"Nie dajcie się nikomu w ten sposób oszukiwać, bo najpierw wielu ludzi odejdzie od Boga i ukaże się człowiek depczący Prawo Boże, skazany na zagładę."

   2 List do Tesaloniczan 2:3

Grzech to nieposłuszeństwo Bogu i Jego Słowu - to np. okultyzm, humanizm, ateizm, deizm, agnostycyzm...

Podstawy Wiary Plik PDF w linku do pobrania

  Z Komentarza Żydowskiego do Nowego Testamentu Davida H. Sterna...

  Dr David H. Stern uwierzyl w Jeszue jako Zydowskiego Mesjasza

  O działaniu różnych mocy zwodniczych duchów i demonicznych nauk w XXI w. Jakie to są? - poniżej wymienia jeden z współczesnych nauczycieli Słowa Bożego:

"Duch Święty wyraźnie zapowiada, że przy końcu czasów pewni ludzie odwrócą się od wiary, a poddadzą się działaniu mocy zwodniczych duchów i demonicznych nauk. Takie nauki wypływają z obłudy kłamców, których sumienie jest znaczone piętnem zbrodni."
Z Pierwszego Listu Apostoła Pawła do Tymoteusza 4:1-2

(1) Religie wschodnie (i ich zachodnie adaptacje), ze swym niższym od biblijnego, bezosobowym pojmowaniem Boga i skłonnością do lekceważenia roli historii człowieka, a zatem i życia ludzkiego.
(2) Starsze sekty, niższe od chrześcijaństwa, jak świadkowie Jehowy, mormoni, Nauka Chrześcijańska i unitarianizm, z których każda prezentuje błędny obraz Jeszui (Jezusa) Mesjasza.
(3) Judaizm niemesjaniczny w tym aspekcie, że przeczy on Boskiemu pochodzeniu Nowego Przymierza i mesjaństwu Jeszui i występuje przeciwko tym Żydom, którzy je uznają.
(4) Sekularyzm, humanizm, ateizm i agnostycyzm.
(5) Chrześcijaństwo liberalne, które naginając w tym celu Biblię, przeczy podstawowym prawdom biblijnym.
(6) Przede wszystkim jednak taka religia >>, która deklaruje się jako oparta na Biblii, lecz w praktyce swoimi czynami dowodzi czegoś wręcz przeciwnego. Poza sferą tego, co powszechnie nazywa się religią, dziedziny, do których skłaniają się ludzie, to:
(7) narkotyki, nadużywanie alkoholu (por.Prz.Sal.23:31-34; Efez.5:18), seks pozamałżeński, aborcja, antykoncepcja, pogoń za pieniędzmi (por.1Tym.6:7) i inne przejawy egocentryzmu.
(8) Ruchy oparte na różnych ideologiach pozornie niezwiązanych z żadną religią, zdolnych jednak porwać ludzi w takim samym stopniu jak religia. Mogą w takiej roli występować także polityka i ekologia, choć nie musi tak się dziać.
(9) Okultyzm, w tym astrologia, parapsychologia, kabała (tradycja okultystyczna w łonie judaizmu). Dlaczego ludzie zwracają się ku namiastkom prawdy, a nie dostrzegają wartości Dobrej Nowiny?
br>   Oto kilka najczęstszych tego przyczyn oraz sposoby zaradzenia im:
(1) Kierowanie się błędnym pojmowaniem Boga, Jeszui i orędzia Biblii. Częstokroć ludzie, którzy nigdy w wieku dorosłym nie czytali Biblii czy nawet w ogóle nie czytali Nowego Testamentu, i tak mają na ten temat mocno ugruntowane zdanie. Radą na to jest przeczytanie Biblii z otwartym umysłem i z modlitwą, aby Bóg objawił, co jest prawdą.
(2) Uwikłanie się w grzech, z którego nie chce się zrezygnować. Rozwiązaniem jest ustalenie sobie właściwej hierarchii wartości. Czy lepiej jest grzeszyć, a potem iść na wieczne potępienie, czy też lepiej zwrócić się do Boga o przebaczenie i zyskać pewność życia wiecznego?
(3) Strach, np. przed odrzuceniem przez przyjaciół i otoczenie w chwili przyznania się do wiary w Jeszuę (Jezusa) albo przed ubóstwem, albo przed wyrzeknięciem się rozrywkowego życia.

  Rozwiązaniem będzie zaufanie - nawet jeśli niektóre aspekty tych obaw wydają się uzasadnione - to jednak ufajmy, w to, że Bóg nad wszystkim panuje i że da nam życie bardziej satysfakcjonujące niż wszystko to, o czym moglibyśmy marzyć. Wszystko współdziała ku dobru dla tych, którzy ufają Bogu (por.Rrzym.8:28).
1Tm 4:2 - Powyżej wymienione takie różne, demoniczne nauki wypływają z obłudy kłamców. Diabeł używa ludzi jako swoich narzędzi. O tych fałszywych nauczycielach mowa w Dziejach Apostolskich 20:28-31; Drugim Liście Apostoła Pawła do Tesaloniczan 2:6; 2 List Apostoła Piotra 3:1-3; 1 List Apostoła Jana 2:18-23; 4:1-6; 2 List Apostoła Jana 1:7.

  Sumienie, podobnie jak każdy inny składnik ludzkiej natury, może ulec zniszczeniu. Kleptomani czy patologiczni kłamcy to przykłady ludzi, których sumienie nie funkcjonuje należycie. Czy sumienie ludzi nagminnie oszukujących fiskusa albo dających lub przyjmujących łapówki ma na sobie wypalone piętno? Tak, jeśli ludzie ci nie mają świadomości tego, że postępują niewłaściwie, albo jeśli są przekonani, że stanowią wyjątek od ogólnej reguły. Ale ten, "który jest bez grzechu, niech jako pierwszy rzuci kamieniem." Musimy dbać o wrażliwość własnego sumienia, aby móc "iść i więcej nie grzeszyć. (Ewang.Jan.8:7.11)".
Dawid Wilkerson - "A gdzie podziała się pokuta" cz.1

Dawid Wilkerson - "A gdzie podziała się pokuta" cz.2

OKULTYZM - PRAKTYKI OKULTYSTYCZNE SĄ BUNTEM PRZECIWKO BOGU


  Obserwujemy wielkie przebudzenie okultystycznych i demonicznych działań na świecie. Ludzie angażują się w czarną magię, wróżbiarstwo, magiczne praktyki, kultowe religie i wiele innych satanistycznych dzieł. Mnóstwo ludzi - zarówno chrześcijan jak i niechrześcijan przeżywa fizyczne, umysłowe, psychiczne i duchowe cierpienia, jednakże niewielu z nich jest tego świadomych, ponieważ pozwolili się złapać w diaboliczną sieć okultyzmu, która jest pod kontrolą i wpływem mocy ciemności.

WAŻNE PYTANIA DO ROZWAŻENIA

Czy kiedykolwiek brałeś udział w następujących praktykach okultystycznych, bardziej lub mniej świadomie?

1. Czy kiedykolwiek odwiedzałeś znachora, wróżbiarza, osobę, która czyta z dłoni lub używa szklaną kulę, karty "Tarota" lub tym podobne metody odkrycia przyszłości ?
2. Czy miałeś do czynienia z ESP, horoskopami, jasnowidztwem, voodoo lub brałeś udział w grach S-F lub fantasy ?
3. Czy kiedykolwiek radziłeś się medium lub kogoś innego posiadającego zdolności jasnowidzenia lub nadnaturalne moce? Czy uczęszczałeś na spirytystyczne seanse lub też próbowałeś kontaktować się ze zmarłymi? Czy kiedykolwiek chciałeś uzyskać ponadnaturalną moc?
4. Czy w czasie choroby szukałeś uzdrowienia przez magiczne zaklęcie (lub byłeś im poddany jako dziecko), u znachora, przez spirytyzm lub u kogokolwiek innego uzdrawiającego nadnaturalnymi zdolnościami lub stosujacego hipnozę, bioenergoterapię, wahadła lub transu dla postawienia diagnozy czy leczenia?
5. Czy czytasz horoskopy? Czy czytasz literaturę okultystyczną na temat: reinkarnacji, wróżbiarstwa,
astrologii, magii,jasnowidztwa, hipnozy, magicznych kamieni i tym podobnych?
6. Czy kiedykolwiek byłeś związany ze Świadkami Jehowy, Mormonami, Hare Kriszna, Rodziną (Dziećmi Bożymi), jogą lub buddyzmem?
Są to dzieła ciemności i są one potępione przez Boga w Piśmie Świętym, będące obrzydliwością dla Niego i są pod Jego przekleństwem. Każdy, kto kiedykolwiek praktykował lub uczestniczył w którejś z tych form okultyzmu - otworzył drzwi dla mocy ciemności, nawet jeżeli takie okultystyczne działania miały miejsce zanim zostałeś chrześcijaninem, nawet jeżeli nie brałeś tego na poważnie.

PRAKTYKI OKULTYSTYCZNE SĄ BUNTEM PRZECIWKO BOGU

" ... nie naucz się czynić obrzydliwości tych ludów; Niech nie znajdzie się u ciebie ... wróżbita, ani wieszczbiarz, ani guślarz, ani czarodziej (magik), ani zaklinacz (hipnotysta), ani wywoływacz duchów (medium opętane duchami "przewodnika"), ani znachor (jasnowidz lub osoba posiadająca ponadnaturalne zdolności), ani wzywający zmarłych (medium, które radzi się zmarłych); Gdyż OBRZYDLIWOŚCIĄ dla Pana jest każdy, kto to czyni!" 5 Mojżeszowa 18:9-12

Pismo Święte potępia wszelkie formy okultyzmu takie jak czary i ostrzega, że:

" ... ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą" (Galacjan 5:19-21)
"udziałem ... będzie jezioro płonące ogniem i siarką" (Obj. 21:8)

Od najwcześniejszych czasów Bóg zabronił zajmowania się okultyzmem jako czymś co zanieczyszcza ducha (3 Mojżeszowa 19:31). Uczestnictwo w nim karał śmiercią (2 Mojżeszowa 22:18; 3 Mojżeszowa 20:27) i odrzuceniem takiej duszy (3 Mojżeszowa 20:6). (Zobacz też 2 Mojżeszowa 7:11-12, 2 Tymoteusza 3:8; 2 Mojżeszowa 22:18; 3 Mojżeszowa 19:26,31; 20:16; l Samuela 15:23; 28:3; 2 Królewska 21:5-6; 2 Kronik 33:6; Izajasza 2:6; 8:19; Jeremiasza 27:9-10; Zachariasza 10:2; Dzieje Apostolskie 8:9; 16:16; 19;19; l Tymoteusza 4:1, Malachiasza 3:5)

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE OKULTYSTYCZNEGO UCISKU I PODPORZĄDKOWANIA

Poniższe punkty są kilkoma dowodami okultystycznego ucisku lub związania, chociaż niektóre z tych symptomów mogą też występować z innych powodów. Zwykle jednak, kiedy występuje jeden lub więcej z tych objawów, jest to dowodem obecności i działania duchów demonicznych oraz potrzeby uwolnienia od nich.

1. Przedłużające się depresje lub przygnębienie; złudzenia; nieodpowiedzialność; nieprzewidywalne zachowania; niekontrolowane pożądanie oraz apetyt; seksualne wypaczenia; uzależnienie od narkotyków, alkoholu, tytoniu; niekontrolowana złość; nienawiść lub inne psychopatyczne skłonności.
2. Nieustanny strach lub niepokój; nerwowość lub neurotyczne zachowanie; poczucie nieadekwatności lub użalanie się nad sobą; anormalne pragnienie zwrócenia na siebie czyjejś uwagi, ekstremalnie negatywna osobowość; przymusy (kłamania, okradania, uprawiania hazardu) lub obsesje (strach przed śmiercią, silna zazdrość); myśli samobójcze.
3. Metapsychiczne doświadczenia; posiadanie psychicznych lub nadnaturalnych sił (nie mylić z autentycznymi darami Ducha Świętego); psychiczny ucisk (widzenie zjaw, słyszenie głosów, poczucie bycia napastowanym przez złośliwe duchy).
4. Obojętność dla spraw duchowych; Pisma Świętego lub modlitwy; bezustanne wątpliwości i trudności w praktykowaniu wiary; niebiblijne przekonania religijne lub praktyki; niezdolność do przyjęcia Chrystusa lub Ducha Świętego; nienawiść do pokuty; bluźniercze myśli przeciwko Bogu.
5. Anormalna gadatliwość lub hałaśliwość; mamrotanie do siebie; unikanie innych; niechlujny wygląd; anormalnie błyszczące lub szkliste oczy; ponury, perwersyjny lub prowokujący wyraz twarzy.
6. Chroniczne, fizyczne dolegliwości, którym nie pomagają ani modlitwa, ani leczenie; poważne małżeńskie lub rodzinne problemy; konflikt i niezgoda w kościele.

JAK ZOSTAĆ UWOLNIONYM OD DEMONICZNEGO UCISKU I PODPORZĄDKOWANIA

Ktokolwiek, chrześcijanin czy ktoś inny, może być gnębiony, niepokojony, przygnębiony, zwiedzony i związany, szczególnie gdy brał udział w praktykach okultystycznych, czy to przed, czy po nawróceniu (zobacz Job 1-2; Łukasz 13:11; 22:31-32; 2 Koryntian 12:7; l Tesaloniczan 2:18; l Tymoteusz 4:1; l Piotr 5:8-9; Efezjan 6:11-12)

Pokonaj dzieło szatana w twoim życiu.

1. Oddaj swoje życie Jezusowi i pozwól Mu być twoim Zbawicielem. Jeśli nigdy do tej pory nie pozwoliłeś Jezusowi być twoim Panem i Zbawicielem, powinieneś uczynić to właśnie teraz. Szatan nie będzie miał żadnego prawa by cię dotknąć po tym jak oddasz swoje życie Jezusowi (czytaj Mateusz 11:28; Dzieje Apostolskie 4:12).
2. Imię Jezusa jest jedną z największych broni daną nam przeciwko szatanowi.

"A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli: w imieniu moim demony wyganiać będa, nowymijęzykami mówić będą" Mk. 16:17.
"Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię. Aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią." Fi1.2,9-1O.

Imię Jezusa jest bardzo potężne. Szatan drży na samo wspomnienie Jego imienia.
3. Krew Jezusa jest jedyną najpewniejszą ochroną, przeciwko złym duchom.
"A oni zwyciężyli go przez krew Baranka i przez słowo świadectwa swojego, i nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć." Obj.12:11

4. Zniszcz wszystkie okultystyczne przedmioty jakie posiadasz. Odnosi się to do książek i czasopism napisanych przez okultystów oraz do okultystycznych nagrań. Tak długo jak je przechowujesz, szatan ma przez nie nad tobą kontrolę.
5. Zerwij wszystkie okultystyczne kontakty i przyjaźnie. Nie wystarcza jedynie zniszczyć okultystyczne przedmioty, musisz porzucić starych przyjaciół, którzy nadal praktykują okultyzm w przeciwnym razie, wciągną cię z powrotem.
6. Wyrzeknij się i ogłoś siebie wolnym od szatana i od grzechów okultyzmu. Jeśli nie odrzucisz okultystycznych praktyk automatycznie dajesz szatanowi prawo do kontrolowania cię. Modlitwa wyrzeczenia się okultyzmu jest więc ważna. Możesz się modlić mówiąc:
" W imieniu Jezusa, wyrzekam się grzechów okultyzmu, które praktykowałem i poddaję się Panu Jezusowi teraz i na całą wieczność. Amen".
7. Przyjmij Boże przebaczenie przez wiarę (Rzym.1O:9, Hebr.1l:6)
8. Poszukaj chrześcijaliskiego doradcy, który jest duchowym autorytetem, aby ci pomógł.
9. Przyłącz się do grupy modlitewnej i często czytaj Biblię·
10. Włóż na siebie duchową zbroję (Ef.6:1O-18).
11. Strzeż się powrotu demonów (Lk. 11:24).
12. Bądź napełniony Duchem Świętym (Ef.5:18).

Zaakceptuj zwycięstwo Jezusa nad szatanem Pomimo wszystkich obecnych sił diabła, jest on w rzeczywistości pokonanym wrogiem, którego los już jest przesądzony. Przez śmierć i zmartwychwstańczą moc Jezusa Chrystusa, MY MAMY zwycięstwo nad nim.

"Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i On również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła. I aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli." Hebr.2:14-15.

Pan Jezus Chrystus zwyciężył szatana na zawsze i całkowicie zapłacił na krzyżu cenę za nasze grzechy. Przez Jego śmierć i zmartwychwstanie On pokonał moc śmierci. Chociaż szatan jest ciągle nazywany "bogiem tego świata", jest pokonanym wrogiem. Jego końcem jest jezioro ogniste. Jezus Chrystus jest jedynym pewnym schronieniem przed mocą szatana. " A Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie." 1 Jana 3:8

"(BÓG) Rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności, i wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim (W CHRYSTUSIE) triumf nad nimi." Kolosan 2:15

Jezus dał wierzącym moc nad wszystkimi mocami szatana. "I oto dałem wam moc, abyście deptali po wężach i skorpionach i po wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej, a nic wam nie zaszkodzi." Łk 10:9

Triumf Jezusa był naszym triumfem, Jego zwycięstwo naszym zwycięstwem. On pokonał i zniszczył moc szatana dla nas.

[ John Chacha & tłumaczenie: Anna Lussa ]