<
"Każda Wypowiedź Boga Jahwe Jest Sprawdzona w Ogniu i Jest Osłoną dla tych, którzy u Niego szukają opieki. Do Jego słów niczego nie dodawaj..."
(Z Księgi Przysłów tj. Przypowieści Salomona 30:5-6a)

CODZIENNE ROZWAŻANIA BIBLIJNE


Bezpieczeństwo Bożego Prowadzenia - 31 maja 2016r.

  "Gdy Duch Święty, Obrońca (gr. παρακλητος - paraklētos, Opiekun i Pocieszyciel, a także Doradca, Rzecznik i Orędownik; por.2Kor.1:22; Efez.1:12-14; 4:27-32; 2Tym.2:19), Którego Ojciec pośle do was (por.Dz.Ap.2:1-4; Efez.5:15-21) w Moim Imieniu, będzie wam wszystko przypominał i o wszystkim On was pouczy (por.Ewang.Mat.10:18-20), cokolwiek Ja wcześniej wam powiedziałem. Ja zaś zostawiam wam pokój, daję wam Mój pokój (por.Filip.4:6-7). Nie jest to pokój, jaki oferuje świat, Ja wam go daję. Nie pozwalajcie się ponosić nerwom i strachowi (gr. μη ταρασσεσθω υμων η καρδια μηδε δειλιατω - mē tarassesthō hymōn hē kardia mēde deiliatō, niech nie zostają poruszone/zatrwożone wasze serca, ani niech się nie lękają, a także niech się nie trwoży wasze serce i niech się nie kuli ze strachu). Pamiętacie, że wam powiedziałem: Odchodzę, lecz znowu przyjdę do was. Jeśli Mnie kochacie, ucieszycie się, że wracam do Ojca, bo Ojciec Większy Jest ode Mnie (por.Ewang.Mat.3:16-17; 17:1-8; 28:16-18; Filip.2:5-11; 1Kor.15:24-27). Teraz wam mówię, zanim to nastąpi, abyście we Mnie uwierzyli, gdy to się stanie. Nie będę już z wami długo rozmawiał. bo zbliża się książę (gr. αρχων - archōn, przywódca) tego świata (por.2Kor.4:3-4; 1Jan.4:1-8), ale nade Mną nie ma on władzy. Niech jednak świat się przekona (gr. γνω - gnō, pozna), że Ja kocham (gr. αγαπω - agapō, ofiarnie, bezinteresownie i bezwarunkowo) Ojca i że tak postępuję (gr. ποιω - poiō, czynię), co Mi Ojciec nakazał. Bądźcie gotowi (gr. εγειρεσθε - egeiresthe, wstańcie) i już odejdźmy stąd."

(JEZUS CHRYSTUS w Ewangelii wg. św. Jana 14:26-31)


Przebywanie w Bożej Obecności - 30 maja 2016r.

"Gdy Przybytek trzeba będzie przenieść na inne miejsce, lewici będą go rozkładali na części. Ile razy stanie Przybytek (por.Ewang.Mk.13:1-2; Ewang.Jan.2:19-21; 4:21-24; 1Kor.3:9-17; 1Kor.6:15-20; 2Kor.2:14-16; 4:16-5:11; Hbr.1:10-12), złożą go ponownie, a gdy do Przybytku zbliży się ktoś obcy, poniesie śmierć (por.Efez.2:8-22; Kolos.1:10-23; Obj.Jan.21:22-27). Izraelici rozbiją namioty w swoich obozowiskach, przy swoim sztandarze, według swych oddziałów. Naokoło Przybytku Świadectwa rozbiją swoje namioty lewici. Wtedy nie wybuchnie Mój gniew na zgromadzenie synów Izraela. Lewici będą strzegli Przybytku Świadectwa (por.1P.2:9-12; Obj.Jan.1:6-8). Izraelici wypełnili to wszystko, co Jahwe nakazał Mojżeszowi."

(4 Księga Mojżeszowa z okresu 1444-1404 r. przed n.e. powstałe ok. 2 połowy XV w. przed objawieniem się na ziemi Mesjasza 1:51-54)


Posłuszeństwo Bogu - 29 maja 2016r.

"Jeżeli ktoś Mnie kocha (gr. αγαπα - agapa, miłuje ofiarnie, bezinteresownie i bezwarunkowo jak Bóg wpierw nas; por.J3:16; Rzym.5:8; 1Kor.13:4-8; 1J4:8-10; odwzajemniając to najpierw Bogu - Ewang.Mt.22:36-37; a następnie okazując tę samą miłość swemu bliźniemu, tak jak sobie samemu; por.Ewang.Mt.22:38-39; 25:40; 3Moj.19:18, a nawet wrogom; por.Mt5:44; wszystkim czyniąc dobrze; por.Dz.Ap.10:38; Gal.5:6, a najwięcej braciom w wierze: por.Gal.6:9-10), będzie posłuszny (gr. τηρησει - tērēsei, zachowując i strzegąc) Moim Słowom (gr. λογον - logon, Wypowiedzi zrozumiałej umysłem), a Ojciec Mój również będzie go kochał (gr. αγαπησει - agapēsei, miłował ofiarnie, bezinteresownie i bezwarunkowo...). Przyjdziemy i przebywać będziemy u niego (gr. μονην παρ αυτω ποιησομεν - monēn par autō poiēsomen, mieszkanie u niego uczynimy). Kto Mnie nie kocha, nie wypełnia (gr. ου τηρει - ou tērei, nie zachowuje i nie strzeże, a także nie będzie posłuszny i nie przestrzega) Moich Słów. To, co słyszycie pochodzi nie ode Mnie, ale od Ojca, który Mnie posłał (por.Ewang.Jan.10:30). Mówię o tym teraz, dopóki Jestem wśród was."

(JEZUS CHRYSTUS w Ewangelii wg. św. Jana 14:23-25)


Konsekwencje nieposłuszeństwa Bogu - 28 maja 2016r.

"Jeśli nie posłuchacie Mnie i nie będziecie żyć według Moich Rozkazów. Jeśli pogardzicie Moimi Prawami i nie zechcecie wprowadzać w życie Moich Zarządzeń, tak że nie będziecie wykonywać Moich wszystkich Poleceń (por.Ewang.Mat.28:18-20) naruszając Przymierze Moje (por.Jer.13:17; Ewang.Mk.7:6-9), to i Ja obejdę się z wami podobnie (por.Izaj.59:1-2). Dotknę was ustawicznym strachem, nawiedzę was wycieńczeniem i pożerającą gorączką, które prowadzą do ślepoty (por.2P.1:3-11) i skracają życie (por.1Kor.11:27-32). Na próżno będziecie obsiewali nasiona wasze, bo zjedzą je wasi wrogowie."

(3 Księga Mojżeszowa 26:14-16)


Społeczność z Bogiem Ojcem przez Jezusa Chrystusa w Jednym Duchu Świętym - 27 maja 2016r.

"Ja poproszę Ojca, by dał wam Innego Obrońcę-Doradcę (gr. παρακλητον - paraklēton, Opiekuna i Pocieszyciela, a także Rzecznika i Orędownika), takiego jak Ja, aby mieszkał z wami na zawsze (gr. εις τον αιωνα - eis ton aiōna, na wieki). Jest to Duch Prawdy, Którego świat nie jest zdolny przyjąć, bo Go nie dostrzega (por.1Kor.2:4-16, lub cały rozdział; a także Ewang.Jan.3:16-21; 13:34-35; Gal.5:22-23; 1Jan.4:1-11), ani Go nie zna, ale wy Go znacie, bo On już mieszka z wami i w was pozostanie. Nie zostawię was samych, jak sieroty. Ja powrócę do was. Za niedługą chwilę świat nie będzie Mnie już oglądał ale wy będziecie Mnie oglądać, ponieważ Ja Żyję i wy będziecie żyli. Kiedy ten dzień nadejdzie (por.Dz.Ap.2:1-4; Efez.5:15-21), zrozumiecie, że Ja Jestem w Moim Ojcu a wy ze Mną (gr. εν εμοι - en emoi, we Mnie) i Ja z wami (gr. εν υμιν - en hymin, w was). Pamiętajcie: Kto przyjął Moje Przykazania i stosuje się do Nich (gr. τηρων - tērōn, zachowując i strzegąc, a także wypełniając je i jest im posłuszny). ten Mnie kocha (gr. αγαπων - agapōn, miłuje ofiarnie, bezinteresownie i bezwarunkowo jak Bóg wpierw nas; por.J3:16; Rzym.5:8; 1Kor.13:4-8; 1J4:8-10; odwzajemniając to najpierw Bogu - Ewang.Mt.22:36-37; a następnie okazując tę samą miłość swemu bliźniemu, tak jak sobie samemu; por.Ewang.Mt.22:38-39; 25:40; 3Moj.19:18, a nawet wrogom; por.Mt5:44; wszystkim czyniąc dobrze; por.Dz.Ap.10:38; Gal.5:6, a najwięcej braciom w wierze: por.Gal.6:9-10), a kto Mnie kocha, będzie miłowany przez Mojego Ojca i Ja go również ukocham, oraz Siebie Samego mu objawię."

(JEZUS CHRYSTUS w Ewangelii wg. św. Jana 14:16-21)


Owoce posłuszeństwa Bogu - 26 maja 2016r.

"Nie róbcie sobie żadnych bożków (por.2Mojż.20:1-6; 1Sam.15:22-23; Ewang.Mat.6:24-25; 2Kor.6:14-18. 7:1; Kol.3:4-17; Jak.4:4-10), ani nie ustawiajcie rzeźby, czy posągów. Nie będziecie umieszczać w waszym kraju kamieni z różnymi podobiznami, aby się kłaniać przed nimi, bo to Ja Jahwe, Jestem Bogiem waszym. Zachowujcie Moje szabaty (por.Ewang.Mk.2:24-28; Rzym.14:5-8; Hbr.4:9-11), i czcijcie Moje Święte Miejsce. Ja Jestem Jahwe! Jeżeli będziecie przestrzegać Moich Praw, a Przykazań Moich strzec będziecie i wprowadzać je w życie, wtedy ześlę deszcz we właściwym czasie (por.1Król.18:42-45. 2Kron.7:14-16; Jak.5:14-18). Ziemia wyda swój plon, a drzewa polne swe owoce (por.Ewang.Jan.15:2; Gal.5:22-23; Hbr.6:7-10)."

(3 Księga Mojżeszowa 26:1-4)


Owoce i efekty zjednoczenia z Bogiem - 25 maja 2016r.

"Nie wierzysz, że Ja Jestem Zjednoczony z Ojcem (por.Ewang.Jan.10:30; 17:21-23), a Ojciec Jest Zjednoczony ze Mną? To, co wam mówię (gr. ρηματα - rēmata, wypowiedziane Słowa zrozumiałe w sercu), nie pochodzi ode Mnie. To Ojciec, który jest obecny we Mnie, dokonuje Swoich dzieł. Po prostu ufajcie Mi (gr. πιστευετε μοι - pisteuete moi, wierzcie Mi) że Jestem Zjednoczony z Ojcem, a Ojciec Jest Zjednoczony ze mną. Jeśli jednak nie chcecie wierzyć Mi na Słowo, to przynajmniej z powodu samych dzieł Mi wierzcie. O tak, zapewniam was, że kto pokłada ufność (gr. πιστευων - pisteuōn, wierzący) we Mnie, ten również będzie czynił cuda (gr. εργα - erga, dzieła; Ewang.Mat.7:28-29; Ewang.Mk.1:22; Ewang.Łuk.24:19; Ewang.Jan.21:25; Dz.Ap.10:35-41; 1Jan.3:8) takie, jak Ja dokonuję i dokona większych niż te bo ja odchodzę do Mojego Ojca (por.Ewang.Mk.16:15-20; Ewang.Łuk.24:46-52; Dz.Ap.1:7-9; 2:1-4. 39-45; 4:31-35; 5:14-16; 19:1-12; Hbr.13:6-8). Spełnię wszystko, to, o co poprosicie w Moim Imieniu, tak aby Ojciec dostąpił chwały w Swoim Synu. Uczynię wam wszystko to o co w Moim Imieniu będziecie prosić. Jeżeli wy Mnie kochacie (gr. αγαπατε - agapate, miłujecie ofiarnie, bezinteresownie i bezwarunkowo jak Bóg wpierw nas; por.J3:16; Rzym.5:8; 1Kor.13:4-8; 1J4:8-10; odwzajemniając to najpierw Bogu - Ewang.Mt.22:36-37), będziecie też zachowywać wszystkie Moje Przykazania (por. Drugie Największe Przykazanie, Miłości swego bliźniego, tak jak siebie samego; por.Ewang.Mt.22:38-39; 3Moj.19:18, a nawet kochanie wrogów; por.Mt5:44; aby czynić dobrze wszystkim; por.Dz.Ap.10:38; Gal.5:6, a najwięcej braciom w wierze: por.6:9-10.)."

(JEZUS CHRYSTUS w Ewangelii wg. św. Jana 14:10-15)


Boże Światło w nas - 24 maja 2016r.

"Tak Bóg Jahwe rzekł do Mojżesza: Rozkaż Izraelitom, aby dostarczyli czystej oliwy, wyciśniętej z oliwek, dla ustawicznego oświetlania w lampach. W Namiocie Spotkania poza zasłoną, znajdującą się przed Miejscem Świadectwa, przed obliczem Jahwe, Aaron ustawiać je będzie żeby nieprzerwanie od wieczora aż do poranka płonęły (por.Ps.119:105; Ewang.Mat.5:14-16; Ewang.Mk.4:20-23; Ewang.Łuk.2:25-32; 11:33-36; Ewang.Jan.1:5.9; 8:12; 9:5; Dz.Ap.13:47; 2Kor.4:6-7; 6:14; Efez.1:17-21; 5:8-11; Filip.2:15; 2P.1:19; 1Jan.1:5-7; 2:8-11; Obj.Jan.1:12-18; 2:1; 21:22-26; 22:2-7). Jest to prawo dane na wieki dla potomków waszych. Na świeczniku z czystego złota stale ma ustawiać lampy aby paliły się nieprzerwanie przed Jahwe."

(3 Księga Mojżeszowa 24:1-4)


Wieczna i bliska relacja z Bogiem - 23 maja 2016r.

"Uwolnijcie wasze serca od strachu. Ufajcie (gr. πιστευετε - pisteuete, wierzcie) Bogu i Mi zaufajcie (gr. πιστευετε - pisteuete, wierzcie)! W domu Mojego Ojca jest wiele miejsc do zamieszkania. Gdyby tak nie było, powiedziałbym wam o tym, bo idę tam miejsce wam przygotować. Kiedy odejdę i przygotuję wam już miejsce, to wrócę, aby zabrać was ze sobą, żebyście byli tam, gdzie Jestem Ja. Przecież znacie drogę tam gdzie ja odchodzę. Wtedy odezwał się do Niego Tomasz: Panie, nie mamy pojęcia dokąd idziesz, skąd możemy znać drogę? Jezus mu odpowiedział: Ja Jestem Tą Drogą, Prawdą i Życiem. Tylko dzięki Mnie możesz przyjść do Ojca (por.1Tym.2:1-6; Hbr.10:19-23)."

(Z Życia JEZUSA CHRYSTUSA w Ewangelii wg. św. Jana 14:1-6)


Uświęcone życie Ludu Bożego - 22 maja 2016r.

"Jeśli ktokolwiek by się zwracał po radę do tych, co wywołują duchy, albo do wróżbitów, aby z nimi uprawiać nierząd (por.1Kor.10:21-23; 2Tym.3:1-5), Ja zwrócę moją twarz przeciwko niemu i wyłączę go z jego ludu. Tak więc, będziecie się uświęcać (por.Hbr.10:36-39; 12:12-15) i osiągniecie świętość, bo Ja jestem święty (hbr. קדוש - kadosz, oddzielony, inny i bez grzechu; por.3Moj.11:44-45; 19:2; 20.26; 21:6; Ewang.Mt.5:43-48; 1P.1:14-16), Ja Jahwe, Jestem Bogiem waszym. Zachowujcie Moje nakazy i będziecie je wypełniali. Ja jestem Jahwe, który was uświęca (por.Hbr.10:10-14)!"

(3 Księga Mojżeszowa 20:6-8)


Zadanie dla Ludu Bożego - 21 maja 2016r.

"Teraz objawiła się chwała Syna Człowieczego, a w Nim Bóg odbierze Sobie chwałę. Jeżeli się w Nim ujawniła chwała Boga, to i Bóg wkrótce też Go uwielbi (por.Filip.2:6-11). Najdrożsi (gr. τεκνια - teknia, Dzieciaczki i Małe dzieci; por.Ewang.Łuk.12:22-32)! Tylko trochę będę jeszcze z wami i wy będziecie Mnie szukać. Mówię wam teraz to, co powiedziałem przywódcom religijnym, że gdzie Ja idę, wy pójść nie możecie. Daję wam Nowe Polecenie (gr. εντολην - entolēn, Przykazanie). Kochajcie (gr. αγαπατε - agapate, miłujcie ofiarnie, bezinteresownie i bezwarunkowo jak Bóg wpierw nas; por.J3:16; Rzym.5:8; 1Kor.13:4-8; 1J4:8-10; odwzajemniając to wpierw Bogu - Ewang.Mt.22:36-37; a następnie okazując tę samą miłość swemu bliźniemu, tak jak sobie samemu; por.Ewang.Mt.22:38-39; 3Moj.19:18, a nawet wrogom; por.Mt5:44; wszystkim czyniąc dobrze; por.Dz.Ap.10:38, a najwięcej braciom w wierze: por.Gal.6:9-10) jeden drugiego! Kochajcie jedni drugich tak, jak Ja was ukochałem (por.Ewang.Jan.10:17-18; 15:12-14). Jeżeli macie miłość jeden do drugiego to wszyscy rozpoznają, że naprawdę jesteście Moimi uczniami."

(JEZUS CHRYSTUS w Ewangelii wg. św. Jana 13:31-35)


Świętość w codziennym życiu Bożego Ludu - 20 maja 2016r.

"Zachowujcie Moje szabaty (por.Ewang.Mk.2:24-28; Rzym.14:5-8; Hbr.4:9-11), a Moje Święte Miejsce (hbr. וּמִקְדָּשִׁ - mikdasz, Świątynię) czcią otaczajcie (por.Ps.122:1-9; Ewang.Mat.21:12-17; Ewang.Mk.11:15-19; Ewang.Łuk.19:41-48; Ewang.Jan.2:13-25; 4:21-24; 1Kor.3:9-17; 6:9-20; Jak.4:4-10). Ja jestem Jahwe! Nie miejcie nic wspólnego z tymi, którzy wywołują duchy, albo wróżą. Nie radźcie się ich, aby nie kalać się z ich powodu. Ja jestem Jahwe, Bóg wasz! Przed sędziwym powstań, okazując szacunek starcowi (por.1Tym.5:1-2) i będziesz okazywał bojaźń wobec twojego Boga (por.Izaj.11:1-5; Ewang.Mat.10:28; Ewang.Łuk.12:4-5; 1P.2:15-17). Ja jestem Jahwe! Kiedy w waszym kraju zamieszka u ciebie cudzoziemiec, nie będziecie go uciskać (por.Rzym.12:9-18; Hbr.13:1-8; 1P.4:7-11). Cudzoziemiec, który zamieszka wśród was, niech będzie traktowany jak rodak, bo i wy byliście cudzoziemcami w Egipcie. Ja jestem Jahwe, Bóg wasz! Nie czyńcie krzywdy w sądzie (por.Ps.105:14-15; Izaj.11:6-12; 1Kor.13:4-8), czy to przy wydawaniu wyroków, czy to przy mierzeniu, wadze, czy objętości (por.Ewang.Jan.7:24)."

(3 Księga Mojżeszowa 19:30-35)


Chrystusowy przykład służby innym - 19 maja 2016r.

"Po umyciu im nóg Jezus ubrał się, wrócił na Swoje miejsce i odezwał się do nich: Czy zrozumieliście, co teraz dla was zrobiłem? Wy zwracacie się do Mnie: Nauczycielu, albo: Panie i macie rację (gr. καλως λεγετε - kalōs legete, dobrze/słusznie mówicie), bo Nim Jestem. Skoro więc Ja, wasz Pan i Nauczyciel, obmyłem wam nogi (gr. ποδας - podas, stopy; por.Ewang.Mat.9:10-13; Ewang.Mk.10:31-45; Ewang.Jan.12:23-26) to wy również powinniście myć nogi (gr. ποδας - podas, stopy) sobie nawzajem. Dałem dla was wzór (gr. υποδειγμα - hypodeigma, przykład; por.1Kor.11:1) abyście postępowali tak, jak Ja z wami postąpiłem. O tak, oświadczam wam: sługa (gr. δουλος - doulos, niewolnik) nie jest ważniejszy (gr. μειζων - meizōn, większy) od swego Pana, ani wysłannik nie jest większy od Tego, Który go posyła. Szczęśliwi jesteście, że już to rozumiecie i będziecie tak czynić."

(Z Życia JEZUSA CHRYSTUSA w Ewangelii wg. św. Jana 13:12-17)


Święte postępowanie Bożego Ludu - 18 maja 2016r.

"Nie dopuszczajcie się kradzieży, ani kłamstwa i nie oszukujcie się nawzajem! Nie przysięgajcie fałszywie na Moje Imię (por.2Mojż.20:15-16; 5Mojż.5:19-20; Efez.4:17-32), bo w ten sposób zhańbilibyście Imię Swojego Boga (por.Rzym.2:21-29; 1P.3:14-18). Ja Jestem Jahwe! Nie uciskaj twojego bliźniego i nie wykorzystuj go! Nie będziesz zatrzymywał aż do następnego dnia zapłaty swojego najemnika. Nie przeklinaj głuchego, a przed niewidomym nie kładź przeszkody, ale bój się twojego Boga. Ja Jestem Jahwe! Nie czyńcie krzywdy w sądzie, nie bądź stronniczy na korzyść ubogiego, ani nie wyróżniaj osoby bogatego (por.Jak.2:1-13). Będziesz sądził sprawiedliwie twojego bliźniego. Nie będziesz rzucał oszczerstw na twoich bliźnich, nie będziesz czyhał na życie bliźniego. Ja jestem Jahwe. W sercu swoim nie będziesz żywił nienawiści do swego brata, ale będziesz upominał bliźniego, abyś się nie obciążył winą z jego powodu (por.Ezech.3:18-21). Nie bądź mściwy i nie chowaj gniewu w sercu do współrodaków (por.Ewang.Mat.18:10-35; Ewang.Łuk.17:3-4; 2Kor.5:17-21). Będziesz kochał swojego bliźniego jak samego siebie (por.Ewang.Mat.22:35-40; Ewang.Mk.12:28-34; Ewang.Łuk.10:25-37; Rzym.13:8-11; Gal.5:6.22-23; 1Kor.13:4-8). Ja Jestem Jahwe! Zachowujcie Moje Prawa."

(3 Księga Mojżeszowa 19:11-19)


Chrystusowe Obmycie uczniów - 17 maja 2016r.

"Gdy (Jezus) zbliżył się do Szymona Piotra, on Go zapytał: Panie, Ty myjesz mi nogi (gr. ποδας - podas, stopy)? Jezus mu odrzekł: Tego Co ja teraz robię, ty na razie nie rozumiesz, jednak później stanie się to dla ciebie jasne (gr. γνωση - gnōsē, poznasz). Piotr Mu powiedział: Nigdy na to nie pozwolę, abyś mi mył nogi! Jezus mu odpowiedział: Jeśli tego nie zrobię, nie będziesz miał nic wspólnego ze Mną. Wtedy Szymon Piotr powiedział do niego: Panie, w takim razie umyj nie tylko moje nogi, ale jeszcze i ręce i głowę! Jezus mu odpowiedział: Kto się już wykąpał (gr. λελουμενος - leloumenos, który jest umyty; por.Ewang.Jan.15:1-5; 1Kor.6:9-11; Efez.5:22-32; Hbr.10:19-23), wystarczy, że opłucze tylko nogi (gr. ποδας - podas, stopy), przecież jego ciało jest już czyste. Wy też jesteście czyści, ale nie wszyscy. Jezus wiedział kto Go zdradzi (gr. παραδιδοντα - paradidonta, wyda), dlatego powiedział, że nie wszyscy są czyści."

(Z Życia JEZUSA CHRYSTUSA w Ewangelii wg. św. Jana 13:6-11)


Czystość i świętość Ludu Bożego - 16 maja 2016r.

"Zachowujcie Moje przykazania, abyście nie dopuszczali się żadnego z tych obrzydliwych zwyczajów, których dopuszczano się przed wami (Efez.4:14-32), lecz wy nie splugawicie się nimi. Ja Jestem Jahwe, wasz Bóg! Dalej Bóg Jahwe powiedział do Mojżesza: Oświadcz to całej społeczności Izraelitów i im powiedz: Bądźcie świętymi, bo Ja, Jahwe, wasz Bóg, Jestem Święty (por.3Mojż.11:44; Ewang.Mat.5:48; 1P.1:13-19). Każdy z was będzie szanował swoją matkę i ojca (por.2Mojż.20:12; Ewang.Mk.7:7-13; Ewang.Łuk.18:20; Efez.6:1-4), a szabatów (por.Ewang.Mk.2:24-28; Rzym.14:5-8; Hbr.4:9-11) Moich zachowujcie, Ja Jestem Jahwe, wasz Bóg. Nie zwracajcie się ku idolom (hbr. הָאֱלִילִים - awodat elilim, bałwochwalstwu, kultowi innych bożków; por.2Mojż.20:1-6; 1Sam.15:22-23; Ewang.Mat.6:24-25; 2Kor.6:14-18. 7:1; Kol.3:4-17; Jak.4:4-10). Nie czyńcie sobie bogów odlanych z metalu Ja Jestem Jahwe, wasz Bóg."

(3 Księga Mojżeszowa 18:30-19:4)


Chrystusowa Służba w Miłości - 15 maja 2016r.

"W przeddzień święta Paschy (por.Ewang.Mat.26:17-30; Ewang.Mat.26:10-31; Ewang.Łuk.22:1-40) Jezus był już świadom, że nadeszła dla niego chwila aby odejść z tego świata do Ojca, chciał więc pokazać tym, których miał i pokochał (gr. αγαπησας - agapēsas, umiłował ofiarnie, bezinteresownie i bezwarunkowo; por.J3:16; Rzym.5:8; 1Kor.13:4-8; 1J4:8-10; abyśmy byli zdolni odwzajemniać to samo wpierw Jemu Bogu - Ewang.Mt.22:36-37; a następnie okazywać tę samą miłość swemu bliźniemu, tak jak sobie samemu; por.Ewang.Mt.22:38-39; Ewang.Jan.15:13; 3Moj.19:18, a nawet wrogom; por.Mt5:44; wszystkim czyniąc dobrze; por.Dz.Ap.10:38, a najwięcej braciom w wierze: por.Gal.6:9-10) w tym świecie, że okazał im największą miłość (gr. εις τελος ηγαπησεν αυτους - eis telos ēgapēsen autous, do końca umiłował ich; por.Ewang.Jan.15:9-17; Rzym.5:5-10; 1Jan.4:7-12. 16-21). Dlatego w czasie uroczystej wieczerzy, kiedy szatan (gr. διαβολου - diabolou, oszczerca i diabeł; por.Ewang.Mat.16:20-26; Ewang.Mk.8:31-36; podobnie kuszony przez szatana był Piotr, który nie rozumiał proroctw o cierpieniu Mesjasza; por.Iz.53) już nakłonił do zdrady (gr. παραδω - paradō, wydania) serce Judasza Iskarioty, syna Szymona, Jezus, chociaż miał świadomość, że Ojciec wszystko Mu powierzył, oraz że od Niego przyszedł i do Niego powraca, powstał od wieczerzy i zdjął szaty Swoje. Potem owinął się ręcznikiem wokół pasa. Następnie nalał wody do miednicy i zaczął myć uczniom stopy wycierając tym ręcznikiem, którym był przepasany (por.Ewang.Mat.20:16-28; Ewang.Mk.10:28-45; Filip.2:1-11)."

(Z Życia JEZUSA CHRYSTUSA w Ewangelii wg. św. Jana 13:1-5)


Uświęcenie Bożego Ludu - 14 maja 2016r.

"Ja Jahwe, Jestem waszym Bogiem. Macie się uświęcać i będziecie święci, ponieważ Ja Święty Jestem. Nie będziecie się brudzić małymi zwierzętami, które pełzają po ziemi, bo Ja Jestem Jahwe, Który wyprowadził was z Egiptu, aby być waszym Bogiem. Powinniście być święci, bo Ja jestem Święty (por.Ewang.Mat.5:48; 1P.1:13-19). To jest Prawo (hbr. תֹּורַת - tora, Nauka, a także Wskazówka i Instrukcja) odnośnie zwierząt, ptaków, wszelkich żywych istot poruszających się w wodzie i o wszelkim stworzeniu pełzającym po ziemi, aby odróżniać to, co jest czyste, od tego, co nieczyste (por.Pnp.2:15; 4Kor.6:14-7:1)..."

(3 Księga Mojżeszowa z okresu 1444-1404 r. przed n.e. powstałe ok. 2 połowy XV w. przed objawieniem się na ziemi Mesjasza 11:44-47)


Jezus Chrystus Jedynym Pośrednikiem do Boga Ojca! - 13 maja 2016r.

"Jeszcze krótki czas Światło jest wśród was. Dopóki możecie, chodźcie w Jego Blasku, żeby was nie zaskoczyły (gr. καταλαβη - katalabē, pochwyciły i złapały; por.1P.5:6-11) ciemności, a chodzący w ciemności nie wie dokąd zdąża. Jeśli macie Światło, zaufajcie (gr. πιστευετε - pisteuete, wierzcie) Światłu (por.Ewang.Jan.8:12), abyście sami promienieli Światłem (gr. ινα υιοι φωτος γενησθε - hina hyioi fōtos genēsthe, abyście się stali synami światła; por.Efez.5:8-21)! Po tych słowach oddalił się Jezus i ukrywał się przed ludźmi. Mimo że dokonał tylu cudów w ich obecności, nie wszyscy w Niego uwierzyli i spełniły się Słowa wypowiedziane przez proroka Izajasza: Panie, kto uwierzył naszemu wołaniu (gr. ακοη - akoē, wieści, a także głosowi)? Kto rozpoznał działanie Pana (gr. βραχιων κυριου τινι απεκαλυφθη - brachiōn kyriou/kuriou tini apekalyfthē, ramię Pana komu zostało objawione)? Dlatego nie byli zdolni uwierzyć, jak stwierdza w innym miejscu Izajasz: Dopuścił, by ich oczy stały się ślepe, a ich serca skamieniałe (gr. πεπωρωκεν - pepōrōken, twarde i znieczulone), aby nie zobaczyli swymi oczyma i nic nie rozumieli w sercu, ani się nie nawrócili i abym ich nie uleczył. Izajasz tak powiedział, bo zobaczył Jego Chwałę i o Nim opowiadał. Wielu jednak przywódców uwierzyło w Jezusa, ale nie przyznawali się (gr. ουχ ωμολογουν - ouch hōmologoun, nie wyznając) do tego z powodu faryzeuszy, by przypadkiem nie wykluczono ich z synagogi (gr. αποσυναγωγοι γενωνται - aposynagōgoi genōntai, wyłączeni ze zgromadzenia staliby się). Bardziej bowiem cenili sobie (gr. ηγαπησαν - ēgapēsan, bardziej kochali miłością AGAPE ofiarnie, bezinteresownie i bezwarunkowo) uznanie (gr. δοξαν - doksan, chwałę) u ludzi niż u Boga. Jezus głośno zawołał do tłumów: Ten, kto we Mnie wierzy, nie wierzy we Mnie, lecz w Tego, który Mnie posłał (Ewang.Jan.5:19-30). Również kto na Mnie patrzy, patrzy na Tego, Który Mnie Posłał. Ja przyszedłem na świat jako Światło, aby każdy, kto we Mnie wierzy, nie przebywał w ciemnościach. Nie osądzam tego, kto słuchając Moich Słów (gr. ρηματων - rēmatōn, Wypowiedzi zrozumiałych w sercu) nie zachowywał ich (gr. μη πιστευση - mē pisteusē, nie uwierzyłby). Nie przyszedłem po to, aby świat potępić (gr. κρινω - krinō, sądzić), lecz by ocalić (gr. σωσω - sōsō, zbawić i uratować) świat (por.Ewang.Jan.3:13-21). Ci, którzy Mnie odrzucają i nie przyjmują Moich Słów (gr. ρηματα - rēmata, wypowiedzi zrozumiałych w sercu), mają jednak Kogoś, kto sądzi: W Dniu Ostatecznym, osądzi ich Nauka (gr. λογος - logos, Słowo zrozumiałe umysłem), Którą mówiłem. Ja nie z Własnej inicjatywy przemawiałem. lecz Ten, Który Mnie posłał, Ojciec, polecił Mi, co i jak Mam mówić i co ogłosić. Wiem też, że Jego Przykazanie decyduje o życiu wiecznym (gr. ζωη αιωνιος εστιν - zōē aiōnios estin, Życiem Wiecznym Jest; por.Ewang.Jan.6:63; 6:67-69; Dz.Ap.5:17-20; Obj.Jan.14:12), więc co Ja mówię, mówię tak, jak mi przykazał Ojciec."

(Z Życia JEZUSA CHRYSTUSA w Ewangelii wg. św. Jana 12:35-50)


Znaki Bożego prowadzenia - 12 maja 2016r.

"Obłok okrył Namiot Spotkania i Chwała (hbr. וּכְבֹוד - kawod, Majestat; Ewang.Mat.17:1-9; Ewang.Mk.9:1-8; Ewang.Łuk.9:27-36; Ewang.Jan.18:1-9; 2P.1:16-21) Jahwe wypełniła Przybytek. Nie mógł Mojżesz wejść do Namiotu Spotkania ponieważ obłok unosił się nad nim, a Chwała Jahwe wypełniała Przybytek. W podróży, gdy obłok był nad Przybytkiem, Izraelici wyruszali w drogę, a kiedy obłok się nie unosił, nie ruszali się z miejsca, aż do dnia gdy znów się podniósł. W ciągu dnia nad Przybytkiem był obłok Boży, a podczas nocy był ogień w obłoku na oczach całego Domu Izraela i tak było przez cały czas ich wędrówki (por.Ewang.Jan.8:12)."

(2 Księga Mojżeszowa 40:34-38)


Boży Plan Zbawienia świata - 11 maja 2016r.

"Nadszedł czas chwały dla Syna Człowieczego (gr. ινα δοξασθη ο υιος του ανθρωπου - hina doksasthē ho hyios tou anthrōpou, aby został wsławiony/uwielbiony/otoczony chwałą Syn Człowieczy). O tak, zapewniam was: Jeżeli ziarno zboża (gr. σιτου - sitou, pszenicy), gdy spadnie na ziemię, nie obumiera, samo jedynie pozostaje, a jeżeli obumiera, przynosi wielki (gr. πολυν - polyn, liczny, a także obfity) plon. Kto zbytnio ceni (gr. φιλων - filōn, okazuje czułość i miłuje) swoje życie (gr. ψυχην - psychēn, duszę), zmarnuje (gr. απολεσει - apolesei, straci i wygubi) je, lecz kto nie przywiązuje wagi (gr. μισων - μισων, mając w nienawiści; por.Obj.Jan.12:11) do swojego życia w tym świecie, uchroni je dla wieczności (gr. εις ζωην αιωνιον - eis zōēn aiōnion, na życie wieczne). Kto zechce Mi służyć, niech Mnie naśladuje (gr. εμοι ακολουθειτω - emoi akoloutheitō, za Mną niech podąża), wtedy Mój sługa będzie tam, gdzie Ja Jestem. Mój Ojciec wynagrodzi (gr. τιμησει - timēsei, uszanuje i będzie poważać, a także uczci i doceni) każdego, kto Mi służy. Przeżywam teraz niepokój (gr. ψυχη μου τεταρακται - psychē mou tetaraktai, dusza moja jest poruszona/zatrwożona)! Więc czy mam powiedzieć: Ojcze, uchroń (gr. σωσον - sōson, uratuj i zbaw) Mnie przed tą chwilą? Nie! Przecież po to właśnie przyszedłem na świat (por.Hbr.4:14-16; 5:7-9). Powiem tak: Ojcze rozsław Swoje Imię! W tym momencie rozległ się głos z nieba: Już Je rozsławiłem (gr. εδοξασα - edoksasa, uwielbiłem, a także otoczyłem chwałą) i ponownie Je jeszcze bardziej wyniosę (gr. δοξασω - doksasō, wsławię, a także uwielbię i uczczę). Ludzie, którzy tam stali, słyszeli Te Słowa. Jedni mówili, że zagrzmiało, niektórzy utrzymywali: Anioł mówił do Niego. Natomiast Jezus wyjaśnił: Ten głos nie rozległ się dla Mnie, lecz dla was. Teraz ważą się losy (gr. κρισις εστιν - krisis estin, sąd jest) tego świata, teraz jego władca (gr. αρχων - archōn, przywódca; por.2Kor.4:3-6; 1Jan.4:1-6) zostanie wypędzony (gr. εκβληθησεται εξω - ekblēthēsetai eksō, zostanie wyrzucony na zewnątrz; por.Obj.20:10). Kiedy będę w górę podniesiony z ziemi, wszystkich przygarnę (gr. ελκυσω - helkysō, pociągnę; por.Ewang. Mat.11:25-30; Ewang.Łuk.10:21-24; Ewang.Jan.3:13-18; 6:44) do Siebie. Mówiąc o podniesieniu chciał wyjaśnić (gr. σημαινων - sēmainōn, zaznaczyć, a także wskazać), w jaki sposób umrze."

(Z Życia JEZUSA CHRYSTUSA w Ewangelii wg. św. Jana 12:23-33)


Powołanie chętnych do Służby Bogu - 10 maja 2016r.

"Wszyscy Izraelici, mężczyźni i kobiety, których serce było chętne, do składania darów niezbędnych do wykonywania tego, co Jahwe przez Mojżesza nakazał, przynieśli to dobrowolnie dla Jahwe. Potem Mojżesz powiedział do Izraelitów: Patrzcie! Jahwe wyznaczył imiennie Besaleela, syna Uriego, syna Chura z pokolenia Judy. Napełnił go Duchem Bożym: mądrością i rozumem, zręcznością i znajomością wszelkiego rzemiosła, aby umiał wytwarzać przedmioty ze złota, srebra i miedzi, oraz szlifować kamienie do ozdoby, obrabiać drzewo, aby wykonywał wszelką pracę artystyczną. Do tego udzielił mu zdolności przekazywania swych umiejętności Oholiabowi, synowi Achisamaka z pokolenia Dana. Bóg napełnił ich serce mądrością, aby wykonywali każde rzemiosło robót ciesielskich, obmyślania, oraz kunsztownego tkania purpury czerwonej, karmazynu, bisioru, a także do zwykłych robót i byli w nich pełni pomysłowości. Besaleel, Oholiab i uzdolnieni wszyscy mężczyźni, którym Jahwe dał mądrość i zręczność, aby umieli wykonać wszelkiego rodzaju prace związane ze służbą potrzebną dla świątyni, zgodnie ze wszystkim, co co Jahwe nakazał. Następnie wezwał Mojżesz Besaleela, Oholiaba i wszystkich biegłych w rzemiośle, którym Jahwe udzielił mądrości, wszystkich tych, których serce skłaniało (hbr. חֲכַם - chacham, mądre było; por.Rzym.12:1-18; Efez.4:1-8; Jak.3:13), do chętnego wykonania tych prac."

(2 Księga Mojżeszowa 35:29-36:2)


Podążanie za Jezusem - 9 maja 2016r.

"Następnego dnia ogromny tłum pielgrzymów przyszedł na święto. Rozeszła się wieść (gr. ακουσαντες - akousantes, usłyszawszy), że Jezus zbliża się do Jerozolimy. Ludzie wzięli gałązki palmowe i wyszli Mu naprzeciw, wołając: Wyzwól nas (gr. ωσαννα - hōsanna, Hosanna, zbaw proszę i wybaw)! Szczęśliwy (gr. ευλογημενος - eulogēmenos, Błogosławiony i Który jest Wysławiony) Przychodzący w Imieniu Samego Boga (gr. κυριου - kyriou/kuriou, Pana, Władcy; z hbr. יהוה - JHWH; tj. tetragram, Boże Imię Jahwe, także hbr. אדוני - adonaj, czyli Pan)! Oraz: Król Izraela (por.Ps.118:26)! Kiedy Jezus znalazł osiołka usiadł na Niego, tak jak mówi Pismo: Nie bój się córko Syjonu! Spójrz! Oto twój Król przybywa (gr. βασιλευς του ισραηλ - basileus tou israēl, Król Izraela), siedząc na grzbiecie osiołka (gr. επι πωλον ονου - epi pōlon onou, na źrebięciu oślicy; por.Zach.9:9). Wtedy jeszcze uczniowie tego nie rozumieli (gr. ουκ εγνωσαν - ouk egnōsan, nie poznali), ale gdy Jezus dostąpił pełni chwały (gr. εδοξασθη - edoksasthē, został wsławiony, a także uwielbiony i wyniesiony; por.Dz.Ap.1:7-14; Efez.4:8; Filip.2:9-11), wtedy sobie uświadomili (gr. εμνησθησαν - emnēsthēsan, zostało im przypomniane/wspomniane; por.Ewang.Łuk.24:27-32; Ewang.Jan.14:26), że tak właśnie o Nim jest napisane i dlatego tak został przywitany. Wszyscy, którzy byli z Jezusem wtedy, świadczyli o tym, jak Jezus Łazarza zawołał z grobowca i wskrzesił (gr. ηγειρεν - ēgeiren, wzbudził i podniósł) go z martwych. Z tej właśnie racji tłum wyszedł Mu naprzeciw, bo dowiedzieli się, że to Jezus taki znak mu uczynił. Wtedy faryzeusze mówili jeden do drugiego: No i patrzcie, że nic nie uzyskacie?! Przecież wszyscy poszli za Nim (gr. κοσμος οπισω αυτου απηλθεν - kosmos opisō autou apēlthen, świat za Nim poszedł; por.Obj.Jan.7:9-12)!"

(Z Życia JEZUSA CHRYSTUSA w Ewangelii wg. św. Jana 12:12-19)


Chętne serce dla Boga - 8 maja 2016r.

"Mojżesz oświadczył całej społeczności synów Izraela: Oto co rozkazał Jahwe: Chętnym sercem z wszystkiego, co posiadacie, każdy z was niech przyniesie wybrane dary (por.Ps.51:17-19; Rzym.12:1-2; 2Kor.9:5-10) dla Jahwe..."

(2 Księga Mojżeszowa 35:4-5)


Motywy służenia Jezusowi - 7 maja 2016r.

"Szóstego dnia przed Paschą, Jezus przyszedł do Betanii, do Łazarza, którego niedawno wskrzesił. Urządzono tam dla Jezusa uroczyste przyjęcie. Marta usługiwała, a Łazarz był jednym z siedzących z Jezusem. Wtedy Maria wzięła flakon drogiego balsamu namaściła nim Jezusowi stopy i wytarła je własnymi włosami. Cały dom napełnił się wspaniałym zapachem olejku. Wtedy jeden z jego uczniów, Judasz Iskariota, syn Szymona, ten, który miał Go zdradzić, powiedział: Dlaczego te wonności nie sprzedano za górę pieniędzy (gr. τριακοσιων δηναριων - triakosiOn dEnariOn, trzysta denarów; tj. wartość rocznych zarobków) i nie rozdano ich ubogim? Powiedział to jednak nie z troski o ubogich, ale ponieważ był złodziejem. Jako skarbnik trzymał wspólną kasę i wykradał z niej pieniądze. Na to Jezus odezwał się: Daj jej spokój! Ona zachowała ten olejek na dzień mojego pogrzebu. Biednych zawsze macie między sobą, ale Mnie nie zawsze macie (por.Ewang.Mat.25:31-46; Ewang.Łuk.5:29-39; Dz.Ap.6:1-10; Kol.3:5-6; Jak.1:27 - Priorytetem pierwszorzędnym jest świętość, bycie pełnym Ducha Świętego i służenie Bogu, oraz Jego Słowu, następnie usłużenie wpierw Braciom w wierze, a dopiero potem pomoc ubogim i innym ludziom; Gal.6:10). Gdy mieszkańcy Jerozolimy dowiedzieli się, że Jezus przebywa w Betanii, przybyli gromadnie nie tylko ze względu na Jezusa, ale również żeby ujrzeć Łazarza, któremu On przywrócił życie. Wtedy główni kapłani postanowili zabić również Łazarza, bo z powodu niego wielu Żydów odstąpiło od swych przywódców i uwierzyło w Jezusa."

(Z Życia JEZUSA CHRYSTUSA w Ewangelii wg. św. Jana 12:1-11)


Ukazywanie się Bożej Chwały - 6 maja 2016r.

"Jahwe powiedział do Mojżesza: Zapisz sobie Te Słowa, bo według Tych Słów zawieram Przymierze z tobą i z Izraelem. Mojżesz czterdzieści dni i czterdzieści nocy pozostawał tam z Jahwe nie jedząc chleba i nie pijąc wody (por.Ewang.Łuk.4:1-2; Dz.Ap.9:8-9), a Bóg napisał na tablicach Słowa Przymierza, dziesięć przykazań. Kiedy Mojżesz schodził z góry Synaj, trzymał w rękach dwie Tablice Świadectwa. Mojżesz nie zauważył że skóra na jego twarzy jaśniała po rozmowie z Bogiem Jahwe. Kiedy Aaron i wszyscy synowie Izraela zobaczyli, że skóra na twarzy Mojżesza jaśnieje, bali się zbliżyć do niego. Wtedy Mojżesz sam ich przywołał. Aaron i wszyscy przywódcy zgromadzenia przyszli do niego i Mojżesz rozmawiał z nimi. Następnie przyszli wszyscy Izraelici i przekazał im to wszystko o czym Jahwe rozmawiał z nim na górze Synaj. Kiedy Mojżesz skończył do nich mówić, nałożył sobie zasłonę na twarz. Gdy Mojżesz przychodził aby rozmawiać z Jahwe, zdejmował zasłonę, na czas, jaki tam pozostawał, gdy wychodził, opowiadał Izraelitom wszystkie polecenia Jahwe. Ponieważ Izraelici patrząc na Mojżesza widzieli jak skóra jego twarzy jaśniała, więc Mojżesz znowu zakrywał sobie twarz zasłoną, do czasu ponownego udania się na rozmowę do Jahwe (por.Ewang.Mat.27:50-51; Ewang.Mk.15:37-39; Ewang.Łuk.23:44-48; 2Kor.3:2-18; Hbr.4:11-16; 6:17-20; 9:1-15; 10:10-23; 12:18-29) ."

(2 Księga Mojżeszowa 34:27-35)


Objawienie się Chwały Boga - 5 maja 2016r.

"Marta poszła i potajemnie zawołała swoją siostrę Marię: Nauczyciel tu jest i wzywa (gr. φωνει - fōnei, woła) cię. Gdy Maria to usłyszała, wstała (gr. εγειρεται - egeiretai, jest wzbudzona) i szybko przyszła do Niego (Jezusa). Tymczasem Jezus nie przybył jeszcze do miasteczka (gr. κωμην - kōmēn, wioski), lecz zatrzymał się tam, gdzie Marta wyszła Mu na spotkanie. Wtedy Żydzi, którzy przebywali wraz z Marią w mieszkaniu pocieszali ją. Widząc, że szybko powstała i wybiegła, ruszyli za nią bo myśleli, że idzie się wypłakać nad grobem. Gdy Maria dotarła do Jezusa, tam, gdzie zatrzymał się i zobaczyła Go, upadła Mu do Jego stóp ze słowami: Panie! Gdybyś tutaj był, mój brat by nie umarł. Jezus natomiast, gdy zobaczył, jak Maria płacze i płaczących także Żydów, którzy jej towarzyszyli bardzo głęboko się wzruszył i rozrzewniony zapytał: Gdzie go pochowaliście? Odrzekli mu: Chodź Panie pokażemy ci. Wtedy Jezus zapłakał. Więc Żydzi zaczęli komentować: Patrzcie, jak był do niego przywiązany (gr. πως εφιλει αυτον - pōs efilei auton, jak lubił i miłował go jak przyjaciel). Byli i tacy, którzy pytali z wyrzutem: Czyż on, który przywrócił wzrok ślepemu, nie mógł sprawić, żeby Łazarz nie umarł? A Jezus, ponownie wzruszył się głęboko i zbliżył się do grobowca. Była to jaskinia, zamknięta kamienną płytą. Jezus polecił: Odsuńcie ten kamień! Marta, siostra zmarłego, powiedziała do Niego: Panie! Jego ciało musi już cuchnąć, bo On już od czterech dni tam leży. Jezus jej odpowiedział: Przecież powiedziałem ci, że jeśli nie przestaniesz ufać (gr. πιστευσης - pisteusēs, uwierzysz), zobaczysz chwałę Boga? Odsunięto więc ów kamień gdzie umarły został położony. Jezus spojrzał w górę i modlił się: Dziękuję ci Ojcze że Mnie wysłuchałeś. Ja wiem, że zawsze Mnie wysłuchujesz. Powiedziałem to jednak ze względu na zebranych tu ludzi (gr. οχλον - ochlon, tłum), aby mogli uwierzyć, że to Ty Mnie posłałeś (gr. απεστειλας - apesteilas, wysłałeś). Po tych słowach krzyknął Potężnym Swoim Głosem: Łazarzu, wyjdź z grobu na zewnątrz! Zmarły wyszedł, z rękami i nogami owiniętymi kawałkami lnu i twarzą zakrytą płótnem. Jezus powiedział do nich: Uwolnijcie go z więzów (gr. λυσατε αυτον - lysate auton, rozwiążcie go) i pozwólcie mu iść. Dzięki temu wydarzeniu większość Żydów, którzy przyszli za Marią i zobaczyli, co Jezus uczynił, zaufało Mu (gr. επιστευσαν εις αυτον - episteusan eis auton, uwierzyło w Niego). Niektórzy z nich poszli stamtąd do faryzeuszów i opowiedzieli im, co Jezus uczynił."

(Z Życia JEZUSA CHRYSTUSA w Ewangelii wg. św. Jana 11:28-46)


Przymierze z Bogiem - 4 maja 2016r.

"Bóg Jahwe powiedział: Postanowiłem zawrzeć z wami przymierze. Wobec całego Twojego ludu dokonam cudów, jakich nie było na całej ziemi i u żadnego narodu. Zatem cały lud, pośród którego przebywasz zobaczy dzieła Jahwe, które Ja uczynię, wspaniałe będzie to, co uczynię dla ciebie. Zapamiętaj to, co Ja dzisiaj ci polecę, a oto Ja wypędzam przed tobą Amorytów, Kananejczyków, Chetytów, Peryzzytów, Chiwwitów i Jebuzytów. Nie waż się zawierać przymierza z mieszkańcami ziemi, do której wejdziesz aby wziąć w posiadanie. Mogliby w ten sposób przygotować na was zasadzkę. Natomiast ołtarze ich zburzycie, skruszycie ich posągi i wyrąbcie ich aszery. Nie będziesz oddawał pokłonu obcemu bogu, bo Jahwe Jest Żarliwy (hbr. קַנָּא - mekane, Zazdrosny). On Jest Bogiem Zazdrosnym (por.2Mojż.20:1-7; 1Sam.15:22-23; Ewang.Mat.6:24-25; Ewang.Łuk.16:13-17; Kol.3:5-17; Jak.4:4-10). Nie będziesz zawierał przymierzy z mieszkańcami tego kraju, którzy cudzołożą ze swymi bogami składając im ofiary by cię nie wołali do spożywania z ich ofiary, a także byś nie brał córek ich dla synów swoich. Gdyby ich córki cudzołożyły ze swymi bogami, mogłyby nakłonić i waszych synów do uprawiania nierządu z ich bogami. Nie będziesz odlewał sobie bożków z metalu."

(2 Księga Mojżeszowa 34:10-17)


Moc Bożego Życia - 3 maja 2016r.

"Wtedy Jezus skierował do niej (Marty) Słowa: To Ja Jestem Zmartwychwstaniem i Życiem; Kto pokłada we mnie ufność (gr. πιστευων - pisteuōn, wierzący), będzie żył, nawet gdyby umarł. A nikt z żyjących z wiarą we mnie, nie umrze na wieki (por.Rzym.4:25; 5:8-9; 1Kor.15:20-28. 35-58; 1Tes.4:13-18). Czy wierzysz w to? Odpowiedziała mu: Tak, Panie! Ja wierzę, że Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga, Ten, przychodzący na świat."

(Z Życia JEZUSA CHRYSTUSA w Ewangelii wg. św. Jana 11:25-27)


Ponowne objawienie się Boga - 2 maja 2016r.

"Jahwe powiedział do Mojżesza: Sporządź na nowo dwie Kamienne Tablice (por.16.03.2016 r.), podobne do pierwszych. Napiszę znów na Nich Słowa, Jakie były na Pierwszych rozbitych przez ciebie Tablicach (por.2Kor.3:2-3). Jutro rano bądź przygotowany. Wejdziesz na górę Synaj i na szczycie góry staniesz przede Mną. Nikt nie wejdzie z tobą, również nikt się nie pokaże na całej górze! Niech nawet owce i woły nie przechodzą obok góry (por.Hbr.9:11-28; 12:18-29; Obj.Jan.19:1-16). Sporządził więc Mojżesz Dwie Kamienne Tablice podobne do pierwszych. Wczesnym rankiem Mojżesz wstał i wszedł na górę Synaj, tak jak mu nakazał Jahwe. Wziął także do rąk Dwie Kamienne Tablice. Jahwe zstąpił w obłoku, a Mojżesz stanął tam przy Nim obok i wzywał Imię Jahwe. Potem przeszedł Jahwe przed nim, więc głośno zawołał: Jahwe! Jahwe jest Bogiem miłosiernym i łaskawym, cierpliwy, pełen miłości i prawdy. On darzy życzliwością aż po tysiączne pokolenia, przebaczający niegodziwość, grzechy i przewrotność, ale nie pozostawia ich bez ukarania (por.Hbr.12:1-15), nawiedzając występek ojców na dzieciach i wnukach aż do trzeciego i czwartego pokolenia! Wtedy (hbr. וַיְמַהֵר - memaher, spiesznie) Mojżesz skłonił się głęboko aż do ziemi, a potem upadł na twarz."

(2 Księga Mojżeszowa 34:1-8)


Działanie Boże - 1 maja 2016r.

"Jeżeli nie dokonuję (gr. ου ποιω - ou poiō, nie czynię) czynów (gr. εργα - erga, dzieł), które ukazują moc Mojego Ojca to możecie Mi nie wierzyć. Ale jeżeli je dokonuję, to nawet jeśli Mi nie ufacie (gr. μη πιστευητε - mē pisteuēte, nie wierzylibyście), wierzcie czynom (gr. εργοις - ergois, dziełom; por.Ewang.Mat.5:13-16; 11:1-6; Ewang.Łuk.7:1-23; Ewang.Jan.14:10-21; 2Kor.3:2-12) i przekonajcie się w pełni (gr. γνωτε και πιστευσητε - gnōte kai pisteusēte, poznajcie i uwierzcie, a także poznajcie i rozeznajcie, poznajcie i zrozumcie raz na zawsze, oraz dostrzeżcie i wiedzcie), że Ojciec jest we Mnie, a Ja w Nim."

(JEZUS CHRYSTUS w Ewangelii wg. św. Jana 10:37-38)