Witam!

Zobacz co BÓG
mówi dzisiaj do Ciebie

Moje dziecko, Możesz mnie nie znać,
ale Ja wiem o Tobie wszystko (Psalm 139.1)
Wiem kiedy siedzisz i kiedy wstajesz (Psalm 139.2)
Znam wszystkie
Twoje drogi (Psalm 139.3)
Nawet wszystkie włosy
na Twojej głowie są policzone
(Mateusz 10.29-31)

Polecane o tematyce jedynie chrześcijańskiej i biblijnej

Zasoby wirtualne na stronie Głodny Boga i Jego Słowa

Świadectwo człowieka
złaknionego Boga i Jego Słowa

Bezskuteczne były wszystkie wcześniejsze
próby dowartościowania własnej
osoby w poszukiwaniu tym samym sensu życia.
...usłyszałem od przyjaciół
opowiedzianą mi Ewangelię,
będącą jak się okazało również
dla mnie Dobrą Nowiną o Bogu...

Modlitwa

Jeżeli także chcesz
poznać Boga
i Jego Słowo, poddając
Jemu całe swoje życie...

Kościół to w Biblii dosłownie
znaczy społeczność
/zgromadzenie wywołanych",
"zwołanie"

Nauczanie Słowa Bożego we Wspólnocie Kościoła,
jak i wspólna tam modlitwa z innymi braćmi
i siostrami w Chrystusie powoduje,
że wzrasta nasza wiara...

Treści o tematyce chrześcijańskiej
i biblijnej w Internecie

"On (Bóg) pozwolił nam poznać Swój Ukryty Plan,
zgodnie ze Swoim Postanowieniem,
aby go wykonać, we właściwym czasie,
aby wszystko to co jest w niebie
i na ziemi na nowo
zjednoczyć w Chrystusie jako Głowie."

List do Efezjan 1:9-10

"(...) badajcie każdą sprawę,
a kierujcie się tym,
co szlachetne.
Unikajcie każdej formy niegodziwości.
Oby Sam Bóg pokoju uświęcił was..."

1 List do Tesaloniczan 5:21-23

Muzyka chrześcijańska

"Na świecie jest takie mnóstwo
dźwięków i każdy służy do wyrażania myśli."

1 List do Koryntian 14:10
"Halleluja, bo Jahwe Jest Dobry,
śpiewajcie i grajcie na cześć
Jego Imienia, bo jest łaskawe."
Księga Psalmów 135:3

  "Musicie wiedzieć, że Bóg stworzył wszechświat i wszystko co istnieje.
On, Który Jest Panem nieba i ziemi,
nie mieszka w świątyniach, które zbudowały ludzkie ręce
i nie ma potrzeby, żeby ludzkie ręce Mu w czymś pomagały,
jakby czegoś Mu brakowało, ponieważ Sam daje wszystkim życie,
tchnienie i w ogóle wszystko. On to uczynił, że od jednego człowieka
powołał do istnienia cały rodzaj ludzki,
aby siedziby swe rozmieścił po całym obszarze ziemi,
ustalając im ściśle wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkiwania.
Uczynił tak, by ludzie Go szukali,
choćby nic nie widzieli znaleźli,
bo On Jest przecież
niedaleko od każdego z nas, bo w Nim istniejemy,
żyjemy i poruszamy się. Jak to powiedzieli niektórzy wasi poeci:
Należymy do jego rodziny. Skoro więc jesteśmy dziećmi Boga,
to nie wolno nam uważać,
że Bóstwo można przedstawić przy pomocy wizerunku ze złota, srebra, kamienia,
misternie wykonanego według artystycznych zdolności i wyobraźni człowieka.
W przeszłości Bóg znosił ludzką ignorancję,
ale teraz wszędzie wzywa wszystkich ludzi aby się nawracali."

Dzieje Apostolskie 17:24-28

"(...) Ziemia i to, co ją wypełnia jest własnością Jahwe, cały świat i jego mieszkańcy."
Z Księgi Psalmów 24:1