"Wielu będzie dociekało, zatem wzrośnie zrozumienie."
Księga Daniela 12:4b.

Biblia Słowem Boga  Przy czytaniu ze zrozumieniem Pisma Świętego, zawsze istotny jest Kontekst w tekście biblijnym, ważny również jest kontekst kulturowy w tle historycznym w jakim opisany jest dany fragment a czasami jest to kontekst jedynie poetycki, lub proroczy, gdzie istotną rolę mają symbole, pewne typy, archetypy, także analogie, które to z kolei są często istotne np. w Ewangeliach , w przypowieściach Chrystusa! A w przypadku np. listów apostolskich, jest to kontekst dydaktyczny na tle służby duszpasterskiej Apostoła. A w tym wszystkim powinniśmy BA! Musimy koniecznie jeszcze prosić Ducha Świętego o zrozumienie, Który sobie upodobał natchnąć zwykłych śmiertelników chodzących po ziemi, aby spisali to co im było dane usłyszeć, zobaczyć, doświadczyć. Biblia to nie jest np. księgą, która spadła z nieba. A po prostu zaświadczyli o pewnych faktach wiary prorocy, jak i Sam Mesjasz Jezus i Apostołowie, nam na wieczne czasy, abyśmy i my żyjący na tym łez padole, również dziś na przełomie XX i XXI wieku uwierzyli nie tyle w Jezusa, co Jezusowi! Nie tyle w Boga co Bogu, bowiem demony też wierzą i drżą. Czy nasza wiara jest ufnością Bogu, i wiernością Jemu? Oby nie była jedynie wyuczeniem schematycznym doktryn. Oby była przekonaniem wewnętrznym z ducha, wprowadzonym tam przez Bożego Ducha!

  Są różne metody czytania biblii. Na tej stronie pragnę zaprezentować kilka z nich. Pamiętajmy że w dużej mierze zależy jednak od naszej motywacji do czytania Słowa Bożego i przede wszystkim od Ducha Świętego, którego otrzymali wierzący w Jezusa Chrystusa w momencie nowego narodzenia, które jest szczerym i świadomym odwróceniem się od swoich grzechów, jak również oddaniem całego swojego życia Jezusowi Chrystusowi. W darze wtedy przez wiarę otrzymujemy Ducha Świętego, jako zadatek na dzień odkupienia, zostaliśmy nim zapieczętowani (2 List do Koryntian 1:22; List do Efezjan 1:13). On to może nam przypomnieć i nauczyć nas wszystkiego co jest napisane w biblii (Ewangelia św. Jana 14:26).
Przydatne zalecane przeze mnie aplikacje i programy biblijne na komputer, tablet, czy nawet smartfon

  R Biblia (Najnowsza wersja, możliwość otwierania już jedynie w jednym oknie)
  moduły tłumaczeń do rBiblia, które używam od początku istnienia tej aplikacji
  E-sword (Windows)
  The Word (Windows)
  Polskie moduły do E-Sword i The Word (Windows)
  Interlinear Scripture Analyzer (Windows)
  Blue Letter Bible (for Android and from Webside) ENG
  My Sword Bible (Android)
  Biblia Warszawska moduł do My Sword Bible (Android)
  Textus Receptus Oblubienicy do MySword Bible (Android)
  MyBible - Bible (Aplikacja pod Android)

Inne pomoce biblijne
  Chronologia Ksiąg Tanach
  "Namiot Zgromadzenia"
  Dekalog
  "Kalendarz żydowski i Namiot Zgromadzenia"
  Miejsce urodzin Jezusa
  "Kalendarz żydowski i Namiot Zgromadzenia"
  "Historia Ludu Bożego"
  "Miesiące roku żydowskiego"
  Graficzna rycina wyglądu typowego domu w Betlejem.
  "Podróże misyjne Apostoła Pawła"
  "Wiarygodność i interpretacja Biblii (wykłady)"
  "Wystawa Biblii"
  "Wizualny przeglad Biblii"
  Traktat biblijny [strona 1]
  Traktat biblijny [strona 2]
  Traktat biblijny [strona 3]
  "Apokalipsa Philip E. Hughes"
  "Szkoła Biblijna"
  Wykłady, kazania, audycje w oparciu o Biblię
  Literatura i wydawnictwa w oparciu o Biblię

Internetowe strony biblijne:
  Biblia.info.pl >>
  Biblia Apologetyka >>
  Ewangeliczny Przekład Interlinearny Biblii >>
  Przekład dosłowny Starego i Nowego Przymierza [PDF] >>
  Biblia-online.pl >>
  Biblegateway.com >>
  Biblia Audio Online >>
  Kalendarz "Dobry Zasiew" >>
  Rozważania "Nasz codzienny chleb" >>
  Interlinear Bible Online >>
  Hebrew Interlinear Bible Old Testament >>
  Greek Interlinear Bible New Testament >>


Wydawnictwa biblijne
  "Biblie z Wydawnictwa Szaron"
  "Biblie z Wydawnictwa Liga Biblijna"