<
"Każda Wypowiedź Boga Jahwe Jest Sprawdzona w Ogniu i Jest Osłoną dla tych, którzy u Niego szukają opieki. Do Jego słów niczego nie dodawaj..."
(Z Księgi Przysłów tj. Przypowieści Salomona 30:5-6a)

CODZIENNE ROZWAŻANIA BIBLIJNE


Błogosławieństwo Obecności Boga wśród Jego ludu - 30 listopada 2017 r.

  "Zebrał więc Dawid cały lud Izraela od Szichoru Egipskiego aż do Wejścia do Chamat, aby sprowadzić Arkę Bożą z Kirjat-Jearim. Dawid wyruszył wraz z całym Izraelem do Baali, w Kiriat-Jearim, które jest w ziemi judzkiej, aby sprowadzić stamtąd arkę Boga Jahwe przebywającego nad cherubami, gdzie bywa wzywane Jego Imię. Umieszczono Arkę Boga na nowym wozie i wywieźli z domu Abinadaba. Wóz prowadzili Uza i Achio. Dawid i wszyscy Izraelici z całej siły tańczyli przed Bogiem i śpiewali przy dźwiękach harf, cytr, bębnów, cymbałów i trąb. Kiedy przyszli na klepisko Kidona, Uzza wyciągnął rękę, aby uchwycić arkę ponieważ potknęły się woły ciągnące wóz. Gniew Jahwe zapłonął przeciwko Uzzie i go zabił, dlatego że wyciągnął rękę do arki. Uza zginął tam na miejscu, przed Bogiem. Zasmucił się Dawid, że Jahwe potraktował Uzę w taki sposób, i nazwał to miejsce Peres-Uza. Tak nazywa się ono aż po dzień dzisiejszy. Tego też dnia Dawid przeraził się Boga (por.Ps.24:3-6) i powiedział: Jak wprowadzić do siebie Arkę Boga? Dlatego nie wprowadził Arki do siebie, do Miasta Dawidowego, ale pozostawił ją w domu Obed-Edoma Getejczyka. Arka Boża pozostawała w domu Obed-Edoma przez trzy miesiące i błogosławił Bóg domowi Obed-Edoma i wszystkiemu, co posiadał."

(Z 1 Księgi Kronik 13:5-14)

"Kiedy Jan Chrzciciel w więzieniu usłyszał o działalności Mesjasza wysłał więc do Niego swoich uczniów z takim oto zapytaniem: Czy to naprawdę Ty jesteś Tym, który miał przyjść, czy mamy spodziewać się (gr. προσδοκωμεν - prosdokōmen, oczekując) innego? Jezus dał im taką odpowiedź: Idźcie i zdajcie sprawę Janowi z tego, co słyszycie i co widzicie: Niewidomi wzrok odzyskują, kulawi dobrze chodzą, trędowaci są oczyszczeni, głusi odzyskują słuch, umarli wstają do życia (gr. εγειρονται - egeirontai, są wzbudzani i są podnoszeni). Dobra Nowina jest głoszona ubogim. Szczęśliwy jest ten, kto nie zwątpi we Mnie (gr. μη σκανδαλισθη εν εμοι - mē skandalisthē en emoi, nie zostanie zgorszony/zrażony przeze Mnie. Odpowiedź Jezusa jest zakodowana. Odnosi się On do proroctw z Księgi Izajasza o sześciu znakach, jakie po swoim przyjściu da Mesjasz: sprawi, że ślepi przejrzą; por.Izaj.29:18; 35:5; a chromi będą chodzić; por.Izaj.35:6; 61:1; oczyści trędowatych; por.Izaj. 61:1, przywróci głuchym słuch; por.Izaj.29:18; 35:5, następnie wskrzesi umarłych, a wynika to z Izaj.11:1-2, choć nie wprost. Będzie również ewangelizował ubogich; por. Izaj.61:1-2; w świetle Ewang.Mat.4:23. Ponieważ Jezus czyni to wszystko, w poprzednich rozdziałach 8-9, odpowiedź powinna być jasna: Jezus jest Tym Kimś; Jan nie musi wyczekiwać nikogo innego. Por.Ewang.Mat:8:1-4 - Jednak w swojej odpowiedzi Jezus nie wspomina o innym znaku mesjańskim - o ogłaszaniu wyzwolenia jeńcom, Izaj.61:1. Dodając do tego Słowa 'błogosławiony jest ten, kto się mną nie zgorszy', Jezus wydaje się sugerować, że mimo iż jest Mesjaszem, Jan nie zostanie uwolniony z więzienia i tak rzeczywiście się stało; por.Ewang.Mat.14:1-12. Możliwa jest inna interpretacja tego fragmentu. Jan prorokował, że Ten, który ma przyjść, będzie narzędziem zarówno sądu, jak i miłosierdzia. Ale w więzieniu nie dotarły do niego żadne wieści o sądzie, a tylko o cudach wyrażających miłosierdzie. Jego pytanie wynika zatem z braku zrozumienia tego, że Pierwsze Przyjście Mesjasza miało się przejawiać miłosierdziem, a dopiero Drugie - sądem.)."

(Z Życia naszego Pana Jezusa Chrystusa w Ewangelii wg. św. Mateusza 11:2-6)


  "Kim ty jesteś, że chciałbyś sobie przypisać prawo osądzenia czyjegoś sługi? To przed obliczem swojego Pana stoi, lub pada. Zresztą Bóg nie pozwoli mu upaść, bo ma taką moc utrzymać go na nogach. Dla jednych niektóre dni mają szczególne znaczenie, a inny uważa je wszystkie za równe. Niech każdy żyje zgodnie ze swoim przekonaniem. Ten, kto czci jakiś dzień, czyni to dla Pana, a kto nie myśli o dniu, dla Pana nie myśli..."

(List do Rzymian 14:4-6)

"Kto kocha, nie skrzywdzi bliźniego. Dlatego miłość (gr. αγαπη - agapē, ofiarna, bezinteresowna i bezwarunkowa, od Boga, Który pierwszy nas umiłował do końca; por.J3:16; 13:1 Rzym.5:8; 1Kor.13:4-8; 1J4:8-10;) jest doskonałym wypełnieniem Prawa."

List do Rzymian 13:10

"Szabat (por.Hbr.4:10-11) pojawił się z powodu człowieka, a nie odwrotnie. Dlatego Ja, Syn Człowieczy, Jestem też Panem szabatu."

(JEZUS CHRYSTUS w Ewangelii wg. św. Marka 2:27-28)Inne Audycje Impuls Trans World Radio Polska - ttb.TWR.org

Inne Audycje Impuls Trans World Radio Polska - TWRPolska.org

Biblia do wszystkich na świecie w ich własnym języku, w tekście i dźwięku, bezpłatnie - Bible.is


Troska o Obecność Boga pośród Jego ludu - 29 listopada 2017 r.

"Dawid naradził się z dowódcami tysięcy i setek oraz ze wszystkimi pozostałymi dowódcami, a następnie przemówił do całego zgromadzenia Izraelitów: Jeśli uważacie to za słuszne i pochodzące od Jahwe, Boga naszego, roześlijmy szybko wiadomość, wszędzie, do naszych pozostałych braci, w całej ziemi izraelskiej, a także do kapłanów i Lewitów w miastach i osiedlach, aby się przyłączyli do nas. Żebyśmy razem postanowili sprowadzić tu Arkę naszego Boga, ponieważ nie zajmowaliśmy się nią za czasów Saula. Wszyscy zgromadzeni zgodzili się, żeby tak postąpić. ponieważ cały lud uznał ten pomysł za słuszny."

(Z 1 Księgi Kronik 13:1-4)

"Kto was przyjmuje w swoim domu, ten Mnie przyjmuje, a kto przyjmuje Mnie, przyjmuje Tego, który mnie wysłał. Kto przyjmie do siebie proroka dlatego że jest prorokiem, otrzyma nagrodę proroka (por.1Król.17:10-24; Izaj.50:4-5), a kto przyjmuje sprawiedliwego dlatego, że jest sprawiedliwym, otrzyma nagrodę sprawiedliwego. Również ten, kto napoi jednego z tych małych kubkiem zimnej wody dlatego, że jest on Moim uczniem (por.Ps.22:4; Ewang.Mat.18:18-20; 25:40; 1Kor.3:16-17), to zapewniam was, nie ominie go nagroda (gr. ου απολεση τον μισθον αυτου - ou mē apolesē ton misthon autou, nie zgubi / nie straci zapłaty jego)."

(Nasz Pan Jezus Chrystus w Ewangelii wg. św. Mateusza 10:40-42)


Poświęcenie i gotowość Ludu Bożego - 28 listopada 2017 r.

"Z dnia na dzień ściągali do Dawida ludzie gotowi do boju, aż jego obóz stał się wielki jak prawdziwy obóz Boga. Ta jest liczba dowódców gotowych do boju, którzy przyszli do Hebronu, do Dawida, aby mu przekazać królestwo Saulowe zgodnie ze Słowem Jahwe..."

(Z 1 Księgi Kronik 12:23-24)

"Nie jest Mnie godny również ten, kto nie bierze swojego krzyża i idzie za Mną. Ten kto chce znaleźć swoje życie, ten je straci (gr. απολεσει - apolesei, zgubi), a ten, kto poświęci (gr. απολεσας - apolesas, który zgubił; por.Ewang.Łuk.9:23-25; Rzym.12:1-2) życie dla Mnie, odnajdzie je."

(Nasz Pan Jezus Chrystus w Ewangelii wg. św. Mateusza 10:38-39)


Konfrontacja Bożej wierności z ludzką niewiernością - 27 listopada 2017 r.

"(...) Saul umarł, ponieważ dopuścił się wykroczeń przeciw Jahwe i nie słuchał Słów Jahwe (3Mojż.19:31; 20:6-8; 5Mojż.18:9-15; 1Sam.15:17-23; 28:4-10). Dlatego, że szukał rady u duchów zmarłych, a nie radził się Jahwe. On więc zesłał na niego śmierć, a królestwo jego przekazał Dawidowi, synowi Jessego."

(Z 1 Księgi Kronik 10:13-14)

"Nie myślcie (gr. μη νομισητε - mē nomisēte, nie wnioskujcie), że przyszedłem zaprowadzić pokój na ziemi. Nie pokój przyszedłem przynieść, lecz miecz podziału (por.Hbr.4:12-13), bo przyszedłem oddzielić (por.Mich.7:6-7) syna od ojca i córkę od jej matki, a synową od jej teściowej. Tak więc najbliżsi krewni (gr. οικιακοι - oikiakoi, domownicy; por.Ewang.Mk.3:20-21; 6:1-6; Ewang.Jan.7:1-9) człowieka będą jego nieprzyjaciółmi (gr. εχθροι - echthroi, wrogami; por.Ewang.Mk.3:32-35; Rzym.12:16-21; Hbr.12:14). Kto więcej kocha (gr. φιλων - filōn, okazując czułość) ojca, lub matkę nie jest Mnie godny i kto kocha (gr. φιλων - filōn, okazując czułość) syna lub córkę więcej niż Mnie nie jest Mnie godny (por.Gal.6:7-10)."

(Nasz Pan Jezus Chrystus w Ewangelii wg. św. Mateusza 10:34-37)


Niedzielna myśl biblijna - 26 listopada 2017 r.

  "To Stwierdzenie jest Najszczerszą Prawdą. Jeżeli razem z Nim (z Jezusem) umarliśmy, razem też z Nim będziemy żyli. Jeżeli mocno trwamy przy Nim, będziemy też z Nim panowali. Jeśli Go odrzucimy, to i On nas odrzuci. Nawet gdy my jesteśmy niewierni, On jednak Wierny pozostaje, bo Samego Siebie nie może odrzucić."
(2 Tymoteusza 2:11-13)

Źrółowe linki:

Inne Audycje Impuls Trans World Radio Polska - ttb.TWR.org

Inne Audycje Impuls Trans World Radio Polska - TWRPolska.org

Biblia do wszystkich na świecie w ich własnym języku, w tekście i dźwięku, bezpłatnie - Bible.is


Okazywanie do końca wierności Bogu i konsekwencje jej nieokazywania - 25 listopada 2017 r.

"Wszyscy Izraelici byli spisani w rodowodach, a oto zostały one zapisane w księdze królów Izraela i Judy. Natomiast Judejczycy zostali uprowadzeni do Babilonu z powodu swych występków. Pierwszymi osiedleńcami, którzy po powrocie na nowo objęli swoją własność, byli Izraelici, kapłani, Lewici, oraz słudzy świątynni (hbr. וְהַנְּתִינִים - Natin, Netynejczycy lub Netinici; por.Ezdr.8:20; Neh.3:26-32 to niewolnicy, którzy byli przydzieleni do pomocy kapłanom i Lewitom)."

(Z 1 Księgi Kronik 9:1-2)

"Kto przyzna się do mnie przed innymi ludźmi, to Ja się przyznam do niego przed Moim Ojcem, Który Jest w niebie. Kto jednak się Mnie wyprze przed innymi ludźmi, tego i Ja się wyrzeknę (gr. αρνησομαι - arnēsomai, wyprę się i odrzucę; por.1Kor.9:24-27; 2Tym.2:12-13; Obj.Jan.3:13-19) przed moim Ojcem, który jest w niebie."

(Nasz Pan Jezus Chrystus w Ewangelii wg. św. Mateusza 10:32-33)


Owoce wierności i konsekwencje niewierności Bogu - 24 listopada 2017 r.

"Synowie drugiej połowy plemienia Manassesa zamieszkali i rozmnożyli się od Baszanu aż do Baal-Chermon i Seniru i do góry Hermon. Oto przełożeni ich rodów: EEfer, Jiszei, Eliel, Azriel, Jeremiasz, Hodawiasz i Jachdiel, dzielni wojownicy, ludzie sławni, przełożeni rodów swoich przodków. Kiedy zgrzeszyli przeciwko Bogu swoich przodków i cudzołożyli idąc za bogami narodów tej ziemi, które Bóg wykorzenił przed ich obliczem, Bóg Izraela podsunął królowi asyryjskiemu Pulowi, oraz królowi asyryjskiemu Tiglat-Pileserowi wrogie względem nich zamiary i uprowadził do niewoli Rubenitów, Gadytów oraz połowę pokolenia Manassesa."

(Z 1 Księgi Kronik 5:23-26)

"Nie bójcie się tych, którzy uśmiercają ciało, lecz nie są w stanie zabić duszy. Bójcie się raczej Tego, Który Jest w stanie i duszę i ciało zniszczyć w ogniu piekielnym. Czy nie sprzedaje się dwóch wróbli za drobny pieniądz (gr. ασσαριου - assariou, assarion, to łaciński 'assarius', tłumaczony jako 'as', była to drobna rzymska moneta o wartości 1/16 denara. Wiadomo, że jeden denar był zarobkiem za cały dzień pracy, to w takim razie 'as' był równoważny ponad pół godzinie roboty.), a przecież żaden z nich nie spadnie za ziemię, jeśli wasz Ojciec tego nie zechce i nawet każdy włos na waszej głowie został policzony (por.Ewang.Łuk.12:22-32). Przestańcie się więc bać! Jesteście ważniejsi od wielu wróbli."

(Nasz Pan Jezus Chrystus w Ewangelii wg. św. Mateusza 10:28-31)


Boża przychylność dla wiernych Bogu - 23 listopada 2017 r.

"Jabes natomiast był szlachetniejszy (hbr. נִכְבָּד - nichbad, bardziej szanowny i dostojny, a także poważany, czy też miał większe poważanie; por.Ewang.Mat.5:14-16) od swoich braci. Kiedy przychodził na świat, jego matka nadała mu imię Jabes (hbr. יַעְבֵּץ - jabez, ponieważ sprawia on smutek), wspominając, że urodziła go w bólu. Jabes wzywał Boga Izraela, mówiąc: Błogosław mi, proszę, obficie i poszerz moje granice. Niech Twoja ręka będzie ze mną i chroń mnie od nieszczęścia (por.Ewang.Mat.6:9-13; Ewang.Łuk.11:1-4; 1P.5:5-7), abym nie był w utrapieniu (hbr. עָצְבִּי - ecew, nerwach, a także smutku i zmartwieniu sprawiającemu ból; por.Efez.4:17-32; Kol.3:8-10; Jak.1:16-22)! I dał mu Bóg wszystko (por.2Kor.12:7-10; Jak.4:6), o co tylko prosił."

(Z opisu wydarzeń w okresie ok. 1010-971 r.p.n.e, który był zredagowany przez Ezdrasza, żyjącego na przełomie V - IV w. p.n.e. po niewoli babilońskiej, w latach ok. 605-539 r. p.n.e. i po niewoli perskiej w 539-330 r. p.n.e. W 1 Księdze Kronik hbr. דִּבְרֵי הַיָּמִים א , 'Diḇrê Hayyāmîm A', co oznacza: 'Słowa dni A'. A jej grecka nazwa z Septuaginty 'Paralipomena', tzn. 'Opuszczone', w czwartym rozdziale; 4:9-10)

"Uczeń nie przewyższa nauczyciela, a sługa (gr. δουλος - doulos, niewolnik) nie jest większy od swojego pana. Dobrze jest, gdy uczeń osiągnie to, co nauczyciel (gr. γενηται ως ο διδασκαλος αυτου - genētai hōs ho didaskalos autou, stałby się jak nauczyciel jego), a sługa to, co jego pan. Jeżeli pana domu nazwali belzebubem, to o ileż bardziej uczynią to samo z domownikami Jego! Dlatego nie bójcie się ich, bo nie ma nic zasłoniętego, co nie będzie odkryte, ani nic tajemnego (gr. κρυπτον - krypton, ukryte) czego nie mogłoby się wyjaśnić (gr. ο ου γνωσθησεται - ho ou gnōsthēsetai, co nie zostanie poznane; por.Efez.3:8-12; 1P.1:8-13). To, co teraz mówię wam pod osłoną nocy, wy powtarzajcie w blasku dnia i co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie (por.Dz.Ap.5:17-42) na dachach (Dachy domów były płaskie, a ludzie gromadzili się na nich w pogodne dni; por.Ewang.Mar.2:4. Ponieważ domy stały blisko siebie, można było krzyczeć ze swojego dachu i rozgłaszać coś tak zaimprowizowanemu audytorium)."

(Nasz Pan Jezus Chrystus w Ewangelii wg. św. Mateusza 10:24-27)


  Po chronologicznym rozważaniu Ksiąg Biblii z okresu po niewoli babilońskiej, wspomnimy jeszcze raz dzieje Izraela, tym razem choć jest to opis wydarzeń sprzed okresu niewoli babilońskiej, jednak Pierwsza Księga Kronik, bo o nią tutaj chodzi, zredagowana jest ok. 1010-971 r.p.n.e, przez Ezdrasza, żyjącego na przełomie V - IV w. p.n.e. po niewoli babilońskiej, w latach ok. 605-539 r. p.n.e. i po niewoli perskiej w 539-330 r. p.n.e. Wierzę również, że przez uważne czytanie tej księgi, jej autor, Duch Boży, Duch Święty będzie do nas przemawiał. Aby zrozumieć należycie kontekst opisywanych tam wydarzeń; tj. ok. 1010-971 r. p.n.e,, niech w tym celu pomocą nam będą, także z Bożej inspiracji radiowe audycje biblijne, przygotowane przez Impuls Trans World Radio - "Wędrówka przez Biblię".  ttb.TWR.org >> "Wędrówka przez Biblię" ok. 20-min. (audycja radiowa)

Poniżej, na stronie 2, w pliku PDF do odczytu i wydruku, polecam zapoznać się z genezą tej Księgi.

  TWRpolska.org >> "Wędrówka przez Biblię"; (strona 2 w pliku PDF)


Trudne czasy dla Bożego Ludu - 22 listopada 2017 r.

"Ty objawiłeś Swoją Sprawiedliwość we wszystkim, co się nam przydarzyło, bo zawsze postępowałeś słusznie (hbr. אֱמֶת - emet, wiernie, a także prawdziwie). Tymczasem my byliśmy bezbożni. Nasi królowie, książęta, kapłani i ojcowie, nie przestrzegali Twego Prawa! Nie zważali na Twe Przykazania, lekceważyli Twoje Przestrogi, przez Które ich ostrzegałeś! W swoim królestwie, wśród tylu dobrodziejstw, którymi ich obsypywałeś, w rozległym i urodzajnym kraju, który im dałeś, nie służyli Ci, ani nie odwrócili się od swoich niegodziwych spraw."

(Z Księgi Nehemiasza 9:33-35)

"Brat wyda na śmierć własnego brata, a ojciec wyda własne dziecko. Dzieci zwrócą się przeciwko rodzicom i doprowadzą do ich śmierci. Wszyscy was znienawidzą z Mojego powodu. Kto jednak wytrwa do końca, ten będzie ocalony (gr. σωθησεται - sōthēsetai, zostanie zbawiony i zostanie uratowany; por.Dz.Ap.16:23-34). Kiedy was będą ścigać (gr. διωκωσιν - diōkōsin, prześladować; por.1P.4:14-19) w jednym mieście, uciekajcie do innego. Doprawdy! Mówię wam, że nie dojdziecie do końca miast Izraela, zanim przyjdzie Syn Człowieczy."

(Nasz Pan Jezus Chrystus w Ewangelii wg. św. Mateusza 10:21-23)


Bóg przemawiający do Swojego Ludu - 21 listopada 2017 r.

"Przez wiele lat byłeś cierpliwy wobec nich i napominałeś ich poprzez Swego Ducha. Czyniłeś to przez swoich proroków, ale nie chcieli słuchać (por.Ewang.Mat.23:37), Wtedy wydałeś ich w ręce obcych narodów. Mimo to dzięki wielkiemu miłosierdziu nie wyniszczyłeś ich jednak i nie porzuciłeś ich. Jesteś bowiem Bogiem łaskawym i pełnym miłosierdzia."

(Z Księgi Nehemiasza 9:30-31)

"Uważajcie! Wysyłam was jak owce pomiędzy wilki (por.Ewang.Mat.7:15-21; Dz.Ap.20:27-32). Bądźcie czujni (gr. φρονιμοι - fronimoi, rozumni i rozsądni, a także roztropni i sprytni, przezorni i uważni, oraz przebiegli i mądrzy) jak węże, a łagodni (gr. ακεραιοι - akeraioi, prości i ufni, a także szczerzy i nieskazitelni, oraz czyści i niewinni) jak gołębie. Bądźcie ostrożni wobec tych ludzi, którzy wydadzą was w ręce miejscowych sądów, w swoich domach zgromadzeń będą was chłostać. Z Mojego powodu będziecie przesłuchiwani przez władców i królów, abyście mogli zaświadczyć o Mnie, im i narodom. Nie martwcie się jednak, w jaki sposób i co macie powiedzieć, bo w odpowiedniej chwili otrzymacie Właściwe Słowa, bo to nie wy będziecie mówić (por.Izaj.50:4-7; Ewang.Mk.13:9-11), ale przemawiać przez was będzie Duch waszego Ojca."

(Nasz Pan Jezus Chrystus w Ewangelii wg. św. Mateusza 10:16-20)


Rozpoznanie Ludu Bożego - 20 listopada 2017 r.

"Spojrzałeś na utrapienie naszych przodków w Egipcie i usłyszałeś ich krzyk nad Morzem Czerwonym. Uczyniłeś znaki i cuda przeciwko faraonowi, przeciwko wszystkim sługom jego i przeciwko całej ludności jego kraju, bo spostrzegłeś, że zuchwale postępowali z nimi. Tak rozsławiłeś więc Swoje Imię, aż po dzień dzisiejszy. Ty rozdzieliłeś przed nimi morze, tak że suchą nogą przeszli oni jego środkiem, a tych, co ich ścigali, wrzuciłeś w głębiny, jak kamień do wód wzburzonych. Prowadziłeś ich w dzień w słupie obłoku, a w słupie ognia nocą, aby oświetlać im drogę po której szli. Potem zszedłeś na górę Synaj i mówiłeś do nich z nieba. Dałeś im Sprawiedliwe Zasady, Prawa oparte na prawdzie, oraz Mądre Ustawy i Przykazania."

(Z Księgi Nehemiasza 9:9-13)

"Kiedy przyjdziecie do jakiegoś miasta albo wsi, postarajcie się dokładnie dowiedzieć, kto tam jest godny zaufania i pozostańcie u niego aż do opuszczenia tej miejscowości. Kiedy wchodzicie do czyjegoś domu, życzcie wszystkim pokoju (gr. ασπασασθε αυτην - aspasasthe autēn, pozdrawiając go. Pozdrowienie hebrajskie שלום עליכם - Szalom alejchem. Słowo szalom oznacza nie tylko 'pokój', ale i 'spokój, bezpieczeństwo, dobre samopoczucie, pomyślność, zdrowie, zadowolenie, sukces, wygodę, pełnię i uczciwość'. Szalom alejchem oznacza 'Pokój z tobą' i jest popularnym pozdrowieniem, podobnie jak samo 'Szalom!'. W poleceniu Jezusa znajdujemy zatem pewien głębszy sens, bo odnosi się On nie tylko do samego pozdrowienia, ale do opisanej wcześniej całości; 'pokój, dobre samopoczucie, pełnia itd.' oferowane przez Mesjasza za pośrednictwem Jego talmidim tj. uczniów; por.Ewang.Mat.5:9; Rzym.12:15-21; 1P.4:14-19). Jeśli dom na to zasługuje, niech wasz pokój spocznie na nim, a jeżeli tego wart nie jest, niech wasz pokój do was powróci. Jeśli nie zostaniecie przyjęci i nie będą chcieli słuchać waszych nauk, opuśćcie taki dom i miasto, strząsając proch z waszych stóp! Doprawdy, mówię wam, w dniu sądu mieszkańcom Sodomy i Gomory (por.1Mojż/Rodz.19) lżej będzie, niż obywatelom takiego miasta."

(Nasz Pan Jezus Chrystus w Ewangelii wg. św. Mateusza 10:11-15)


  "Przez znaki (bestia) zwodziła tych, co zamieszkują na ziemi, bo nakazuje mieszkańcom ziemi, aby uczynili wizerunek Bestii, ranionej mieczem, a jednak żywej. Kiedy to uczynili, dano jej możliwość ożywić podobiznę bestii, tak że przemówiła i była w stanie sprawić, aby każdy, kto nie zechce oddawać czci wizerunkowi bestii został zabity. Z jej rozkazu wszyscy, mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy, otrzymują znak na swą prawą rękę (To szyderstwo z filakterii; hbr. תפילין - t’fillin/tefilin; por.Ewang.Mat.23:5. Żydzi ortodoksyjni i konserwatywni noszą je w synagodze na ręce i na czole, przestrzegając przepisu 5Mojż/Powt.6:1-8. Zdaniem niektórych znak ów może przybrać postać skomputeryzowanego systemu kart kredytowych połączonego z systemem znaków identyfikacyjnych wyposażonych w mikronadajniki, wszczepianych jako implanty na czoło lub rękę, bądź postać jakiegoś innego osiągnięcia technicznego. Podobne spekulacje można uznać za uzasadnione lub niedorzeczne, niemniej jednak znak bestii wskazuje na taki okres w przyszłości, kiedy czynniki religijne będą sprawować całkowitą, totalitarną władzę nad życiem ekonomicznym), lub na czoło. Odtąd nikt, kto nie ma tego znaku, albo liczby oznaczającej imię bestii (Zarówno w hebrajszczyźnie, jak i w grece każda litera alfabetu odpowiada jakiejś liczbie, pierwszych dziewięć liter to liczby od 1 do 9, następnych dziewięć - od 10 do 90, a ostatnich kilka liter to setki. Liczba słowa lub imienia to suma liczbowych ekwiwalentów liter, z których się ono składa. W interpretacji żydowskiej gematria to hebrajskie słowo pochodzi od greckiego słowa geometria, od którego pochodzi też nasze 'geometria' a to system wyprowadzania sod 'tajemnica'; por.Ewang.Mat 2:15. Z tekstu za pomocą ustalania sensownego związku pomiędzy słowami, których liczby są albo identyczne, albo związane ze sobą na zasadzie czystej arytmetyki. Przykład, w literaturze rabinicznej Bóg jest czasami określanym słowem 'Miejsce' - Makom. Ponieważ nie wiadomo do końca, dlaczego tak jest, Gematria tłumaczy to tak, litery 'JHWH' - jud, he, waw i he - to 10, 5, 6 i 5. Suma kwadratów tych czterech liczb daje 186: czyli sumę liczb liter słowa Makom - mem, kuf, waw i mem - 40+100+6+40. Ci, którzy rozumieją, powinni policzyć liczbę bestii, bo jest to liczba człowieka, a jej liczba jest sześćset sześćdziesiąt sześć. To wywołało jeszcze więcej spekulacji niż sprawa znaku bestii. Kim jest owa bestia? Sumę taką dają pewne formy imienia rzymskiego cesarza Nerona, na dodatek pewna sekta z I wieku n.e. spodziewała się, że zmartwychwstanie on po swojej śmierci w roku 68. Sugerowano Napoleona i inne postacie historyczne. Zresztą jeśli użyje się innego języka i zacznie się manipulować zależnościami liczbowymi, to - jak pisze George E. Ladd - '[...] można z tymi liczbami zrobić w zasadzie wszystko. [...] Jeśli A=100, b=101: C=102 itd., to sumę 666 daje nazwisko Hitlera'. Dlatego tutaj jest potrzebna mądrość, aby pozostać czujnym, a nie dać się zwieść. Ale liczba ta może być czysto symboliczna. Imię Mesjasza po grecku - Iesous - równa się 888. '7' uchodzi za liczbę doskonałą, a jej potrojenie symbolizuje doskonałość absolutną, jak u Izaj.6:3 - 'Święty, święty, święty jest Adonai/Pan Zastępów.' Dlatego 888 oznacza, że Jeszua/Jezus w sposób absolutny i ostateczny przewyższa doskonałość, podczas gdy 666 oznaczałoby, że bestii pod każdym względem nie dostaje doskonałości i że jest ona wobec tego w sposób absolutny i ostateczny niedoskonała i zła), nic już nie mógł ani kupować ani sprzedawać. W tym tkwi zagadka! Kto posiada rozum, niechaj wyliczy liczbę bestii. Jest to liczba jakiegoś człowieka, a liczbą tą jest sześćset sześćdziesiąt sześć."

Objawienie św. Jana 13:14-18


"Potem usłyszałem też wielki głos ze Świątyni. Skierowany był do siedmiu aniołów: Idźcie i wylewajcie siedem mis gniewu (gr. θυμου - thymou, wzburzenia; por.1P.4:15-19) Boga na ziemię. Wtedy ruszył pierwszy anioł i wylał swoją misę na ziemię, Więc na ludziach którzy mieli znak bestii i oddawali cześć jej wizerunkowi pojawiła się rana, złośliwa i ropiejąca (Podobnie jak plaga pęcherzy, która dotknęła tylko Egipcjan; por.2Mojż/Wyj.9:8-11, również tutaj ohydne i bolesne wrzody nękały tylko niewierzących, ludzi, którzy mieli znak bestii i oddawali cześć jej obrazowi.). Ludzie gryźli języki z bólu i przeklinali Boga (gr. εβλασφημησαν τον θεον - eblasfēmēsan ton theon, bluźnili Bogu) w niebie za bóle swoje i wrzody, a nie pokutowali (gr. ου μετενοησαν - ou metenoēsan, nie nawrócili się i nie zmienili myślenia; por.Ewang.Jan.3:18-20; pomimo bolesności tych wrzodów ludzkie serca - podobnie jak niegdyś serce faraona - pozostają twarde, nigdy nie odwrócą się od swoich grzechów, aby oddać cześć Bogu; por.Obj.16:9; ale przeklinają Go do samego końca; por.16:21) za swoje uczynki."

(Objawienie św. Jana 16:1-2.10-11)Źrółowe linki:

Inne Audycje Impuls Trans World Radio Polska - ttb.TWR.org

Inne Audycje Impuls Trans World Radio Polska - TWRPolska.org

Biblia do wszystkich na świecie w ich własnym języku, w tekście i dźwięku, bezpłatnie - Bible.is


Niedzielna myśl biblijna - 19 listopada 2017 r.

  "Uniżcie się więc pod Potężną Ręką Boga, a Bóg w swoim czasie wywyższy was. We wszystkich zmartwieniach waszych zaufajcie Jemu, bo to On się o was troszczy."
(1 List św. Piotra 5:6-7; w kontekście wcześniejszych wersetów o postawie pokory i późniejszych na temat czujności)Źrółowe linki:

Inne Audycje Impuls Trans World Radio Polska - ttb.TWR.org

Inne Audycje Impuls Trans World Radio Polska - TWRPolska.org

Biblia do wszystkich na świecie w ich własnym języku, w tekście i dźwięku, bezpłatnie - Bible.is


Ludzie o których troszczy się Wierny Bóg - 18 listopada 2017 r.

"Lewici: Jeszua, Kadmijel, Bani, Chaszabnejasz, Szerebiasz, Hodiasz, Szebaniasz i Petachiasz, wołali: Wstańcie! Błogosławcie Boga naszego, Jahwe, na wieki i na wieczność! Niech będzie Błogosławione Chwalebne Imię Jego, Które Jest Wywyższone ponad wszelkie wysławianie i chwałę! To Ty, o Jahwe, Ty Sam stworzyłeś niebo, niebiosa niebios i wszystkie ich zastępy, wszystko, co wypełnia ziemię i wszystko, co mieszka w morzach. Ty ożywiasz to wszystko, a wojsko niebieskie, Tobie cześć oddaje. Ty, Jahwe, Jesteś Tym Bogiem, Który wybrałeś Abrama i wyprowadziłeś go z Ur Chaldejskiego i zmieniłeś imię jego na Abraham. Kiedy widziałeś, że wierne Ci było jego serce, zawarłeś z nim przymierze, że dasz jemu i potomstwu jego ziemię Kananejczyków, Chetytów, Amorytów, Peryzytów, Jebuzytów i Girgaszytów i dotrzymałeś Swoich Obietnic, bo Ty Jesteś Wierny (hbr. צַדִּיק - cadik, Dobry i Uczciwy, a także Sprawiedliwy)."

(Z Księgi Nehemiasza 9:5-8)

"Nie bierzcie ze sobą do sakiewek (gr. ζωνας - zōnas, pasów) pieniędzy (gr. χρυσον μηδε αργυρον μηδε χαλκον - chryson mēde argyron mēde chalkon, złota, ani srebra, ani miedzi/pieniędzy), a w drogę nie zabierajcie torby, ani dodatkowej koszuli, ani sandałów, ani laski; bo pracownik ma prawo (por.Ewang.Mat.6:25-34; Ewang.Łuk.12:11-12) do swojego utrzymania (gr. τροφης - trofēs, pożywienia i pokarmu)."

(Nasz Pan Jezus Chrystus w Ewangelii wg. św. Mateusza 10:9-10)


Ludzie poddani Bogu - 17 listopada 2017 r.

"W tym samym miesiącu, w dwudziestym czwartym jego dniu, Izraelici odziani w wory pokutne, z głowami posypanymi popiołem, zebrali się na post. Ci, którzy byli Izraelitami z pochodzenia, odłączyli się od wszystkich cudzoziemców, stanęli i wyznawali swoje grzechy i winy swoich ojców. Podczas gdy oni tak stali na swoich miejscach, przez jedną czwartą dnia czytali z księgi Prawa Boga swojego, Jahwe, a w ciągu następnej ćwierci dnia wyznawali swoje grzechy i oddawali cześć Jahwe, Bogu swojemu."

(Z Księgi Nehemiasza 9:1-3)

"Jezus wysłał tych dwunastu, z takimi poleceniami: Nie chodźcie do pogan ani do miast Samarii. Idźcie jedynie do owiec, które poginęły (gr. απολωλοτα - apolōlota, które są zgubione; por.Ewang.Mk.7:24-30; 1P.4:15-19) z zagrody Izraela (por.Ezech.34:14-16; Ewang.Łuk.15:1-7). Wędrując ogłaszajcie, że nadchodzi (gr. ηγγικεν - ēngiken, zbliżyło się i jest bliskie) Królestwo Niebieskie. Przywracajcie chorym (gr. ασθενουντας - asthenountas, słabym i bez siły) zdrowie, przywracajcie życie umarłym, leczcie trędowatych i uwalniajcie od demonów (gr. εκβαλλετε δαιμονια - ekballete daimonia, wyrzucając demony). Otrzymaliście to za darmo, więc przekazujcie dalej za darmo (Ciekawa informacja, że talmud uczy podobnie odnośnie zdobywania wiedzy i nauczania tego później innych, bez konieczności pobierania opłat; por.Przyp.Sal.23:23)."

(Z Życia Jezusa Chrystusa w Ewangelii wg. św. Mateusza 10:5-8)


Ludzie zgromadzeni przed Bogiem - 16 listopada 2017 r.

"Cała społeczność, tych, co powrócili z niewoli, zamieszkała w szałasach (1Mojż.33:17; 3Mojż.23:33-37.43; 5Mojż.16:12-15; 31:10-13; Ewang.Jan.7:1-5.37-44)! Czegoś podobnego synowie Izraela nie czynili od czasów Jozuego, syna Nuna, aż do tego dnia. Wszędzie zapanowała ogromna radość! Każdego dnia od dnia pierwszego aż do dnia ostatniego Ezdrasz czytał z księgi Bożego Prawa. Przez siedem dni obchodzono to święto. a dnia ósmego, było zgromadzenie zgodne z Prawem."

(Z Księgi Nehemiasza 8:17-18)

"Pewnego dnia Jezus zawołał Swoich dwunastu uczniów, oraz dał im władzę wypędzania duchów nieczystych i leczenia każdej choroby i każdej słabości. Oto imiona tych dwunastu wysłanników: Najpierw Szymon (gr. σιμων - simōn, słyszący; por.Ewang.Łuk.5:10b), zwany też Piotrem (gr. πετρος - petros, kamykiem), potem jego brat Andrzej (gr. ανδρεας - andreas, greckie imię - męski), oraz Jakub (gr. ιακωβος - iakōbos, pięta), syn Zebedeusza (gr. ζεβεδαιου - zebedaiou, Jahwe obdarzył), i brat jego Jan (gr. ιωαννης - iōannēs, Jahwe Jest Łaskawy). Filip (gr. φιλιππος - filippos, również greckie imię, tj. miłujący konie) i Bartłomiej (gr. βαρθολομαιος - bartholomaios, syn Tolmai, oracza), Tomasz (gr. θωμας - thōmas, bliźniak) i celnik (gr. τελωνης - telōnēs, poborca podatków) Mateusz (gr. ματθαιος - matthaios, dar od Boga), Jakub, syn Alfeusza (gr. αλφαιου - halfaiou, zmiana) i Tadeusz (gr. θαδδαιος - thaddaios, odważny; był zelotą, tzn. pochodził on z frontu wyzwolenia Żydów spod okupacji armii rzymskiej), Szymon Kananejczyk (gr. καναναιος - kananaios, gorliwca) i Judasz (gr. ιουδας - ioudas, wielbiący), człowiek z Keriot (miasto odległe o jakieś 36 km na południe od Jerozolimy), ten który potem zdradził Jezusa."

(Z Życia Jezusa Chrystusa w Ewangelii wg. św. Mateusza 10:1-4)


"Będziesz kochał (gr. αγαπησεις - agapēseis; do końca ofiarnie, bezinteresownie i bezwarunkowo, jak wpierw Bóg nas; por.Jan.3:16; 13:1 Rzym.5:8; 1Kor.13:4-8; 1Jan.4:8-10) Pana, twojego Boga, całym swoim sercem, z całej swojej duszy, całym swoim umysłem i wszystkimi siłami twymi, a swojego bliźniego, jak samego siebie."

(PAN JEZUS CHRYSTUS w Ewangelii wg. św. Łukasza 10:27)

""...wszyscy mamy wiedzę (gr. γνωσις - gnōsis, poznanie), ale wiedza prowadzi do pychy. Natomiast miłość buduje."

(1 List do Koryntian 8:1)Źrółowe linki:

Inne Audycje Impuls Trans World Radio Polska - ttb.TWR.org

Inne Audycje Impuls Trans World Radio Polska - TWRPolska.org

Biblia do wszystkich na świecie w ich własnym języku, w tekście i dźwięku, bezpłatnie - Bible.is


Ludzie potrzebujący Boga - 15 listopada 2017 r.

"Księgi Bożego Prawa czytano wyraźnie i wyjaśniali znaczenie czytanych Słów, tak że każdy rozumiał to, co odczytywano. Następnie przemawiali do tłumu Nehemiasz, to jest zarządca całej krainy, oraz Ezdrasz, kapłan i uczony w Piśmie, a także lewici, nauczający lud, powiedzieli do całego zgromadzenia: Ten dzień dzisiejszy jest świętem na cześć Jahwe Boga waszego. Nie smućcie się i nie płaczcie, bo cały naród płakał, gdy słuchał Słów Tego Prawa. Nehemiasz im powiedział: idźcie, spożywajcie potrawy świąteczne i pijcie napoje słodkie. Zaproście do posiłku tych, którzy nic nie mają, bo to jest święty dzień na cześć Pana. Dlatego nie bądźcie przygnębieni, bo radość w Bogu Jahwe jest waszą Siłą. Podobnie lewici uciszali cały naród, wołając: Bądźcie spokojni, bo ten dzień jest święty. Przestańcie się smucić! Wtedy cały naród odszedł, aby jeść i pić, i podzielić się z tymi, którzy nic nie przygotowali, bardzo się weselili. Dobrze bowiem zrozumieli Słowa, Których ich nauczano."

(Z Księgi Nehemiasza 8:8-12)

"Jezus chodził po miastach i wsiach. Nauczał w miejscowych synagogach (gr. συναγωγαις - synagōgais, zgromadzeniach; podobne znaczenie jest z hebr. בתי כנסת - bejt kneset, ale również było to miejsce tychże zebrań, jako żydowski dom modlitw w judaiźmie), głosił Ewangelię (gr. ευαγγελιον - euangelion, Dobrą Nowinę) o Królestwie Bożym i wśród ludzi uzdrawiał wszelkie choroby i dolegliwości (gr. μαλακιαν - malakian, słabości i niemoce). Kiedy patrzył na otaczające Go tłumy, litował się nad nimi, bo byli udręczeni (gr. εκλελυμενοι - eklelymenoi, osłabiani, a także strudzeni) i bezradni (gr. ερριμμενοι - errimmenoi, porzuceni), jak owce pozbawione (gr. μη εχοντα - mē echonta, nie mające) pasterza. Wtedy powiedział do swoich uczniów: Żniwo jest obfite (gr. πολυς - polys, wielkie; por.Oz.10:12; Ewang.Jan.4:27-43; 1Kor.3:7-11), a tak mało pracujących. Módlcie się, żeby Pan żniwa wysłał (gr. εκβαλη - ekbalē, wypuścił) więcej pracowników na Swoje żniwa."

(Z Życia Jezusa Chrystusa w Ewangelii wg. św. Mateusza 9:35-38)


Uznanie Mocy Boga - 14 listopada 2017 r.

"Znawca Pism, Ezdrasz stał na drewnianym podwyższeniu, specjalnie po to zrobionym, a obok niego, po prawej stronie, stał Mattitiasz, Szema, Anajasz, Urja, Chilkia i Maseja, po lewej stronie, stali: Pedajasz, Miszael, Malkiasz, Chaszum, Chaszbadana, Zachariasz i Meszulam. Na oczach całego ludu Ezdrasz otworzył Księgę ponieważ stał nieco wyżej, kiedy zaś ją otworzył, wszyscy zebrani wstali. Ezdrasz oddał chwałę Wielkiemu Bogu, Jahwe, a cały lud wyciągając ręce odpowiadał: Amen! Amen! Potem skłonili się nisko i upadli na twarz przed Jahwe."

(Z Księgi Nehemiasza 8:4-6)

"Przyprowadzono do Jezusa głuchoniemego człowieka z powodu zniewolenia przez demona (gr. δαιμονιζομενον - daimonizomenon, który jest opętany przez demony; 2Tym.2:26; Hebr.2:14-15; 1Jan.3:8). Kiedy demon został wyrzucony, głuchoniemy człowiek zaczął mówić, a ludzie dziwili się i wołali: Coś takiego nigdy się nie zdarzyło w całym Izraelu!"

(Z Życia Jezusa Chrystusa w Ewangelii wg. św. Mateusza 9:32-33)


Podążanie za Bogiem - 13 listopada 2017 r.

"Zebrał się cały naród jak jeden mąż na placu przed Bramą Wodną i poproszono Ezdrasza, znawcę Pism, aby przyniósł księgę Prawa Mojżesza, Które Jahwe nadał Izraelowi. Wtedy Ezdrasz, kapłan, przyniósł Prawo przed zgromadzenie mężczyzn i kobiet oraz wszystkich, którzy byli w stanie słuchać ze zrozumieniem. Działo się to w pierwszym dniu siódmego miesiąca. Ezdrasz stojąc na placu koło Bramy Wodnej czytał księgę od rana aż do południa wobec mężczyzn i kobiet i wszystkich, którzy mogli rozumieć Słowa Księgi. Cały lud wsłuchiwał się pilnie w Słowa Księgi Prawa."

(Z Księgi Nehemiasza 8:1-3)

"Poszło za Nim (Jezusem) dwóch niewidomych, którzy głośno wołali: Ulituj się nad nami, Synu Dawida! Niewidomi szli tak za Nim aż do domu, gdzie się zatrzymał. Podeszli do Niego, a Jezus zapytał ich: Czy wierzycie, że Jestem w stanie to uczynić? Odpowiedzieli: Tak, Panie! Dotknął wtedy ich oczu i rzekł: Skoro wierzycie (gr. κατα την πιστιν υμων - kata tēn pistin hymōn, według wiary waszej), to niech się tak stanie i niewidomi odzyskali wzrok (gr. ανεωχθησαν αυτων οι οφθαλμοι - aneōchthēsan autōn hoi ofthalmoi, zostały otworzone ich czy)."

(Z Życia Jezusa Chrystusa w Ewangelii wg. św. Mateusza 9:27-30)


Niedzielna myśl biblijna - 12 listopada 2017 r.

  "Bóg Jest naszym schronieniem i Obroną, okazał się Niezawodną Pomocą w trudnościach."
(Księga Psalmów 46:2)Źrółowe linki:

Inne Audycje Impuls Trans World Radio Polska - ttb.TWR.org

Inne Audycje Impuls Trans World Radio Polska - TWRPolska.org
Bóg Jest naszym Ocaleniem - 11 listopada 2017 r.

"W pewnym momencie Bóg mój położył mi na sercu, abym zebrał przedstawicieli rodów, ludzi sprawujących władzę, oraz pozostały lud i przeprowadził spis wszystkich mieszkańców. Wtedy znalazłem księgę rodowodów, tych którzy pierwsi powrócili, znalazłem w niej taki zapis. Oto ludzie tej prowincji, którzy powrócili z niewoli, których uprowadził Nebukadnesar, król Babilonu. Powrócili oni do Jerozolimy i do Judei, każdy do swojego miasta."

(Z Księgi Nehemiasza 7:5-6)

"Podszedł do Niego (Jezusa) pewien zwierzchnik synagogi, ukląkł (gr. προσεκυνει - prosekynei, oddał cześć i oddał pokłon) i powiedział: Moja córka przed chwilą umarła, ale przyjdź i połóż na niej Swoją rękę, a wróci do życia. Wstał więc Jezus i szedł za nim ze swoimi uczniami. Wtedy właśnie jakaś kobieta, która od dwunastu lat miewała krwotoki, zbliżyła się do Jezusa z tyłu i dotknęła frędzla (por.4Mojż./Liczb 15:37-41; Zach.8:20-23) Jego szaty. Powtarzała sobie: Jeżeli tylko dotknę się Jego okrycia odzyskam zdrowie (gr. σωθησομαι - sōthēsomai, zostanę uratowana i zostanę ocalona). Jezus obrócił się, spojrzał na nią i powiedział: Odwagi, córko, twoja wiara cię uratowała (gr. σεσωκεν - sesōken, ocaliła). Od tej pory kobieta odzyskała zdrowie (gr. εσωθη - esōthē, została ocalona i została uratowana). Kiedy Jezus przyszedł do domu zwierzchnika synagogi zastał tam flecistów, oraz lamentujący tłum (gr. θορυβουμενον - thoryboumenon, robiący zgiełk i czyniący zamęt), powiedział im: Wycofajcie się, bo dziewczynka nie umarła, tylko śpi i zaczęli się z niego naśmiewać. W końcu jednak wyproszono tłum. On wszedł, wziął dziewczynkę za rękę i ona wstała (gr. ηγερθη - ēgerthē, została wzbudzona i została podniesiona). Wiadomość o tym wydarzeniu obiegła całą okolicę."

(Z Życia Jezusa Chrystusa w Ewangelii wg. św. Mateusza 9:18-26)


Nowe Przymierze i nowe dzieła od Boga - 10 listopada 2017 r.

"Kiedy już mury miasta zostały odbudowane, poleciłem wstawić bramy. wtedy wyznaczono odźwiernych, śpiewaków i Lewitów. Władzę nad miastem Jerozolimą przekazałem mojemu bratu, Chananiemu, a Chananiasza ustanowiłem dowódcą pałacu, był to bowiem człowiek prawy i bojący się Boga bardziej niż wielu innych. Dałem im polecenie: Niech nie otwierają bram Jerozolimy, aż słońce zacznie nieco przygrzewać i dopóki strażnicy będą się jeszcze znajdować na swoich posterunkach. Na noc trzeba wyznaczać straże spośród mieszkańców Jerozolimy, każdego na jego posterunku i każdego przed jego własnym domem. Samo zaś miasto było wielkie i rozciągało się na dużej przestrzeni, a w jego murach było mało ludności i domy jeszcze nie zostały odbudowane."

(Z Księgi Nehemiasza 7:1-4)

"Pewnego razu przyszli do Jezusa z pytaniem uczniowie Jana Chrzciciela: Dlaczego uczniowie Twoi nie poszczą, podczas gdy my i faryzeusze często pościmy (por.Ewang.Łuk.18:12)? Jezus im odpowiedział: Czy przyjaciele oblubieńca mogą się smucić, dopóki jest z nimi oblubieniec? Ale przyjdzie czas, gdy zabiorą im oblubieńca i wtedy będą pościć (por.Ewang.Jan.16:20-22; 2Kor.7:9-11). Nikt nie przyszywa łaty z nowego materiału do starego ubrania, bo tkanina się rozrywa i robi się jeszcze większa dziura (gr. χειρον σχισμα - cheiron schisma, gorsze rozdarcie). Tak samo nie wlewa się młodego wina do starych skórzanych bukłaków, bo bukłaki popękają, wino się rozleje i same bukłaki się niszczą. Młode wino zlewa się do nowo przygotowanych bukłaków (por.Ezech.11:19-20; 36:25-27; 2Kor.5:17) i tak chroni się jedno i drugie."

(Z Życia Jezusa Chrystusa w Ewangelii wg. św. Mateusza 9:14-17)


Realizowanie Bożej Woli - 9 listopada 2017 r.

"W pewnej chwili tak przemówiłem do starszyzny, przełożonych i reszty ludzi: Praca jest ogromna i prowadzona na wielkiej przestrzeni, a my jesteśmy rozdzieleni na murze, jeden daleko od drugiego. Dlatego, z któregokolwiek miejsca usłyszycie trąby ruszajcie tam do nas, a nasz Bóg będzie za nas walczył. Pracowaliśmy dalej, od brzasku dnia aż do ukazania się gwiazd, a część pełniła straż uzbrojona w dzidy."

(Z Księgi Nehemiasza 4:19[13]-21[15])

"Jezus zobaczył siedzącego w bramie pewnego poborcę podatkowego, miał on na imię Mateusz. Jezus zwrócił się do niego: Chodź za Mną. Więc on po prostu wstał i poszedł za Jezusem. Kiedy potem był w domu i posilał się przy stole, do Jezusa i Jego uczniów przyłączało się wielu celników i grzeszników. Widząc to, faryzeusze zaczęli pytać uczniów: Dlaczego wasz nauczyciel je z celnikami i grzesznikami? Jezus usłyszał to i powiedział: To nie zdrowi (gr. ισχυοντες - ischyontes, którzy są silni), lecz chorzy (gr. κακως εχοντες - kakōs echontes, źle mający się) potrzebują lekarza. A teraz idźcie i starajcie się naprawdę zrozumieć, Słowa Pisma (por.Oz.6:6): Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, bo nie przyszedłem bowiem upominać (gr. καλεσαι εις μετανοιαν - kalesai eis metanoian, wezwać i powołać do zmiany myślenia/nawrócenia) sprawiedliwych, lecz zbłąkanych (gr. αμαρτωλους - hamartōlous, grzeszników; por.Ewang.Mat.21:28-31)."

(Z Życia Jezusa Chrystusa w Ewangelii wg. św. Mateusza 9:9-13)


Okazywanie wobec ludzi Bożej Mocy - 8 listopada 2017 r.

"Kiedy przyszli Żydzi, mieszkający w sąsiedztwie wrogów, uprzedzali nas o każdym miejscu, z którego nasi wrogowie mieli na nas wyruszyć. Wtedy w punktach zagrożonych ustawiłem na czatach ludzi według rodzin, uzbroiłem w miecze, włócznie, oraz łuki. Następnie dokonawszy przeglądu wszystkich, wstałem i tak powiedziałem do urzędników, do przełożonych, oraz do całego ludu: Nie lękajcie się ich! Pamiętajcie o Wielkim i Strasznym Panu i stańcie odważnie do walki w obronie waszych braci, synów, córek i żon, a także w obronie waszych domostw! Kiedy nasi wrogowie dowiedzieli się, że nas powiadomiono i że Bóg udaremnił ich zamiar, wróciliśmy znów wszyscy na mury, każdy na swoje miejsce do odbudowy. Odtąd tylko połowa moich sług zajęta była pracą, a druga połowa miała włócznie, tarcze, łuki i pancerze, a dowódcy stali z tyłu za całym pokoleniem Judy, którzy odbudowywali mur. Ci, co donosili materiały, jedną ręką pracowali, a drugą trzymali broń. Każdy z budujących miał podczas pracy miecz przepasany u bioder. i tak budował. Przy mnie stał ten, który miał dawać sygnały na trąbie."

(Z Księgi Nehemiasza 4:12[6]-18[12])

"Kilku mężczyzn przyniosło do Niego (Jezusa) sparaliżowanego, który leżał na posłaniu. Jezus, widząc ich wiarę, powiedział sparaliżowanemu: Odwagi, synu! Twoje grzechy są ci przebaczone. Wtedy niektórzy nauczyciele Prawa (gr. γραμματεων - grammateōn, znawcy Pisma) myśleli sobie: Ten człowiek bluźni! Jezus, znając ich myśli, zapytał: Po co te złe (gr. πονηρα - ponēra, niegodziwe) podejrzenia (gr. ενθυμεισθε - enthymeisthe, rozważania i myśli) w waszych sercach? Co jest łatwiej powiedzieć: Odpuszczają ci się twoje grzechy, czy też powiedzieć: Wstań i chodź? Jednak abyście się przekonali, że Syn Człowieczy na ziemi może przebaczać grzechy, powiedział do sparaliżowanego: Wstań, złóż swoje posłanie. Możesz iść do swojego domu! Chory człowiek wstał i poszedł do domu. Kiedy to ludzie zobaczyli, przelękli się i sławili Boga który udziela człowiekowi takiej władzy."

(Z Życia Jezusa Chrystusa w Ewangelii wg. św. Mateusza 9:2-8)


  "Ludziom zamożnym tu, na ziemi, przekazuj, aby się nie pysznili ponad innych, niech nie liczą na niepewne bogactwa, ale aby nadzieje swe złożyli w Bogu żywym, Który nam hojnie dostarcza, wszystko czego potrzebujemy do życia. Zachęcaj ich, aby innym dobrze czynili, bogacąc się coraz bardziej w dobre uczynki, niech będą hojni, wrażliwi na potrzeby drugich, zaskarbiając sobie na przyszłość, dobrą podstawę jako mocny fundament na przyszłość, prawdziwe życie."

1 List do Tymoteusza 6:17-19

"Jeżeli z powodu Imienia Chrystusa, obrzucają was błotem (gr. ονειδιζεσθε - oneidizesthe, jesteście znieważani), staliście się Bogaci (gr. μακαριοι - makarioi, Szczęśliwi i Błogosławieni), bo wspaniały Duch Boga spoczywa na was. Przez nich wprawdzie jest obrażany, ale przez was Jest uwielbiony."

(1 List św. Piotra 4:14)Źrółowe linki:

Inne Audycje Impuls Trans World Radio Polska - ttb.TWR.org

Inne Audycje Impuls Trans World Radio Polska - TWRPolska.org

Biblia do wszystkich na świecie w ich własnym języku, w tekście i dźwięku, bezpłatnie - Bible.is


Wrogość wobec Bożego dzieła - 7 listopada 2017 r.

"Kiedy Tobiasz, Arabowie, Ammonici i Aszdodczycy dowiedzieli się, że odbudowujemy mury i że znikły już prawie wszystkie wyłomy w murach, bardzo się rozgniewali. Poprzysięgli sobie wszyscy, w obecności braci swoich i wojska Samari, że wystąpią zbrojnie przeciw Jerozolimie, tak by doprowadzić w niej do niepokojów. Tobiasz Ammonita, który stał obok niego, powiedział: Gdy przyjdzie lis, to przełamie ich kamienny mur Modliliśmy się więc do naszego Boga i trzymaliśmy we dnie i w nocy straż, by bronić się przed nimi."

(Z Księgi Nehemiasza 4:1-3.9)

"Kiedy (Jezus) znalazł się na drugim brzegu jeziora, w kraju Gadareńczyków, wyszli Mu naprzeciw z grobowców dwaj opętani przez demony i byli tak niebezpieczni (gr. χαλεποι λιαν - chalepoi lian, groźni bardzo), że nikt nie miał odwagi tamtędy podróżować. Zaczęli krzyczeć: Czego Ty od nas chcesz, Synu Boży? Już teraz przyszedłeś nas dręczyć (Przed wyznaczonym czasem. Na końcu dziejów demony zostaną poddane wiecznej karze - będą wrzucone do jeziora ognia; por.Ewang.Mat.25:41; Obj.20:9-15)? W pobliżu pasła się duża trzoda świń (Gadareńczycy prawdopodobnie nie byli Żydami i nie mieli zastrzeżeń do hodowania świń.; por.Ewang.Mar.5:11-17; Ewang.Łuk.15:1). Demony błagały Go: Skoro nas wyganiasz, poślij nas w te świnie. Więc im powiedział: Idźcie. Ruszyły więc i wstąpiły w świnie, a oto całe stado ruszyło w dół do jeziora i zginęły w wodach. Pasterze świń uciekli do miasta gdzie opowiedzieli o wszystkim, również o opętanych. Wkrótce całe miasto wyszło Jezusowi na spotkanie. A gdy Go zobaczyli, błagali, aby odszedł z ich okolicy."

(Z Życia Jezusa Chrystusa w Ewangelii wg. św. Mateusza 8:28-34)


Boża przychylność w trudnym czasie - 6 listopada 2017 r.

"Kiedy dowiedzieli się o tym Sanballat Choronita i sługa Ammonita, Tobiasz, a także Arab Geszem, naśmiewali się z nas: Co wy tam robicie? Przeciwko królowi się buntujecie? Odpowiedziałem im: Bóg zastępów niebieskich przyjdzie nam z pomocą. My, Jego słudzy, zaczniemy i skończymy budowę. Wy natomiast nie macie ani swojej części, ani do niej praw, ani też nic nie łączy was z jej historią w Jerozolimie. Wtedy arcykapłan Eliaszib oraz bracia jego kapłani zabrali się do budowy bramy Owczej i poświęcili ją. Wstawili w niej wrota i naprawiali mur, następnie odbudowali aż do Wieży Chananeela i poświęcili ją."

(Z Księgi Nehemiasza 2:19-20 i 3:1)

"Kiedy Jezus wsiadł do łodzi, uczniowie dołączyli do Niego i wypłynęli. Nagle na jeziorze zerwała się tak gwałtowna burza (gr. σεισμος μεγας - seismos megas, trzęsienie i nawałnica wielkie), że fale zalewały łódź. Jezus natomiast spał i obudzili Go, wołając: Panie! Ratuj! Zaraz zginiemy! A On na to: Dlaczego się tak boicie, wy ludzie nieufni (gr. εστε ολιγοπιστοι - este oligopistoi, jesteście małej wiary)? Wtedy wstał, uspokoił (gr. επετιμησεν - epetimēsen, upomniał i skarcił) wiatr i wzburzone fale (por.Ps.107:28-29) i zapanowała głęboka cisza. Zdumieni ludzie pytali: Kto to właściwie jest, że nawet wiatr i woda są Mu posłuszne?"

(Z Życia Jezusa Chrystusa w Ewangelii wg. św. Mateusza 8:23-27)


Niedzielna myśl biblijna - 5 listopada 2017 r.

  "Jak wiecie, ci, którzy zamierzają utrzymać władzę nad narodami stają się tyranami i ich przywódcy dyktatorami. Nie tak ma być pośród was. Jeśli ktoś z was chce być przywódcą, niech wszystkim usługuje, a kto z was chciałby stać na czele, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Przecież nawet Ja, Syn Człowieczy, nie przyszedłem po to aby być obsługiwanym, ale aby usłużyć i złożyć Własne Życie jako okup za wielu ludzi."
(JEZUS CHRYSTUS w Ewangelii wg. św. Marka 10:42-45. Otwierając własną Biblię, zajrzyj też proszę do kontekstu, do poprzednich i kolejnych wersetów)Źrółowe linki:

Inne Audycje Impuls Trans World Radio Polska - ttb.TWR.org

Inne Audycje Impuls Trans World Radio Polska - TWRPolska.org

Biblia do wszystkich na świecie w ich własnym języku, w tekście i dźwięku, bezpłatnie - Bible.is


Udział w Bożym dziele - 4 listopada 2017 r.

"Urzędnicy miejscy nie wiedzieli, dokąd poszedłem i co robiłem. Wciąż nie zdradzałem tego ani Żydom, ani kapłanom, ani dostojnikom, ani przełożonym, ani żadnemu z budowniczych wykonujących prace. W końcu jednak do nich powiedziałem: Widzicie, w jakim że to poniżeniu żyjemy: Oto Jerozolima leży w gruzach i jej bramy są spalone są ogniem. Chodźcie, odbudujmy mury Jerozolimy, abyśmy nie byli dłużej pośmiewiskiem dla innych. Następnie kiedy im oznajmiłem, jak to ręka Boga mojego czuwała nade mną, również o słowach, które usłyszałem od króla, oni odpowiedzieli: Dobrze! Chodźmy i budujmy! Zachęcali się nawzajem do tego dobrego dzieła."

(Z Księgi Nehemiasza 2:16-18)

"Podszedł do Niego (Jezusa) pewien nauczyciel Prawa (gr. γραμματευς - grammateus, znawca Pisma i uczony w Piśmie) i powiedział: Nauczycielu, dokąd Ty pójdziesz, ja pójdę za Tobą. Jezus mu odpowiedział: Lisy mają swe nory, a ptaki niebieskie swe gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma własnego kąta, gdzie by głowę mógł położyć. Inny spośród Jego uczniów poprosił: Panie, pozwól mi najpierw pójść i pochować zmarłego ojca! Jezus mu odpowiedział: Chodź za Mną (por.Ewange.Łuk.9:57-62; Hbr.10:35-39) i zostaw umarłym grzebanie (Duchowo umarli, ci zaprzątnięci dobrami tego świata, takimi choćby jak spadek, niech przebywają we własnym towarzystwie, a w końcu grzebią swych fizycznie umarłych. Prawdziwy talmid/uczeń musi właściwie ustawić swoją hierarchię wartości. Zwróćmy uwagę na konsekwencje nieuczynienia tego; por.Ewang.Mat.13:7.22; 19:16-26; Ewang.Łuk.14:15-24) ich umarłych."

(Z Życia Jezusa Chrystusa w Ewangelii wg. św. Mateusza 8:19-22)


Boża Troska o Jego Lud - 3 listopada 2017 r.

"Kiedy to Sanballat Choronita i Tobiasz, sługa ammonicki usłyszeli, bardzo im się to nie podobało, że przyszedł ktoś, kto się zatroszczył o Izraelitów. W końcu przyszedłem do Jerozolimy, a po trzydniowym tam pobycie wstałem w nocy, oraz kilku mężczyzn ze mną, nie oznajmiając nikomu, co mój Bóg położył mi na sercu, aby zrobić dla Jerozolimy, Nie miałem ze sobą wtedy niczego prócz jucznego zwierzęcia, na którym przyjechałem. Nocą wyszedłem przez bramę Nad Doliną potem obok Źródła Smoczego i dotarłem do Bramy Śmietników. Uważnie oglądałem mury jerozolimskie, które były zburzone a bramy popalone ogniem. Następnie dotarłem do bramy Źródlanej i Stawu Królewskiego, ale w pewnym momencie zwierzę, na którym jechałem, nie mogło tamtędy przejść. Dlatego w nocy ruszyłem w górę korytem potoku i oglądałem mur, a wracając, przeprawiłem się przez bramę Doliny i powróciłem do siebie."

(Z Księgi Nehemiasza 2:10-15)

"Kiedy Jezus udał się do domu Piotra, tam leżącą w łożu jego teściową leżącą z wysoką gorączką. Dotknął więc jej ręki i gorączka ją opuściła. Wtedy kobieta wstała i przygotowała im posiłek (gr. διηκονει - diēkonei, usługiwała). Wieczorem przyprowadzono do Niego wielu obłąkanych ludzi trzymanych w mocy demonów (gr. δαιμονιζομενους - daimonizomenous, którzy są opętani przez demony). On zaś Swoim Słowem wyrzucił demony (gr. πνευματα - pneumata, duchy) i wszystkich chorych (gr. κακως εχοντας - kakōs echontas, źle mających się) uzdrowił. Tak spełniło się proroctwo Izajasza (por.Iz.53:4): On wziął nasze słabości na Siebie i zabrał (gr. εβαστασεν - ebastasen, poniósł) nasze choroby."

(Z Życia Jezusa Chrystusa w Ewangelii wg. św. Mateusza 8:14-17)


Poddanie się autorytetom - 2 listopada 2017 r.

"Następnie powiedziałem do króla: Jeśli uznasz to, królu za słuszne, byłoby dobrze, by zaopatrzono mnie w listy do zarządców kraju za Eufratem, aby mnie przeprowadzili, aż przyjdę do samej ziemi judzkiej, również pismo do Asafa, dozorcy lasów należących do króla, aby mi dostarczył drewna do sporządzenia bram twierdzy, która jest przy świątyni, murów otaczających całe miasto, a także domu, w którym ja sam mógłbym zamieszkać i dał mi król, ponieważ czuwała nade mną łaskawa ręka mojego Boga. Udałem się więc do zarządców za rzeką i wręczyłem im królewskie listy polecające, król wysłał też ze mną dowódców wojskowych, oraz oddział jeźdźców."

(Z Księgi Nehemiasza 2:7-9)

"Kiedy Jezus przyszedł do Kafarnaum, podszedł do Niego rzymski dowódca wojskowy (gr. εκατονταρχος - hekatontarchos, setnik i centurion. Jego oddział centuria tj. najmniejsza jednostka taktyczna legionu, armii rzymskiej. liczyła 100 żołnierzy) i błagał o pomoc (gr. παρακαλων αυτον - parakalōn auton, prosząc Go). Panie, mój służący (gr. παις - pais, chłopiec) leży w domu sparaliżowany i strasznie cierpi (gr. βασανιζομενος - basanizomenos, jest dręczony): Jezus odpowiedział mu na to: Dobrze, pójdę go uzdrowić (gr. θεραπευσω αυτον - therapeusō auton, uleczę go). Lecz dowódca odparł: Panie, nie jestem godny (gr. ουκ ειμι ικανος - ouk eimi hikanos, wart) przyjmować Ciebie w moim domu, wystarczy, że powiesz Jedno Słowo, a wyzdrowieje (gr. ιαθησεται - iathēsetai, zostanie uzdrowiony) mój sługa. Przecież i ja jestem człowiekiem poddanym władzy (por.Przyp.Sal.21:1; Ewang.Jan.19:10-11; Dz.Ap.5:29; Rzym.13:1-10; 1P.2:12-13), również mam poddanych mi żołnierzy. Kiedy rozkazuję jednemu: Idź!, to idzie; a drugiemu: Przyjdź!, to przychodzi, a swojemu słudze (gr. δουλω - doulō, niewolnikowi): Zrób to — i robi to. Jezus słysząc to, zdziwił się i powiedział do tych, którzy szli za nim: Doprawdy! Mówię wam, że u nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary (por.Ewang.Łuk.18:7-8). Dlatego oświadczam wam. Przyjdzie czas, że przyjdzie wielu pogan z całego świata (gr. απο ανατολων και δυσμων - apo anatolōn kai dysmōn, ze wschodu i zachodu) i wspólnie zasiądą (gr. ανακλιθησονται - anaklithēsontai, zostaną posadzeni) za stołem (por.Izaj.25:6; Ewang.Łuk.14:7-8) z Abrahamem (por.1Mojż.17:1-5; 22:15-18), Izaakiem (por.1Mojż.26:1-6) i Jakubem (por.1Mojż.32 rozdz. i 2Mojż.32:11-14) w Królestwie Niebieskim. Tymczasem poddani (gr. υιοι - hyioi, synowie) Królestwa zostaną wyrzuceni precz (por.Rzym.11 rozdzi. - Żydzi, zostaną wyrzuceni na zewnątrz w ciemność, gdzie ludzie będą zawodzić i zgrzytać zębami, tylko wówczas jednak, gdy nie posłuchają przestrogi. Por.2Kor.3:14-18; Efez.2:8-22; oraz 1P.2:9-12 - przyjęcie pogan i Żydów, którzy uwierzyli Panu Jezusowi) do ciemności zewnętrznych. Tam gdzie będzie słychać płacz zgrzytanie zębami. Potem Jezus powiedział do dowódcy: Idź! Niechaj ci się stanie tak, jak uwierzyłeś. W tym samym właśnie czasie (gr. ωρα εκεινη - hōra ekeinē, godziny tej) jego sługa odzyskał zdrowie (gr. ιαθη - iathē, został uzdrowiony)."

(Z Życia Jezusa Chrystusa w Ewangelii wg. św. Mateusza 8:5-13)


  Przypomnijmy sobie fragment rozważanej wprawdzie w zeszłym roku Ewangelii Jana, jednak wciąż aktualnej, również teraz w kontekście budowania Ludu Bożego, którym Jest Kościół Pana Jezusa, gdy obecnie rozważana jest treść odbudowy Jerozolimy w Księdze Nehemiasza.

  Jeden Bóg w Trzech Osobach! Chrystusowy opis Trójjedynego Boga i Jego działania w poszczególnych Osobach Boskich. Właśnie w Tych Słowach Pana Jezusa zanotowanych nam przez Ewangelistę Jana widać to najlepiej.

"Natomiast Doradca Duch Święty, Którego w Moim Imieniu pośle Ojciec, On was o wszystkim pouczy, czyli będzie wam przypominać wszystko, co wam powiedziałem."

(JEZUS CHRYSTUS w Ewangelii wg. św. Jana 14:26)

"Przyślę wam od Ojca na pomoc Pocieszyciela, Ducha Prawdy, Który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o Mnie."

(JEZUS CHRYSTUS w Ewangelii wg. św. Jana 15:26)

"Proszę, aby wszyscy byli jednością podobnie, jak Ty, Ojcze, Jesteś Jedno ze Mną, a Ja z Tobą, Niech oni też będą Jednością w Społeczności z Nami, aby świat przez to uwierzył, że Ty Mnie posłałeś. Przekazałem im Chwalę, Którą Ty Mnie obdarzyłeś, aby stali się jak Jednością, jak my Jesteśmy Jednością. Ja działam w nich, a Ty działasz we Mnie. Aby doskonalili się w Jedności, żeby świat przez to zrozumiał, że Ty Mnie dlatego wysłałeś i że ukochałeś ich tak, jak kochasz Mnie." (Modlący się JEZUS CHRYSTUS w Ewangelii św. Jana 17:21-23Źrółowe linki:

Inne Audycje Impuls Trans World Radio Polska - ttb.TWR.org

Inne Audycje Impuls Trans World Radio Polska - TWRPolska.org

Biblia do wszystkich na świecie w ich własnym języku, w tekście i dźwięku, bezpłatnie - Bible.is


Wola ludzka i Boża przychylność! - 1 listopada 2017 r.

"Król zapytał mnie: O co chciałbyś prosić? Pomodliłem się więc do Boga niebios i potem powiedziałem królowi: Jeżeli taka jest wola króla i jeśli jako twój sługa służę ci dobrze, poślij mnie proszę do ziemi judzkiej, do miasta, w którym są groby moich przodków, abym je odbudował! Wtedy król spytał mnie w obecności królowej: Jak długo będzie trwała twoja podróż, oraz kiedy zamierzasz wrócić? Kiedy podałem mu termin, to pozwolił mi jechać."

(Z Księgi Nehemiasza 2:4-6)

"Kiedy Jezus schodził ze wzgórza, ruszyły za Nim ogromne tłumy ludzi. Wówczas przyszedł jakiś człowiek trędowaty (choroba skóry nazywana po hebrajsku צרעת - cara'at), pokłonił Mu się (gr. προσεκυνει - prosekynei, oddał cześć) i prosił: Panie, Ty jeśli zechcesz, możesz mnie uzdrowić (gr. καθαρισαι - katharisai, oczyścić). Wtedy Jezus wyciągnął rękę dotknął go i oznajmił: Chcę! Bądź oczyszczony! W tej samej chwili trędowaty został uzdrowiony (gr. εκαθαρισθη αυτου η λεπρα - ekatharisthē autou hē lepra, został oczyszczony jego trąd. - W 1 wieku, w judaizmie istniała już cała lista najważniejszych znaków, jakie powinien okazać prawdziwy Mesjasz, aby udowodnić Swą Tożsamość; por.Ewang.Mat.16:1-4. Uzdrowienie trędowatego było jednym z nich. Innym było wyrzucenie demona powodującego głuchotę, niemotę i ślepotę; por.Mat 12:22-23.). Wtedy Jezus powiedział do niego: Pamiętaj, żebyś nie mówił o tym nikomu (W początkowej fazie Swojej działalności Jeszua/Jezus nie rozgłaszał faktu, że Jest Mesjaszem, ponieważ lud spodziewał się Mesjasza, który wyzwoli Izrael spod władzy Rzymu i będzie panował w chwale, a nie takiego, który poniesie śmierć jak zbrodniarz. Gdyby został publicznie ogłoszony Mesjaszem, lud chciałby niezwłocznie obwołać Go królem, co zresztą usiłowano zrobić już wkrótce; por.Ewang.Jan.6:15. Gdyby ta próba się powiodła i Jeszua/Jezus miałby panować w chwale, nie wypełniłby proroctwa z 53 rozdz. Izajasza o Mesjaszu, który cierpi i umiera. Dopiero podczas Drugiego Przyjścia Jeszua/Jezus wypełni proroctwa o mesjańskiej erze pokoju na świecie. Tymczasem najpierw przyszedł Jezus jako Syn Człowieczy i jako Sługa, aby służyć; por.Ewang.Mat.20:28; Ewang.Mk.10:45), ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż zgodną z Prawem Mojżesza (por.3Mojż/Kapł. - rozdziały 13 i 14) ofiarę za swoje oczyszczenie, by była dla nich świadectwem!"

(Z Życia Jezusa Chrystusa w Ewangelii wg. św. Mateusza 8:1-4)


"Niewidomi wzrok odzyskują, ludzie o bezwładnych nogach (gr. χωλοι - chōloi, kulawi i chromi) zaczynają dobrze chodzić (gr. περιπατουσιν - peripatousin, chodzą), trędowaci stają się czystymi (gr. καθαριζονται - katharizontai, są oczyszczani), głusi odzyskują słuch, umarli wstają do życia (gr. εγειρονται - egeirontai, są wzbudzani i są podnoszeni), a ubodzy słyszą Ewangelię (gr. ευαγγελιζονται - euangelizontai, jest im głoszona Dobra Nowina; por.List do Rzymian 10:8-15), a jakże szczęśliwym będzie ten, kto we Mnie nie zwątpi (gr. μη σκανδαλισθη εν εμοι - mē skandalisthē en emoi, nie zostanie zgorszony we Mnie i ten, kogo nic we Mnie nie zrazi)."

(JEZUS CHRYSTUS w Ewangelii wg. św. Łukasza 7:22-23)

"Jezus Mesjasz pozostaje zawsze Ten sam (por.Mal.3:6; Jak.1:17) wczoraj, dzisiaj i także na wieki."

(List do Hebrajczyków 13:8)