"Bądźcie czujni! Stójcie mocno przy wierze! Postępujcie mężnie i umacniajcie się."    (1 List do Koryntian 16:13)

Moja wiara  Uznaję, że jest tylko Jeden, prawdziwy Bóg (2Moj. 20:2-3),
Który istnieje w
trzech odrębnych osobach >>,
jako Ojciec, Syn i Duch Święty (Mat.29:19), że jest On godzien wszelkiej czci, chwały i uwielbienia jako Stwórca, jako Ten, który wszystko podtrzymuje, jako początek i koniec wszystkiego (Obj. 4:11; 5:9-10; Iz. 43:1.7.21). Wyznaję, Jezusa Chrystusa za Mesjasza, Słowo, które stało się ciałem i zamieszkało pośród nas (Jan. 1:1.14). Wierzę, że przyszedł On zniszczyć dzieła diabła (1 Jan. 3:8), że rozbroił moce i władze i uczynił z nich publiczne widowisko zatriumfowawszy nad nimi (Kol. 2:15).

  Wierzę, że Bóg okazał swoją miłość do mnie, ponieważ kiedy byłem jeszcze grzesznikiem, Chrystus umarł za mnie (Rz. 5:8). Wierzę, że wyzwolił mnie spod panowania ciemności i przeniósł do swego Królestwa oraz że w Nim mam odkupienie, odpuszczenie grzechów (Kol. 1:13-14).

  Wierzę, że w momencie mojego pojednania się z Bogiem,
gdy wyznałem Jemu swoje grzechy >>
(1Jan.1:9), zostałem usprawiedliwiony Krwią mojego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, więc poprzez moją wiarę w Jego Śmierć na krzyżu,
i przyjęcie chrztu wodnego >> symbolizującego moje zanurzenie w Nim i w Jego Śmierci (Rzym 6:3), dostąpiłem zbawienia przez Jego Życie (Rzym.5:9-10), więc stałem się prawnie dzieckiem Boga (Jan. 1:12-13; 1Jan. 3:1-3), a moje imię jest teraz już zapisane w Barankowej księdze życia (Jan 1:12-13; 3:3-8; Dz 2:37-38; Efezjan 3:17-19; Obj 3:20).

  Wierzę, że jestem już teraz posadzony wraz z Chrystusem w niebie (Efez. 2:6). Wierzę, że zostałem zbawiony łaską Boga przez wiarę, że był to dar, a nie rezultat jakichkolwiek uczynków z mojej strony (Efez. 5:8). Postanawiam być silnym w Panu i w sile Jego potęgi (Efez. 6:10). Nie składam żadnej ufności w ciele (Flp. 3:3), albowiem oręż mojej walki nie jest z ciała (2Kor. 10:4). Nakładam całą zbroję Bożą (Efez. 6:10-17) i postanawiam trwać mocno w mojej wierze i przeciwstawić się złemu.

  Wierzę, że Jezus posiada wszelką władzę w niebie i na ziemi (Mat. 28:18) i że jest On głową wszelkiej zwierzchności i władzy (Kol. 2:10). Wierzę, że szatan i jego demony są mi posłuszne w Chrystusie, ponieważ jestem członkiem Kościoła, Chrystusowego Ciała (1 Kor 11:3; 12:12-27; Efez. 1:19-23; 4:15; 5:23; Kol 1:18). Dlatego jestem posłuszny przykazaniu, aby przeciwstawić się diabłu (Jak. 4:7) i nakazuję mu w Imieniu Jezusa Chrystusa, aby poszedł precz ode mnie.  Wierzę, że bez Chrystusa nic nie mogę uczynić (Jan. 15:5), dlatego wyznaję moją całkowitą zależność od Niego. Postanawiam trwać w Chrystusie po to, by przynieść obficie Jego owoc i oddać chwałę Bogu (Jan. 15:8). Ogłaszam szatanowi, że Jezus jest moim Panem (1Kor. 12:3)
i że odrzucam wszelkie fałszywe dary >>
i dzieła szatana >> w moim życiu.

  Wierzę, że prawda mnie wyzwoli (Jan. 8:32) i że chodzenie w Światłości jest jedyną drogą wspólnoty z Bogiem (1Jan. 1:7). Dlatego przeciwstawiam się zwodniczym oszustwom szatana, biorąc każdą myśl w niewolę posłuszeństwa Chrystusowi (2Kor. 10:5). Uznaję Biblie (Pismo Święte Starego - 39 Ksiąg i Nowego - 27 Ksiąg) za jedyną autorytatywną normę mojej wiary i życia. Uznaję Pimo Swięte za Jedyne, Wierne, Objawione i Żywe Słowo Boga (2Tm. 3:15-17 2Pt. 1:19-21). Postanawiam więc mówić Prawdę w oparciu o Słowo Boże w miłości (Efez. 4:15).

  Postanawiam oddać moje ciało jako narzędzie sprawiedliwości, żywą i świętą ofiarę, i odnawiać mój umysł żywym Słowem Bożym po to, abym mógł poznać, iż wola Boża jest dobra, możliwa do przyjęcia i doskonała (Rz. 6:13; 12:1-2). Proszę Mojego Ojca w niebie, aby napełnił mnie Swoim Duchem Świętym (Efez. 5:18), który będzie prowadził mnie do wszelkiej prawdy (Jan. 16:13) i wyposaży moje życie w moc, abym mógł żyć ponad grzechem i nie ulegać żądzom ciała (Gal. 5:16). Krzyżuję ciało (Gal. 5:24) i postanawiam chodzić według Ducha.

  Wyrzekam się wszelkich egoistycznych celów i wybieram najwyższy cel miłości (1Tm. 1:5). Postanawiam być posłusznym największemu przykazaniu, przykazaniu miłości Pana, mojego Boga, z całego serca, duszy, umysłu i ze wszystkich sił, oraz miłości bliźniego swego jak siebie samego (Mat. 22:37-39).

  Wierzę, że jestem przede wszystkim powołany wraz z Kościołem do głoszenia Ewangelii >> wszystkim narodom (Mt 28:19-20; Mk 16:15; Dz 1:8; Rz 1:5.14.16; 1 Kor 9:16-18). Więc świadczę >> o Jezusie słowem (1Tes.2:13) i moją Żywą Wiarą Czynną w Miłości (Gal.5:6; Jak.2:18.21-22) wszyskim ludziom.

  I tak trwając do końca (Mat.24:13-14), oczekuję z wiarą (Łuk.18:8), na powtórne przyjście mojego Pana Jezusa Chrystusa, w Jego Mocy i Chwale, jako Król królów, aby mógł mnie zabrać do Swojego Wiecznego Królestwa w niebie. Wtedy to nastąpi również jak wierzę Jego sprawiedliwe osądzenie tego świata, aniołów i szatana. Wierzę, że nastąpi wówczas powszechne zmartwychwstanie: sprawiedliwych w przemienionym ciele do życia wiecznego, a niesprawiedliwych z kolei, na wieczne potępienie. Dziedzictwem sprawiedliwych będzie "nowe niebo i nowa ziemia, oraz mieszkanie dla mnie i innych Braci i Sióstr w wierze w Chrystusie (1Mojż 3:19; 2Mojż.3:1-6; Kzn 12:7; Hioba 19:25-27; Mat 24:1-44; 25,1-13.31-46; Łk 16:19-31; 20:27-38; J 11:23-27.32-44; 14:2-3; Dz 2:29-32; 13:36-39; Rz 1:1-4; 14:7-9; 1 Kor 3:10-17; 15:1-55; 2 Kor 5:1-10; Flp 2: 9; 1 Tes.4:13-18; 5:1-11; 2 Tes 1:6-10; 2:1-l2; Hbr 13:8; 1 P 1:10-12; 2 P.2:4-13; 3:1-13; Jud 6-9.14-15; Ap 20-22)!