"Wcale nie twierdzę, że już osiągnąłem cel, lub że już jestem doskonały, ale biegnę do niego ze wszystkich sił, bo może zdobędę, skoro właśnie przez Chrystusa Jezusa zostałem zdobyty."

List do Filipian 3:12

"Jeżeli spotykają nas przykrości, to dzieje się to dla waszego pokrzepienia i wyzwolenia, byście wytrwale znosili cierpienia, jakich i my doznajemy." (2 List do Koryntian 1:6)

Podróże Misyjne Apostoła Pawła

    Napewno zaczęło się od nawrócenia apostoła Pawła ok. 36 r. n.e. (Dz.Ap.9:1-25 [tekst])ok.38 r. Paweł ucieka do Tarsu (Dz.Ap.9:26-31 [tekst]).ok.44 r. Paweł przyprowadzony do Antiochi pzez Barnabę (Dz.Ap.11:19-26 [tekst]).ok.46-48 r. Pierwsza podróż misyjna. (Dz.Ap. rozdziały 13 [tekst], 13 audio i 14 [tekst] 14 [dźwięk])
ok.50 r. Sobór w Jerozolimie (Dz.Ap.15:5-31 [tekst]).ok.51-54 (49-52) r. Druga podróż misyjna (Dz.Ap.15:35-41 [tekst].16:5-10 [tekst];17:1-16 [tekst]; 17 rozdział [dźwięk])
ok.51 r. 1 i 2 List do Tesaloniczan
ok.55(54)-58 r. Trzecia podróż misyjna (Dz.Ap.20:1-13 [tekst]. 14-38 [tekst]; 20 [dźwięk])
ok.roku 51-55, Apostoł Paweł przebywając wówczas prawdopodobnie w Efezie (por.1Kor.16:5-9) podczas II, lub już podczas III swojej podróży misyjnej, choć niektórzy bibliści twierdzą, że z Filipii pisze obydwa
listy do Koryntian i także List do Galacjan.
Następnie ok. 57/58 r. n.e. Apostopł Paweł przebywając znów w Koryncie napisał stamtąd List do Rzymian.
Potem był aresztowany w Jerozolimie (Dz. 21:15-40 [tekst]; 21 [dźwięk]).
ok.60 r. Podróz do Rzymu (Dz.Ap.27:1-44 [tekst], 27 [dźwięk] i Dz.Ap.28:1-16 [tekst], 28 [dźwięk]).

  W końcu ok.62 r. Paweł pisze Listy do Filemona, do Kolosan, do Efezjan i do Filipian
ok.63 r. Uwolnienie z więzienia
ok.67 r. 1 List do Tymoteusza i do Tytusa
ok.68 r. Apostoł Paweł ponownie uwięziony w Rzymie, ale pisze 2 List do Tymoteusza i umiera śmiercią męczeńską.

Tim Dowley - "Przewodnik Biblijny"


John Wright Follette - "Sok z owocu Życia"

Podróże misyjne Apostoła Pawła [LINK] >>

  Zapraszam do obejrzenia telewizyjnej ekranizacji historii biblijnej nawróconego żydowskiego faryzeusza Saula (Szawła) z Tarsu, tj. późniejszego apostoła Pawła (por.List do Filipian 3:3-14).Filmy  Szaweł: Droga do Damaszku (2014) [LINK] >>

  Paweł, apostoł Chrystusa (2018) [LINK] >>
  Podobnie jak z listami Apostoła Pawła, tak było również z innymi pismami Nowego Testamentu, abyśmy otrzymali później Biblię w takiej postaci jaką mamy i czytamy.
  Doceńmy to i rozważajmy Słowo po Słowie, prosząc Ducha Świętego o zrozumienie, Który czuwał nad skompletowaniem całego zapisu, czterech Ewangelii, Dziejów Apostolskich, Listów Apostołów: Pawła, Jakuba, Piotra, Jana, Judy i jednego z nieznanych autorów Listu do Hebrajczyków, aż po Księgę Objawienia Jana, Apokalipsę, wieńczącą całe Objawienie Boga w Piśmie Świętym.
  Kochani, łatwo nie było, ale dotarło To wszystko do naszych czasów, abyśmy z Tych Świętych Pism pociechę mieli.
  Pamiętajmy, że Nowy Testament jest najlepszą interpretacją często niezrozumiałego dla wielu ludzi Starego Testamentu, w którym znajduje się bardzo wiele cytatów stamtąd, które umieszczali tam Apostołowie, z Biblii, jaką wówczas posiadali, tworząc zapis Bożej Instrukcji Nowego Przymierza!

Film: "Paweł, apostoł Chrystusa / Paul, Apostle of Christ" (2018) Dubbing PL