Witam!

Zobacz co BÓG
mówi dzisiaj do Ciebie

"(...) Na samym początku przekazałem wam to,
co i ja otrzymałem, że zgodnie z Pismem
Chrystus umarł za nasze grzechy
złożono go do grobu, a na trzeci dzień
zmartwychwstał..."


Z Pierwszego Listu
Apostoła Pawła
do Koryntian 15:3-4

Oddaj swoje życie
Jezusow Chrystusowi...

Polecane o tematyce jedynie chrześcijańskiej i biblijnej

Zasoby wirtualne na stronie Głodny Boga i Jego Słowa

MODLITWA

zwróć się teraz do Boga, do Jezusa w prostych słowach...
...krótkiej modlitwy powierzenia swojego życia Bogu.

WSPÓLNOTA wiernych BOGU
i JEGO SŁOWU

Gdy tak razem podążamy za Chrystusem, wzrastamy...

Treści o tematyce chrześcijańskiej
i biblijnej w Internecie

"On (Bóg) pozwolił nam poznać Swój Ukryty Plan,
zgodnie ze Swoim Postanowieniem,
aby go wykonać, we właściwym czasie,
aby wszystko to co jest w niebie
i na ziemi na nowo
zjednoczyć w Chrystusie jako Głowie."

List do Efezjan 1:9-10

"(...) badajcie każdą sprawę,
a kierujcie się tym,
co szlachetne.
Unikajcie każdej formy niegodziwości.
Oby Sam Bóg pokoju uświęcił was..."

1 List do Tesaloniczan 5:21-23

Muzyka chrześcijańska

"Na świecie jest takie mnóstwo
dźwięków i każdy służy do wyrażania myśli."

1 List do Koryntian 14:10
"Halleluja, bo Jahwe Jest Dobry,
śpiewajcie i grajcie na cześć
Jego Imienia, bo jest łaskawe."
Księga Psalmów 135:3

ŚWIADECTWO

(...) usłyszałem od przyjaciół opowiedzianą mi EWANGELIĘ Jezusa Chrystusa, Bożego Syna.
Jest On zainteresowany zarówno Tobą, jak i mną.
Jedynie Bóg może uporządkować życie,
które Sam dał człowiekowi.

  "(...) Ziemia i to, co ją wypełnia jest własnością Jahwe (Boga JHWH), cały świat i jego mieszkańcy."
Z Księgi Psalmów 24:1

"Musicie wiedzieć, że Bóg stworzył wszechświat i wszystko co istnieje.
On, Który Jest Panem nieba i ziemi,
nie mieszka w świątyniach, które zbudowały ludzkie ręce
i nie ma potrzeby, żeby ludzkie ręce Mu w czymś pomagały,
jakby czegoś Mu brakowało, ponieważ Sam daje wszystkim życie,
tchnienie i w ogóle wszystko. On to uczynił, że z jednego człowieka
powołał do istnienia wszystkich ludzi,
aby zamieszkiwali całą powierzchnię ziemi,
określiwszy im czasy wcześniej wyznaczone
i wyznaczył ich miejsce do życia na ziemi.
Uczynił tak, by ludzie Go szukali,
choćby nic nie widzieli znaleźli,
bo On Jest przecież
niedaleko od każdego z nas, bo w Nim istniejemy,
żyjemy i poruszamy się. Jak to powiedzieli niektórzy wasi poeci:
Należymy do jego rodziny. Skoro więc jesteśmy dziećmi Boga,
to nie wolno nam uważać,
że Bóstwo można przedstawić przy pomocy wizerunku ze złota, srebra, kamienia,
misternie wykonanego według artystycznych zdolności i wyobraźni człowieka.
W przeszłości Bóg znosił ludzką ignorancję,
ale teraz wszędzie wzywa wszystkich ludzi aby się nawracali."

Dzieje Apostolskie 17:24-28