"Każda Wypowiedź Boga Jahwe Jest Sprawdzona w Ogniu i Jest Osłoną dla tych, którzy u Niego szukają opieki. Do Jego słów niczego nie dodawaj..."
(Z Księgi Przysłów tj. Przypowieści Salomona 30:5-6a)

CODZIENNE ROZWAŻANIA BIBLIJNE


Bóg Jest Pocieszeniem po dniach utrapienia - 31 października 2019 r.

  "(...) Jahwe błogosławił teraz Hiobowi bardziej niż na początku (por.Jak.5:7-11), tak że posiadał on czternaście tysięcy owiec, sześć tysięcy wielbłądów, tysiąc par bydląt zaprzęgowych i tysiąc oślic. Urodziło mu się jeszcze siedmiu synów i trzy córki. Pierwszej dał imię Jemima (W jęz. hbr. יְמִימָה - znaczy gołąbek), drugiej Kesja (w hebrajskim znaczeniu: קְצִיעָה - miły zapach), a trzeciej Kerenhapuch (jej hebrajskie tłumaczenie: קֶרֶן~הַפּוּךְ znaczy - różek z-kremem, a także flakonik barwniczki antymonu. Również szkatułka Karminu. Więc chodzi tutaj o naczynie, w którym przechowywano kosmetyki, a konkretnie specyfiki, które nadają kobiecym powiekom blask). Nie było w całej okolicy kobiet tak pięknych (Piękne córki miały przynieść Hiobowi jeden z przejawów Bożego błogosławieństwa, po jego nieprzebranych cierpieniach. A będąc wśród kobiet piękną w oczach ludzi niekoniecznie jest sprzeczne z byciem piękną w oczach Boga) jak córki Hioba. Dał im też ojciec ich dziedzictwo na równi z ich braćmi. Po tym wszystkim żył jeszcze Hiob sto czterdzieści lat, i widział swoje dzieci, i dzieci swoich dzieci, w całości cztery pokolenia. Hiob zmarł w bardzo podeszłym wieku i w pełni syty życia."

(Z Księgi Hioba 42:12-17)

"(...) Natomiast ty, mój drogi, skwapliwie podążasz za moją nauką. Naśladujesz mój sposób życia (gr. αγωγη - agōgē, postępowanie i prowadzenie, a także karność, oraz bieg życia), moje postanowienia (gr. προθεσει - prothesei, wcześniejsze ustanowienia, a także cel i plan), wiarę, wytrwałość (gr. μακροθυμια - makrothymia, cierpliwość i wyrozumiałość), miłość (gr. αγαπη - agapē, ofiarnej, bezinteresowną i bezwarunkową aż do końca, dokładnie tak jak doświadczać możemu jej wszyscy wpierw od Boga; por.J3:16; 13:1 Rzym.5:8; 1Kor.13:4-8; 1J4:8-10. Podobnie jak w Starym Testamencie, w jej hebrajskiej formie; tj. אהבה - ahawa, słowo oznaczające również braterstwo, jak i חסד - chesed, Łaskę i Dobrodziejstwo, oraz Dobroć i Litość. Bóg więc pragnie abyśmy właśnie Tę Samą Jego Miłość odwzajemniali najpierw przede wszystkim i ponad wszystko Jemu - Ewang.Mt.22:34-37; Ewang.Mar.12:28-34; a następnie tak Nią napełnieni i w nią wyposażeni, byli uzdolnieni; por.Ewang.Jan.17:23-26; 1Jan.2:5; 4:16-21; aby wreszcie okazywać Ją również swoim bliźnim, tak jak sobie samemu; por.3Moj.19:18 Ewang.Mt.22:38-39; Ewang.Jan.15:13; Efez.5:28-30, nawet ludziom nam nieprzychylnym; por.Ewang.Mat.5:44. Więc mamy czynić wszystkim dobrze i nie ustawać, a najwięcej nieobłudnie współwyznawcom w tej samej wierze w Jezusa Chrystusa: por.Rzym.12:6-11; Gal.5:6; 6:9-10. Tak więc czasami musimy powrócić do doświadczenia pierwszej Miłości Obj.Jan.2:4, aby ona w nas nigdy nie oziębła; por.Ewang.Mat.24:12) i cierpliwość (gr. υπομονη - hypomonē, wytrwałość). W znoszeniu (gr. υπηνεγκα - hypēnegka, wytrzymywaniu) prześladowań i cierpień, co mi się wydarzyły w Antiochii, w Ikonium oraz w Listrze (Spisane przez Łukasza historie Apostołów; por.Dz.Ap.13:14-52; oraz 14:1-20). Przeszedłem wiele prześladowań, ale ze wszystkich ocalił (gr. ερρυσατο - errysato, wyratował i wyrwał) mnie Pan (por.Ps.34:20). Zresztą będą też prześladowani (gr. διωχθησονται - diōchthēsontai, będą ścigani i zmuszani do ucieczki, a także przepędzani, oraz gnębieni; por.Ewang.Mat.10:31-39; 16:24-27; Ewang.Mar.8:34-37; Ewang.Łuk.9:22-26; Ewang.Jan.15:18-23; Dz.Ap.14:22, oraz 1P.4:1-5) wszyscy, co chcą żyć zgodnie z wolą Bożą (gr. ευσεβως - eusebōs, pobożnie, jak i bogobojnie, oraz oddając cześć Bogu; por.1Kor.10:31; Efez.5:18-21; Kol.3:16-17; 1Tym.6:6-12; Jak.1:26-27 i 2P.1:3-12), w jedności z Chrystusem Jezusem."

(Z Drugiego Listu Apostoła Pawła do Tymoteusza 3:10-12)


Kwestia szczerych i nieszczerych postaw przed Bogiem - 30 października 2019 r.

"(...) Elifaz z Temanu, Bildad z Szuach i Sofar z Naama poszli i uczynili tak, jak Jahwe im rozkazał. Jahwe przyjął modlitwę Hioba. Jahwe też przywrócił powodzenie Hioba, podczas gdy on modlił się za swoich przyjaciół i dwukrotnie powiększył mu całą majętność. Wszyscy jego bracia, wszystkie jego siostry, oraz dawni znajomi zeszli się do niego i wspólnie z nim zasiedli w jego domu do stołu. Okazywali mu wiele współczucia i pocieszali go wszyscy w nieszczęściu, które dopuścił do niego Jahwe. Każdy z nich dał mu po monecie i po jednym złotym pierścieniu."

(Z Księgi Hioba 42:9-11)

"(...) Pamiętaj (gr. γινωσκε - ginōske, wiedz) o tym, że gdy nadejdą dni ostatnie (Apostoł Paweł jak i pierwsi chrześcijanie uważali powszechnie, że żyją w czasach kiedy to rychło miał powrócić Pan Jezus Chrystus. Jednak sam dokładnie wyjaśniał to innym wierzącym o szczegółach w 1Tes.4:15-18. Choć był świadomy cząstkowości swojego poznania; por.1Kor.13:9), ciężkie (gr. χαλεποι - chalepoi, groźne i uciążliwe, a także niebezpieczne, oraz trudne do zniesienia, dzikie i brutalne; podobne sytuacji w krainie Gadareńczyków, kiedy to - zabiegli Jezusowi drogę dwaj opętani, wychodzący z grobów, bardzo groźni, tak iż nikt nie mógł przechodzić tą drogą, jak podaje Biblia Warszawska w Ewang.Mat.8:28) czasy (gr. καιροι - kairoi, pory) nastaną (Chodzi o czasy upadku moralnego i duchowego. Będą temu towarzyszyć katastrofy przyrodnicze i społeczne, jak to wynika z opisu tego okresu podanego przez samego Mesjasza Jezusa z Nazaretu; por.Ewang.Mat.24-25; Ewang.Mar.13; Ewang.Łuk.21:5-36). Ludzie staną się wtedy samolubni, chciwi na pieniądze, aroganccy (gr. αλαζονες - alazones, samochwalcy i zarozumiali), będą pyszni, bluźniący Bogu, nie okazujący szacunku (gr. απειθεις - apeitheis, nieposłuszni i krnąbrni) rodzicom (Młodzi hańbić będą oblicza starych, a starcy powstawać będą w obecności dzieci. Jak mówią Pisma Proroków - Syn hańbi ojca, córka powstaje przeciwko matce, synowa przeciwko teściowej, a wrogowie człowieka to członkowie jego własnego domu; por.Mich.7:6), niewdzięczni, lekceważący to, co święte. Bez naturalnych uczuć (gr. αστοργοι - astorgoi, pozbawieni serca. Chodzi szczególnie o wyzbycie się uczuć rodzinnych, aby się troszczyć czule), niedotrzymujący słowa (gr. ασπονδοι - aspondoi, niedopuszczający do zawarcia przymierza, a także nieprzejednani i nieubłagani), nieustępliwi (gr. ακρατεις - akrateis, niepowściągliwi i nieopanowani), rzucający oszczerstwa. Będą niepohamowani, wręcz gwałtowni (gr. ανημεροι - anēmeroi, nieoswojeni, okrutni i zdziczali) i niechętni do czynienia dobra (gr. αφιλαγαθοι - afilagathoi, niekochający tego, co dobre i niezamiłowani w tym, co dobre, oraz nieprzyjaźni dobru). Będą podstępni (gr. προδοται - prodotai, zdrajcami), nerwowi (gr. προπετεις - propeteis, lekkomyślni i porywczy, a także twardogłowi i gwałtowni, jak i pochopni, oraz po prostu bezmyślni), zarozumiali (gr. τετυφωμενοι - tetyfōmenoi, którzy są nadęci i którzy są poddani próżności) i bardziej kochający przyjemności niż kochający Boga (Chodzi o nastawienie bardziej na wygodę niż na wierność Bogu; por.Ps.25:3; Rzym.1:29-31). Będą trzymający się zewnętrznej formy religii (gr. ευσεβειας - eusebeias, pobożności; Chodzi tu raczej o ludzi pozornie pobożnych, ukazujących jedynie swoje religijne uczynki przed ludźmi, takie jak np. jałmużna post i modlitwa, jak również używanie daru proroctwa, o czym wcześniej wspomniał Sam Pan Jezus Chrystus; por.Ewang.Mat.6:1; 7:15-23; a także Apostoł Paweł kiedy mówił o pouczaniu pogan przed Żydów w Rzym.2:17-24), ale wyrzekający się jej mocy (Większość dzisiejszych religii to tylko zewnętrzna forma, słowa i rytuały, ale bez mocy o której pisał Apostoł już wcześniej; por.Rzym.1:16-17 i w 1Kor.2:4-5. Ale wcale nie musimy udawać religijnych, oraz pobożnych, o ile położyliśmy swoją ufność w Osobie Pana Jezusa Chrystusa, jako Jego wyznawcy, dlatego, że to On Jest Jedyną Drogą do Boga Ojca jak sam to nam oznajmił w Ewang.Jan.14:6 i gdy żyjemy poddani Duchowi Świętemu, jak to nas zachęcał wcześniej Apostoł Paweł w Rzym.8:9-10. Dlatego, że to dziś Duch Święty Jest na ziemi Źródłem tej Mocy). Od takich ludzi trzymaj się z daleka. Do nich należą ci, którzy wkradają się do rodzin (gr. οικιας - oikias, domów rodzinnych, nie chodzi o budynki ale o ludzkie ogniska rodzinne) i podbijają sobie serca (gr. αιχμαλωτευοντες - aichmalōteuontes, zniewalając) lekkomyślnych kobiet (gr. gynaikaria - frywolnych, naiwnych, a także głupich kobiet. To idealna charakterystyka nie tylko kobiet o słabej woli, ale i zawodowych sceptyków oraz innych, którzy pod płaszczykiem tzw. poszukiwania prawdy uciekają przed nią, jak tylko mogą. Faktyczną pobudką, która nimi kieruje, jest góra grzechów, z której nie mają ochoty zrezygnować, i mnóstwo różnych namiętności, z którymi nie mają ochoty się zmierzyć. Por.1Kor.2:6-16 co można uznać za komentarz do tych wersetów, oraz 1Tym.4:1, a także Tyt.1:10-16), obciążonych już i tak różnymi grzechami (gr. σεσωρευμενα αμαρτιαις - sesōreumena hamartiais, obsypanych grzechami, a także napakowanych i naładowanych grzechami, oraz brzemiennych grzechami, jak i chciwymi grzechu), ulegające (gr. αγομενα - agomena, prowadzone) różnym pożądaniom. Takie kobiety ciągle szukające pouczenia, a nigdy nie potrafiące poznać Prawdy (Chodzi jak wcześniej była mowa o właściwe poznanie Prawdy; por.2Tym.2:25)". Ci ludzie buntują się przeciwko (gr. ανθιστανται - anthistantai, przeciwstawiają się i stają przeciw) Prawdzie, tak jak kiedyś Jannes i Jambres (Imiona nie wspominane w Starym Testamencie, ale znane w tradycji rabinicznej - Sota 11a i Sanhedryn 106a. Z kolei o Księdze Jannesa i Jambresa, która została odkryta później, bo w 2015 r. wspomina też Orygenes. Jej fragmenty zawarte są w Papirusie Chester Beatty XVI. Imiona też znane były w Qumran. Tak więc jak widać Apostoł Paweł korzystał również z literatury poza kanonicznej) zbuntowali się (gr. αντεστησαν - antestēsan, przeciwstawili się) Mojżeszowi (por.2Mojż.7:11-22; 8:7.18). To ludzie o skażonych (gr. κατεφθαρμενοι - kateftharmenoi, zgubionych i zniszczonych) umysłach, odstępcy (gr. αδοκιμοι - adokimoi, niewypróbowani i zdyskwalifikowani) od wiary. Jednak dalszego postępu nie osiągną (gr. ου προκοψουσιν επι πλειον - ou prokopsousin epi pleion, nie posuną się naprzód większego/na więcej). Ich brak rozumu stanie się widoczny (gr. ανοια αυτων εκδηλος εσται - anoia autōn ekdēlos estai, głupota, a także bezmyślność ich oczywista i wyjawiona będzie) dla wszystkich, tak jak było w przypadku tamtych."

(Z Drugiego Listu Apostoła Pawła do Tymoteusza 3:1-9)

  Pastor Carter Conlon (urodzony w 1953 r. w a Canadian-born American), z Kosciola Square Church, założonego przez nie żyjącego już na ziemi Pastora Davida Wilkersona, opisuje na podstawie Pisma Swietego, jak bylo za dni Noego, a takze jak bedzie przy powtorym przyjsciu Syna Czlowieczego. Wiadomosc dla wszystkich ktorzy jeszcze moga slyszec... zobacz, uwierz calym sercem w Jezusa Chrystusa i zyj!Wersety Biblii, które kolejno użyto w tym nagraniu:

Ewangelia wg. Św. Mateusza 24:3
Ewangelia wg. Św. Mateusza 24:37
Ewangelia wg. Św. Mateusza 24:39
Ewangelia wg. Św. Mateusza 24:40-41
Ewangelia wg. Św. Mateusza 24:42-44
1 Księga Mojżeszowa, czyli Ksiega Rodzaju 6:5
1 Księga Mojżeszowa, czyli Ksiega Rodzaju 6:11
Drugi List Apostoła Pawla do Tymoteusza 3:1
Drugi List Apostoła do Tymoteusza 3:2-3
Drugi List Apostoła do Tymoteusza 3:4-5
List do Hebrajczykow 3:15
List do Hebrajczykow 11:7
Drugi List Apostoła Piotra 2:5
Ewangelia Apostoła Jana 14:6
1 Księga Mojżeszowa, czyli Ksiega Rodzaju 7:11
1 Księga Mojżeszowa, czyli Ksiega Rodzaju 7:15-16
Ewangelia wg. Św. Mateusza 24:3
Ewangelia wg. Św. Mateusza 24:37
Ewangelia wg. Św. Mateusza 25:6-12

Powyższe nagranie w pliku .mp3 zaczerpnięto ze strony, na której proszono do jej subskrypcji

Obiektyw.org


W postawie przed Bogiem - 29 października 2019 r.

"(...) Posłuchaj, proszę. Pozwól mi mówić. Chcę spytać się Ciebie, a Ty mnie poucz. Dotąd Cię znałem tylko ze słyszenia, teraz patrzę na Ciebie własnymi oczyma. Dlatego sam siebie obwiniam i pokutuję w pyle i prochu."

(Z Księgi Hioba 42:4-6)

"(...) Pracownik (gr. δουλον - doulon, niewolnik i sługa) Pana kłócić się (gr. μαχεσθαι - machesthai, walczyć i sprzeczać się, a także być zadziorny) nie powinien (por.Jak.3:13-16), ale ma być wobec każdego uprzejmy (gr. ηπιον - ēpion, łagodny i spokojny), ma być przykładny (gr. διδακτικον - didaktikon, zdolny nauczać; por.Rzym.12:4-10; Jak.3:1-2; 1P.4:10-11) i wyrozumiały (gr. ανεξικακον - aneksikakon, znoszący zło i znoszący przeciwności, a także radzący sobie w trudnościach, oraz tolerancyjny, również zrównoważony i cierpliwie znoszący krzywdy, a także złych). Z delikatnością (gr. πραοτητι - praotēti, łagodnie i uprzejmie) powinien korygować (Podobnie jak to było wcześniej w 2Kor.10:3-6; Apostoł Paweł przedstawi nieco później Najdoskonalsze i Jedyne narzędzie do pouczania i poprawiania, a także wychowywania innych; por.2Tym.3:14-17. To oczywiście Wypróbowane Słowo Boga; por.Ps.18:31; Hebr.4:12-13) tych, którzy się sprzeciwiają, aby kiedyś Bóg dał im sposobność, aby odwrócili się od grzechów (gr. μετανοιαν - metanoian, nawrócili się i zmienili myślenie) i aby uznali (gr. επιγνωσιν - epignōsin, poznając właściwie) Prawdę (por.Ewang.Jan.8:32.36 i 14:6; oraz jak wcześniej oznajmił Apostoł Paweł Bóg tego chce i pragnie; por.1Tym.2:4), Wówczas wyrwą się (gr. ανανηψωσιν - ananēpsōsin, otrząsnąwszy się i otrzeźwiawszy i oprzytomniawszy) z pułapki tego oszczerczego (por.Obj.Jan.12:9-11), który schwytał (gr. εζωγρημενοι - ezōgrēmenoi, żywcem złowił) ich i przymusił żeby spełniali jego wolę."

(Z Drugiego Listu Apostoła Pawła do Tymoteusza 2:24-26)


Dziś dodatkowo polecam wysłuchanie kazania na temat: "Jak zachowywać się wobec zasypujących nas informacji" - Pastor Roman Jawdyk z CHWZ

Kaznie 07/04/2015 pochodzi ze strony:   Radiopielgrzym.pl >>


Unikanie przed Bogiem złych postaw a zabieganie o właściwe przed Nim - 28 października 2019 r.

"(...) Hiob powiedział do Jahwe: Poznałem, że Ty wszystko możesz i cokolwiek zamierzysz, to czynisz. Zapytałeś: Kto nie mając wiedzy, ośmieli się podważać Plan Boży? To ja. Wypowiadałem się bez zrozumienia. To niepojęte dla mnie sprawy i nieznane."

(Z Księgi Hioba 42:1-3)

"(...) Strzeż się porywów (gr. επιθυμιας - epithymias, pożądliwości, a także zachcianek, jak i usilnych pragnień, oraz żądz i tęsknot) młodości. Pielęgnuj (gr. διωκε - diōke, ścigając i zabiegając, a także dążąc i szukając) natomiast postawę prawości (gr. δικαιοσυνην - dikaiosynēn, sprawiedliwości; por.Jer.33:16), wiary, miłości i pokoju (por.1Tym.6:11) razem z tymi, którzy czystym sercem wzywają Pana. Odrzucaj od siebie te głupie i prostackie (gr. απαιδευτους - apaideutous, niezdolne do wychowania, jak i niedouczone, oraz grubiańskie) dociekania (gr. ζητησεις - zētēseis, spory i dyskusje por.1Tym.4:7), bo wiesz, że prowadzą one jedynie do konfliktów (gr. μαχας - machas, walk i kłótni; por.Jak.3:13-16)."

(Z Drugiego Listu Apostoła Pawła do Tymoteusza 2:22-23)


Niedzielna myśl biblijna - 27 października 2019 r.

"(...) Padnijcie w pokorze (gr. ταπεινωθητε - tapeinōthēte, zostańcie uniżeni i dajcie się uniżyć; por.Hioba 22:29; Ewang.Mat.23:12; Ewang.Łuk.14:11; 18:14; 1P.5:6) przed Obliczem Pana, a On was podniesie (gr. υψωσει - hypsōsei, wywyższy)."
(Z Listu Apostoła Jakuba 4:10)


Postawa pokory przed Bogiem, Który Jest Najwyższy - 26 października 2019 r.

"(...) Hiob tak odezwał się do Jahwe: Jestem za mały, co miałbym Ci odpowiedzieć? Położę więc rękę na ustach. Raz przemówiłem i więcej nie potrafię. Niczego więcej nie dodam."

(Z Księgi Hioba 40:3-5)

"(...) W zamożnym (gr. μεγαλη - megalē, wielkim) domu (por.Ps.24:1-6 i 1Kor.10:26) znajdują się sprzęty nie tylko złote i srebrne, ale także z drewna i gliny. Te pierwsze są odświętne (gr. εις τιμην - eis timēn, do szacunku/zaszczytu), a inne na co dzień (gr. εις ατιμιαν - eis atimian, do bez szacunku i do zniewagi, a także do wstydu, oraz do pospolitych i do niezaszczytnych). Jeżeli więc ktoś oczyści się sam od tych skażonych ludzi, stanie się sprzętem chwalebnym (gr. εις τιμην - eis timēn, do szacunku/zaszczytu), uświęconym (gr. ηγιασμενον - hēgiasmenon, poświęconym), pożytecznym dla Właściciela (gr. δεσποτη - despotē, Władcy i Pana), gotowym do każdego odpowiedniego czynu."

(Z Drugiego Listu Apostoła Pawła do Tymoteusza 2:20-21)


Dziś na weekend, kolejny film o tematyce chrześcijańskiej i oparty na prawdziwej histori


Pokora przed uznaniem i przyjęciem jedynie Mądrości od Boga - 25 października 2019 r.

"(...) Kto włożył we wnętrze ludzkie mądrość, albo kto udzielił rozumowi bystrości? Kto mądrze policzy chmury? Kto wodą napełni niebieskie zbiorniki, kiedy ziemia jest jak skorupa, a pola zamienią się w grudy?"

(Z Księgi Hioba 38:36-38)

"(...) Wzywając Boga na świadka (gr. ενωπιον του κυριου - enōpion tou kyriou, w obecności Pana) wszystkim przypominaj o tym żeby nie spierali się (gr. μη λογομαχειν - mē ogomachein, aby nie walczyli) o słowa, bo z tego nie ma żadnego pożytku (por.1Tym.6:4 i Tyt.3:9). Może nawet doprowadzić do burzenia (gr. καταστροφη - katastrofē, obalania) wiary u słuchających. Czyń wszystko, co możesz (gr. σπουδασον - spoudason, postaraj się i bądź gorliwy), abyś przedstawił się Bogu jako doświadczony (gr. δοκιμον - dokimon, wypróbowany) robotnik który nie przynosi wstydu i wiernie przekazuje Słowo Prawdy (por.1Tym.4:6 i Tyt.2:7-8). Trzymaj się z dala (gr. περιιστασο - periistaso, unikając) od światowej gadaniny (gr. βεβηλους κενοφωνιας - bebēlous kenofōnias, profanujących bezwartościowych bełkotów i pustych mów), która prowadzi do coraz większej bezbożności (por.1Tym.4:7). Szerzy się ona jak zaraźliwa choroba. Do ludzi tego rodzaju należą Hymenajos (Hymenajos był ekskomunikowany przez Apostoła Pawła już w 1Tyt.1:20, ale to najwyraźniej nie powstrzymało go przed dalszym szkodzeniem. Filetos nie jest wymieniony w innych miejscach.) i Filetos (por.1Tym.1:20), którzy odpadli (gr. ηστοχησαν - ēstochēsan, rozminąwszy się i chybiąc) od prawdy, utrzymując, że zmartwychwstanie już nastąpiło (Nieco podobna nauka - o tym, że Dzień Pana już nadszedł - funkcjonowała w Tesalonice; por.2Tes.2:2-12). Burzą oni u niektórych wiarę. Jednak twardo stoi Fundament Boga, a na nim wyciśnięta jest pieczęć z takim napisem (por.4Mojż.16:5.26; Ps.6:9; Izaj.52:11; Nahuma 1:7; oraz Ewang.Jan.10:14; 1Kor.8:3): Pan poznał tych, którzy należą do Niego oraz: Niech porzuci nieprawość każdy, kto przyznaje się do Chrystusa (gr. ονομαζων το ονομα χριστου - onomazōn to onoma christou, wymieniający Imię Pomazańca, Chrystusa, chodzi o Imię Pana Jezusa)."

(Z Drugiego Listu Apostoła Pawła do Tymoteusza 2:14-19)


Pokora i cierpliwość przed Bogiem - 24 października 2019 r.

"(...) Czy zbadałeś przestrzeń ziemi? Odpowiedz, czy całą ją poznałeś? Która jest droga do miejsca przebywania Światłości i gdzie mieszkają mroki?"

(Z Księgi Hioba 38:18-19)

"(...) Słowa Boga jednak nie da się zakuć w kajdany. Ja natomiast wszystko to cierpliwie wytrzymuję, po to, aby ci, których Bóg wybrał, osiągnęli zbawienie i wieczną chwałę przez Chrystusa Jezusa. To Stwierdzenie, któremu możesz zaufać (gr. πιστος ο λογος - pistos ho logos, Godne wiary/Wierne Słowo). Jeżeli razem z Nim umieramy, razem też z Nim żyć będziemy. Jeżeli przy Nim trwamy, razem z Nim też królować będziemy (Możliwe, że Słowa te pochodzą hymnu pierwszych chrześcijan; por.2Tym.2:11). Jeżeli się Go wyrzekniemy (gr. αρνουμεθα - arnoumetha, wypieramy się i odrzucamy; por.Ewang.Mat.10:32-33; Ewang.Łuk.12:8-12; Obj.3:21) i On się nas wyrzeknie (gr. αρνησεται - arnēsetai, wyprze się i odrzuci). Choćbyśmy nie wierzyli (gr. απιστουμεν - apistoumen, jesteśmy niewierni), On jednak Wierny zostaje (por.4Mojż.23:19), bo nie może zaprzeć się Sam Siebie.

(Z Drugiego Listu Apostoła Pawła do Tymoteusza 2:9-13)


Zrozumienie i uznanie Planu Boga, oraz Jego Porządku - 23 października 2019 r.

"(...) Jahwe z samego środka potężnej burzy przemówił do Hioba: Kto ośmiela się zaciemniać Plan Boga tak niemądrymi słowami? Uzbrój więc teraz jak dzielny mocarz swe biodra. Ja się ciebie zapytam, a ty mi wyjaśnisz! Gdzie byłeś, kiedy zakładałem fundamenty ziemi? Wyjaw Mi, jeżeli znasz mądrość. Może wiesz kto określił jej granicę? Wiesz, kto ją sznurem wymierzył?"

(Z Księgi Hioba 38:1-5)

"(...) Ciężko pracujący rolnik ma pierwszy mieć udział w plonach. Pomyśl nad tym, (gr. νοει - noei, zrozum i rozważaj) co ci mówię, a Pan pozwoli ci zrozumieć wszystko jak należy. Pamiętaj, że Jezus Chrystus, potomek Dawida (por.2Sam.7:12), powstał z martwych. To jest moja Ewangelia (gr. ευαγγελιον - euangelion, Dobra Nowina)...

(Z Drugiego Listu Apostoła Pawła do Tymoteusza 2:6-8)


Respektowanie Boga i Jego Świętych Przykazań - 22 października 2019 r.

"(...) Bóg Jest obleczony w Majestat Wspaniały. Nie dosięgniemy Wszechmocnego (Potrzebujemy Jedynego Pośrednika! Por.Ewang.Jan.14:6 i 1Tym.2:1-6). W Nim jest Pełnia Mocy, Prawy, nikogo nie gnębi. Dlatego ludzie odczuwają przed Nim lęk, a On nie ma względu nawet i na mędrca (por.Dz.Ap.10:34-35)."

(Z Księgi Hioba 37:22-24)

"(...) Krocz (gr. κακοπαθησον - kakopathēson, wycierp zło/nieszczęście) razem ze mną, jak szlachetny żołnierz Jezusa Chrystusa. Żaden bojownik nie wikła się w sprawy życia cywilnego (por.Ewang.Mar.8:34-37; 2Kor.4:1-2; Filip.1:21-24; 3:7-10; 1Tym.6:6-12). Inaczej nie zyska uznania u tego, który go zwerbował do wojska. Podobnie zawodnik (gr. αθλη - athlē, walczący jak atleta; por.1Kor.9:24-27) nie może wygrać walki, jeżeli nie będzie walczył zgodnie z przepisami."

(Z Drugiego Listu Apostoła Pawła do Tymoteusza 2:3-5)


Zaufanie Suwerennemu Bogu i Jego Odwiecznemu, a Objawionemu ludziom Wcielonemu Słowu - 21 października 2019 r.

"(...) Zobacz, jak Wielki jest Bóg i Wspaniały w Swojej Mocy, kto może lepiej pouczać niż On? Kto odważyłby się skrytykować Jego działanie i kto Mu powie: Zło uczyniłeś? Staraj się raczej chwalić Jego Sprawy, o Których i ludzie śpiewają pieśni. Wszyscy ludzie się w nie wpatrują, choć człowiek może je oglądać tylko z daleka. O tym, jak Bóg jest wielki tylko my nie możemy Go pojąć (Dopiero w Nowym Przymierzu dzięki Swojemu Jedynemu Synowi, a dzięki naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi, Bóg więcej odkrył Swoich Spraw ludziom Jemu Wiernym. Por.Efez.3:2-12; Hebrajczyków 11:39-40 i 12:1-3; 1P.1:3-23), a liczba lat Jego nieprzeliczona."

(Z Księgi Hioba 36:22-26)

"(...) Nie wstydzę się jednak, bo wiem, komu zaufałem (gr. πεπιστευκα - pepisteuka, uwierzyłem) i jestem przekonany, że Chrystus potrafi przechować to wszystko, co mi powierzył (gr. παραθηκην - parathēkēn, lokatę, depozyt i wkład - greckie określenie bankowe), aż do Wielkiego Dnia Swego powrotu (Por.2Tym.4:7-8). Podążaj za (gr. υποτυπωσιν - hypotypōsin, mając wzór) zdrowym nauczaniem, które ode mnie usłyszałeś o wierze i miłości, której źródłem jest Chrystus Jezus. Z pomocą Ducha Świętego, który w nas mieszka, zachowaj ten piękny depozyt."

(Z Drugiego Listu Apostoła Pawła do Tymoteusza 1:12-14)


Dziś dodatkowo Psalm 139, z Nowego Przekładu Dynamicznego


Niedzielna myśl biblijna - 20 października 2019 r.

"(...) Kto będzie mógł wstąpić na górę Jahwe i kto będzie mógł stanąć w Jego Świętych Miejscach (por.Ewang.Jan.14:1-4.6)? Ten, kto nie skalał rąk i serce ma nieskalane. Kto w swoich pragnieniach nie goni za marnością i ten, kto nie oszukuje. Taki otrzyma błogosławieństwo od Jahwe i ocali go sprawiedliwość jego Boga."
(Z Księgi Psalmów 24:3-5)


Dziś dodatkowo, trochę o modlitwie


Boża ochrona w naszym życiu - 19 października 2019 r.

"(...) W taki sposób Bóg się odzywa po raz pierwszy, a drugi raz w inny, ale człowiek tego nie dostrzega. Przemawia do nas przez nocne widzenia, kiedy ludzie zapadają w twardy sen, lub w czasie drzemki na łóżku. Wtedy On ludziom daje słyszeć Słowa i budzi ich przerażeniem, napomina aby odciągnąć człowieka od grzechu i aby ustrzec go przed pychą. Jego samego chroni od zagłady, a jego życie ratuje od ciosu miecza."

(Z Księgi Hioba 33:14-18)

"(...) Bóg doda ci sił (gr. δυναμιν - dynamin, mocy; por.Rzym.1:16), bo On, nasz Wybawca, wezwał nas świętym powołaniem nie z powodu naszych uczynków, ale zgodnie z własnym planem (gr. προθεσιν - prothesin, wcześniejszym ustanowieniem i wcześniejszym postanowieniem, jak i rozstrzygnięciem) i łaską (por.Efez.2:8-10 i Tyt.3:4-7), daną nam odwiecznie w Jezusie Chrystusie, a która teraz widoczna się stała (gr. φανερωθεισαν - fanerōtheisan, została ukazana) przez objawienie się naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusaa, który pokonał (gr. καταργησαντος - katargēsantos, unieważniwszy i uznawszy za bezużyteczną) śmierć (por.1Kor.15:55-57 i Hebr.2:14), a objawił (gr. φωτισαντος - fōtisantos, oświecając) w ewangelii (gr. δια του ευαγγελιου - dia tou euangeliou, przez Dobrą Nowinę. Apostoł Paweł przedstawił tutaj Ewangelię w pigułce, w której każdy może mieć udział przez ufność, miłość i posłuszeństwo jej nauce) życie i niezniszczalność..."

(Z Drugiego Listu Apostoła Pawła do Tymoteusza 1:8-10)


Praca Ducha Świętego w naszym życiu - 18 października 2019 r.

"(...) Prawe (hbr. יֹשֶׁר - joszer, uczciwe i szczere, a także proste) moje serce i mowa czysta w mych ustach wyraźnie wypowiedzą jasną prawdę. Stworzył mnie Duch Boga, Tchnienie Wszechmocnego dało mi życie."

(Z Księgi Hioba 33:3-4)

"(...) Zachęcam cię (gr. αναμιμνησκω σε - anamimnēskō se, przypominam ci), żebyś ożywiał (gr. αναζωπυρειν - anazōpyrein, rozpalając ogień, a także rozpalając na nowo, oraz rozniecając. Niełatwo jest rozniecić Płomień Daru Bożego, łatwiej jest czekać biernie, aż się sam rozpali. Taka apatia i lęk muszą więc zostać pokonane przez Ducha Świętego) w sobie ciągle na nowo dar łaski od Boga, który otrzymałeś, kiedy nałożyłem na ciebie ręce (Wcześniejsze już przypomnienie o powołaniu; por.1Tym.4:14). Bóg przecież nie obdarował nas strachem (gr. πνευμα δειλιας - pneuma deilias, duchem tchórzostwa i nieśmiałości, a także lęku), ale dał nam Ducha po to, żebyśmy byli mocni, pełni miłości (gr. αγαπης - agapēs, ofiarnej, bezinteresownej i bezwarunkowej aż do końca, dokładnie tak jak i wszyscy wpierw przez Boga; por.J3:16; 13:1 Rzym.5:8; 1Kor.13:4-8; 1J4:8-10. A jak podobnie w Starym Testamencie, w hebrajskiej formie słowa miłość tj. אהבה - ahawa, oznaczającym również braterstwo, jak i חסד - chesed, Łaskę i Dobrodziejstwo, oraz Dobroć i Litość. Bóg więc pragnie abyśmy właśnie Tę Samą Jego Miłość odwzajemniali najpierw przede wszystkim i ponad wszystko Jemu - Ewang.Mt.22:34-37; Ewang.Mar.12:28-34; a następnie tak Nią napełnieni i w nią wyposażeni, byli uzdolnieni; por.Ewang.Jan.17:23-26; 1Jan.2:5; 4:16-21; aby wreszcie okazywać Ją również swoim bliźnim, tak jak sobie samemu; por.3Moj.19:18 Ewang.Mt.22:38-39; Ewang.Jan.15:13; Efez.5:28-30, nawet ludziom nam nieprzychylnym; por.Ewang.Mat.5:44. Więc mamy czynić wszystkim dobrze i nie ustawać, a najwięcej nieobłudnie współwyznawcom w tej samej wierze w Jezusa Chrystusa: por.Rzym.12:6-11; Gal.5:6; 6:9-10. Tak więc czasami musimy powrócić do doświadczenia pierwszej Miłości Obj.Jan.2:4, aby ona w nas nigdy nie oziębła; por.Ewang.Mat.24:12) i opanowania (gr. σωφρονισμου - sōfronismou, trzeźwego myślenia i przywodzenia do rozsądku, a także rozwagi i równowagi, jak i powściągliwości, samokontroli, oraz umiarkowania w myśleniu; por.Rzym.8:4-6. 8-17; 1Kor.4:21; Gal.4:6-7; 5:16.22-23; 6:1 i Efez.5:9-11; 1Tym.4:12; 1P3:4; oraz 1Jn 4:18)."

(Z Drugiego Listu Apostoła Pawła do Tymoteusza 1:6-7)


Tylko jedynie Bóg jest Źródłem wszelkiej mądrosci, początkiem i końcem prawdziwego poznania - 17 października 2019 r.

"(...) To w ludziach sam Duch jest obecny, to Wszechmocnego Tchnienie (por.1Mojż.2:7; Ewang.Jan.20:21-22; oraz 1Jan.2:27) ich poucza. Nie tylko starsi wiekiem (hbr. רַבִּים - raw, liczni i wielcy) posiedli mądrość (Jak widać czwarty najmłodszy przyjaciel Hioba Elihu, który jako ostatni oznajmia swoje spostrzeżenia, zgadza się z samym Hiobem z jego to wcześniejszymi podobnie brzmiącymi Słowami; por.Hioba 12:20; również w Przyp.Sal.2:6) i nie zawsze starsi mają słuszne (hbr. מִשְׁפָּט - miszpat, rozsądne, a także prawe) rozeznanie (hbr. יָבִינוּ - mewin, zrozumienie)."

(Z Księgi Hioba 32:8-9)

"(...) Bardzo troskliwie pilnuj powierzonego ci skarbu (gr. παρακαταθηκην - parakatathēkēn, lokaty, a także depozytu, oraz wkładu. Jest to greckie określenie bankowe. A chodzi tu konkretnie Apostołowi Pawłowi o trwanie Tymoteusza w powołaniu w imię przyszłej nagrody), unikając (gr. εκτρεπομενος τας - ektrepomenos tas, odwracając się od) jałowych sporów (gr. βεβηλους κενοφωνιας - bebēlous kenofōnias, profanujących/bezbożnych/bezwartościowych bełkotów/pustych mów) i bezprzedmiotowych (gr. αντιθεσεις - antitheseis, sprzecznych i przeciwstawnych, a także swarliwych czyli kłótliwych; co było piętnowane również przez innych Apostołów jak np. przez Jakuba; por.Jak.3:13-16) dyskusji, które są wyrazem fałszywej wiedzy (gr. ψευδωνυμου γνωσεως - pseudōnymou gnōseōs, kłamliwego/fałszywego poznania, a także rzekomej wiedzy/nauki). Są już tacy, którzy wyznając ją, odeszli (gr. ηστοχησαν - ēstochēsan, rozminąwzy się, jak i chybiący celu) od wiary. Niech pozostanie z wami Łaska Boża! Amen. Pierwszy list do Tymoteusza został napisany z Laodycei, która jest głównym miastem Frygiii Pakatiańskiej/Pakacyjańskiej."

(Z Pierwszego Listu Apostoła Pawła do Tymoteusza 6:20-21)


Dziś dodatkowo po zakończeniu Pierwszego Listu Apostoła Pawła do Tymoteusza przypominam jeszcze raz cały list, jak i Drugi, którego rozważania od jutra rozpocznę.Bóg najlepszym wyborem i zabezpieczeniem dla ludzi - 16 października 2019 r.

"(...) Przymierze zawarłem z moimi oczami, by nawet nie myśleć pożądliwie (hbr. אֶתְבֹּונֵן - mitbonen, z uwagą obserwując, jak i tęsknie przyglądając się) o pannie (por.Ewang.Mat.5:27-30 i 1Kor.6:15-20). Czy mógłbym mieć cząstkę w górze (por.Ps.24:1-6) u Boga? Jakie dziedzictwo dla mnie Wszechmocnego w niebiosach?"

(Z Księgi Hioba 31:1-2)

  "(...) Ludziom bogatym w obecnym wieku przypominaj, aby się nie pysznili (gr. υψηλοφρονειν - hypsēlofronein, myśląc wysoko i będąc dumnymi), żeby swoich ufności (gr. ηλπικεναι - ēlpikenai, mając nadzieję) nie opierali na zwodniczym (gr. αδηλοτητι - adēlotēti, niepewnym i wątpliwym) bogactwie (por.Hioba 31:24; Ps.62:11; Przyp.Sal.23:4-5; Kazn.Sal.5:18-19; Jer.9:22-23[23-24] i Łuk.12:15-38), ale w Bogu żywym, Który pozwala nam hojnie (gr. πλουσιως - plousiōs, obficie i bogato) korzystać z wszystkiego, co nam daje. Ich bogactwem niech będą dobre uczynki. Niech pomagają potrzebującym, wrażliwi (gr. ευμεταδοτους - eumetadotous, hojni i chętnie dzielący się) na potrzeby drugich (por.Przyp.Sal.19:17). W ten sposób zgromadzą sobie prawdziwy skarb w niebie, jako dobre zabezpieczenie (gr. θεμελιον καλον - themelion kalon, fundament dobry/piękny) na przyszłość (gr. μελλον - mellon, mający nastąpić; por.Ewang.Mat.6:19-21; Ewang.Łuk.12:31-34), czyli aby osiągnęli (gr. επιλαβωνται - epilabōntai, chwycili i objęli w posiadanie, oraz wzięli) prawdziwe (gr. αιωνιου - aiōniou, wieczne) życie."

(Z Pierwszego Listu Apostoła Pawła do Tymoteusza 6:17-19)

1 List do Tymoteusza 6:17-19
Wytrwanie do końca przy Bogu - 15 października 2019 r.

"(...) A co do mądrości - skąd ona przychodzi i gdzie jest miejsce poznania? Przecież jest ukryta przed oczami wszystkiego, co żyje, nawet zatajona przed ptactwem powietrznym. Zaświaty i śmierć oświadczają: Tylko do naszych uszu doszedł słaby odgłos jej sławy. To Bóg, który zna jej drogę, On wie, gdzie jest jej mieszkanie. Ponieważ On widzi krańce ziemi (por.2Kron.16:9; Ps.135:7; Przyp.Sal.30:4-6; Izaj.40:25-31; 45:22; 49:6; 52:10; Jer.51:16; Ezech.7:2; Mich.5:1-3; Ewang.Mat.24:31; Ewang.Mar.13:27; Ewang.Łuk.17:24; Dz.Ap.1:8 i 13:47; Rzym.10:18) i wie o wszystkim, co się dzieje pod niebem. Kiedy wichrom udzielał ich siły, a wodom wyznaczał granice, kiedy deszczowi ustalał zasady, a drogę wytyczał piorunom, wtedy ją widział i ogłosił, zatwierdził i sprawdził i powiedział człowiekowi tak: Pamiętaj, że bojaźń Boża to mądrość (por.Ps.111:10 i Przyp.Sal.9:10), a odstąpienie od zła jest umiejętnością."

(Z Księgi Hioba 28:20-28)

"(...) Zobowiązuję cię (gr. παραγγελλω σοι - parangellō soi, nakazując ci. Jest to rozkaz, polecenie, oraz nakaz, będące greckim terminem wojskowym) wobec Boga, który wszystko przywraca do życia (gr. ζωοποιουντος τα παντα - zōopoiountos ta panta, ożywiającego istoty wszystkie; por.5Mojż.32:39 i 1Sam.2:6) jak i wobec Jezusa Chrystusa, Który tak Wspaniałe Świadectwo (gr. καλην ομολογιαν - kalēn homologian, dobre/piękne wyznanie/przyznanie) złożył za rządów Poncjusza Piłata (por.Ewang.Mat.27:11-14; Ewang.Jan.18:33-38 i 19:11). Zachowaj te przepisy (gr. εντολην - entolēn, Przykazanie) niesplamione (gr. ασπιλον - aspilon, nieskalane) i nienaganne, aż do ukazania się (gr. επιφανειας - epifaneias, objawienia się i pokazania się, a także zjawienia się) naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ta chwila nastąpi w stosownym czasie (gr. καιροις - kairois, stosownej porze, tj. dogodnym okresie, jak np. czas żniw i zbiorów, zapoczątkowane jakimś doniosłym wydarzeniem; por.Hioba 14:1-5; Ewang.Jan.4:35-38; 1Kor.3:3-9; 2Kor.6:2; Gal.6:8-10) za sprawą Błogosławionego i Jedynego Władcy (por.5Mojż.10:17 i Ps.104:2), Króla królujących i Pana wszystkich panujących (por.Ps.136:3 i Obj.Jan.17:14 i 19:16). Tylko On jeden jest nieśmiertelny (por.Ps.102:13), Żyjący (gr. οικων - oikōn, Zamieszkujący) w Olśniewającej (gr. απροσιτον - aprositon, Niedostępnej) Światłości (por.2Mojż.33:20), którego żaden z ludzi nie zobaczył, ani nie jest w stanie zobaczyć. Jemu należy się cześć (gr. τιμη - timē, Szacunek i Zaszczyt) i majestat (gr. κρατος - kratos, Moc i Siła; por.Obj.Jan.4:11; 5:8-14) na wieki. Amen."

(Z Pierwszego Listu Apostoła Pawła do Tymoteusza 6:13-16)


Unikanie wszelkiego zła w życiu dla Boga - 14 października 2019 r.

"(...) Tak długo (por.Ps.63:2-12), jak tchnienie jest we mnie i Duch Boga w moich nozdrzach, usta moje nie wyrażą się podle, ani mój język nie przekaże kłamstwa."

(Z Księgi Hioba 27:3-4)

"(...) Kto chce być bogaty, naraża się na pokusy (gr. πειρασμον - peirasmon, próbę i doświadczenie - są to owe z Ewangelii ciernie, przed którymi ostrzegał sam nasz Pan Jezus Chrystus w Ewang.Mat.13:7.22 i Ewang.Łuk.8:14) i zasadzki (gr. παγιδα - pagida, pułapkę, a także sidło), oraz liczne nierozumne i szkodliwe zachcianki (gr. επιθυμιας - epithymias, pożądliwości), wciągające (gr. βυθιζουσιν - bythizousin, zatapiające i pogrążające) ludzi w otchłań ruiny (gr. ολεθρον - olethron, zagłady) i zatracenia (gr. απωλειαν - apōleian, zguby; por.Przyp.Sal.23:4; 28:20.22; Ewang.Łuk.12:15-38; Jak.4:2-10. 14-16; 5:1-11), bo przywiązanie do pieniędzy (gr. φιλαργυρια - filargyria, miłość do pieniędzy. Należy odróżnić ją od samych pieniedzy, które nie są złe. Chodzi o to, że np. zbieranie pieniędzy na cele religijne nie jest grzechem. Ufam, że ludzie kierują się w takich sprawach zdrowym rozsądkiem. Chciwość i zły gust trudno zamaskować; por.Dz.Ap.5:1-14; Efez.5:3 i Kol.3:5) jest źródłem (gr. ριζα - riza, korzeniem) wszelkiego rodzaju złych postępków. W pogoni (gr. ορεγομενοι - oregomenoi, pragnieniu i sięganiu) za nimi, niektórzy odłączyli się od Boga (gr. πιστεως - pisteōs, wiary), odeszli na manowce i sprawili sobie wiele udręk (gr. εαυτους περιεπειραν οδυναις πολλαις - heautous periepeiran odynais pollais, siebie samych przebili/nadziali na bólom/smutkiem/rozpaczą/zgryzotami licznymi). Ty jednak jesteś człowiekiem, który należy do Boga, uciekaj od tego (por.Przyp.Sal.15:9), a usilnie podążaj do (gr. διωκε - diōke, ścigając i zabiegając) sprawiedliwości, pobożności, wiary, miłości, cierpliwościi (gr. υπομονην - hypomonēn, wytrwałości) i życzliwości (gr. πραοτητα - praotēta, łagodności i uprzejmości. Apostoł Paweł przypomni o tym Tymoteuszowi nieco później w 2Tym.2:22). Walcz w dobrych zawodach (gr. καλον αγωνα - kalon agōna, dobry bój/walkę/zmaganie/agonia/zawody atletyczne; Z tymże pamietajmy o tym, że bój wiary toczy się przeciwko grzechowi, a nie przeciwko ludziom; por.1Kor.9:25-27; 2Kor.10:3-5; Efez.6:10-13; 2Tym.4:7-8; a także Judy 1:3) o wiarę, sięgaj (gr. επιλαβου - epilabou, chwytając się) po nagrodę wiecznego życia, do którego powołał (gr. εκληθης - eklēthēs, wezwał) cię Bóg i przy wielu świadkach złożyłeś (gr. ωμολογησας - hōmologēsas, wyznałeś) uroczyście wspaniałe (gr. καλην - kalēn, dobre i piękne) świadectwo (gr. ομολογιαν - homologian, wyznanie/przyznanie; por.Ewang.Mat.10:32; Ewang.Łuk.12:8, oraz Obj.Jan.12:9-11)."

(Z Pierwszego Listu Apostoła Pawła do Tymoteusza 6:9-12)


Niedzielna myśl biblijna - 13 października 2019 r. "(...) W niebiosach i na ziemi (por.Ps.24:1; Izaj.42:8; 1Kor.10:26; Efez.4:5-10; Filip.2:6-11; Hebr.12:2; 1P.3:22; Obj.Jan.1:8; 19:13-16; 21:6; 22:13) otrzymałem Pełną Władzę (gr. εδοθη μοι πασα εξουσια - edothē moi pasa eksousia, została dana Mi wszelka Władza/Prawo/Moc; por.Dan.7:13-14; Ewang.Mat.11:27; Ewang.Jan.3:35; 13:3; 17:1-3; Efez.1:17-23)."
(Nasz Pan Jezus Chrystus w Ewangelii wg. św. Mateusza 28:18)


  Teraz może trochę wyborczo z Contemporary English Version. :)
Dziś dodatkowo, trochę naukowo... :)

"Oto Ty posiadasz w mocy moje wnętrze, Ty uformowałeś mnie jeszcze w łonie mojej matki. Dziękuję Ci, że dopracowałeś mnie w każdym szczególe. Przejmuję się, bo dokonujesz potężnych cudów. Bardzo dobrze poznaje to moja dusza. Nie tajna Ci moja istota. Kiedy w ukryciu powstawałem, zawiązywałem się gdy tworzyłeś mnie w ziemskich głębinach. Twoje oczy widziały mnie, gdy byłem jeszcze w zarodku. W Twej księdze wszystko było zapisane. wszystkie dni zaplanowałeś, zanim którykolwiek zaistniał."
Z Księgi Psalmów 139:13-16
Wyższość Planów Boga Najwyższego i Jego Odwiecznej Interwencji nad ludzką doczesnością - 12 października 2019 r.

"(...) On (Bóg Jahwe) jednak wie, którą drogą kroczę, z Jego próby wyjdę czysty jak złoto. Śladami Jego Stóp postępuje moja noga (por.Filip.2:5 i Hebr.12:2-3). Przestrzegałem Jego Drogi i nie zbłądziłem. Nie odrzucałem Jego przykazań, ceniłem Jego Słowa bardziej niż chleb powszedni. Ale tylko On Jest Niezmienny, kto Go powstrzyma? Tak, On spełni to, co o mnie postanowił (por.Ps.139), jak wiele podobnych jest na to dowodów. Dlatego kiedy o Nim myślę boję się Jego Oblicza. Bóg przejmuje lękiem moje serce, Wszechmogący mnie przeraża."

(Z Księgi Hioba 23:10-16)

"(...) O tak, prawdziwa religia (gr. ευσεβεια - eusebeia, pobożność; por.1Tym.6:6-11; 2Tym.3:1-5; Jak.1:26-27) wzbogaca (gr. πορισμος - porismos, jest zarobkowaniem i źródłem zysku) człowieka, ale tylko, w połączeniu z samowystarczalnością. Niczego przecież ze sobą na ten świat nie przynieśliśmy i nic z niego wynieść nie możemy (por.Hoba 1:21; Ps.49:17-18 i Kazn.Sal.5:14-15). Mając natomiast jedzenie i ubranie to bądźmy zadowoleni (por.Przyp.Sal.5:14-15; 30:8)."

(Z Pierwszego Listu Apostoła Pawła do Tymoteusza 6:6-8)


Dziś dodatkowo...

  Na ten weekend zapraszam na film o tematyce chrześcijańskiej, a oparty na autentycznej historii
pr: "Przypływ wiary (2019).
  Breakthrough (2019) lektor
Ten sam film odnaleźć można tutaj:
  Breakthrough (2019) lektor

Jeśli zbyt duża ilość reklam,
lub inne techniczne problemy z przeglądarką,
łączem internetowym, czy komputerem,
uniemożliwiają ci oglądanie tych filmów online zainstalujj Adblock Plus
  Adblock Plus


Wyższość Bożej Suwerenności nad zamysłami i życiem ludzi - 11 października 2019 r.

"(...) Czy jednak można pouczać Boga, skoro On sądzi nawet tych najwyższych? Jeden umiera szczęśliwy, w całkowitym spokoju i beztrosko. Jego piersi obrosły tłuszczem, a szpik jego kości jest świeży a drugi umiera w boleści i szczęścia nigdy nie zaznał (por.Ewang.Łuk.16:19-31). Razem będą leżeć w prochu i obaj są żerem robactwa (por.Ewang.Mat.25:31-46; 2P.2:7-10)."

(Z Księgi Hioba 21:22-26)

"(...) Jeżeli ktoś głosi inną naukę i nie zgadza się ze zdrowymi zasadami naszego Pana, Jezusa Chrystusa (por.Ewang.Łuk.1:1-4; Apostoł Paweł nawiąże jeszcze raz do trzymania się Nauki Bożej; por.2Tym.1:13) i z Nauką (gr. διδασκαλια - didaskalia, Pouczeniem), która odpowiada prawdziwej pobożności (gr. ευσεβειαν - eusebeian, oddaniu Bogu czci; por.Ewang.Jan.4:22-24; Jak.1:26-27; 2P.3:11) ten jest zaślepiony przez pychę (gr. τετυφωται - tetyfōtai, jest nadęty i jest poddany próżności; por.Gal.1:6-9) i nic nie wie, lecz ma chorobliwą skłonność do sporów i utarczek słownych (gr. λογομαχιας - logomachias, walk o słowa), z których wynikają zazdrość (gr. φθονος - fthonos, zawiść), niesnaski (gr. ερις - eris, kłótnia i spór; por.Jak.3:11-18), obelgi (gr. βλασφημιαι - blasfēmiai, bluźnierstwa i krzywdzące mówienia) i niegodziwe domysły (gr. υπονοιαι - hyponoiai, podejrzenia i przypuszczenia, był to sposósb wyrażania pojęć abstrakcyjnych). Przewrotne awantury (gr. παραδιατριβαι - paradiatribai, ciągłe utarczki i ciągłe kłótnie) wśród ludzi, których umysły nie działają już prawidłowo (Także później w 2Tym.3:8 i 4:4; Tyt.1:14), którzy siebie samych znieczulili na Prawdę (gr. απεστερημενων της αληθειας - apesterēmenōn tēs alētheias, którzy są pozbawieni Prawdy; por.2Tes.2:10) i myślą (gr. νομιζοντων - nomizontōn, wnioskując i sądząc), że na pobożności można nieźle zarobić. Trzymaj się z dala (gr. αφιστασο - afistaso, odstąp i odejdź) od takich."

(Z Pierwszego Listu Apostoła Pawła do Tymoteusza 6:3-5)


Wyższość Bożej Sprawiedliwości nad ludzkim postrzeganiem - 10 października 2019 r.

"(...) Oby moje słowa zostały zapisane, oby na piśmie zostały wyryte rylcem z żelaza i diamentem (por.Izaj.30:8; Tu prawdopodobnie chodzi o miedź, ponieważ pisanie na foliach miedzianych znane było w okresie od XII do II w. p.n.e. A ołowiem mogły być zalewane wkute litery). Oby w skale na zawsze były utrwalone. Co do mnie, ja wiem, że Wybawca mój żyje i że w ostateczny dzień stanie na ziemi (por.1Mojż.2:7; 3:17-19; Ps.113:7; Ewang.Mat.24:10-14; Ewang.Łuk.18:7-8; 1Kor.15:47; Obj.Jan.1:8; 21:6 i 22:13). A następnie, kiedy okryje mnie skórą i mając ciało (por.1Kor.15:37-54; 2Kor.4:13-18; 5:1-4), żywy zobaczę Boga (por.1Jan.3:1-3). To właśnie Ja sam Go oglądać będę, nie ktoś obcy. Moje oczy będą Go widziały. Już tęskni za Nim serce w moim wnętrzu."

(Z Księgi Hioba 19:23-27)

"(...) Wszyscy, którzy są pozbawieni wolności (Odnośnie niewolników Apostoł wówczas nauczał: por.Efez.6:5; Kol.3:22; Tyt.2:9, oraz w Liście do Filemona. Wszystkko oczywiście zgodnie z Nauką Samego Pana Jezusa Chrystusa, Który Sam też temu dał przykład do naśladowania; por.Ewang.Mat.11:28-30; Ewang.Mar.10:42-45; oraz Filip.2:1-11. Niewolnicy stanowili 25% populacji Efezu w którym służył Bogu jako Biskup Tymoteusz. Również jeden z Filarów Kościoła nazwany tak przez Pawła [por.Gal.2:9], Apostoł Piotr napominał podobnie wierzących w jednym ze swoich listów; por.1P.2:11-25), powinni z całym szacunkiem odnosić się do swoich panów. Chodzi o to, żeby nikt nie mógł znieważać Imienia Boga i Jego nauki (por.Rzym.2:24). Ci, którzy służą u chrześcijan, niech nimi nie gardzą (gr. μη καταφρονειτωσαν - mē katafroneitōsan), dlatego że są braćmi. Niech raczej jeszcze lepiej wykonują swoje obowiązki jako uczestnicy dobrej pracy, bo przecież chrześcijanami (gr. πιστοι - pistoi, wiernymi i wierzącymi) są i ukochanymi (gr. αγαπητοι - agapētoi, umiłowani ofiarnie, bezinteresownie i bezwarunkowo aż do końca, dokładnie tak jak i wszyscy wpierw przez Boga; por.J3:16; 13:1 Rzym.5:8; 1Kor.13:4-8; 1J4:8-10. A jak podobnie w Starym Testamencie, w hebrajskiej formie słowa miłość tj. אהבה - ahawa, oznaczającym również braterstwo, jak i חסד - chesed, Łaskę i Dobrodziejstwo, oraz Dobroć i Litość. Bóg więc pragnie abyśmy właśnie Tę Samą Jego Miłość odwzajemniali najpierw przede wszystkim i ponad wszystko Jemu - Ewang.Mt.22:34-37; Ewang.Mar.12:28-34; a następnie tak Nią napełnieni i w nią wyposażeni, byli uzdolnieni; por.Ewang.Jan.17:23-26; 1Jan.2:5; 4:16-21; aby wreszcie okazywać Ją również swoim bliźnim, tak jak sobie samemu; por.3Moj.19:18 Ewang.Mt.22:38-39; Ewang.Jan.15:13; Efez.5:28-30, nawet ludziom nam nieprzychylnym; por.Ewang.Mat.5:44. Więc mamy czynić wszystkim dobrze i nie ustawać, a najwięcej nieobłudnie współwyznawcom w tej samej wierze w Jezusa Chrystusa: por.Rzym.12:6-11; Gal.5:6; 6:9-10. Tak więc czasami musimy powrócić do doświadczenia pierwszej Miłości Obj.Jan.2:4, aby ona w nas nigdy nie oziębła; por.Ewang.Mat.24:12). Tych rzeczy nauczaj i napominaj (gr. παρακαλει - parakalei, zachęcaj) ludzi."

(Z Pierwszego Listu Apostoła Pawła do Tymoteusza 6:1-2)


Wyższość Wyroków Boga nad sądami ludzkimi - 9 października 2019 r.

"(...) W niebie Jest teraz Ten, co świadczy o mnie, a mój Obrońca Jest wysoko. Wprawdzie szydzą ze mnie moi przyjaciele, ja zwracam się z płaczem do Boga (por.Izaj.25:8-9; Obj.Jan.7:14-17 i 21:1-7), by Sam rozsądził spór człowieka z Sobą jakby sprawę między jednym człowiekiem a drugim."

(Z Księgi Hioba 16:19-21)

"(...) Grzechy niektórych ludzi są tak oczywiste (gr. προδηλοι - prodēloi, wcześniej jawne) i zaraz prowadzą na potępienie (gr. κρισιν - krisin, sąd; por.Ewang.Mat.7:1-5; Ewang.Łuk.6:37 i Ewang.Jan.7:24, a także 1Tes.5:17-24). Natomiast grzechy innych ciągną się za nimi (Występuje tutaj idiom i być może chodzi o to, że grzechy niektórych wołają o pomstę do nieba). Tak samo dobre czyny są widoczne (por.Ewang.Mat.5:13-16; o klarownej ocenie 7:17-20, lub o tej samej ocenie dokładnie i szerzej w kontekście [7:13-29]; 10:26-27; Ewang.Mar.4:21-23; Ewang.Łuk.8:15-17; 12:2-3; Ewang.Jan.3:16-21; Jak.3:10-18; Obj.Jan.22:11), a nawet jeśli nie, wyjdą kiedyś na jaw (gr. κρυβηναι ου δυναται - krybēnai ou dynatai, zostać ukrytymi nie mogą)."

(Z Pierwszego Listu Apostoła Pawła do Tymoteusza 5:24-25)


Wyższość Przykazań i Zamiarów Boga nad myślami ludzkimi - 8 października 2019 r.

"(...) Jak woda wydrąża skały i fale spłukują grunt ziemi, tak Ty człowieka nadzieję niweczysz (To w Bogu jedynie mam nadzieje swoje pokładać. Por.Ps.33:8-22; Izaj.55:6-8). Uderzasz w niego skutecznie i on musi zginąć, dajesz mu pokój, gdy twarz mu się zmienia i odsyłasz (Bóg dziś w Nowym Przymierzu dzięki wierze w Pana Jezusa Chrystusa przywraca ludziom nadzieję życia po śmierci naszych doczesnych ciał. Por.1Kor.15:20; 1Tes.4:13-14)."

(Z Księgi Hioba 14:19-20)

"(...) Błagam cię, wzywając na świadka (gr. διαμαρτυρομαι ενωπιον - diamartyromai enōpion, zaświadczam i oświadczam solennie twierdząc/potwierdzam świadectwem w Obecności) Boga i Pana Jezusa Chrystusa, oraz wybranych aniołów (por.Ewang.Mat.25:31; Ewang.Mar.8:38; Ewang.Łuk.9:26; Obj.Jan.14:10), byś tego wszystkiego przestrzegał bez żadnych wyjątków (gr. χωρις προκριματος - chōris prokrimatos, bez zastrzeżenia i uprzedzenia) i zachował bezstronność (por.5Mojż.1:17). Nikogo zbyt pośpiesznie nie wprowadzaj do służby przez nałożenie rąk (Biorąc pod uwagę kontekst, prawdopodobnie chodzi tutaj o ordynację; por.Dz.Ap.6:6; lub posłannictwo; por. Dz.Ap.13:3 jak i również może chodzić o znak powtórnego przyjęcia do grona starszych) i nie miej udziału (gr. κοινωνει - koinōnei, będąc wspólnikiem) w cudzych grzechach. Pilnuj swojej czystości (gr. σεαυτον αγνον - seauton hagnon, siebie czystym/nieskalanym zachowuj/strzeż)."

(Z Pierwszego Listu Apostoła Pawła do Tymoteusza 5:21-22)


Wyższość Władzy Boga nad przywódcami - 7 października 2019 r.

"(...) On (Bóg Jahwe) daje wzrost narodom i je następnie wyniszcza, pozwala im na podboje i pomniejsza je. Przywódców narodu na ziemi pozbawia rozumu, sprawia, że błądzą w bezdrożach pustkowia (por.Dan.4:15-34; a także Ewang.Łuk.1:49-52 i 14:11). W ciemności, bez światła macają, oraz potykają się jak pijani."

(Z Księgi Hioba 12:23-25)

"(...) Przywódcy (gr. προεστωτες πρεσβυτεροι - proestōtes presbyteroi, którzy stanęli na czele starsi) kościoła, którzy gorliwie przewodniczą wspólnocie, zasługują na podwójną zapłatę (gr. τιμης - timēs, szacunek i wartość), a przede wszystkim ci, którzy trudzą się głoszeniem Słowa i nauczaniem. Pismo Święte przecież tak mówi (3Mojż.19:13; 5Mojż/Pwt.25:4.15 i Ewang.Łuk.10:7): Młócącemu bydlęciu nie zawiążesz pyska, a także: Zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie słuchaj nigdy (gr. μη παραδεχου - mē paradechou, nie przyjmuj) oskarżeń przeciwko żadnemu przywódcy, o ile nie potwierdzi je dwóch albo trzech świadków (por.4Mojż.35:30; 5Mojż.17:6 i 19:15). Przed całym zgromadzeniem napominaj (gr. ελεγχε - elegche, upominając zawstydzaj, a także przekonuj za pomocą argumentów; por.Ewang.Mat.7:1-5; 18:14-20; Ewang.Łuk.6:39-44; Gal.2:9-14; Tyt.1:10-11; Hebr.12:5-13) tych przywódców żeby i pozostałych przejęła bojaźń Boża (por.Jak.3:1-2)."

(Z Pierwszego Listu Apostoła Pawła do Tymoteusza 5:17-20)


Niedzielna myśl biblijna - 6 października 2019 r.

"(...) "Jahwe rzeczywiście udziela Mądrości. Wiedza i Zrozumienie (hbr. וּתְבוּנָה - twuna, rozsądek, mądrość i rozum) od Niego (hbr. מִפִּיו - piw, z Jego Ust, a także Oblicza; por.5Mojż.8:3; Ewang.Mat.4:4 i Ewang.Łuk.4:4) pochodzą!"
(Z Księgi Przypowieści Salomona 2:6)


Poleganie na Odwiecznych Zasadach Wiecznego i Suwerennego Boga - 5 października 2019 r.

"(...) On (Bóg Jahwe) ma w Swej Dłoni tchnienie wszystkiego co żyje i ducha wszelkiej istoty ludzkiej. Czy ucho nie rozróżnia słów, tak jak podniebienie kosztuje pokarm? Mądrość należy do starszych, a podczas długiego życia przychodzi rozum. Przy Nim tylko jest mądrość i siła, w Jego Planach jest roztropna rada i rozwaga. Co On zburzy, tego nikt nie odbuduje. Zamyka człowieka, a nikt wtedy mu nie otworzy. Jeżeli powstrzyma wody, musi nastać susza. Kiedy je wypuści, nawadniają ziemię. On jest silny i przenikliwy. Jemu podlega zwiedziony i ten, który zwodzi. On sprawia, że doradcy chodzą boso i sędziom odbiera rozsądek."

(Z Księgi Hioba 12:10-17)

"(...) Wolatego wolałbym, żeby młode wdowy raczej wychodziły za mąż, miały dzieci i zajmowały się swoim domem (Chodzi prawdopodobnie o wdowy, pomiędzy 40 a 50 rokiem życia. Ponieważ w tamych czasach w okres przekwitania między właśnie 40 a 50 rokiem życia). Niech nie dają przeciwnikowi okazji do oszczerstw (gr. λοιδοριας - loidorias, obelgi i znieważania). Niestety, niektóre już zbłądziły i poszły za szatanem (Występuje tutaj idiom gr. εξετραπησαν - eksetrapēsan, odwróciły sie i skręciły za szatanem, lub zeszły na złą drogę). Jeżeli jakaś chrześcijanka (Niektóre manuskrypty dodają również i wierzących mężczyzn) ma w swojej rodzinie wdowy, niech dba o ich potrzeby i niech nie obciąża Kościoła (gr. εκκλησια - ekklēsia, Zgromadzenia Społeczności wywołanych. Wdowy w wieku 30 - 34 lat stanowiły 19%, a wdowy w wieku 35 - 39 lat 18% ówczesnego społeczeństwa. We Współnocie Kościoła liczącej 500 osób, mogła to być zatem grupa 90 osób), aby wystarczyło dla tych, które naprawdę są wdowami (Por.Ps.68:6-7)."

(Z Pierwszego Listu Apostoła Pawła do Tymoteusza 5:14-16)


Ludzkie postawy przed Obliczem Boga Najwyższego - 4 października 2019 r.

"(...) Jestem przekonany, że to Prawda. Jak człowiek miałby być usprawiedliwiony przed Bogiem? Gdyby zechciał się z Nim spierać (por.Izaj.45:9-12 i Rzym.9:20-24), nie potrafiłby odpowiedzieć nawet na jedno z tysiąca pytań. On Jest Mądry i Potężny i żaden przeciwnik nie wyjdzie zwycięsko. On to nawet góry przesunie w oka mgnieniu przewracając je w Swoim Gniewie. On wstrząsa ziemią, tak, że drżą jej filary. On każe słońcu, żeby się zaćmiło, zamyka też gwiazdy pieczęcią. On sam niebiosa rozpina i chodzi po morskiej głębi."

(Z Księgi Hioba 9:2-8)

"(...) Kto nie troszczy się (gr. προνοει - pronoei, myśląc za wczasu) o rodzinę i najbliższych (gr. ιδιων οικειων - idiōn oikeiōn, swój i własny dom), ten zaprzecza wierze (gr. πιστιν ηρνηται - pistin ērnētai, wiary wypiera się i odrzuca) oraz jest groźniejszy od poganina (gr. απιστου χειρων - apistou cheirōn od niewierzącego gorszy). Za wdowę można uznać kobietę, mającą przynajmniej sześćdziesiąt lat, która była żoną jednego męża, mająca świadectwo pięknych czynów, to znaczy, że należycie wychowała swoje dzieci, że była gościnna (por.Rzym.12:13; Hebr.13:2 i 1P.4:9-10), pokorna i usłużna wobec współwyznawców (gr. ποδας ενιψεν - podas enipsen, stopy myjąc; por.Ewang.Jan.13:12-17). Pomagała ludziom w kłopotach (gr. θλιβομενοις - thlibomenois, uciskanym) i poświęcała się wszelakiemu dobremu dziełu."

(Z Pierwszego Listu Apostoła Pawła do Tymoteusza 5:8-10)


Szanowanie wszystkich ludzi - 3 października 2019 r.

"(...) Kim jest człowiek, że tak się na nim skupiasz i dlaczego to zwracasz na niego uwagę? Że każdego ranka musisz wpatrywać się w niego (por.Ps.8:2-7), że go co chwila przenikasz do głębi?"

(Z Księgi Hioba 7:17-18)

"(...) Nie upominaj surowo (gr. επιπληξης - epiplēksēs, karcąc i strofując) starszego człowieka, ale proś (gr. παρακαλει - parakalei, zachęcaj) jak ojca (por.3Mojż.19:32), a młodszych mężczyzn traktuj jak braci (por.Gal.6:10). Starsze kobiety traktuj jak syn matkę, młode - jak własne siostry, zachowując przy tym całkowitą czystość. Szanuj wdowy, te które zupełnie (gr. οντως - ontōs, istotnie i naprawdę) są samotne (prawdziwe wdowy to w Cesarstwie Rzymskim były to osoby pomiędzy 20, a 50 rokiem życia, mogły one zawierać małżeństwa. Z kolei Pawłowi zapewne chodziło o wdowy po pięćdziesiątce)."

(Z Pierwszego Listu Apostoła Pawła do Tymoteusza 5:1-3)


Duchowy wysiłek i duchowe zmagania człowieka - 2 października 2019 r.

"(...) Bo westchnienia są moim pokarmem i jak woda płyną moje skargi (por.Ps.22:2-5; Jer.20:7-9; Treny 3:17-28; Hab.2:1; Rzym.8:18-39). Bo to, czego się bałem, nawiedziło mnie, a to, przed czym drżałem, przyszło na mnie. Jeszcze nie wytchnąłem, jeszcze się nie uspokoiłem i nie odpocząłem, a znów przyszła trwoga (por.Ps.42 i Ps.43)."

(Z Księgi Hioba 3:24-26)

"(...) Otaczaj również należytą troską (gr. μη αμελει - mē amelei, nie zaniedbując) dar łaski, który jest w tobie, który został ci dany przez proroctwo i kiedy przywódcy kościoła nałożyli na ciebie ręce (por.5Mojż.34:9). Bądź pilny w tej pracy (gr. μελετα - meleta, rozważając i troszcząc się) i poświęć się jej bez reszty, tak by wszyscy widzieli twój wyraźny postęp. Czuwaj nad sobą (gr. επεχε σεαυτω - epeche seautō, pilnując siebie) i nad nauczaniem, bądź wytrwały. To bowiem czyniąc i siebie samego zbawisz i tych, którzy cię słuchają (por.1Kor.9:24-27)."

(Z Pierwszego Listu Apostoła Pawła do Tymoteusza 4:14-16) jest zawsze pożyteczna,


Szacunek do samych siebie - 1 października 2019 r.

"(...) Później Hiob, otworzywszy usta swoje, przeklął dzień swoich narodzin. Hiob zabrawszy głos, mówił: Niech przepadnie dzień, w którym się narodziłem i ta noc, gdy zawołano: Począł się człowiek (por.1Mojż.1:25-31; Ps.139:1-16)! Niech dzień ten zamieni się w ciemność, niech nie dba o niego Bóg w górze (por.Ewang.Jan.3:16-21), a także nie oświetla go światłość (por.1Mojż.3:7-10; Ps.24:3-6; Ewang.Jan.1:4-5)..."

(Z Księgi Hioba 3:1-4)

"(...) Z racji twej młodości (por.Ps.103:1-6; Jer.1:4-9), nie pozwól nikomu się lekceważyć. Staraj się jednak być dla wierzących przykładem (por.Gal.6:10) jak mówić, postępować, kochać (gr. αγαπη - agapē, miłować ofiarnie, bezinteresownie i bezwarunkowo aż do końca, dokładnie tak jak wpierw Bóg nas umiłował; por.J3:16; 13:1 Rzym.5:8; 1Kor.13:4-8; 1J4:8-10. Podobnie jak w Starym Testamencie, w hebrajskiej formie słowa miłość tj. אהבה - ahawa, a oznaczającej również braterstwo, jak i חסד - chesed, Łaskę i Dobrodziejstwo, oraz Dobroć i Litość. Bóg więc pragnie abyśmy właśnie Tę Samą Jego Miłość odwzajemniali najpierw przede wszystkim i ponad wszystko Jemu - Ewang.Mt.22:34-37; Ewang.Mar.12:28-34; a następnie tak Nią napełnieni i w nią wyposażeni, oraz nią uzdolnieni; por.Ewang.Jan.17:23-26; 1Jan.2:5; 4:16-21; mogli wreszcie okazywać Ją również swoim bliźnim, tak jak sobie samemu; por.3Moj.19:18 Ewang.Mt.22:38-39; Ewang.Jan.15:13; Efez.5:28-30, nawet ludziom nam nieprzychylnym; por.Ewang.Mat.5:44. Więc mamy czynić wszystkim dobrze i nie ustawać, a najwięcej nieobłudnie współwyznawcom w tej samej wierze w Jezusa Chrystusa: por.Rzym.12:6-11; Gal.5:6; 6:9-10. Tak więc czasami musimy powrócić do doświadczenia pierwszej Miłości Obj.Jan.2:4, aby ona w nas nigdy nie oziębła; por.Ewang.Mat.24:12) w Duchu (por.Rzym.5:5), w wierze (por.Gal.5:6 i Jak.2:17-26) i zachować czystość. Dbaj o czytanie, rozważanie (gr. παρακλησει - paraklēsei, zachęcanie i pocieszanie) i nauczanie (por.Dz.Ap.2:41-42) Pism..."

(Z Pierwszego Listu Apostoła Pawła do Tymoteusza 4:12-13)


  "Tak właśnie się wyraża pewność (gr. πεποιθησιν - pepoithēsin, przekonanie i przeświadczenie, a także ufność) jaką mamy dzięki Chrystusowi przed Bogiem. Nie mamy żadnych podstaw, aby uznać że sami z siebie jesteśmy zdolni czegoś dokonać, jakby pochodziło to od nas, bo nasze uzdolnienie pochodzi przecież od Boga. To On nas przygotował, że mogliśmy stać się sługami Nowego Przymierza, Którego istotą nie jest tekst pisany Prawa (gr. γραμματος - grammatos, Pisma), ale Duch, bo tekst pisany Prawa ostatecznie sprowadza śmierć, a Duch daje życie (gr. ζωοποιει - zōopoiei, ożywia; por.1Mojż.2:7; 1Ko.15:42-49)."

Z Drugiego Listu Apostoła Pawła do Koryntian 3:4-6

  Tak więc z nowymi wciąż wyzwaniami, zamiarami, planami i okolicznościami, które nadal powierzamy z ufnością Najwyższemu Bogu, Który to je przecież wszystkie przewyższa, wkraczamy w nowy miesiąc 2019 r.

Biblijne kartki z kalendarza w tym miesiącu:

  Dobry zasiew Codziennie do przeczytania, kartki z kalendarza z rozważaniami biblijnymi

  CodziennyChleb.org >> Codziennie do przeczytania, krótkie rozważania w oparciu o Biblię.

  ProstozSerca.pl >> Codziennie do przeczytania biblijna myśl dnia


♫ ♪ "(...) Dla mnie trzymać się Boga to szczęście. W Jahwe w moim Bogu znalazłem moją Nadzieję (hbr. מַחְסִי - machase, Schronienie i Osłonę, a także Ucieczkę i ufność)..." ♪ ♫

(Z Księgi Psalmów 73:28)