<
"Każda Wypowiedź Boga Jahwe Jest Sprawdzona w Ogniu i Jest Osłoną dla tych, którzy u Niego szukają opieki. Do Jego słów niczego nie dodawaj..."
(Z Księgi Przysłów tj. Przypowieści Salomona 30:5-6a)

CODZIENNE ROZWAŻANIA BIBLIJNE


Boże Ostrzeżenia dla wszystkich ludzi - 31 sierpnia 2019 r.

  "(...) Przekonasz się, że Ja, Jahwe, dobrze słyszałem wszystkie te twoje zniewagi, które kierowałaś przeciw górom Izraela. Drwiłaś: mówiąc: Są one opustoszałe, są one wydane nam na spożycie! Tak się przeciw Mnie chełpiliście waszymi ustami i zuchwałymi słowami przeciwko Mnie (por.1Mojż.12:1-3; 27:29 i 4Mojż.23:5-10), Ja to słyszałem. Tak mówi Wszechmocny Jahwe: Kiedy cała ziemia będzie się radować, wtedy zamienię cię w pustynię."

(Z Księgi Proroka Ezechiela 35:12-14)

"(...) Usilnie starajcie się (gr. φιλοτιμεισθαι - filotimeistha, uważając za szacowne, oraz stawiając sobie za cel, a także za punkt honoru, jak i po prostu usiłując) żyć spokojnie (por.Ewang.Mat.5:5; Rzym.12:16-21, a także Hebr.12:13-14), dbać o swoje sprawy (por.1P.4:15) i własną pracą zarabiać na chleb (por.1Kor.4:12; Efez.4:27-28), tak jak was pouczyliśmy (gr. παρηγγειλαμεν - parēngeilamen, nakazując, a także zachęcając). Chodzi bowiem o to, abyście wobec osób spoza kościoła postępowali przyzwoicie (gr. ευσχημονως - euschēmonōs, godnie i dostojnie, a także właściwie i uczciwie, oraz poważnie i szlachetnie. Niestety skłonność do lenistwa i zależności od innych była u Tesaloniczan mocno zakorzeniona, o czym Aostoł Paweł nieco później, bardziej, bo szczegółowo i dobitnie udzieli pouczeń w tej mierze; por.2Tes.3:6-15) i od nikogo niczego nie potrzebowali (por.Filip.4:9-13)."

(Z Pierwszego Listu Apostoła Pawła do Tesaloniczan 4:11-12)


Rozpoznanie Boga i poddanie się tylko Jemu i Jego Słowu - 30 sierpnia 2019 r.

"(...) Wtedy przekonają się, że Ja Jahwe, ich Bóg, Jestem z nimi, a oni są Moim ludem, Domem Izraela są Moim ludem, oświadcza Wszechmocny Jahwe. Wy jesteście Moimi owcami, trzodo Mojego pastwiska (por.Jer.13:17; Ewang.Łuk.12:32; Ewang.Jan.10:14-17), jesteście ludźmi, Ja Jestem waszym Bogiem, oświadcza Wszechmocny Jahwe."

(Z Księgi Proroka Ezechiela 34:30-31)

"(...) Znacie przecież polecenia (gr. παραγγελιας - parangelias, nakazy i pouczenia, tutaj w greckiej terminologii wojskowej), które wam przekazaliśmy od Samego Pana Jezusa. Wolą Boga jest abyście byli święci (gr. αγιασμος - hagiasmos, poświęceni i uświęceni). Powstrzymujcie się więc od rozpusty (gr. πορνειας - porneias, nierządu i wszeteczeństwa), żeby każdy z was wiedział jak utrzymać własne ciało (gr. σκευος - skeuos, naczynie; chodzi o dbałość o świętość i o godność w swym pożyciu. Jest tutaj idiom: utrzymywać swoje naczynie w poświęceniu i poszanowaniu. Słowo naczynie może się odnosić do własnego ciała; por.2Kor.4:7, lub do ciała żony, czyli kontrolować pożycie małżeńskie; por.1P.3:7) w świętości i uczciwości (gr. τιμη - timē, szacunku i wartości). Nie dajcie się powodować żądzy zmysłowej (gr. παθει επιθυμιας - pathei epithymias, zmysłowości/namiętności pożądania/żądzy), jak to czynią poganie narody, które Boga nie znają (por.Ps.79:6 i Jer.10:2). Żeby nikt nie uciskał i nie oszukiwał w żadnej sprawie swojego brata, bo za to wszystko Pan karze (gr. εκδικος - ekdikos, w pomście; por.Ps.94:1) wszystkich, którzy to czynią, co już wam wyraźnie powtarzaliśmy. Bóg wymaga, aby nasze życie było święte i czyste, a nie rozwiązłe (gr. ακαθαρσια - akatharsia, nieczyste). Kto więc lekceważy (gr. αθετων - athetōn, odrzucając) Te Słowa, lekceważy (gr. αθετει - athete, odrzucając) nie człowieka, ale Boga, który dał wam Swojego Ducha Świętego. Nie ma potrzeby, żeby wam pisać o miłości do braci (gr. φιλαδελφιας - filadelfias, braterstwie i miłowaniu braci), bo Sam Bóg uczy was (por.Izaj.54:13 i Jer.31:34), jak się nawzajem (gr. αλληλους - allēlous, jedni drugich) kochać (gr. αγαπαν - agapan, ofiarnie, bezinteresownie i bezwarunkowo aż do końca, jak wpierw Bóg nas ukochał; por.J3:16; 13:1 Rzym.5:8; 1Kor.13:4-8; 1J4:8-10. podobnie jak w Starym Testamencie, w hebrajskim formie słowa miłość tj. אהבה - ahawa, a oznaczającej również braterstwo, jak i חסד - chesed, Łaskę i Dobrodziejstwo, oraz Dobroć i Litość. Bóg więc pragnie abyśmy właśnie Tę Samą Jego Miłość odwzajemniali najpierw przede wszystkim Jemu - Ewang.Mt.22:34-37; Ewang.Mar.12:28-34; a następnie tak Nią napełnieni i w nią wyposażeni, oraz nią uzdolnieni; por.Ewang.Jan.17:23-26; 1Jan.2:5; 4:16-21; mogli okazywać Ją również swoim bliźnim, tak jak sobie samemu; por.3Moj.19:18 Ewang.Mt.22:38-39; Ewang.Jan.15:13; Efez.5:28-30, nawet ludziom nam nieprzychylnym; por.Ewang.Mat.5:44. Więc mamy czynić wszystkim dobrze i nie ustawać, a najwięcej nieobłudnie współwyznawców w tej samej wierze w Jezusa Chrystusa: por.Rzym.12:6-11; Gal.5:6; 6:9-10. Tak więc czasami musimy powrócić do doświadczenia pierwszej Miłości Obj.Jan.2:4, aby ona w nas nigdy nie oziębła; por.Ewang.Mat.24:12)."

(Z Pierwszego Listu Apostoła Pawła do Tesaloniczan 4:2-9)


Boże Napomnienia - 29 sierpnia 2019 r.

"(...) Do was, Moje owce, tak mówi Jahwe: To Ja będę rozsądzał niechęć jednych owiec do drugich, oraz baranów do kozłów. Czy mało wam, że pasiecie się na dobrym pastwisku, a resztę waszego pastwiska depczecie swymi nogami, że pijecie najczystszą wodę, bo resztę mącicie waszymi nogami? Przez was Moje owce muszą się paść na podeptanych łąkach i pić to, co zmąciliście waszymi stopami. Dlatego Wszechmocny Jahwe Pan tak mówi do nich: Ja Sam rozstrzygnę spór pomiędzy owcami tłustymi a chudymi. Rozpychaliście się bokami i barkami, a waszymi rogami bodziecie wszystkie słabe, aż przepędzaliście je dalej (Odnośnie Wypychania słabych owiec przez inne i podobnie jak Ezechiel pisał wcześniej o niedbaniu o nie przez przywódców duchowych; Por.Ewang.Mat.23:13. Tym razem niedbałość jest winą tutaj współbraci; por.Filip.2:1-5). Dlatego Sam pośpieszę moim owcom na ratunek, już nie będą dłużej waszym łupem. Ja Sam będę rozsądzał spory pomiędzy owcami. Wzbudzę im Jednego pasterza, który będzie je pasł. Mój sługa, Dawid. On będzie ich pasterzem. będzie je pasł i będzie ich pasterzem (Król Dawid jest tu tylko archerypem Mesjasza Jezusa z Nazaretu, Który to proroctwo wypełnił; por.Izaj.11:1-5 i Ewang.Łuk.4:15-21). Ja, Jahwe, będę dla nich Bogiem..."

(Z Księgi Proroka Ezechiela 34:17-24)

"(...) Żeby przed Bogiem i Ojcem naszym wasze serca zostały umocnione (gr. στηριξαι - stēriksa, utwierdzone) jako nienaganne w świętości w dniu kiedy powróci Pan nasz Jezus, razem ze wszystkimi, którzy do Niego należą (gr. αγιων αυτου - hagiōn autou, świętymi Jego; por.Zach.14:5 i Judy 1:14-15). Przyjaciele, a na koniec, prosimy was i polecamy wam bardzo stanowczo (gr. παρακαλουμεν - parakaloumen, zachęcamy) w Imię naszego Pana Jezusa: postępujcie tak, jak wam przekazaliśmy (gr. παρελαβετε - parelabete, przyjęliście; pamiętamy wcześniejszy komplement i ocenę zachowania wierzących Tesaloniczan dokonaną przez Apostoła Pawła; por.1Tes.2:13), aby podobać się Bogu i żebyście jeszcze lepiej (gr. περισσευητε μαλλον - perisseuēte mallon, obfitując bardziej, a chodzi jak w Biblii Tysiąclecia przetłumaczono: w sprawie sposobu postępowania i podobania się Bogu - jak już postępujecie - stawajcie się coraz doskonalszymi!) postępowali!"

(Z Pierwszego Listu Apostoła Pawła do Tesaloniczan 3:13-4:1)


Troska Boga o przekazanie ludziom Jego Odwiecznego Słowa - 28 sierpnia 2019 r.

"(...) Jak pasterz pilnuje Swojej trzody w dniu, w którym znajduje się wśród Swoich owiec rozproszonych, tak Ja dokonam przeglądu Moich owiec i uwolnię je ze wszystkich miejsc, dokąd zostały rozproszone w dni ciemne i mroczne. Sprawię też, że opuszczą narody, u których przebywały, oraz sprowadzę je do ich kraju i paść je będę na górach izraelskich i nad strumieniami i po wszystkich zamieszkałych miejscach tej ziemi. Będę je pasł na dobrym pastwisku. Wyprowadzę na wysokie góry Izraela. Tam będą leżeć na dobrym pastwisku, na tłustym pastwisku. Na górach izraelskich będą się paść. Ja Sam będę pasł Moje owce i Ja Sam zapewnię im bezpieczny odpoczynek, oświadcza Wszechmocny Jahwe, Pan. Odszukam zabłąkaną i przyprowadzę spłoszoną z powrotem, obwiążę to, co złamane, będę wzmacniał chorą. Będę też czuwał nad tymi, które są tłuste i zdrowe, bo będę je pasł w prawości."

(Z Księgi Proroka Ezechiela 34:12-16)

"(...) Upominaliśmy, zachęcaliśmy i wzywaliśmy was do postępowania zgodnego z Wolą Boga, Który zaprosił (gr. καλουντος - kalountos, wzywając) was do Swojego Królestwa i Chwały. Ponadto regularnie (gr. αδιαλειπτως - adialeiptōs, nieustannie) dziękujemy Bogu za to, że Jego Słowo które słyszeliście od nas, przyjęliście nie jako zwykłą informację (gr. λογον ανθρωπων - logon anthrōpōn, słowo ludzkie), ale tak jak Jest w istocie (gr. αληθως - alēthōs, prawdziwie) Słowo Boga (Ówczesna Tradycja Ustna Pana Jezusa Chrystusa i Jego Apostołów równa się natchnieniu Pisma Świętego wówczas spisanych Ksiąg Biblii Hebrajskiej, czyli to co dziś nazywamy Starym Testamentem, czyli tylko 39 Ksiąg. ponieważ my Chrześcijanie Ewangeliczni nie przyjmujemy natchnienia Apokryfów, które były w greckim tłumaczeniu Starego Testamentu, tzw. Septuagincie np. wątliwe w pochodzeniu i wiarygodności księgi Machabejskie, ks. Mądrości, Mądrość Syracha, Barucha, Tobiasza, Judyty. Wymmienione Księgi nie były nigdy i nie są Odwiecznym Słowem Boga. A Ustna Tradycja Chrystusa i Apostołów jest już dziś dostępna dla nas jako Słowo Boga w spisanych 27 Księgach Nowego Testamentu na równi z 39 Księgami Starego Testamentu; por.2Tym.3:14-17 i 2P.1:19-21). Ono też skutecznie (por.Izaj.55:11) działa w was, którzyście uwierzyli."

(Z Pierwszego Listu Apostoła Pawła do Tesaloniczan 2:12-13)


Poczucie odpowiedzialności za głoszenie Odwiecznego Słowa Boga - 27 sierpnia 2019 r.

"(...) Ja jestem Żywy oświadcza Wszechmocny Jahwe, przecież z powodu braku pasterzy, Moja trzoda stała się łupem, Moje owce służyły za żer wszelkiemu dzikiemu zwierzęciu, ponieważ moi pasterze nie opiekują się już Moją trzodą (Por.Ewang.Mat.23:13; niedbanie o owce, ówczesnych pasterzy, tj. przywódców duchowych), bo pasą samych siebie, a mojej trzody nie pasą (por.1P.5:1-4). Otóż posłuchajcie Mnie, wy pasterze, słuchajcie Słowa Jahwe: Tak mówi Jahwe Pan: Oto Jestem przeciw pasterzom. Upomnę się u nich o Moje owce, że przestaną paść moje owce i pasterze nie będą już paśli samych siebie! Ocalę Moją trzodę z ich ust i nie będą już dla nich pokarmem (por.Ewang.Mat.23:11-15; Ewang.Mar.12:40, a także Ewang.Łuk.20:46-21:6 i Gal.5:14-18). Więcej, tak mówi Wszechmocny Jahwe Pan: Oto Ja sam będę szukał moich owiec i Sam będę ich pilnował.

(Z Księgi Proroka Ezechiela 34:8-11)

"(...) Dniem i nocą pracowaliśmy na swoje utrzymanie, aby nikogo z was nie obciążyć, jednocześnie opowiadaliśmy (gr. εκηρυξαμεν - ekēryksamen, ogłaszając) u was Dobrą Nowinę Boga. Sami możecie zaświadczyć, oraz Bóg, że wśród was wierzących zachowywaliśmy się pobożnie (gr. οσιως - hosiōs, święcie; chodzi o religijną i moralną postawę, a także świętość), sprawiedliwie i nienagannie."

(Z Pierwszego Listu Apostoła Pawła do Tesaloniczan 2:9-10)


Odpowiedzialność głoszących Słowa Boga - 26 sierpnia 2019 r.

"(...) Owce rozproszyły się z braku pasterza i (por.Ewang.Mar.6:31-34). Wszystkie padły łupem dzikich zwierząt, ponieważ się rozproszyły. Moja trzoda błąka się po wszystkich górach, po każdym wysokim pagórku (por.Ewang.Łuk.15:1-7). Rozproszyły się Moje owce po każdym zakątku kraju. Nikt ich nie szukał (por.Ewang.Jan.10:7-18) i nikt o nie nie pytał."

(Z Księgi Proroka Ezechiela 34:5-6)

"(...) Przemawiamy jako sprawdzeni (gr. δεδοκιμασμεθα - dedokimasmetha, wypróbowani i doświadczeni) przez Boga wysłannicy. Powierzył nam Ewangelię, nie po to, aby podobać się ludziom, lecz aby się podobać Temu, który zna (gr. δοκιμαζοντι - dokimazonti, bada i poddaje próbie, a także doświadcza; por.Hebr.12:7-13) najskrytsze myśli serca (por.Ps.17:3; 139:1-8; Jer.11:20 i 20:12). Przecież sami dobrze wiecie, że nigdy nikomu nie schlebialiśmy, ani też nie powodowała nami skryta (gr. εν προφασει - en profasei, w pozorze i w pretekście) chciwość, Bóg też to widział (gr. μαρτυς - martys, Świadkiem). Nie zabiegaliśmy (gr. ζητουντες - zētountes, szukając) o ludzkie uznanie (gr. δοξαν - doksan, chwałę), czy to u was, czy gdzie indziej."

(Z Pierwszego Listu Apostoła Pawła do Tesaloniczan 2:4-6)


Niedzielna myśl biblijna - 25 sierpnia 2019 r.

"(...) "Będziecie się uświęcać i osiągniecie świętość (por.3Mojż.11:44-45; 20:26; 4Mojż.15:40; Dan.12:10; 2Kor.6:14-7:1; Hebr.12:14; 1P.1:14-19; Obj.Jan.22:11-14), ponieważ Ja Jahwe, Jestem waszym Bogiem!"
(Z Trzeciej Księgi Mojżeszowej 20:7)


Dziś dodatkowo...

  PISMO ŚWIĘTE jest dla nas nadrzędnym autorytetem tak w życiu osobistym jak i prowadzonej misji. Listem od Boga, w którym informuje nas kim Jest i kim chce abyśmy się stali. Księgą, która nie tylko mówi, jak dostać się do nieba, ale skąd wziąć "bilet". Polecam Przekład Doslowny. Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza. Wydane przez: Ewangeliczny Instytut Biblijny i Liga Biblijna   Sklep.ligabiblijna.pl >>

  To jedyna księga na świecie, która zmieniła tak wiele zniszczonych scenariuszy życia – złodziei przemieniła w darczyńców, przeklinających w tych, którzy błogosławią, morderców w darzących życiem… Jedyna książka, którą zawsze czytasz w obecności Autora.

  Słowo Żywe, które im starsze, tym bardziej aktualne się staje. Podstawowe narzędzie naszej służby ratowania zgubionych ludzi.
Kwestia wytrwania do końca w posłuszeństwie Bogu i Jego Słowu - 24 sierpnia 2019 r.

"(...) Synu człowieka! Wstąp jako prorok i powiedz pasterzom: prorokuj i powiedz im: Pasterze, tak mówi Pan, Jahwe. Biada pasterzom izraelskim, bo pasą siebie samych (por.Ewang.Mat.7:13-27; Dz.Ap.20:26-32). Czy pasterze nie powinni paść stada (por.1P.5:1-4)? Spożywacie mleko, okrywacie się wełną, tłuste zabijacie, a nie pasiecie owiec! Słabej nie wzmocniliście, o zdrowie chorej nie dbaliście, zranionym wcale nie opatrywaliście ran, zagubionej nie przyprowadzacie ani zaginionej nie szukaliście. Panowaliście z przemocą i okrucieństwem nad nimi."

(Z Księgi Proroka Ezechiela 34:2-4)

"(...) Owróciliście się od swoich bożków i zwróciliście się do Boga, aby służyć Bogu Prawdziwemu, Temu, Który Żyje (por.Jer.10:10; Dan.6:27) oczekując na powrót z nieba Jego Syna (Izaj.9:5.6; Ps.2:7; 110:1; Przyp.Sal.30:4; Dan.7:13; Hebr.7:25), Jezusa, Zmartwychwstałego, naszego Wybawcę (gr. ρυομενον - ryomenon, Ratującego i Wyrywającego) od mającego nadejść gniewu (por.Rzym.1:18. Apostoł jeszcze raz wspomni o tym Tesaloniczanom później w tym liście 1Tes.3:13; 4:13, oraz 5:1-11)."

(Z Pierwszego Listu Apostoła Pawła do Tesaloniczan 1:9-10)


Kwestia poddania się lub nie, Bogu i Jego Słowu - 23 sierpnia 2019 r.

"(...) Wprawdzie rodacy twojego narodu uważają, że niepoprawna jest Droga Pana, a to właśnie ich własna droga jest niepoprawna. Kiedy człowiek prawy przestanie postępować uczciwie i będzie czynił zbrodnie, to będzie musiał za to umrzeć, a kiedy grzesznik porzuci swoje niegodziwe postępowanie i zacznie stosować Prawo i czynić Sprawiedliwość, to tym samym uratuje swoje życie. Jednak powiadacie: To, co czyni Pan, nie jest sprawiedliwe. Ludu Izraela! Ja osądzę każdego z was według uczynków waszych."

(Z Księgi Proroka Ezechiela 33:17-20)

"(...) Nie przestajemy dziękować Bogu za was wszystkich i ciągle pamiętamy (gr. μνειαν - mneian, wspominając) o was w naszych modlitwach. Nieustannie pamiętamy przed obliczem Boga, naszego Ojca o skutecznej wierze waszej i o waszej czynnej miłości (gr. κοπου της αγαπης - kopou tēs agapēs, trudzie miłości ofiarnej, bezinteresownej i bezwarunkowej aż do końca; por.J3:16; 13:1 Rzym.5:8; 1Kor.13:4-8; 1J4:8-10. podobnie jak w Starym Testamencie, w jej hebrajskim formie słowa אהבה - ahawa, a oznaczającej również braterstwo, jak i חסד - chesed, Łaskę i Dobrodziejstwo, oraz Dobroć i Litość. Bóg więc pragnie abyśmy właśnie Tę Samą Jego Miłość odwzajemniali najpierw przede wszystkim Jemu - Ewang.Mt.22:34-37; Ewang.Mar.12:28-34; a następnie tak Nią napełnieni i w nią wyposażeni, oraz nią uzdolnieni; por.Ewang.Jan.17:23-26; 1Jan.2:5; 4:16-21; mogli okazywać Ją również swoim bliźnim, tak jak sobie samemu; por.3Moj.19:18 Ewang.Mt.22:38-39; Ewang.Jan.15:13; Efez.5:28-30, nawet ludziom nam nieprzychylnym; por.Ewang.Mat.5:44. Więc mamy czynić wszystkim dobrze i nie ustawać, a najwięcej nieobłudnie współwyznawców w tej samej wierze w Jezusa Chrystusa: por.Rzym.12:6-11; Gal.5:6; 6:9-10. Tak więc czasami musimy powrócić do doświadczenia pierwszej Miłości Obj.Jan.2:4, aby ona w nas nigdy nie oziębła; por.Ewang.Mat.24:12) i o wytrwałości w nadziei, jaką wiążecie z naszym Panem, Jezusem Chrystusem. Drodzy przyjaciele, modlimy się o was a to wiemy dobrze, że Bóg was ukochał i wybrał dla siebie, bo nasza Ewangelia (gr. ευαγγελιον - euangelion, Dobra Nowina) dotknęła was, nie tylko słowami (Dobra Nowina bywa nierzadko przekazywana z naruszeniem właściwych proporcji. Mamy zatem suchą ewangelię samych tylko słów, egzaltowaną, przeduchowioną ewangelię, fanatyczną i męczącą ewangelię. Ewangelia powinna być połączenie słów i Mocy od Ducha Świętego; por.Ewang.Mar.13:10-11; Ewang.Łuk.12:12; Ewang.Jan.14:26; 1P.4:11. Znajduje to praktyczne zastosowanie w jakości życia człowieka wierzącego i zachęca do naśladowania; por.1Kor.11:1), ale również mocą Boga i potężnym przekonywaniem (gr. εν πληροφορια πολλη - en plēroforia pollē, w Pełni wielkiej, a także i w pełnym przekonaniu, oraz z wielką siłą przekonania; por.Ewang.Jan.16:5-11) Ducha Świętego. Rzeczywiście zaczęliście żyć tak, jak my, naśladując Chrystusa, przyjmując Słowo z taką radością, jaką daje tylko Duch Święty, pośród licznych utrapień."

(W okresie ok. 51 r. n. e. kiedy to Apostoł Paweł, który mógł mieć wówczas 43 lata, a więc możliwe, że na początku swojej drugiej podróży misyjnej /Relacja z Dziejów Apostolskich rozdziały 15:35-18:22/, pisał on prawdopodobnie z Koryntu w Pierwszym Liście do Tesaloniczan 1:2-6)


  "Tak się dzieje ze Słowem Moim Które z ust Moich pochodzi, nie wróci do Mnie bezowocne póki nie dokona tego, co Mi się podoba i nie osiągnie celu, Swego posłannictwa."

(Z Księgi Proroka Izajasza 55:11)

  Tak więc w dalszym ciągu obok Ksiąg Starego Testamentu rozważam kolejne treści Nowego Testamentu, a obecnie Listy Apostoła Pawła, w których docieram właśnie do listów adresowanych w Tesalonice, a o charakterze eschatologiczym. Żeby lepiej zrozumieć sens czytanego kontekstu chętnie w dalszym ciągu sięgam po uzupełnienie i utrwalenie swojej wiedzy do biblijnych audycji radiowych "Wędrówka przez Biblię", realizowanych przez "Impuls Trans World Radio Polska", które są dostępme również w Internecie, przy okazji polecając je tutaj każdemu otwartemu na Słowo Boże zapisane w Piśmie Świętym.

Wstęp do apostolskich Listów adresowanych do wierzących w Tesalonice - Audycja "Wędrówka przez Biblię" - Impuls Trans World Radio Polska - ttb.TWR.org

Informacje na temat Listów do Tesaloniczan w pliku PDF na stronie 29 - TWRPolska.org


O Właściwym i Skutecznym Przekazie Słowa Bożego adresowanego do każdego człowieka - 22 sierpnia 2019 r.

"(...) Jeśli powiem sprawiedliwemu: Z pewnością będziesz żyć, a on zadufany w swej sprawiedliwości popełnia zbrodnię, to nie będzie mu się pamiętało jego wszystkich dzieł sprawiedliwych, z powodu bezprawia, którego się dopuścił, umrze. Kiedy powiem grzesznikowi: Poniesiesz śmierć! A on porzuci swój grzech i będzie przestrzegał Prawa i Sprawiedliwości. Odda, co wziął w zastaw, zwróci z nawiązką to, co zagrabił, będzie postępował zgodnie z prawami dającymi życie, żeby nie czynić bezprawia, to na pewno będzie żył i nie zginie. Żaden z popełnionych przez niego grzechów które popełnił nie będzie mu pamiętany. Był posłuszny Prawu, postępował sprawiedliwie, ma więc pozostać przy życiu (por.Ewang.Łuk.19:1-10)."

(Z Księgi Proroka Ezechiela 33:13-16)

"(...) W kontaktach z niewierzącymi zachowujcie się mądrze, wykorzystujcie nadarzające się okazje. Niech wasze wypowiedzi będą zawsze życzliwe (gr. εν χαριτι - en chariti, w łasce, a także uprzejme, miłe, oraz serdeczne. Chodzi o przekazywanie Dobrej Nowiny o Panu Jezusie Chrystusie w sposób roztropny, podobnie jak we wcześniejszym wersecie mowa była o mądrym postępowaniu, również i nasze słowa niech będą taktowne i rozważne, a zarazem jednak w sposób dosadny i nie nudny. Wszystko w tym celu, aby w pełni wykorzystać każdą okazję, aby dotrzeć do ludzi rozpaczliwie potrzebujących Pana Jezusa Chrystusa; por.Jak.1:18-22), przyprawione solą (por.Ewang.Mat.5:13-16; Ewang.Mar.9:49-50 i Ewang.Łuk.14:33-35). Bądźcie zdolni (por.Ewang.Łuk.12:8-12; 1P.3:12-18) dać każdemu jednemu właściwą odpowiedź."

(Z Listu Apostoła Pawła do Kolosan 4:5-6)


Jasny i Konkretny od wieków Przekaz od Boga - 21 sierpnia 2019 r.

"(...) Ty, synu człowieka, powiedz mieszkańcom Domu Izraela: Mówicie w ten sposób: skoro nasze wykroczenia i nasze grzechy są przeciw nam i my przez nie giniemy. Czy wolno nam jeszcze liczyć na ocalenie? Oświadcz im: Ja żyję, mówi Jahwe Pan. Śmierć bezbożnego człowieka nie sprawia mi przyjemności, ale pragnę, żeby bezbożnik nawrócił się i żył. Nawróćcie się, nawróćcie się od swoich niegodziwych dróg! Dlaczego umieracie domu Izraela? Ty, o synu człowieka, oświadcz swoim rodakom, Jeśli człowiek prawy zgrzeszy, to nie uratuje go od kary to, że wcześniej nie grzeszył, podobnie jak przewrotność bezbożnego niekoniecznie musi być przyczyną jego odstępstwa w dniu, w którym się odwróci od swojej niegodziwości (por.Ewang.Łuk.15:1-32; Rzym.5:17-21). Sprawiedliwy nie będzie mógł cieszyć się życiem od dnia, w którym zacznie grzeszyć (por.3Mojż.20:26; Dan.12:10; 1P.1:13-19 i Obj.Jan.22:11-14)."

(Z Księgi Proroka Ezechiela 33:10-12)

"(...) Nie ustawajcie (gr. προσκαρτερειτε - proskartereite, trwając niezłomnie, a także w gotowości) w modlitwie, czuwając w niej z wdzięcznością (gr. ευχαριστια - eucharistia, dziękczynieniem). Modląc się jednocześnie i za nas, aby Bóg dawał nam nowe możliwości (gr. ανοιξη ημιν θυραν - anoiksē hēmin thyran, otwierając nam drzwi) głoszenia Tej Wspaniałej Tajemnicy Chrystusa..."

(Z Listu Apostoła Pawła do Kolosan 4:2-3)


Ostrzeżenia o konsekwencjach i skutkach ludzkich postaw i ich korekty - 20 sierpnia 2019 r.

"(...) Synu człowieka, wyznaczyłem ciebie strażnikiem nad całym Domem Izraela (por.Ezech.3:17-21 i 18:26-28; oraz Jak.5:19-20). Usłyszysz Słowo z Moich ust i ostrzeżesz ich ode Mnie. Kiedy powiem do niegodziwca: Grzeszniku, poniesiesz śmierć, a ty nie przemówisz, żeby go ostrzec, to on umrze z powodu swojej niegodziwości, co prawda, ale ty będziesz musiał rozliczyć się z tego! Jeżeli jednak ostrzegłeś niegodziwego, aby zmienił swoje postępowanie, a on to zlekceważy, to umrze z powodu swojej niegodziwości, a ty ocalisz swoje życie."

(Z Księgi Proroka Ezechiela 33:7-9)

"(...) Każdą pracę wykonujcie z ochotą (gr. εκ ψυχης - ek psychēs, z duszy. Podobnie jak w Starym Testamencie, słowo to oznaczało w Biblii Hebrajskiej całą osobę, to również w Nowym Testamencie jest to słowo, które pokazuje, że ludzie to nie tylko ciało i kości, ale i mają oni też umysł, wolę i osobowość. Por.Ps 103,1; Ewang.Mat.10:28 i Ewange.Łuk.12:4-5, jak i 1Tes.5:23-24, a także 3Jan.1:2), jako ci, którzy służą nie tylko ludziom, ale i Panu. Przecież wiecie, że weźmiecie za to nagrodę od Pana, niebieskie dziedzictwo. Służcie więc Chrystusowi. Nie martwcie się, bo kto krzywdę czyni (gr. αδικων - adikōn, czyniąc nieprawość) poniesie skutki swego bezprawia (gr. ηδικησεν - ēdikēsen, niesprawiedliwości, jak i krzywdy; por.5Mojż.32:35-37; Rzym.12:17-21 i Hebr.10:26-31), a tu nie ma stronniczości (por.5Moj.10:14-20; Dz.Ap.10:34; Rzym.2:11; Gal.2:6; Efez.6:9 i 1P.1:14-20). Wy zaś, panowie, niewolników, bądźcie sprawiedliwi i bezstronni (por.3Moj.19:13). Pamiętajcie, że i wy macie nad sobą Pana w niebie"

(Z Listu Apostoła Pawła do Kolosan 3:23-4:1)


Postawa pokory przeciwna postawie pysze - 19 sierpnia 2019 r.

"(...) Jahwe przemówił do mnie w tych słowach: Synu człowieka! Wnieś skargę na władcę Tyru i mów do niego: Tak mówi Pan, Jahwe: Byłeś pełen mądrości i doskonały w swej piękności; byłeś w Edenie, Bożym ogrodzie. Byłeś otoczony murem z kosztownych kamieni: rubinu, topazu, brylantu, chryzolitu, onyksu, jaspisu, szafiru, malachitu i szmaragdu a ze złota wykonano twe dzwonki i ozdoby. Zostały sporządzone w dniu, kiedy zostałeś stworzony. Ustanowiłem cię olbrzymim i opiekuńczym cherubem. Byłeś na świętej górze Boga. Tam się bawiłeś. Przechadzałeś się wśród błyszczących kamieni. Od dnia twego stworzenia w swoim postępowaniu byłeś doskonały, aż do chwili, gdy znalazła się w tobie nieprawość. Prowadząc swoja kupiecką działalność dopuszczałeś się przemocy i stałeś się grzesznym. Wiele mogący cherubie uznałem cię niegodnym góry Bożej i usunąłem cię! Pośrodku węgli, które się żarzyły zniknąłeś! Na skutek twojej piękności serce wciąż miałeś przepełnione pychą. Zmarnowałeś również całą twoją mądrość z powodu blasku, który cię otaczał. Zatem strąciłem cię na ziemię (por.Izaj.14:11-15; Ewang.Łuk.10:18-20; Obj.Jan.12:7-15) i wydałem cię królom na widowisko. Licznymi grzechami przez bezprawie twojego handlu zniesławiłeś własną świątynię. Roznieciłem ogień w twoim wnętrzu aby cię pochłonął (Chodzi o ogień gehenny/piekła, który jest zgotowany diabłu i jego aniołom; por.Ewang.Mat.25:41, oraz Obj.20:10) i obróciłem cię w proch ziemi (por.1Mojż.3:14-15) w obecności wszystkich, którzy cię widzieli."

(Z Księgi Proroka Ezechiela 28:11-18)

"(...) Niewiasty, bądźcie posłuszne (gr. υποτασσεσθε - hypotassesthe, poddane i podporządkowane) swoim mężom, jak powinno być wśród chrześcijan (gr. ανηκεν εν κυριω - anēken en kyriō, przystoi w Panu). Mężowie, kochajcie (gr. αγαπατε - agapate, miłujcie ofiarnie, bezinteresownie i bezwarunkowo aż do końca; por.J3:16; 13:1 Rzym.5:8; 1Kor.13:4-8; 1J4:8-10. Ponieważ jako Pierwszy Tą Samą Miłością ukochał nas Sam Odwieczny Bóg nasz Stwórca i Odkupiciel. Podobne znaczenie Bożej MIŁOŚCI odnajdujemy już wcześniej w Biblii Hebrajskiej tj. w Starym Testamencie, w jej hebrajskim formie słowa אהבה - ahawa, a oznaczające również braterstwo, jak i חסד - chesed, Łaska i Dobrodziejstwo, oraz Dobroć i Litość. Tak więc Bóg pragnie abym właśnie Tę Samą Jego Miłość odwzajemniał najpierw przede wszystkim Jemu - Ewang.Mt.22:34-37; Ewang.Mar.12:28-34; a następnie tak Nią napełniony i w nią wyposażony, oraz nią uzdolniony; por.Ewang.Jan.17:23-26; 1Jan.2:5; 4:16-21; abym więc okazywał Ją również swoim bliźnim, tak jak sobie samemu; por.3Moj.19:18 Ewang.Mt.22:38-39; Ewang.Jan.15:13; Efez.5:28-30, miłując nawet ludzi nam nieprzychylnych; por.Ewang.Mat.5:44. Mam więc wszystkim czynić dobrze i nie ustawać, a najwięcej nieobłudnie współwyznawców w tej samej wierze w Jezusa Chrystusa: por.Rzym.12:6-11; Gal.5:6; 6:9-10. Czasami więc należy powrócić do doświadczenia pierwszej Miłości Obj.Jan.2:4, aby we mnie ona nigdy nie oziębła; por.Ewang.Mat.24:12) wasze żony i nie sprawiajcie im przykrości (gr. μη πικραινεσθε - mē pikrainesthe, nie rozgoryczajcie i nie rozdrażniajcie, nie bądźcie przykrymi; por.Efez.5:21-30 i 1P.3:1-16). Dzieci, we wszystkim słuchajcie rodziców (por.1Mojż.20:12, 5Mojż.5:16; Przyp.Sal.1:8; 6:20 i 23:22; oraz Efez.6:1-3), bo to bardzo podoba się Panu. Rodzice, nie rozdrażniajcie waszych dzieci (por.Efez.6:4), aby nie ulegały zniechęceniu. Niewolnicy, bądźcie we wszystkim posłuszni doczesnym (gr. κατα σαρκα - kata sarka, według ziemskiego ciała ludzkiej upadłej po Adamie i Ewie natury; por.1Moj.3 rozdz.; Przyp.Sal.24:16; Rz.5:13.19; 1Kor.15:45-50 Gal.5:24-26) panom. Służcie im nie tylko wtedy, kiedy was obserwują, żeby pozyskać ich przychylność, ale licząc się z Bogiem (gr. φοβουμενοι - oboumenoi, bojąc się) dobrowolnie (gr. εν απλοτητι καρδιας - en haplotēti kardias, w prostocie serca, jak i w szczerości serca, oraz w otwartości serca; por.Efez.6:5-8) bądźcie im posłuszni."

(Z Listu Apostoła Pawła do Kolosan 3:18-22)


Niedzielna myśl biblijna - 18 sierpnia 2019 r.

"(...) "Jeżeli ktoś cierpi z powodu wiary (por.Ewang.Mat.10:22; 24:12-15; Ewang.Mar.13:13; Ewang.Łuk.18:7-8 i 2P.3:7-15, odnośnie powszechności jak i konsekwencji wiary chrześcijańskiej w końcowych czasach poprzedzających powtóne widzialne przyjście Jezusa Chrystusa na ziemię) w Chrystusa (gr. ως χριστιανος - hōs christianos, jako chrześcijanin; por.Dz.Ap.26:19-26. Tak więc jak dostrzegamy już u źródeł biblijnych chrześcijaństwo narodziło się w I wieku n.e. w ziemi Izraela, Palestyny, Azji mniejszej i prawie całej południowej Europy. Jak podaje wikipedia.org obecnie jest ono największą religią, skupiającą 32 % ludności świata, z czego ponad połowa to katolicy, ponad jedna trzecia to protestanci, a pozostali to prawosławni. Chrześcijanie bez względu na wyznanie wszyscy jednak wspólnie i jednomyślnie wierzą, że Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla ludzkiego zbawienia; otaczają zatem kultem Miłosierdzie Boże, które daje przebaczenie i Ducha Świętego, a ich głównym przykazaniem jest miłość Boga i bliźniego), niech się tego nie wstydzi, ale niech wychwala Boga w tym Imieniu (gr. εν μερει τουτω - en merei toutō, w części tej, a także w tej miarze, w tym losie i w udziale w czymś; por.Ewang.Mat.5:10-11. 13-16; Ewang.Mar.9:40-41; Ewang.Łuk.6:40; Ewang.Jan.13:16; 15:18-25; Gal.5:24-25; 2Tym.2:15 i 1P.4:11-14)."
(Z Pierwszego Listu Apostoła Piotra 4:16)


Służba Bogu i Jego Słowu, reprezentowaniem Go na tej ziemi - 17 sierpnia 2019 r.

"(...) Ludowi tego kraju wyrządzali krzywdę, dopuszczali się grabieży, gnębili ubogiego i potrzebującego, a łamiąc prawo uciskają cudzoziemców. Kiedyś szukałem pośród nich człowieka, który by naprawił mur i zechciał stanąć przede Mną w jakimś wyłomie w obronie kraju (por.Gal.6:1-5), żebym go nie zburzył, ale nie znalazłem nikogo."

(Z Księgi Proroka Ezechiela 22:29-30)

"(...) Niech przepełnia was (gr. ενοικειτω εν υμιν - enoikeitō en hymin, niech zamieszkuje w was) Całe Bogactwo (gr. πλουσιως - plousiōs, obfitość) Słowa Chrystusa. Pouczajcie się i udzielajcie sobie wzajemnie napomnień, śpiewając z całego serca na chwałę Bogu psalmy, hymny i natchnione (gr. πνευματικαις - pneumatikais, duchowe) pieśni (por.Efez.5:18-20). Wszystko, co robicie czy mówicie czyńcie jako reprezentanci Jezusa (gr. εν ονοματι ιησου - en onomati iēsou, w Imieniu Jezusa; por.Ewang.Jan.14:11-14.26; 15:13-17; 16:22-28; Dz.Ap.4:12; Filip.2:5-11; 1P.4:15-16), waszego Pana, równocześnie wyrażając przez Niego dziękczynienie Bogu Ojcu."

(Z Listu Apostoła Pawła do Kolosan 3:16-17)


Boża doskonała korekta ludzkich postaw - 16 sierpnia 2019 r.

"(...) W środku tej ziemi gasuje szajka proroków, którzy jak lwy ryczące czyhają na zdobycz. Pożerają dusze i mienie, a wiele niewiast w kraju czynią wdowami. Kapłani gwałcą Moje Prawo. Znieważają to, co dla Mnie święte, nie rozróżniają tego, co święte, od tego, co świeckie. Nie uczą różnicy pomiędzy czystym, a nieczystym. Odwracają uwagę od Moich świętych dni szabatu, tak że Byłem znieważany wśród nich. Ich przywódcy są jak wilki, co rozszarpują zdobycz dla przelania krwi, pozbawiali życia dla zdobycia bogactw."

(Z Księgi Proroka Ezechiela 22:25-27)

"(...) Was których Bóg wybrał, uświęcił i pokochał niech Pan uczyni coraz bogatszymi w prawdziwe miłosierdzie, dobrotliwość, pokorę, w uprzejmość (gr. πραοτητα - praotēta, łagodność) i wyrozumiałość (gr. μακροθυμιαν - makrothymian, cierpliwość). Żyjcie ze sobą w zgodzie (gr. ανεχομενοι αλληλων - anechomenoi allēlōn, znosząc jedni drugich), gotowi wybaczyć (gr. χαριζομενοι - charizomenoi, darowując) sobie wzajemnie pretensje (gr. μομφην - momfēn, skrgi i zarzuty). W istocie, tak jak Chrystus Pan wam przebaczył, tak i wy macie przebaczać, a ponad wszystko kierujcie się miłością (gr. αγαπην - agapēn, ofiarną, bezinteresowną i bezwarunkową aż do końca; por.J3:16; 13:1 Rzym.5:8; 1Kor.13:4-8; 1J4:8-10. Ponieważ jako Pierwszy Tą Samą Miłością ukochał nas Sam Odwieczny Bóg nasz Stwórca i Odkupiciel. Podobne znaczenie Bożej MIŁOŚCI odnajdujemy już wcześniej w Biblii Hebrajskiej tj. w Starym Testamencie, w jej hebrajskiej formie słowa אהבה - ahawa, a oznaczające również braterstwo, jak i חסד - chesed, Łaska i Dobrodziejstwo, oraz Dobroć i Litość. Tak więc Bóg pragnie abym właśnie Tę Samą Jego Miłość odwzajemniał najpierw przede wszystkim Jemu - Ewang.Mt.22:34-37; Ewang.Mar.12:28-34; a następnie tak Nią napełniony i w nią wyposażony, oraz nią uzdolniony; por.Ewang.Jan.17:23-26; 1Jan.2:5; 4:16-21; abym więc okazywał Ją również swoim bliźnim, tak jak sobie samemu; por.3Moj.19:18 Ewang.Mt.22:38-39; Ewang.Jan.15:13; Efez.5:28-30, miłując nawet ludzi nam nieprzychylnych; por.Ewang.Mat.5:44. Mam więc wszystkim czynić dobrze i nie ustawać, a najwięcej nieobłudnie współwyznawców w tej samej wierze w Jezusa Chrystusa: por.Rzym.12:6-11; Gal.5:6; 6:9-10. Czasami więc należy powrócić do doświadczenia pierwszej Miłości Obj.Jan.2:4, aby we mnie ona nigdy nie oziębła; por.Ewang.Mat.24:12), która doskonale wszystko spaja. Niech waszymi sercami kieruje pokój pochodzący od Chrystusa (gr. θεου - theou, Boga; Ewang.Jan.14:27), do którego też zostaliście wezwani, by tworzyć Jedno Jego ciało. Bądźcie Mu też za to wdzięczni."

(Z Listu Apostoła Pawła do Kolosan 3:12-15)


Boża Łaskawość Nowym Przymierzem ze wszystkimi ludźmi - 15 sierpnia 2019 r.

"(...) Przyjdzie kiedyś czas, że i wy zaczniecie Mnie słuchać. Już więcej nie będziecie hańbić Mojego Świętego Imienia waszymi darami i bożkami, bo na Mojej Świętej Górze, na Wysokiej Górze Izraela, tak oświadcza Wszechmocny Jahwe Pan, tam, w moim kraju, cały Dom Izraela będzie Mi służył. Tam łaskawie ich przyjmę. Tam będę szukał waszych szczególnych darów i ofiar z pierwocin, wraz ze wszystkimi waszymi świętościami. Chętnie już wśród kojących zapachów wonności okażę wam znów Moją łaskawość."

(Z Księgi Proroka Ezechiela 20:39-41)

"(...) Nie bądźcie fałszywi (gr. μη ψευδεσθε - mē pseudesthe, nie kłamcie) jedni wobec drugich (por.Ewang.Jan.13:34-35; 1P.2:10-16; 3:15-17), przecież wyrzekliście się (gr. απεκδυσαμενοι - apekdysamenoi, zdzierając) swego dawnego starego człowieka razem z jego nałogami a przystroiliście się we wspaniałą szatę nowej natury (por.Efez.4:17-32), nieustannie odnawiającej, by rozpoznać w sobie obraz (por.1Mojż.1:26-27) swojego Stwórcy. W tym stanie już nie ma znaczenia, czy ktoś jest poganinem albo Żydem, czy jest biały (gr. βαρβαρος - barbaros, tubylec i cudzoziemiec, który nie mówi ani po grecku, ani po łacinie), albo czarny (gr. σκυθης - skythēs, scyta – koczownicze ludy irańskie wywodzące się z obszarów pomiędzy Ałtajem a dolną Wołgą, tj. z obszaru kultury andronowskiej, zamieszkujące od schyłku VIII lub od VII wieku p.n.e. północne okolice Morza Czarnego. Byli spokrewnieni z Sakami i Sarmatami. Scyta to synonim wszelkiego zła, grubiaństwa i okrucieństwa; akceptacja Scyty jako będącego w Chrystusie to była dla Greków myśl rewolucyjna), czy jest niewolnikiem, czy wolnym, ale to tylko Chrystus Jest Wszystkim we wszystkich."

(Z Listu Apostoła Pawła do Kolosan 3:9-11)


Okazanie posłuszeństwa Bogu i Jego Słowu Bożą jest ochronną dla Jego dzieci - 14 sierpnia 2019 r.

"(...) Na pewno nie nastąpi to o czym marzycie mówiąc sobie: Chcielibyśmy być jak inne narody (por.Jer.46:28; 2Kor.6:14-18; Jak.4:4-8), jak różne obce plemiona, które oddają cześć drzewu i kamieniom. Ja Jestem Żywy oświadcza Wszechmocny Jahwe. Będę królował nad wami Mocną ręką, wyciągniętym ramieniem a gdy trzeba, z gniewem (or.Hebr.12:7-13) będę królował nad wami..."

(Z Księgi Proroka Ezechiela 20:32-33)

"(...) Uśmierćcie w ciele waszym przejawy tego, co jest związane z ziemią (por.Ewang.Mat.6:19-34; 1Kor.2:11-16; Jak.3:13-18): nierząd, rozwiązłość (gr. ακαθαρσιαν - akatharsian, nieczystość), pożądliwość (gr. παθος - pathos - zmysłowość i namiętność), złe pragnienia (gr. επιθυμιαν - epithymian, pożądanie), oraz żądze nadmiernego posiadania (gr. πλεονεξιαν - pleoneksian, skąpstwo i zachłanność), bo to jest szczególnym przejawem bałwochwalstwa (por.1Sam.15:22-23). Z powodu tych właśnie grzechów Gniew Boga spada na buntowników (gr. υιους της απειθειας - υιους tēs apeitheias, synów nieposłusznych i nieuległych; por.Ewang.Mat.21:28-32 i Efez.4:14-20). Dawniej i wy również żyliście podobnie, kiedyście żyli ulegając tym żądzom,teraz wyrzućcie daleko od siebie to wszystko: gniew, nienawiść (gr. θυμον - thymon, wzburzenie i szał), złość, znieważanie (gr. βλασφημιαν - blasfēmian, bluźnierstwo i krzywdzące mówienie) i wulgarny język (gr. αισχρολογιαν - aischrologian, nieprzyzwoite słowo i haniebną mowę; por.Jak.3:2-13)."

(Z Listu Apostoła Pawła do Kolosan 3:5-8)


Kontrast między prawdziwą pobożnością, a pozorną czyli obłudną religijnością - 13 sierpnia 2019 r.

"(...) Na pustyni ich potomkom powiedziałem: Nie idźcie za nakazami waszych przodków (por.Ewang.Mat.23:1-5), nie zachowujcie ich zwyczajów i nie plamcie się ich bożkami. Ja jestem Jahwe, wasz Bóg! Chodźcie według Moich Nakazów, strzeżcie Moich Praw i wypełniajcie Je."

(Z Księgi Proroka Ezechiela 20:18-19)

"(...) Skoro więc powstaliście do życia razem z Chrystusem (Por.Izaj.52:1), zdążajcie do tego, co u góry, tam gdzie Chrystus siedzi po prawicy Boga. Skupcie myśli na tym, co na górze, a nie na tym, co na ziemi (por.Ps.121; Ewang.Jan.17:11-19; 1Kor.2:11-16; Jak.3:13-18 i 1Jan.4:2-8). Dla świata przecież umarliście, a wasze prawdziwe życie jest razem z Chrystusem ukryte w Bogu. Kiedy ukaże się Chrystus, On, Jest naszym Życiem, wtedy też ujawni się w was Odblask Jego Wspaniałej Chwały."

(Z Listu Apostoła Pawła do Kolosan 3:1-4)


Konfrontacja ludzkich nauk i zasad z Jedynie Doskonałą, bo Odwieczną Mądrością od Boga zawartą w Jego Słowie zapisanym w Biblii - 12 sierpnia 2019 r.

"(...) Żeby poznano, że Ja Jestem Jahwe, który ich uświęca. Ale oni wszyscy synowie Izraela zbuntowali się przeciwko Mnie na pustyni. Nie postępowali według Mojego Prawa i odrzucili wszystkie Te Moje Nakazy, które człowiek miał wypełniać, aby mógł żyć..."

(Z Księgi Proroka Ezechiela 20:12-13)

"(...) Jeżeli już umarliście razem z Chrystusem (por.Gal.5:24-26) dla reguł tego świata, to czemu tak jakbyście nadal żyli na tym świecie, przyjmujecie nakazy: Nie bierz, nie próbuj (gr. μηδε γευση - mēde geus, nie kosztuj), ani nie dotykaj (Paiętamy jak to Ewa, wymyśliła sobie religijny uczynek, który nie był Przykazaniem Boga, jakoby mieli nie dotykać drzewa poznania dobra i zła. Podczas gdy Bóg im nic takiego nie oznajmił, ale Bogu jedynie chodziło o posłuszeństwo by nie jeść tylko z owocu tego drzewa. por.1Mojż.3:3)? Wszystkie te rzeczy niszczeją przecież przeznaczone do zniszczenia przez używanie. Są to tylko ludzkie nakazy i nauki, które to wydają się mądrze uzasadnione, bo wynikają z religijności (gr. εθελοθρησκεια - ethelothrēskeia, dewocji; por.2Tym.3:1-7), uniżania samych siebie, oraz nieoszczędzanie ciała, ale w rzeczywistości nie mają żadnego szacunku dla zachowania (gr. πλησμονην - plēsmonēn, nasycenia i pobłażliwości) tego ciała."

(Z Listu Apostoła Pawła do Kolosan 2:20-23)


Niedzielna myśl biblijna - 11 sierpnia 2019 r.

"(...) "Drogo kosztuje w oczach Jahwe śmierć (1 Mojż 4:10; Ewang.Mar.8:34-38; Ewang.Łuk 9:23-27; Hebr. 11:32-40; 12:22-24; Obj 12:10-11;17:6; 19:1-2) tych, którzy są Mu oddani (hbr. לַחֲסִידָ - chasid, zwolenników i wyznawców, czcicieli i świętych; por.3Mojż.20:26 i 1P.1:13-19. Więc i tych, którzy Go miłują, jak i cnotliwych, również wiernych Jego naśladowców; por.Ewang.Mat.5:43-48; Jemu bliskich i sprawiedliwych, a także dobrotliwych i życzliwych, oraz miłych i łaskawych, uprzejmych i uczynnych)."
(Z Księgi Psamów 116:15)


Poddanie się jedynie pod Władzę Jedynego Wiecznego Boga Najwyższego - 10 sierpnia 2019 r.

"(...) Domu Izraela, osądzę każdego według jego uczynków, oświadcza Jahwe Pan. Powróćcie! Porzućcie wszystkie wasze złe uczynki, aby wam już więcej nie były sposobnością do dalszych upadków. Odrzućcie od siebie wszystkie nieprawości wasze, których dopuszczaliście się kiedyś i uczyńcie sobie nowe serce i nowego ducha. Dlaczego mielibyście umrzeć, domu Izraela? Nie pragnę śmierci śmiertelnych. Taki jest wyrok Boga Jahwe. Nawróćcie się więc i żyjcie!"

(Z Księgi Proroka Ezechiela 18:30-32)

"(...) Nie pozwólcie więc nikomu was krytykować (gr. κρινετω - krinetō, osądzać; por.Ewang.Jan.7:24; Rzym.14:4-10. 19-23) z powodu jedzenia i picia, albo w sprawie jakiegoś żydowskiego święta, czy ceremonii nowiu księżyca, lub szabatu. Prawa te były zaledwie tylko cieniem nadchodzącej przyszłości, ale ciało należy do Chrystusa. Nie pozwólcie, aby ktoś pozbawił was nagrody zwycięstwa (gr. καταβραβευετω - katabrabeuetō, potępiając), zamiłowany w uniżaniu siebie i w przesadnym kulcie aniołów i w tajemniczych doznaniach, bezmyślnie wynoszą się nad innych i wykazują przyziemny (gr. σαρκος - sarkos, upadły i cielesny, zmysłowy i grzeszny z natury po Adamie i Ewie, bo doczesny; por.1Moj.3 rozdz.; Przyp.Sal.24:16; Rz.5:13.19; 1Kor.15:45-50 Gal.5:24-26; Efez.4:17-20) sposób myślenia, a lekceważą Głowę, dzięki której całe ciało, zaopatrywane i powiązanie w całość wzrasta zgodnie z postanowieniem Boga."

(Z Listu Apostoła Pawła do Kolosan 2:16-19)


Zwycięskie ocalenie człowieka od mocy śmierci i grzechu - 9 sierpnia 2019 r.

"(...) Jeśli sprawiedliwy przestanie żyć uczciwie i zacznie dopuszczać się nieprawości to musi umrzeć z powodu grzechów, których się dopuszczał. Natomiast kiedy bezbożnik zejdzie z drogi nieprawości, którą kiedyś kroczył i zacznie postępować zgodnie z Prawem i Sprawiedliwością, to pozostanie przy życiu ponieważ zastanowił się i odwrócił się od wszystkich swoich grzechów, których się dopuszczał, na pewno więc będzie żył, tak będzie żył, nie zginie!"

(Z Księgi Proroka Ezechiela 18:26-28)

"(...) Również w jedności z Nim (Jezusem Chrystusem) przeżyliście odrzucenie (gr. απεκδυσει - apekdyse, zewleczenie się z) grzesznego ciała (por.1Kor.15:44-54) poddani obrzezaniu nie ludzkimi rękoma, ale obrzezanie w Duchu Chrystusa (duchowe obrzezanie polegało na odarciu przez Mesjasza nie z dosłownego napletka, ale z tego, co on symbolizuje, czyli z władzy, jaką nad ciałem sprawuje stara natura. Jest to oczywista dla każdego metafora napletka z grzechami człowieka i jego starą naturą. Chodzi o ideę odarcia z napletka, czyli starej grzesznej natury człowieka; por.Rzym.2:28-29). Przyjmując chrzest (gr. βαπτισματι - baptismati, zanurzenie) zostaliście złożeni do grobu razem z Chrystusem i w jedności z Nim zostaliście też razem z Nim ożywieni (gr. συνηγερθητε - synēgerthēte, zostaliście współobudzeni; por.Rzym.8:11) dzięki wierze w działanie Boga, Który obudził Chrystusa ze śmierci. On też i was, umarłych na skutek występków (gr. παραπτωμασιν - paraptōmasin, upadków) i życia w pogaństwie (gr. ακροβυστια της σαρκος - akrobystia tēs sarkos, nieobrzezaniu ludzkiej upadłej zmysłowej natury po Adamie i Ewie, tj. ziemskiego, doczesnego i fizycznego ciała; por.1Moj.3 rozdz.; Przyp.Sal.24:16; Rz.5:13.19; 1Kor.15:45-50 Gal.5:24-26; Efez.4:17-20), razem z Nim ożywił, wybaczając (gr. χαρισαμενος - charisamenos, darowując i okazując Łaskę; por.Rzym.6:22-23; Efez.2:5-10) nam wszystkie upadki. Zmazał On listę zarzutów (gr. χειρογραφον - cheirografon, list długów) z Wyrokami (gr. δογμασιν - dogmasin, Postanowieniami i Rozporządzeniami) przeciwko nam, to właśnie usunął z drogi przybijając to do krzyża. Na tym krzyżu obezwładnił (gr. απεκδυσαμενος - apekdysamenos, obdzierając i pozbawiając godności) władze i mocarstwa i publicznie je ośmieszył (gr. εδειγματισεν - edeigmatisen, wystawiając na pokaz), prowadząc je jako pokonane w zwycięskim triumfie Chrystusa (Uzycie metafory, że zatriumfowawszy nad swymi wrogami i pozbawiwszy ich mocy, zwycięscy rzymscy wodzowie mieli w zwyczaju prowadzić jeńców w orszaku triumfalnym, wystawiając ich na widowisko)."

(Z Listu Apostoła Pawła do Kolosan 2:11-15)


Boże starania ocalenia i uchronienia człowieka - 8 sierpnia 2019 r.

"(...) Ta osoba, która grzeszy, ta zginie. Syn nie musi odpowiadać za winy ojca, ani ojciec nie poniesie kary za nieprawość syna (por.Gal.6:3-5). Prawego spotka nagroda za jego sprawiedliwość, a niegodziwość przypadnie w udziale grzesznikowi (por.Obj.Jan.22:11-14). Jednakże jeśliby niegodziwy porzucił wszystkie swoje grzechy, których się dotąd dopuszczał i zacznie przestrzegać Wszystkich Moich Praw i będzie wypełniał uczynki sprawiedliwości, wtedy pozostanie z pewnością przy życiu, nie będzie musiał umrzeć. Wszystkie jego przestępstwa, które popełnił, nie będą mu wspominane. Będzie żył dlatego, że zaczął postępować sprawiedliwie. Czy tak bardzo miałoby mi zależeć na śmierci niegodziwego, oświadcza Bóg Jahwe, a nie raczej na tym, by się nawrócił ze swojej złej drogi i pozostał przy życiu?"

(Z Księgi Proroka Ezechiela 18:20-23)

"(...) Uważajcie, żebyście nie padli ofiarą fałszywej nauki (gr. φιλοσοφιας - filosofias, filozofi. Chodziło o gnostyczną, lub przedgnostyczną herezje fałszującą prawdziwą naturę Jezusa Chrystusa), lub bezsensownych oszustw (gr. κενης απατης - kenēs apatēs, pustego oszustwa i próżnego zwodzenia) według religijnej tradycji ludzi o siłach (gr. στοιχεια - stoicheia, elementach) kosmicznych a nie według Chrystusa (por.Ewang.Jan.8:23). Przecież to w Nim przebywa na sposób cielesny (gr. σωματικως - sōmatikōs, ludzkiego organizmu, ciała) Cała Pełnia Natury Boga (por. Izaj.7:14 i 9:5; Ewang.Mat.1:20-23; Ewang.Jan.1:1-5 i 9-14). Zostaliście napełnieni w Nim. On jest ponad wszelkie stanowiska (gr. αρχης - archēs, zwierzchności) i mocarstwa (gr. εξουσιας - eksousias, władze)."

(Z Listu Apostoła Pawła do Kolosan 2:8-10)


Postępowanie zgodnie z prowadzeniem Boga, lub we własnym rozumowaniu - 7 sierpnia 2019 r.

"(...) W Tych Słowach Jahwe przemówił do mnie: Synu człowieka! Sam będąc prorokiem wystąpisz przeciwko innym prorokom izraelskim i tym, co prorokują we własnym imieniu: Słuchajcie Słowa Jahwe! Tak mówi Jahwe Pan: Biada nikczemnym prorokom, którzy idą za własnym natchnieniem, mimo że nie mieli objawienia! Izraelu, twoi prorocy są jak lisy krążące wśród ruin!"

(Z Księgi Proroka Ezechiela 13:1-4)

"(...) Cieszę się, patrząc na waszą dobrą postawę (gr. ταξιν - taksin, porządek, a także ład; por.1Kor.14:30-33. 37-40 i 1P.2:12-16), a wy sami waszą wiarą trwacie mocno (gr. στερεωμα - stereōma, niewzruszenie utwierdzeni. Zarówno wcześniejsze greckie słowo taksin oznaczające porządek jak i te obecne stereōma mówiące o niewzruszonym utwierdzeniu, były wówczas słowami używanymi w terminologii wojskowej) przy Chrystusie. Skoro więc uznaliście (gr. παρελαβετε - parelabete, przyjmując; por.Ewang.Jan.1:9-14; 3:16-21; 10:7-11 i Obj.Jan.3:18-22) Jezusa Chrystusa jako Pana, tak nadal pozostańcie z Nim w jedności. Jako ludzie w Nim zakorzenieni i na Nim zbudowani, umacniajcie się (gr. βεβαιουμενοι - bebaioumenoi, utwierdzając się) w wierze, zgodnie z tym, czegoście się nauczyli i bądźcie pełni wdzięczności (gr. ευχαριστια - eucharistia, dziękczynienia)."

(Z Listu Apostoła Pawła do Kolosan 2:5-7)


Boże Ostrzeżenia przed zwiedzeniem - 6 sierpnia 2019 r.

"(...) W Tych Słowach Jahwe przemówił do mnie: Synu człowieka! Przebywasz w domu przekornym, pośród tych, co mają oczy, by patrzeć, a jednak nie widzą i uszy, żeby słuchać, a nie słyszą, bo oni są domem buntowniczym."

(Z Księgi Proroka Ezechiela 12:1-2)

"(...) Pragnąłbym, by serca wszystkich zostały zachęcone, bo wtedy, zjednoczeni (gr. συμβιβασθεντων - symbibasthentōn, którzy zostali zespoleni ze sobą, a także którzy zostali zespoleni ze sobą, a także pouczeni z miłością) miłością (gr. αγαπη - agapē, ofiarną, bezinteresowną i bezwarunkową aż do końca; por.J3:16; 13:1 Rzym.5:8; 1Kor.13:4-8; 1J4:8-10. Ponieważ jako Pierwszy Tą Samą Miłością ukochał nas Sam Odwieczny Bóg nasz Stwórca i Odkupiciel. Podobne znaczenie Bożej MIŁOŚCI odnajdujemy już wcześniej w Biblii Hebrajskiej tj. w Starym Testamencie, w jej hebrajskiej formie słowa אהבה - ahawa, a oznaczające również braterstwo, jak i חסד - chesed, Łaska i Dobrodziejstwo, oraz Dobroć i Litość. Tak więc Bóg pragnie abym właśnie Tę Samą Jego Miłość odwzajemniał najpierw przede wszystkim Jemu - Ewang.Mt.22:34-37; Ewang.Mar.12:28-34; a następnie tak Nią napełniony i w nią wyposażony, oraz nią uzdolniony; por.Ewang.Jan.17:23-26; 1Jan.2:5; 4:16-21; abym więc okazywał Ją również swoim bliźnim, tak jak sobie samemu; por.3Moj.19:18 Ewang.Mt.22:38-39; Ewang.Jan.15:13; Efez.5:28-30, miłując nawet ludzi nam nieprzychylnych; por.Ewang.Mat.5:44. Mam więc wszystkim czynić dobrze i nie ustawać, a najwięcej nieobłudnie współwyznawców w tej samej wierze w Jezusa Chrystusa: por.Rzym.12:6-11; Gal.5:6; 6:9-10. Czasami więc należy powrócić do doświadczenia pierwszej Miłości Obj.Jan.2:4, aby we mnie ona nigdy nie oziębła; por.Ewang.Mat.24:12) i wzbogaceni niezachwianą pewnością (gr. πληροφοριας της συνεσεως - plēroforias tēs syneseōs, pełnym zrozumieniem; a chodzi o umiejętność zastosowania zasad w każdej sytuacji życiowej, zdolność pojmowania, umysł), poznacie Chrystusa jako Tajemnicę Boga, bo w Nim kryją się wszystkie skarby mądrości, oraz wyższego poznania. Mówię to po to, aby nikt nie wprowadzał was w błąd (gr. παραλογιζηται - paralogizētai, zwodząc i oszukując) słowami podstępnemi (gr. πιθανολογια - pithanologia, przekonywującym mówieniem, a także siłą perswazji, oraz przy pomocy pokrętnych argumentów; por.Ewang.Mat.7:13-20; Dz.Ap.20:27-32; 1Tym.6:3-5; 2Tym.2:22-26; Tyt.1:10-11; 1Jan.2:15-23; 4:1-6; 2Jan.1:7-11)."

(Z Listu Apostoła Pawła do Kolosan 2:2-4)


Współpraca z Bogiem i Mocą Jego Słowa w doskonaleniu swojego postępowania - 5 sierpnia 2019 r.

"(...) Tak mówi Pan, Jahwe: Ja sprowadzę was znowu spośród wszystkich narodów i zbiorę was z krajów, do których zostaliście rozproszeni i oddam wam ziemię Izraela. Oni zaś przyjdą do niej i usuną z niej wszystkie jej bóstwa i wszystkie jej obrzydliwości. Dam im jedno serce, włożę w ich wnętrza nowego ducha. Zabiorę z ich piersi serce kamienne, a dam im serce żywe (hbr. מִבְּשָׂרָם - bsar, mięsiste i z żywego ciała, a także wrażliwe). Uczynię tak po to, aby mogli żyć według Mojego Prawa i je wypełniali. Tak oni będą Moim ludem, a Ja dla nich Bogiem. Których serce zaś podąża za upodobaniem ohyd i swoich niegodziwych obrzydliwości, to na ich głowy składam odpowiedzialność za ich postępowanie, oświadcza Jahwe Pan."

(Z Księgi Proroka Ezechiela 11:17-21)

"(...) Z polecenia (gr. κατα την οικονομιαν - kata tēn oikonomian, według zarządzenia sprawami domowymi) Boga służę Kościołowi abym wypełnił Słowo Boże danym mi dla was, czyli Tajemnicę, niedostępną (gr. αποκεκρυμμενον - apokekrymmenon, ukrytą i zakrytą; por.Efez.3:1-12 i 1P.1:1-25) przez wiele stuleci i pokoleń, Która teraz objawiona (gr. εφανερωθη - efanerōthē, widoczna i znana) została świętym jego. Tym pośród narodów, którym Bóg zechciał wyjaśnić jakie jest bogactwo chwały tej Tajemnicy, A jest nią Chrystus żyjący w was, jako rękojmia (gr. ελπις - elpis, nadzieja; por.Rzym.8:22-25) przyszłej chwały. Którego my ogłaszamy, przekonując (gr. νουθετουντες - nouthetountes, napominając i kładąc do rozumu, a także zachęcając; por.Rzym.12:5-11; 1Tes.5:11-14 i 1P.4:8-11) każdego człowieka i pouczając każdego człowieka z całą Bożą mądrością, bo chcemy, by każdy osiągnął cel (gr. τελειον - teleion, jako doskonały i jako dojrzały), w jedności z Chrystusem. O to walczę i nad tym się trudzę (por.Rzym.8:26-30; Efez.2:8-10; Filip.2:12 i Jak.2:22) z całą Jego Energią (gr. δυναμει - dynamei, Mocą), która potężnie działa we mnie."

(Z Listu Apostoła Pawła do Kolosan 1:25-29)


Niedzielna myśl biblijna - 4 sierpnia 2019 r.

"(...) Ten Baranek, który został złożony na ofiarę (gr. εσφαγμενον - esfagmenon, zabity brutalnie i zamordowany) Godny Jest Władzy (gr. δυναμιν - dynamin, Mocy; por.Ewang.Mat.28:18), Bogactwa i Mądrości i Mocy (gr. ισχυν - ischyn, Siły; por.Ewang.Mat.11:27-30) i Czci (gr. τιμην - timēn, Szacunku i Zaszczytu, a także poważania, oraz godności; por.Dz.Ap.4:12; Filip.2:8-11), Chwały i Uwielbienia (gr. ευλογιαν - eulogian, Błogosławieństwa i Wysławiania)."
(Z Księgi Objawienia św. Jana 5:12)


Ewangelia ukazana całemu światu - 3 sierpnia 2019 r.

"(...) Tymczasem Chwała Jahwe odeszła od progu Świątyni i zatrzymała się nad cherubinami (por.1Mojż.3:24; 2Mojż.25:15-21; Izaj.37:15-16 i Hebr.9:3-5). Na moich oczach cherubini (por.1Mojż.3:24; 2Mojż.25:15-21; Izaj.37:15-16 i Hebr.9:3-5) podnieśli swoje skrzydła oraz wzbili się od ziemi, a ponieważ odeszli, a przy ich boku poruszały się również do przodu koła i stanęli u wrót bramy wschodniej Świątyni Jahwe, w górze nad nimi unosiła się Chwała Boga Izraela. To były właśnie te same istoty żywe, które widziałem nad Tronem Boga, gdy znajdowałem się nad rzeką Kebar. Wtedy przekonałem się że byli to cherubini."

(Z Księgi Proroka Ezechiela 10:18-20)

"(...) Kiedyś byliście oddzieleni (gr. απηλλοτριωμενους - apēllotriōmenous, obcy i wyobcowani) od Boga (Por.Rzym.9-11; Gal.3-4; Efez.2:11-18 i 3:5-6; Filip.3; oraz Kol.1:25-27), pełni wrogich myśli i złych (gr. πονηροις - ponērois, niegodziwych) uczynków, teraz Bóg w fizycznym ciele (gr. σωματι - sōmati, żywym ludzkim ciele. A chodzi o wzmocnione podkreślenie fizyczności ciała Pana Jezusa w opozycji do idei ciała urojonego, występującego w heretyckich naukach pragnozy; por.Kol.2:11) Swego Syna znów całkowicie pojednał ze Sobą dzięki Śmierci Jezusa w Jego ludzkim ciele (gr. σαρκος - sarkos, ludzkiej upadłej zmysłowej natury po Adamie i Ewie, tj. ziemskim, doczesnym i fizycznym ciele; por.1Moj.3 rozdz.; Przyp.Sal.24:16; Rz.5:13.19; 1Kor.15:45-50 Gal.5:24-26.), abyście mogli stanąć przed Nim jako święci, czyści (gr. αμωμους - amōmous, niewinni) i bez zarzutu (gr. ανεγκλητους - anegklētous, nienaganni i nieobwinieni). Oczywiście pod warunkiem, że będziecie nieustannie (gr. επιμενετε - epimenete, trwając) Mu ufać (gr. πιστει - pistei, wierząc), pewni (gr. τεθεμελιωμενοι - tethemeliōmenoi, którzy są ugruntowani i którzy mają położony fundament), mocni i niezachwiani (gr. μη μετακινουμενοι - mē metakinoumenoi, niewzruszeni) z powodu nadziei, jaką daje Ewangelia (gr. ευαγγελιου - euangeliou, Dobra Nowina). Ją to słyszeliście, a Która została opowiadana (gr. κηρυχθεντος - kērychthentos, która została ogłoszona publicznie) po całym świecie (gr. εν παση τη κτισει τη υπο τον ουρανον - en pasē tē ktisei tē hypo ton ouranon, w całym stworzeniu pod niebem; por.Ewang.Mar.16:14-20 i Rzym.8:19-25), a ja, Paweł, jestem (gr. εγενομην - egenomēn, stałem się) Jej wiernym sługą."

(Z Listu Apostoła Pawła do Kolosan 1:21-23)


Potęga i Moc Wszechmocnego Boga i Jego Słowa - 2 sierpnia 2019 r.

"(...) Cherubini (por.1Mojż.3:24; 2Mojż.25:15-21; Izaj.37:15-16 i Hebr.9:3-5) stanęli po prawej stronie Świątyni, a obłok napełnił dziedziniec wewnętrzny. Wtedy Chwała Jahwe uniosła się ponad cherubinów w kierunku progu Świątyni. Obłok wypełnił Świątynię, a dziedziniec napełnił się światłością Chwały Jahwe. Rozległ się szum skrzydeł cherubinów aż do dziedzińca zewnętrznego, podobny do Głosu (por.Ps.29:1-11; Ewang.Jan.10:27-30) Wszechmocnego Boga gdy mówi."

(Z Księgi Proroka Ezechiela 10:3-5)

"(...) Chrystus, Jest Widzialnym Wizerunkiem Niewidzialnego Boga (por.Ewang.Jan.1:1-5 i 9-14, oraz Hebr.1:1-10), Jest Praprzyczyną każdego stworzenia, bo w Nim wszystkie rzeczy zostały stworzone na niebie i na ziemi, zarówno, to, co widzialne, jak i to, co niewidzialne, cały świat duchowy, królestwa, państwa (gr. αρχαι - archai, zwierzchności), władcy. Wszyscy oni zostali stworzeni dzięki Niemu i dla Niego. On już istniał, zanim cokolwiek powstało i wszystko w Nim razem zaistniało (por. Przyp.Sal.8:23-31). Jest On również Głową Kościoła, a Kościół jest Jego Ciałem. Jest także Początkiem, Pierwszym spośród tych, którzy wracają do życia, ażeby miał pierwszeństwo we wszystkim. W Całej Pełni Bóg zechciał być w Nim obecny, aby przez Niego całkowicie pojednać z Bogiem wszystko. Dzięki przelanej na krzyżu Krwi Jezusa Bóg zapewnił pokój między tym, co na niebie, i co jest na całej ziemi."

(Z Listu Apostoła Pawła do Kolosan 1:15-20)


Sprawa pojednania z Bogiem - 1 sierpnia 2019 r.

"(...) Jeśli powiem grzesznikowi, że musi umrzeć, a ty byś go nie ostrzegł i nie napomniał, żeby go przestrzec co do jego bezbożnego postępowania, żeby żył, to ten grzesznik umrze z powodu swoich występków, ale ty odpowiesz za jego krew. Gdybyś jednak ostrzegł grzesznika, on zaś nie odwrócił się od swej niegodziwości i nie zejdzie ze złej drogi, to będzie on musiał umrzeć z powodu swoich występków, ty natomiast ocalisz swoje życie. Kiedy człowiek prawy przestanie postępować w sposób prawy i zacznie żyć niegodziwie, tak że będę musiał położyć temu kres. Będzie musiał umrzeć właśnie dlatego, że ty go nie upomniałeś i nie będzie się pamiętać o jego prawych uczynkach, ale to ty odpowiesz za jego krew. eżeli jednak ostrzeżesz człowieka prawego, żeby nie grzeszył i on rzeczywiście powstrzyma się od grzechów, to ocaleje właśnie dlatego, że został upomniany i ty również uratujesz swoje życie."

(Z Księgi Proroka Ezechiela 3:18-21)

"(...) Modlimy się też, byście nieustannie zasilani (gr. δυναμουμενοι - dynamoumenoi, będąc umacniani) Jego Potężną i Wspaniałą (gr. δοξης - doksēs, chwalebną) Mocą, zawsze byli radośnie cierpliwi i wytrwali. Dziękujcie Ojcu, bo on dał wam prawo (gr. ικανωσαντι - hikanōsanti, uzdolniając) do udziału w dobrach (gr. κληρου - klērou, dziedzictwie i losie), jakie mają wszyscy święci, którzy żyją w Jego świetle. On nas wyzwolił (gr. ερρυσατο - errysato, wyratował i wyrwał) spod władzy ciemności, oraz przeniósł do Królestwa Miłości (gr. αγαπης - agapēs, ofiarnej, bezinteresownej i bezwarunkowej aż do końca; por.J3:16; 13:1 Rzym.5:8; 1Kor.13:4-8; 1J4:8-10. Ponieważ jako Pierwszy Tą Samą Miłością ukochał nas Sam Odwieczny Bóg nasz Stwórca i Odkupiciel. Podobne znaczenie Bożej MIŁOŚCI odnajdujemy już wcześniej w Biblii Hebrajskiej tj. w Starym Testamencie, w jej hebrajskiej formie słowa אהבה - ahawa, a oznaczające również braterstwo, jak i חסד - chesed, Łaska i Dobrodziejstwo, oraz Dobroć i Litość. Tak więc Bóg pragnie abym właśnie Tę Samą Jego Miłość odwzajemniał najpierw przede wszystkim Jemu - Ewang.Mt.22:34-37; Ewang.Mar.12:28-34; a następnie tak Nią napełniony i w nią wyposażony, oraz nią uzdolniony; por.Ewang.Jan.17:23-26; 1Jan.2:5; 4:16-21; abym więc okazywał Ją również swoim bliźnim, tak jak sobie samemu; por.3Moj.19:18 Ewang.Mt.22:38-39; Ewang.Jan.15:13; Efez.5:28-30, miłując nawet ludzi nam nieprzychylnych; por.Ewang.Mat.5:44. Mam więc wszystkim czynić dobrze i nie ustawać, a najwięcej nieobłudnie współwyznawców w tej samej wierze w Jezusa Chrystusa: por.Rzym.12:6-11; Gal.5:6; 6:9-10. Czasami więc należy powrócić do doświadczenia pierwszej Miłości Obj.Jan.2:4, aby we mnie ona nigdy nie oziębła; por.Ewang.Mat.24:12) Jego Syna. To przez Jego Syna mamy wykupienie (por.Rzym.6:16-23), mamy uwolnienie od grzechów."

(Z Listu Apostoła Pawła do Kolosan 1:11-14)


  Ten Nowy również miesiąc powierzmy Najwyższemu Bogu, Którzy przewyższa wszelkie codzienne okoliczności i wyzwania w naszym życiu.

Biblijne kartki z kalendarza w tym miesiącu:

  Dobry zasiew Codziennie do przeczytania, kartki z kalendarza z rozważaniami biblijnymi

  CodziennyChleb.org >> Codziennie do przeczytania, krótkie rozważania w oparciu o Biblię.

  ProstozSerca.pl >> Codziennie do przeczytania biblijna myśl dnia


♫ ♪ "Dlaczego smucisz się moja duszo i czemu się trwożysz we mnie? Zaufaj Bogu, bo jeszcze będę Go wielbił, On moim Wybawieniem (por.Rzym.8:28-39; 1Kor.15:53-57; 1Jan.4:15-19) i On moim Bogiem!" ♪ ♫

(Z Księgi Psalmów 42:6)


  | Chciałem niniejszym przeprosić wszystkich śledzących te rozważania, że może zdarzyć się rzadsze ich publikowanie na tej stronie, mimo, że sam czytam Biblię codziennie, to jednak z powodów osobistych i zawodowych może dojść do okoliczności zawieszenia ich publikowania na jakiś okres, mam nadzieję, że krótki. Z góry dziękując za wyrozumiałość i cierpliwość, a oznajmiam, że nadal zamierzam w nadarzających się dogodnych dla mnie chwilach publikować kolejne rozważania biblijne. Przy okazji proszę o modlitwę, o dzieło tej strony internetowej, abym zarówno doświadczał nadal Bożego wzmocnienia i zachęty, jak i aby treści na tej witrynie były dla wielu tutaj czytelników owocne.
|Serdecznie pozdrawiam w Chrystusie Jezusie Panu naszym.|