"Dokładnie studiujecie Pisma, bo wam się wydaje, że w nich macie życie wieczne, otóż Te właśnie Pisma mówią przecież o Mnie!"
JEZUS CHRYSTUS w Ewangelii wg. św. Jana 5:39

JEZUS CHRYSTUS
WCIELONYM SŁOWEM BOŻYM

  W Księdze Rodzaju Jezus Jest Potomstwem Kobiety
W Księdze Wyjścia Jest On Barankiem Paschalnym
W Księdze Kapłańskiej Jest On Arcykapłanem!
W Księdze Liczb Jest Słupem Obłoku w ciągu dnia i Słupem Ognia w nocy
W Księdze Powtórzonego Prawa, Jezus Jest Prorokiem Idącym za Mojżeszem.
W Księdze Jozuego Jest Przewodnikiem naszego Zbawienia!
W Księdze Sędziów Jezus Chrystus Jest naszym Sędzią i Prawodawcą!
W Księdze Rut Jest naszym (wierzących z pogan tj. narodów) Krewnym!
W obydwóch Księgach Samuela, Jezus Jest naszym Wiernym Prorokiem!
W obydwóch Księgach Królewskich i obydwu Księgach Kronik, Jezus Jest naszym Panującym Królem! W Księdze Ezdrasza Jezus odbudowuje pokruszone mury naszego ludzkiego życia.
W Księdze Estery Jezus Jest Wierny i Skromny jak Mordochaj.
W Księdze Hioba Jezus Jest naszym zawsze Żywym Odkupicielem!W Księdze Psalmów Jest naszym Pasterzem!
W Księgach Przysłów (Przypowieści Salomona) i Księdze Koheleta (Kaznodziei Salomona) Jest naszą Mądrością!
W Księdze Pieśni nad Pieśniami, Jest naszym Kochającym Oblubieńcem!W Księdze Izajasza Jezus Jest Księciem Pokoju!
W Księdze Jeremiasza Jest Sprawiedliwą Latoroślą, czy też Odroślą Jahwe (Księga Jeremiasza 23:5)!
W Trenach tj. Lamentacjach Jeremiasza Jest naszym Płaczącym Prorokiem
W Księdze Ezechiela ma Cztery Oblicza.
W Księdze Daniela, Jest Czwartą Osoba w rozpalonym piecu!
W Księdze Ozeasza Jest Wiernym Mężem na zawsze Poślubionym grzesznicy.
W Księdze Joela chrzci nas Duchem Świętym i Ogniem!
W Księdze Amosa Jezus Jest Dźwigającym nasze Jarzmo!
W Księdze Abdiasza Jest naszym Potężnym Zbawcą!
W Księdze Jonasza Jest Wielkim Misjonarzem z daleka!
W Księdze Micheasza Jest Posłańcem o Stopach godnych czci!
W Księdze Nahuma Jest Mścicielem za wybranych przez Boga!
W Księdze Habakuka Jest Krzykiem Bożym pośród tych uszu, co Go słuchają!
W Księdze Sofoniasza Jezus Jest naszym Zbawicielem!
W Księdze Aggeusza Odnowicielem utraconego dziedzictwa.
W Księdze Zachariasza Jest Otwartym Źródłem w Domu Dawida i mieszkańców Jerozolimy na obmycie i oczyszczenie z grzechów!
W Księdze Malachiasza, Słońcem Sprawiedliwości Przychodzącym z uzdrowieniem na Swoich Skrzydłach.W Ewangelii wg św. Mateusza Jezus Chrystus Jest Królem Żydów!
W Ewangelii wg św. Marka Jezus Jest Sługą!
W Ewangelii wg św. Łukasza Jezus Jest Synem Człowieczym odczuwającym to co my.
W Ewangelii wg św. Jana Jezus Chrystus Jest Synem Boga!
W Dziejach Apostolskich Jest Zbawcą świata.
W Liście do Rzymian Jest Sprawiedliwością Boga!
W Pierwszym Liście do Koryntian Jest naszą Skałą!
W Drugim Liście do Koryntian Jest Tryumfującym i Dającym Zwycięstwo!
W Liście do Galacjan (Galatów) Jest Wolnością, Która daje nam wolność.
W Liście do Efezjan Jest Głową Kościoła!
W Liście do Filipian Jezus Jest naszą Radością!
W Liście do Kolosan naszą Pełnią!
W obydwóch Listach do Tesaloniczan Jezus Jest naszą Nadzieją!
W Pierwszym Liście do Tymoteusza Jest naszą Wiarą.
W Drugiem Liście do Tymoteusza Jest naszym Bezpieczeństwem.
W Liście do Filemona Jest naszym Dobroczyńcą!
W Liście do Tytusa Jest naszą Prawdą!
W Liście do Hebrajczyków Jezus Jest naszą Doskonałością!
W Liście Jakuba Jezus Jest Siłą naszej wiary!
W Pierwszym Liście Piotra Jezus Jest naszym Przykładem!
W Drugim Liście Piotra naszą Czystością!
W Pierwszym Liście Jana naszym Życiem!
W Drugim Liście Jana Jezus Jest naszym Wzorem!
W Trzecim Liście Jana naszą Motywacją!
W Liście Judy Jezus Chrystus Jest Fundamentem naszej wiary.
W Apokalipsie Twoim nadchodzącym Królem!

On Jest Pierwszy i Ostatnim! Początkiem i Końcem! On Jest Alfą i Omegą!
On Jest Królem Stworzenia! Stworzycielem wszystkiego!
On Jest Architektem wszechświata!
Władcą wszystkich czasów!
Zawsze Był, zawsze Jest i zawsze Będzie!
Niewzruszony, Niezmienny i Niepokonany!
Rozpięty, Przybity w bólu i Prześladowany przyniósł nam Wolność!
Zmarł i Zmartwychwstał!
On powstał i panuje! On wprowadza pokój, świat Go nie zrozumie!
Wojska Go nie pokonają!
Szkoły nie potrafią Go wytłumaczyć, a przywódcy nie mogą Go zignorować!
Prześladowcy nie mogli Go zabić, faryzeusze nie mogli Go usidlić, tłum nie mógł Go obezwładnić,
Neron nie mógł Go zmiażdżyć, Hitler nie mógł Go uciszyć, New Age nie może Go zastąpić.
Wróżka nie potrafi Go przewidzieć.
On Jest Życiem! Miłością! Namaszczeniem! Panem! On Jest Dobrocią i Łagodnością! On Jest Życzliwością i Bogiem!
On Jest Święty i Sprawiedliwy! Żywy i Potężny! Czysty!
Jego Drogi Są Słuszne!
Jego Słowo Jest Wieczne!
Jego Wola Jest Niezmienna!
Jego Myśli są Skierowane na nas!
On Jest naszym Odkupicielem!
On Jest naszym Zbawcą!
On Jest naszym Bogiem!
On Jest Moją Mocą!
On Jest Moją Radością!
On Jest Moją Pociechą!
On Jest Moim Panem!
On kieruje moim Życiem!