział, i tak nie uwierzycie, a jeżeli zapytam was, to mi nie dacie odpowiedzi. Już wkrótce jednak Syn Człowieczy (Tytułowi Syn Człowieczy, już proroctwa Ezechiela oraz Daniela nadały znaczenia przez użycie go do zapowiedzi przyjścia Boskiego Mesjasza w człowieczej postaci) będzie siedział po prawej stronie Wszechmogącego Boga (gr. δυναμεως θεου - dynameōs theou, Mocy Boga. Chodzi o Bożą potęgę i moc, którymi dysponuje El Szaddaj, czyli własnie Bóg Wszechmogący. Por.Ps.110:1; Hebr.1:1-13; Obj.Jan.1:5-8. 17-18; 5 rozdz.). Wtedy wszyscy zawołali: Czy oznacza to, że Ty jesteś Synem Boga? Jezus im odpowiedział: Tak, jak sami mówicie. Ja Jestem Nim. Zawołali wówczas: Czy potrzebujemy jeszcze innych dowodów (Procedura postępowania procesowego przed Sanhedrynem wymagała w każdej sprawie wysłuchania minimum dwóch świadków przesłuchiwanych oddzielnie. Orzeczony wyrok śmierci nigdy nie mógł być wykonany tego samego dnia. Musiała zawsze upłynąć noc, by sędziowie mogli powtórnie rozważyć wyrok w swoich sumieniach. W procesie Jezusa zasady te złamano. Z wielu powodów proces ten był nielegalny)? Przecież z jego własnych ust usłyszeliśmy bluźnierstwo!"

(Z Życia Naszego Pana Jezusa Chrystusa w Ewangelii wg. św. Łukasza 22:63-71)


Niedzielna myśl biblijna - 15 stycznia 2023 r.

"(...) To wy jesteście moimi świadkami, oświadcza Jahwe i sługami, w których upodobałem sobie, abyście mogli poznać i uwierzyć Mi oraz zrozumieć, że tylko Ja istnieję. Przede Mną nie został stworzony żaden bóg ani innego po Mnie nie będzie. To, Ja Jestem Jahwe, tylko Ja istnieję i poza Mną nie ma Zbawiciela."

(Z Księgi Proroka Izajasza 43:10-11)

Przypomnienie archiwalnego rozważania   rozważania biblijnego z 9 października 2018 r. o tym, że niezmienne są Boże zamiary, a nie te ludzkie.


Świadectwo o Panu Jezusie Chrystusie, pośród trudnych prób i doświadczeń - 14 stycznia 2023 r.

"(...) Kiedy na środku dziedzińca zapalono ognisko żołnierze i cała eskorta, razem z Jezusem, przy nim siadła. także Piotr przysiadł się do nich. Wtedy, przy blasku płomieni (gr. προς φως - pros fōs, przy świetle), zobaczyła go jedna młoda dziewczyna ze służby, uważnie patrząc na niego, powiedziała: Ten człowiek też był z Jezusem! Piotr jednak zaprzeczył (gr. ηρνησατο αυτον - ērnēsato auton, wyparł się Go i odrzucił Go, a także wyrzekł się Go. Mimo wcześniejszych deklaracji; por.Ewang.Mat.19:25-30; 26:31-38; Ewang.Mar.10:28-31; 14:27-31; Ewang.Łuk.18:25-31; 22:31-34; Ewang.Jan.6:65-71) i powiedział: Kobieto! Nie znam Go. Po chwili zobaczył go ktoś inny i powiedział: Ty też jesteś jednym z Jego uczniów, a Piotr powiedział: Człowieku, to nie ja! Jakąś godzinę później jeszcze inny mężczyzna stwierdził stanowczo (gr. διισχυριζετο - diischyrizeto, upierał się): Na pewno (gr. επ αληθειας - ep alētheias, na prawdę) i ten człowiek był z Jezusem, przecież to Galilejczyk! Piotr natomiast znowu zaparł się: Człowieku, w ogóle nie wiem, o czym mówisz. W tej samej chwili, gdy jeszcze to mówił, rozległo się pianie koguta. Jezus odwrócił się i utkwił Swój Wzrok w Piotrze (gr. κυριος ενεβλεψεν πετρω - kyrios eneblepsen petrō, Pan przypatrzył się Piotrowi). Piotr przypomniał sobie to, co mu Pan powiedział: Dzisiaj, zanim zaczną piać koguty, ty trzy razy wyprzesz się znajomości ze Mną (gr. απαρνηση με τρις - aparnēsē me tris, wyprzesz się/wyrzekniesz się Mnie trzykrotnie). Piotr szybko wyszedł na zewnątrz i z żalu zaczął gorzko płakać, a także lamentować (Pan Jezus później po zmartwychwstaniu wybacza Piotrowi i uzdriawia jego wnętrze po tym trzykrotnym upadku zaarcia się Pana Jezusa, dając Mu jeszcze szansę dalszego odważnego świadczenia o Nim. Por.Ewang.Łuk.12:11-12; Ewang.Jan.21:12-17; 1P.3:12-18)."

(Z Życia Naszego Pana Jezusa Chrystusa w Ewangelii wg. św. Łukasza 22:55-62)


Różne zachowania się w chwili próby zależne od modlitwy - 13 stycznia 2023 r.

"(...) Kiedy (Jezus) jeszcze wypowiadał Te Słowa, nadciągnęła gromada ludzi, którą przyprowadził jeden z Dwunastu, który miał na imię Judasz i podszedł do Jezusa, aby Go ucałować. Wtedy Jezus powiedział do niego: Judaszu, a więc to gestem przyjaźni (gr. φιληματι - filēmati, pocałunkiem - w tamtej kulturze było to okazanie czułości w sensie wielkiego zaangażowania emocjonalnego, jednak słowo to w innych kulturach może oznaczać inne rodzaje zachowania wyrażające przyjaźń. Por.2Sam.20:9 -10; Ps.55:21; Przyp.Sal.27:6; Rzym.16:16; 1Kor.13:12) zdradzasz Mnie, Syna Człowieczego? Ci, którzy byli obok Niego, widząc, co się dzieje, zapytali: Panie, czy mamy sięgnąć po miecz? W tej samej chwili jeden z nich, wcale nie czekając na odpowiedźuderzył sługę arcykapłana i uciął mu prawe ucho. Jezus powiedział stanowczo (Apostołowie długo jeszcze nie rozumieli senu pierwszego przyjścia Pana Jezusa jako ich Mesjasza Izraelskiego, zanim otrzymali Ducha Świętego, który dopiero im to wszystko miał wyjaśnić. Por.Ewang.Mat.16:20-24; Dz.Ap.1:4-8): Przestańcie, dosyć! Potem dotknął jednym dotknięciem uleczył zranione ucho (Jan Apostoł podaje nawet później w swojej Ewangelii, imię tego sługi najwyższego kapłana i że uczniem, który dobył wtedy miecza obcinając ucho słudze był Apostoł Piotr. Por.Ewang.Jan.18:10). Natomiast do obecnych przy Nim arcykapłanów, dowódców świątyni i członków Najwyższej Rady Jezus powiedział: Czy jestem niebezpiecznym przestępcą (Por.Izaj.53:12), że przyszliście z mieczami i kijami? Kiedy codziennie byłem z wami w świątyni, dlaczego wówczas nie zatrzymaliście mnie? No, tak, teraz nadszedł wasz czas i panowanie (gr. εξουσια - eksousia, władza, jak i prawo; por.Ewang.Jan.14:27-31; 2Kor.4:4; 2Tym.2:23-26) ciemności. Potem rzucili się na Jezusa (gr. συλλαβοντες αυτον - syllabontes auton, Schwytawszy i Ująwszy Go; por.Ewang.Jan.18:1-13; Mat 26:47-58; Mar 14:42-54; Luk 22:5) i zaprowadzili do domu najwyższego kapłana, a Piotr w pewnej odległości szedł (Por.Ewang.Łuk.22:31-32) za nimi."

(Z Życia Naszego Pana Jezusa Chrystusa w Ewangelii wg. św. Łukasza 22:47-54)


Kwestia wytrwania w wierze i w modlitwie podczas wielkiej próby - 12 stycznia 2023 r.

"(...) Następnie po kolacji, Jezus w towarzystwie uczniów poszedł jak zwykle na Górę Oliwną. Po przybyciu na miejsce powiedział: Proście Boga, abyście mogli przetrwać tę próbę (gr. μη εισελθειν εις πειρασμον - mē eiselthein eis peirasmon, aby nie wejść w próbę/doświadczenie, ale również pokuszenie). Potem odszedł od nich, mniej więcej na odległość rzutu kamieniem ukląkł i modlił się: Ojcze, jeżeli chcesz, odsuń ode Mnie (gr. παρενεγκε απ εμου - parenegke ap emou, odwróć ode Mnie) ten kielich cierpienia. Jednak niech się spełni Twoja Wola, nie Moja. W tym momencie ukazał mu się anioł z nieba i dodawał Mu sił (Por.Ps.91:11; Dan.7:9-10; Ewang.Mat.4:11; 26:50-54; Ewang.Mar.1:13). Jezus natomiast pogrążony ww trwodze (gr. εν αγωνια - en agōnia, w boju/walce, agoni, jak i zmaganiu, oraz zawodach atletycznych; por.1Kor.9:24-27; 1Tym.6:10-12), jeszcze goręcej (gr. εκτενεστερον - ektenesteron, bardziej intensywnie i usilniej, ale także gorliwiej; por.Ps.130:1 i Treny 1:12) się modlił. Z twarzy spływał Mu pot, który, kapiąc na ziemię jak wielkie krople krwi (Wersetów 43-44 nie ma w najważniejszych kodeksach NT. Podawane są jedynie przez nisko ceniony uncjalny Codex Athous Dionysius datowany na koniec IX w. Znajduje się on w klasztorze św. Dionizego na górze Atos. Ikonografia średniowieczna i późniejsza wyraźnie nadinterpretowała komentowaną glosę). Potem wstał od modlitwy i wrócił do uczniów, którzy przygnębieni (gr. απο λυπης - apo lypēs, ze smutku, cierpienia, i udręki) ułożyli się do snu. Powiedział wtedy do nich: Dlaczego śpicie? Wstańcie! Proście Boga, aby pomógł wam się nie załamać podczas wielkiej próby (gr. ινα μη εισελθητε εις πειρασμον - hina mē eiselthēte eis peirasmon, abyście nie weszli w próbę/doświadczenie)."

(Z Życia Naszego Pana Jezusa Chrystusa w Ewangelii wg. św. Łukasza 22:39-46)


Kwestia umocnienia naszej wiary i jej deklaracji - 11 stycznia 2023 r.

"(...) Wy pozostaliście Mi wierni (gr. εστε διαμεμενηκοτες μετ εμου - este diamemenēkotes met emou, jesteście którzy wytrwali/którzy pozostali ze mną) w tych Moich ciężkich doświadczeniach (gr. εν πειρασμοις - en peirasmois, w próbach, jak i w przeciwnościach, oraz w pokuszeniach), jakim byłem poddany i Ja też na Mocy Przymierza przekazuję wam Królestwo, które otrzymałem od Ojca. Zasiądźcie do uczty (Por.Izaj.25:6) ze Mną przy stole w Moim Królestwie i zasiądziecie na tronach, by rozsądzać sprawy dwunastu plemion Izraela. Następnie Pan Jezus powiedział do Szymona Piotra: Szymonie, posłuchaj! Przeciwnik (gr. σατανας - satanas, szatan; Hioba 1:6-12; 2:1-6; Am.9:9; Zach.3:1; Obj.Jan.12:7-12) zażądał (gr. εξητησατο - eksētēsato, domagał się i wyprosił dla siebie), że będzie mu wolno przesiać was jak pszenicę. Ja jednak poprosiłem za tobą, abyś nie utracił swojej wiary (gr. ινα μη εκλειπη πιστις σου - hina mē ekleipē pistis sou, aby nie skończyła się wiara twoja i żeby nie ustała wiara twoja) i ty, kiedy się już ze skruchą nawrócisz, wtedy będziesz umacniał swoich braci! On natomiast powiedział do Niego: Panie, jestem gotowy iść z Tobą i do więzienia, i nawet na śmierć! Jezus jednak odparł: Mówię ci, Piotrze, zanim zapieje dziś kogut rano, ty aż trzy razy się Mnie wyprzesz. Potem zwrócił się do wszystkich: kiedy was rozesłałem bez pieniędzy, torby i butów, czy zabrakło wam kiedy czegoś? Oni odpowiedzieli: Niczego! Powiedział więc im: Teraz jednak, kto z was ma pieniądze lub torbę, niech je weźmie. Kto nie ma miecza, niech sprzeda płaszcz i kupcie sobie miecz. Zapewniam was, że niebawem musi się wypełnić o Mnie ten fragment w Piśmie: Zaliczono go do przestępców (Por.Izaj.53:12). Tak, wszystko, co mnie dotyczy, spełnia się. Uczniowie powiedzieli: Spójrz, Panie, są tu dwa miecze (Dwa miecze były standardowym wyposażeniem żołnierza tamtych czasów. Jeden był długi, a drugi krótki. Prawdopodobnie oba należały do krewkiego Piotra, który później użył jednego z nich w Getsemani)! Jezus odpowiedział: Wystarczy już!"

(Z Życia Naszego Pana Jezusa Chrystusa w Ewangelii wg. św. Łukasza 22:28-38)


Potrzeba gotowości do służby Bogu i Jego Słowu, oraz wszystkim Jego wyznawcom - 10 stycznia 2023 r.

"(...) Ale patrzcie! Ten zaś, który Mnie zdradzi, jest obok Mnie przy jednym stole (gr. χειρ παραδιδοντος με μετ εμου επι τραπεζης - cheir paradidontos me met epi trapezēs, ręka wydającego Mnie ze Mną na stole; por.Hioba 19:19; Ps.41:10; Ewang.Mat.26:24). Co prawda Syn Człowieczy odchodzi, zgodnie z Bożym planem, ale tego, który Mnie zdradzi, czeka straszny los (Ten sam los, co nie pokutujących ludzi; por.Ewang.Mat.11:21; bo sąd Boży zaczyna się od Domu Bożego; por.1P.4:15-19). Wtedy uczniowie zaczęli pytać jeden drugiego, który z nich mógłby dopuścić się czegoś takiego. W trakcie posiłku zaczęli się również sprzeczać (gr. φιλονεικια - filoneikia, umiłowali kłótnię, chcieli się kłócić; por.Jak.3:1-18) ze sobą o to, który z ich grupy jest najważniejszy (gr. μειζων - meizōn, większy). Jezus rozstrzygnął to w taki sposób: To władcy narodów panują nad ludźmi a tych, którzy mają nad nimi władzę, nazywa się dobroczyńcami narodu. Wy jednak tak nie czyńcie. Kto z was ma pierwszeństwo (gr. μειζων - meizōn, większy), niech będzie jak ten najmłodszy (Por.1P.5:1-11), a kto jest przełożonym (gr. ηγουμενος - hēgoumenos, przewodzący i dowodzący, jak i rozkazujący, a także rządzący), niech będzie jak sługa. Kto waszym zdaniem jest ważniejszy, czy ten, co zasiada u stołu (gr. ανακειμενος - anakeimenos, leżący i spoczywający, chodziło o pozycje półleżącą wówczas na starożytnych ucztach w Imperium Rzymskim), czy też ten, co służy? Ja jednak Jestem przecież pośród was aby wam służyć (Por.Ewang.Mar.10:42-45)."

(Z Życia Naszego Pana Jezusa Chrystusa w Ewangelii wg. św. Łukasza 22:21-27)


Dodatkowo dziś...

  "(...) Skoro więc powstaliście do życia razem z Chrystusem, zdążajcie do tego, co u góry, tam gdzie Chrystus siedzi po prawicy Boga. Skupcie myśli na tym, co na górze, a nie na tym, co na ziemi. Dla świata przecież umarliście, a wasze prawdziwe życie jest razem z Chrystusem ukryte w Bogu. Kiedy ukaże się Chrystus, On, Jest naszym Życiem, wtedy też ujawni się w was Odblask Jego Wspaniałej Chwały."

Z Listu Apostoła Pawła do Kolosan 3:1-4


Zapowiedź Ofiary Baranka - 9 stycznia 2023 r.

"(...) Kiedy przyszła właściwa godzina, Jezus usiadł przy stole (gr. ανεπεσεν - anepesen, położył się, co wynikało z zaczerpniętego z kultury rzymskiej zwyczaju półleżenia, gdzie biesiadnicy nie siedzieli ale leżeli na rozesłanych matach lub poduszkach w taki sposób spoczywali przy stołach, które były bardzo niskie bo od 15 do 20 cm wysokości. Podczas kiedy to wolni obywatele Rzymu półleżeli, niewolnicy i słudzy ich obsługuący stali. A z Ewangelii Jana 13 rozdz. dowiadujemy się, że Pan Jezus później wstaje i umywa jak niewolnik nogi swoim uczniom, również Judaszowi, który miał go za chwilę wydać, jak i Piotrowi, który też później się Go miał zaprzeć trzykrotnie, jak i wszystkim innym pozostałym, którzy w ogrodzie kiedy Go pojmano pouciekali, zostawiwszy Go Samego z oprawcami), a z Nim dwunastu apostołów. Potem do nich powiedział: Tak bardzo pragnąłem spożyć z wami tę kolację paschalną, zanim będę cierpiał. Mówię wam, że już więcej jej nie będę świętował (gr. φαγω - fagō, jadł; por.Ewang.Mat.26:20; 1Kor.10:30-31; 11:23-34; 1Tym.4:4-6), póki nie nastąpi czas jej wypełnienia w Królestwie Boga. Następnie wziął kielich z winem, i po modlitwie dziękczynienia Bogu powiedział: Bierzcie i podzielcie się tym. Zapewniam was, że już więcej nie będę pił go (gr. απο γεννηματος - apo gennēmatos, z plonu, lub owocu) z wami, dopóki nie nastanie Królestwo Boga. A potem biorąc chleb (Był to chleb z jednego lub wszystkich rodzajów: pszenicy, jęczmienia, żyta, owsa, orkiszu. Chleby spożywane przez Żydów w czasie Paschy miały postać cienkich placków, podobnych do arabskiego chleba typu pita. Dzielenie takiego chleba na części polegało na rozrywaniu go. Por.Mat 26:26), podziękował Bogu, porozrywał go na kawałki, podał im i powiedział: Oto Moje Ciało (gr. σωμα - sōma, żywe ciało z tkankami) Ofiarowane (gr. διδομενον - didomenon, które jest dawane; por.Ewang.Jan.6:51-66; 13:1; 15:13) za was. Czyńcie tak samo, by o Mnie pamiętać. Potem, pod koniec posiłku tak samo postąpił z kielichem i powiedział: Ten kielich to Nowe Przymierze w Mojej Krwi (Por.2Mojż.24:8; Jer.31:30-34 i Zach.9:11; Hebraj.9:10-16. 24-28; 10:1-7. 10-22. 35-39; 11,9-28.; 1P.1:15-21), Która za was jest przelana."

(Z Życia Naszego Pana Jezusa Chrystusa w Ewangelii wg. św. Łukasza 22:14-20)


Niedzielna myśl biblijna - 8 stycznia 2023 r.

"(...) Wyrzućcie więc stary zakwas (wg. talmudycznej tradycji żydowskiej, zakwas symbolizuje złą skłonność serca; por.1Mojż.6:5; 8:21), abyście byli nowym ciastem, ponieważ naprawdę jesteście wolni od kwasu (por.2Mojż.12:3 i 21:; 12:3 i 21; 13:7; Ewang.Mat.16:5-12; Ewang.Mar.8:15;Ewang.Łuk.12:1). Sam Chrystus przecież został zabity za nas w Ofierze jako Baranek Paschalny (por.Izaj.53:7). Tak więc świętujmy (por.2Mojż.12:3-20; 13:7; 23:15; 5Mojż.16:3; Joz.24:14) używając nie starego kwasu, który jest symbolem przewrotności (gr. κακιας - kakias, złości niegodziwości) i niegodziwości, ale z niekwaszonymi chlebami symbolizującymi Czystość (gr. ειλικρινειας - eilikrineias, szczerość i nieskażoność) i Prawdę."

(Z Pierwszego Listu Apostoła Pawła do Koryntian 5:7-8)

Przypomnienie archiwalnego rozważania   rozważania biblijnego z 27 kwietnia 2018 r. na temat świadomości destrukcyjnego wpływu grzechu.


Przygotowanie i poświęcenie Baranka - 7 stycznia 2023 r.

"(...) Tak nadszedł Dzień Przygotowania świąt Przaśnego Chleba, w którym zabijano baranka paschalnego (gr. θυεσθαι πασχα - thyesthai pascha, ofiarowywano Paschę; por.2Mojż.12:8-20 i 5Mojż.16:5-8. Święto Paschy obchodzone od 14 do 20 dnia miesiąca Nisan i upamiętniające wyjście Izraelitów z Egiptu, podczas którego spożywano baranka. Dzień macy. Nie dzień, w którym po raz pierwszy spożywa się macę, ale dzień przed rozpoczęciem Pesach, kiedy chamec, czyli kwas musi zostać usunięty z domu. Por.Ewang.Mat.26:16. Kiedy zabijano baranka paschalnego na dziedzińcu Świątyni. Prawo dotyczące Paschy nakazywało wówczas zabijanie i spożywanie baranka dla upamiętnienia baranka zabitego i spożytego przez każdą rodzinę izraelską owej nocy, kiedy wyszli z niewoli egipskiej; por.2Mojż.12:3-14. Po zburzeniu Świątyni w roku 70 n.e., kiedy niemożliwe już było zabijanie baranków w tym miejscu, zwyczajem stało się umieszczanie kości goleniowej baranka na talerzu sederowym na stole w każdej rodzinie, na pamiątkę tej ofiary. Dziś niektóre tradycje sefardyjskie dopuszczają, a nawet nakazują spożywanie baranka podczas Paschy, ale zwyczajem Aszkenazyjczyków jest unikanie spożywania baranka, z tego względu, że nie można go zabić w Świątyni.). Dlatego Jezus wysłał Piotra i Jana i powiedział: Idźcie i przygotujcie nam baranka paschalnego, abyśmy go spożyli. Oni zapytali Go: Gdzie mamy ją przygotować (Por.Ewang.Mat.26:17)? Wtedy Jezus odpowiedział im: Kiedy wejdziecie do miasta, spotka was człowiek niosący dzban wody (Człowiek niosący naczynie z wodą, to widok dość osobliwy, bo było to zajęcie kobiece, więc sytuacja ta była na pewno wyjątkowa). Pójdźcie za nim do domu, do którego on wejdzie, a właścicielowi powtórzycie te słowa: Nauczyciel pyta cię: Gdzie jest pokój gościnny, w którym spożyję posiłek paschalny z moimi uczniami? Ten zaś pokaże wam dużą salę na piętrze, gotową na przyjęcie gości (Uszykowana, już wyposażona w to, co było potrzebne do wieczerzy paschalnej. Dla przypomnienia ówczesne stoły były bardzo niskie bo od 15 do 20 cm wysokości. Posłania przy nich używane były wg. zwyczaju zaczerpniętego z kultury rzymskiej, a było to tzw. półleżenie, gdzie biesiadnicy nie siedzieli więc, tylko spoczywali przy nich na rozesłanych matach lub poduszkach), tam właśnie wszystko zrobicie. Poszli więc, i zastali wszystko tak, jak im powiedział odnaleźli to miejsce i przygotowali uroczysty posiłek."

(Z Życia Naszego Pana Jezusa Chrystusa w Ewangelii wg. św. Łukasza 22:7-13)


Kwestia pozbycia się zakwasu złości i nienawiści z serca - 6 stycznia 2023 r.

"(...) Zbliżało się właśnie największe hebrajskie Święto Niekwaszonego Chleba, nazywane Paschą (Por.2Mojż.12:1-27; 3Mojż.23:5-6 i 1Kor.5:7-8). Z obawy przed reakcją tłumów Główni kapłani i przywódcy religijni (gr. γραμματεις - grammateis, znawcy Pisma i uczeni w Piśmie) naradzali się, jakby zabić Jezusa (Por.Ewang.Mat.26:2; Ewang.Mar.14:1). Bali się jednak ludu (Oni w swoich sercach szczerze jednak tym ludem gardzili; por.Ewang.Jan.7:49). Właśnie wtedy szatan opanował (Por.Ewang.Łuk.22:53-pora i władza ciemności i Ewang.Jan.13:2-gr.διαβολου - diabolou, oszczerca tj. diabeł zasiał w sercu Judasza myśl, pomysł i pobudził go do zdrady. Z tak dogodnej pozycji może on więc wpływać na ludzi, aby spełniali jego zamiary i sprzeciwiali się woli Bożej; por.Przyp.Sal.4:20-24; Ewang.Mat.12:12:33-37; 41-45; Ewang.Łuk.6:42-49; 11:23-26; Efez.2:1-5; 4:14-20; 1Tes.4:3:13-4:8; Jak.1:12-27) Judasza Iskariotę, który był jednym z Dwunastu. Ten poszedł i zaczął umawiać się z wyższymi kapłanami i przełożonymi świątyni (gr. στρατηγοις - stratēgois, dowódcami straży świątynnej; mogli to być przede wszystkim Lewici pilnujący porządku w świątyni), w jaki sposób mógłby wydać Jezusa w ich ręce. Ucieszyło ich to i postanowili dać mu pieniądze (gr. αργυριον - argyrion, srebro, a były to sykle lub srebrne didrachmy; por.Zach.11:12). On się zgodził i zaczął szukać dogodnej sposobności do zdrady, ale nie na oczach tłumu."

(Z Życia Naszego Pana Jezusa Chrystusa w Ewangelii wg. św. Łukasza 22:1-6)


Kwestia wytrwania przy Jezusie do końca - 5 stycznia 2023 r.

"(...) Następnie Jezus wyjaśnił to następującym porównaniem (gr. παραβολην - parabolēn, przykładem). Popatrzcie na drzewo figowe i wszystkie inne drzewa. Kiedy puszczają pączki to sami wiecie, że nadchodzi lato. Podobnie kiedy zobaczycie, że dzieją się te rzeczy, bądźcie przekonani, że blisko jest Królestwo Boga. O tak, oświadczam wam, że wszystko to nastąpi zanim wymrą ludzie tego pokolenia. Owszem, niebo i ziemia przeminą, ale Moje Słowa na pewno nie przeminą (Por.Ps.119:89 i Izaj.40:8). Pilnujcie się, aby wasze serca nie były obciążone serca wasze obżarstwem, pijaństwem i troską o to powszednie życie, żeby ten dzień was nie zaskoczył nagle jak pułapka (Por.Kazn.Sal.9:12 i Izaj.24:17)! Bo on nagle zaskoczy wszystkich mieszkających na obszarze całej ziemi. Dlatego bądźcie czujni, w każdej chwili (gr. καιρω - kairō, stosownej porze czy też dogodnym, oraz odpowiednim okresie wydarzeń, jak np. czasu żniw i zbiorów, zapoczątkowany jakimś doniosłym wydarzeniem; por.Hioba 14:1-5; Dan.12:7; Ewang.Mat.24:12-15; Ewang.Jan.4:35-38; Rzym.10:21-36; 11:26; 1Kor.3:3-9; 2Kor.6:2; Gal.4:4-7; 6:8-10.) i módlcie się, abyście mogli tego wszystkiego uniknąć i mogli stanąć przed Synem Człowieczym. W tym okresie Jezus spędzał dni na nauczaniu w świątyni, a wieczorem wychodził i noce spędzał na Górze Oliwnej. Rano (gr. ωρθριζεν - ōrthrizen, szedł o brzasku i wstawał wczesnym rankiem) wszyscy ludzie schodzili się do Niego na placu świątynnym, aby Go słuchać."

(Z Życia Naszego Pana Jezusa Chrystusa w Ewangelii wg. św. Łukasza 21:29-38)


Kwestia utrzymania nadziei do końca - 4 stycznia 2023 r.

"(...) Kiedy jednak zobaczycie, że wojska otaczają Jerozolimę, to rozumiejcie, że wkrótce legnie w gruzach (gr. ηγγικεν ερημωσις αυτης - ēngiken erēmōsis autēs, zbliża się/jest bliskie spustoszenie jego). Wówczas ci, którzy będą w Judei niechaj uciekają w góry. Ludzie z miasta (gr. εν μεσω αυτης - en mesō autēs, w środku jego) niech je opuszczą (gr. εκχωρειτωσαν - ekchōreitōsan, niech opuszczą kraj i niech wyjdą na zewnątrz), ludzie z okolic niech do niego nie wchodzą. Dla Jerozolimy będą to dni Bożej kary, zapowiedzianej w Piśmie (Por.5Mojż.32:35; Izaj.34:8; 63:4; 65:12; Jer.46:10; 51:6; Dan.9:24-27; Oz.9:7 i 1P.4:15-19). Jakiż straszny będzie to czas dla kobiet w ciąży oraz matek, które karmią. Na całym świecie nastanie wielkie uciemiężenie (gr. αναγκη μεγαλη - anagkē megalē, udręka, utrapienie, i presja wielkie) i spadnie gniew Boga na Izraelitów (Wg. interpretacji wierzącego Żyda w Pana Jezusa jako Mesjasza chodzi tutaj o zapowiedź zburzenia Jerozolimy, które rzeczywiście w historii później się dokonało przez wojska rzymskie w latach ok. 66-70 n.e. A wg. Józefa Flawiusza w czasie oblężenia Jerozolimy zginęło wówczas ok. 1 mln Żydów, a ok. 100 tys. zostało wziętych do niewoli. Wewnątrz miasta, z powodu głodu, działy się dantejskie sceny, z kanibalizmem włącznie.). Ludzie będą ginąć od ostrza miecza, inni będą zabrani do niewoli wśród obcych narodów, które będą deptać Jerozolimę, aż upłynie (gr. πληρωθωσιν - plērōthōsin, zostanie wypełniony i dopełni się) czas ich dominacji (gr. καιροι - kairoi, stosowna pora czy też dogodny, oraz odpowiedni okres wydarzeń, jak np. czasu żniw i zbiorów, zapoczątkowany jakimś doniosłym wydarzeniem; por.Hioba 14:1-5; Dan.12:7; Ewang.Jan.4:35-38; Rzym.10:21-36; 11:26; 1Kor.3:3-9; 2Kor.6:2; Gal.4:4-7; 6:8-10. Narody będą miały szansę nie tylko usłyszeć Dobrą Wiadomość o ratunku w Chrystusie, ale także podjąć decyzję, czy ją przyjąć, czy odrzucić. Koniec tego czasu będzie też końcem obecnego świata, o czym Jezus mówi w następnych wersetach). Oprócz tego dziwne znaki pojawią się na słońcu, księżycu i gwiazdach. Na ziemi będzie szaleć wzburzone morze i fale, a wszystkie narody ogarnie trwoga (gr. συνοχη - synochē, udręka i ucisk) z powodu bezradności (Por.Ps.46:3-4; 65:8; Izaj.34:4; 13:9-10; Ezech.32:7 i Joela 3:1-5/ENG. 2:10.28-32). Kiedy ludzi ogarnie strach (gr. αποψυχοντων ανθρωπων απο φοβου - apopsychontōn anthrōpōn apo fobou, mdleją ludzie ze strachu) w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi, bo moce kosmiczne (gr. ουρανων - ouranōn, niebios) nawiedzi wstrząs. Wtedy właśnie zobaczą jak Syn Człowieczy pełen mocy i wielkiego majestatu (gr. δοξης - doksēs, chwały) przychodzi na obłokach (Por.Dan.7:13-14). Kiedy się to wszystko zacznie dziać, spoglądajcie w górę (gr. ανακυψατε - anakypsate, wyprostujcie się) oraz podnieście wasze głowy, ponieważ wkrótce zostaniecie wyzwoleni (gr. εγγιζει απολυτρωσις υμων - engizei apolytrōsis hymōn, zbliża się/przychodzi odkupienie wasze)!"

(Z Życia Naszego Pana Jezusa Chrystusa w Ewangelii wg. św. Łukasza 21:20-28)


Kwestia gotowości bycia wiernym Bogu do końca - 3 stycznia 2023 r.

"(...) Kiedy niektórzy uczniowie rozmawiali o Świątyni, że jest bogata dzięki ozdobom ze szlachetnych kamieni i darów złożonych Bogu w ofierze, Jezus powiedział: Całe to bogactwo, które tak bardzo podziwiacie, już wkrótce zostanie zupełnie zniszczone, kiedy kamień na kamieniu tu nie zostanie, który by nie był rozwalony. Dlatego Te Słowa nasunęły im pytanie: Nauczycielu, skoro tak, to kiedy nastąpią te wydarzenia i co będzie znakiem nadchodzącego kataklizmu? Jezus odpowiedział: Uważajcie, żeby was nikt w tej sprawie nie oszukał, bo przyjdzie wielu takich, którzy się będą podszywać pode mnie i mówić o sobie: To ja jestem Mesjaszem! Oraz: Nadszedł koniec świata (gr. καιρος ηγγικεν - kairos ēngiken, pora zbliżyła się i jest bliska; por.Jer.14:14 i 29:8)! Wy jednak nie idźcie za nimi! Kiedy usłyszycie też o wojnach i o zamieszkach (gr. ακαταστασιας - akatastasias, niepokojach i rozruchach), nie bądźcie przerażeni. Tak musi się wpierw dziać ale nie zaraz nastąpi koniec. Następnie dalej tak im wyjaśniał: Narody i państwa będą walczyć między sobą (gr. εγερθησεται εθνος επι εθνος και βασιλεια επι βασιλειαν - egerthēsetai ethnos epi ethnos kai basileia epi basileian, zostaną wzbudzone/zostaną podniesione naród na naród i królestwo na królestwo; por.2Kron.15:6 i Izaj.19:2). W wielu miejscach będzie wielkie trzęsienie ziemi, a w wielu krajach zapanuje głód i wybuchną epidemie. Na niebie ukażą się straszne zjawiska (Por.Izaj.29:6 i Joela 3:4). Zanim jednak wszystko to nastąpi, będziecie pozbawieni wolności i będziecie prześladowani. Z Mojego powodu zawleką was do publicznych zgromadzeń, i więzień oraz oskarżą przed królami i władcami! Jednak okaże się to dla was znakomitą okazją, by mówić im (gr. εις μαρτυριον - eis martyrion, na świadectwo) o Mnie. Dlatego postanówcie sobie wtedy w sercach nie martwić się i nie obmyślać wcześniej, w jaki sposób się bronić. Ja wam podsunę odpowiednie Słowa i Ja obdarzę Mądrością (Por.2Mojż.4:11-12; Jer.1:9; Ewang.Mat.10:16-20; Ewang.Mar.13:5-22; Ewang.Łuk.12:11-12), Której wszyscy wasi przeciwnicy nie będą zdolni się przeciwstawić ani nie będą w stanie Jej zaprzeczyć. W tym czasie będą was zdradzali (Por.Jer.9:4 i Mich.7:5-6) nawet najbliżsi rodzice i bracia, i krewni, i przyjaciele. Zabiją też niektórych z was. Z powodu Mojego imienia wszyscy was znienawidzą, ale nawet jeden włos z głowy waszej nie spadnie (gr. ου αποληται - ou apolētai, nie zginie; por.1Sam.14:45)! Waszym zadaniem będzie jedynie wytrwać. Tylko w ten sposób zdobędziecie dla siebie prawdziwe życie (gr. ψυχας - psychas, duszę tj. żywą istotę i ośrodek własnej woli i uczuć, oraz myśli, a także przekonań, jak i w ogóle życie, tchnienie i oddech, oraz naszą osobowość; por. hbr. nefesz, 1Mojż.2:7; 6:17; Ezech.3:17-21; 18:24-30; 33:4-11; Ewang.Mat.10:28; 16:26; Ewang.Mar.8:34-38; Ewang.Łuk.9:21-26; 12:13-34; 14:25-27; Hebraj.10:39; Jak.5:19-20)."

(Z Życia Naszego Pana Jezusa Chrystusa w Ewangelii wg. św. Łukasza 21:5-19)


Kwestia rzetelności i szczerości w służbie Bogu - 2 stycznia 2023 r.

"(...) Jezus jednak postawił im pytanie: Dlaczego uważa się, że Mesjasz to tylko potomek (gr. υιον - hyion, syn) króla Dawida, a sam przecież Dawid napisał w Księdze (gr. βιβλω - biblō, zwoju; por.Ps.110:1) Psalmów: Powiedział Pan mojemu Panu: Usiądź u mego boku (gr. εκ δεξιων - ek deksiōn, po prawej stronie) dopóki nie położę twoich wrogów jako podnóżek pod Twoje stopy (Por.Ps.2:1-9 i 1Kor.15:22-27). Jeżeli więc Dawid nazywa go Panem, to jak Mesjasz może być tylko jego potomkiem? Następnie kiedy wszyscy Go ludzie słuchali, Jezus powiedział do Swoich uczniów: Uważajcie na znawców Pisma, którzy chcą chodzić w długich szatach, kochają pozdrowienia w miejscach zgromadzeń, i pierwsze miejsca w synagogach i honorowe miejsca przy stole na wieczerzach, takich, którzy objadają domy wdów (Por.Izaj.10:2) i dla pozoru długo się modlą. Za to czeka ich surowy wyrok (Por.Ewang.Łuk.12:45-48; Jak.3:1-2). Jezus zwrócił uwagę na ludzi bogatych wrzucających swoje dary do skarbca. Zobaczył też pewną bardzo biedną wdowę, jak wrzucała tam dwa drobne pieniążki (gr. δυο λεπτα - duo lepta, dwa leptony. A była to mało warta drobna moneta miedziana - 1 lepton to 2 kodrantesy, czyli pół asa, warty 15 minut pracy najemnika; por.1Król.17:5-16 i Ewang.Łuk.4:25-26; Ewamg.Mark.12:42). Jezus Widząc to, oświadczył, że ta biedna wdowa wrzuciła do skarbca najwięcej (gr. πλειον παντων - pleion pantōn), bo oni wszyscy dali tylko część z tego, co mieli w nadmiarze, ale ona pomimo całej swojej nędzy (gr. υστερηματος - hysterēmatos, braku) ofiarowała wszystko co miała, całe swoje życie (gr. απαντα βιον ον ειχεν - hapanta bion hon eichen, całe środki na życie które miała)."

(Z Życia Naszego Pana Jezusa Chrystusa w Ewangelii wg. św. Łukasza 20:41-21:4)


Niedzielna myśl biblijna - 1 stycznia 2023 r.

"(...) Co do mnie, ja wiem, że Wybawca mój żyje i że w ostateczny dzień stanie na ziemi (por.1Mojż.2:7; 3:17-19; Ps.113:7; Ewang.Mat.24:10-14; Ewang.Łuk.18:7-8; 1Kor.15:47; Obj.Jan.1:8; 21:6 i 22:13). A następnie, kiedy okryje mnie skórą i mając ciało (por.1Kor.15:37-54; 2Kor.4:13-18; 5:1-4), żywy zobaczę Boga (por.1Jan.3:1-3)."

(Z Księgi Hioba 19:25-26)

Przypomnienie archiwalnego rozważania   rozważania biblijnego z 10 października 2019 r. o wyższości Bożej Sprawiedliwości nad ludzkim postrzeganiem.


  Nowy rok i nowy miesiąc, przynosi zapewne większości z nas codziennie nowe wyzwania, z którymi mamy się zmierzyć, czy powinniśmy się zmierzyć, bez względu na to, czy tego nieraz chcemy, czy nie i czy musimy doświadczać tychże nowych jak i często trudnych okoliczności czy nie musimy. Tak czy inaczej nie jesteśmy osamotnieni w tym zmaganiu się z codziennymi próbami i doświadczeniami. Biblia od wieków informowała o dostępnej nam zawsze Pomocy, i Wsparciu, Pocieszeniu i Opiece Tego, Który Jedynie Jest Doskonały i Święty, jak i Wszechpotężny, oraz Wszechmocny, Przewyższający i Kontrolujący to wszystko. Nic się nie dzieje bez Jego Wszechwiedzy! Czy ta świadomość, nie napędza nam sensu i kierunku w naszym życiu, udzielając Nowej Nadziei na przyszłość? Tak więc trwają, WIARA, NADZIEJA i MIŁOŚĆ...Biblijne kartki z kalendarza w tym miesiącu:

  Dobry zasiew >>

CodziennyChleb.org >>

ProstozSerca.pl >>


♫ ♪ "(...) Nie będzie głośno wykrzykiwał, nie będzie się unosił i nikt Go nie usłyszy na placach. Zgiętej trzciny nie złamie i nie zagasi knotka o nikłym płomyku. On wiernie wprowadzi sprawiedliwość. Nie zniechęci się, ani nie załamie, aż ustanowi na ziemi Prawo, a na Jego Pouczenie będą oczekiwać dalekie kraje. Oto, co mówi Bóg, Jahwe, Który stworzył i rozciągnął niebo. Rozciągnął ziemię..."
(Z Księgi Proroka Izajasza 42:2-5a) ♪ ♫