Zwycięski plan czytania Biblii

  Wielu ludzi próbowało bezskutecznie tylu różnych planów przeczytania całej Biblii w ciągu jednego roku, że popadało w załamanie. Pewnej nocy James McKeever wymyślił nową, ekscytującą metodę czytania Biblii, która została nazwana ZWYCIĘSKIM PLANEM CZYTANIA BIBLII. Ma trzy cechy charakterystyczne:

  

 • Codziennie czytasz psalm albo fragment Ks. Przypowieści.
    
 • Dwukrotnie czytasz ewangelie.
    
 • Czytasz Stary Testament w porządku chronologicznym.

    Ten plan ma wiele zalet. Jedną z nich jest to, że codzienne czytanie psalmu lub rozdziału Ks. Przypowieści odświeży Twoją lekturę Biblii.
    Z przeprowadzonych ankiet wynika, że 85% chrześcijan koncentruje się raczej na Listach Apostolskich niż na ewangeliach. Jeśli pragniemy stać się tacy jak Jezus Chrystus, Jego obraz musi być stale świeży przed naszymi oczami. Zgodnie z tym rozkładem dwukrotnie w ciągu roku przeczytasz cztery ewangelie, ale nie jedną po drugiej, jak w większości planów czytania Biblii. Najpierw czytasz na przykład ewangelię wg św. Mateusza, potem Dzieje Apostolskie, ewangelię wg św. Marka, potem list do Rzymian, ewangelię wg św. Łukasza, następnie oba listy do Koryntian itp.
    Ciekawe jest także to, że czytasz Stary Testament nie w tej kolejności, w jakiej księgi znajdują się w Biblii, ale w kolejności opisanych w niej wydarzeń. Na przykład Daniel i Ezechiel pisali w czasie niewoli babilońskiej, a Ezdrasz powrócił stamtąd, by odbudować świątynię. Dlatego będziesz czytać te księgi właśnie w tej kolejności. Podobnie po przeczytaniu w I Ks. Królewskiej o tym, że Salomon został królem, przeczytasz Pieśń nad pieśniami i Ks. Kaznodziei. W czasie czytania II Ks. Królewskiej, kiedy Jonasz zostaje prorokiem, przechodzisz do Księgi Jonasza.
    Odkryjesz, że Stary Testament ożyje, kiedy księgi zostaną umieszczone we właściwej kolejności chronologicznej. Spróbuj - spodoba Ci się.

     WSKAZÓWKI POSŁUGIWANIA SIĘ

  ZWYCIĘSKIM PLANEM CZYTANIA BIBLII


    ZACZNIJ KIEDYKOLWIEK:   Możesz zacząć posługiwać się tym planem w którymkolwiek momencie. Po prostu zacznij od dzisiaj i wypełniaj go dokładnie przez następnych dwanaście miesięcy, aż skończy się cały cykl. W każdej chwili możesz, więc wręczyć dodatkowe egzemplarze przyjaciołom, uczniom w Szkole Niedzielnej, członkom zboru czy komukolwiek, na kim Ci zależy.
    JEŚLI STRACISZ DZIEŃ:   Niekiedy okoliczności mogą sprawić, że stracisz dzień czytania Biblii. Radzimy Ci więc następnego dnia przeczytać porcję dwudniową i nie cofać się. Jeśli będziesz mieć takie podejście, zrobisz wyraźne postępy. Szatan wykorzysta każdą okazję, żeby Cię zniechęcić, a wtedy łatwo jest się poddać. Jeśli więc stracisz jakiś dzień, radzimy Ci go po prostu przeskoczyć. A jeśli podczas jakiegoś weekendu będziesz mieć więcej czasu, możesz wrócić i przeczytać pominięte fragmenty.
    ZAPISZ KLUCZOWE WERSETY:   W pustych linijkach po prawej stronie czytań ze Starego Testamentu możesz zapisać wiersz, który danego dnia stał się dla Ciebie szczególnie żywy. Jeśli sądzisz, że Bóg chce, abyś go zapamiętał/a/, postaw przy nim znaczek. Staraj się nauczyć na pamięć przynajmniej jednego wiersza w ciągu tygodnia. Przechowuj Boże Słowo w swoim sercu.
    WOLNE MIEJSCE NA DOLE STRONY KAŻDEGO MIESIĄCA:   Boże Słowo to podstawowy sposób, w jaki Bóg mówi do swoich dzieci. Jeśli codziennie nie poświęcasz czasu na czytanie Pisma Świętego, odcinasz się od głównego źródła kierownictwa w Twoim życiu. W wolnym miejscu na dole każdej strony kalendarza zapisuj główną sprawę, o której Bóg mówił do Ciebie w ciągu całego miesiąca, wraz z odnośnikami biblijnymi, które przypomną Ci to Słowo.

     CAŁE PISMO JEST POŻYTECZNE...
    Biblia mówi, że całe Pismo Św. jest natchnione przez Boga i pożyteczne:
     "Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości." 2 Tm 3:16
    Ten wiersz powiada, że Pismo Św. służy czterem rzeczom. Żeby pomóc Ci zrozumieć, co naprawdę oznaczają, przyjrzyjmy się im bliżej. Doktryna (nauka) oznacza coś, w co masz wierzyć. Wykrycie błędu oznacza, że masz przestać coś robić. Poprawa oznacza, że coś masz robić lepiej. Wychowywanie w sprawiedli­ wości oznacza zaś, że masz zacząć coś robić.
    Całe Pismo Św., które będziesz czytać kierując się ZWYCIĘSKIM PLANEM CZYTANIA BIBLII, jest przydatne w tych czterech dziedzinach:

   

 •   Wierzyć w coś
   
 •   Przestać coś robić
   
 •   Robić coś lepiej
   
 •   Zacząć coś robić

    Zachęcamy Cię, abyś po odczytaniu codziennej porcji zatrzymał/a/ się i zapytał/a/ Boga, co jest takiego w przeczytanym przez Ciebie fragmencie, w co masz uwierzyć, co przestać robić, a co zacząć, co natomiast masz robić lepiej niż dotychczas. Kiedy będziesz się w ten sposób modlić, Pismo Św. zacznie działać w Twoim życiu i zmieniać Twoje postępowanie.
    Dobrze jest też pomodlić się przed czytaniem Biblii i prosić Boga, żeby uczył Cię za pośrednictwem Ducha Świętego i objawił Ci znaczenie Pisma Świętego. Dzięki modlitwie lektura Biblii stanie się czymś ważnym i żywym - czymś, co zmieni Twoje życie.

  SKRÓTY NAZW KSIĄG BIBLIJNYCH

  Stary Testament

  Nowy Testament

  I Mojżeszowa

  1 Mo

   

  Ewangelia Mateusza

  Mt

  II Mojżeszowa

  2Mo

   

  Ewangelia Marka

  Mk

  III Księga Mojżeszowa

  3Mo

   

  Ewangelia Łukasza

  Łk

  IV Mojżeszowa

  4Mo

   

  Ewangelia Jana

  Jn

  V Mojżeszowa

  5Mo

   

  Dzieje Apostolskie

  Dz

  Księga Jozuego

  Joz

   

  List św. Pawła do Rzymian

  Rz

  Księga Sędziów

  Sdz

   

  I List do Koryntian

  1Ko

  Księga Rut

  Rt

   

  II List do Koryntian

  2Ko

  I Księga Samuela

  lSm

   

  List do Galicjan

  Gal

  II Księga Samuela

  2Sm

   

  List do Efezjan

  Ef

  I Księga Królewska

  1Kr

   

  List do Filipian

  Flp

  II Księga Królewska

  2Kr

   

  List do Kolosan

  Kol

  I Księga Kronik

  1Kn

   

  I List do Tesaloniczan

  lTs

  II Księga Kronik

  2Kn

   

  II List do Tesaloniczan

  2Ts

  Księga Ezdrasza

  Ezd

   

  I List Tymoteusza

  1Tm

  Księga Nehemiasza

  Neh

   

  II List do Tymoteusza

  2Tm

  Księga Estery

  Est

   

  List do Tytusa

  Tt

  Księga Joba

  Jb

   

  List do Filomena

  Flm

  Księga Psalmów

  Ps

   

  List do Hebrajczyków

  Hbr

  Przypowieści Salomona

  Prz

   

  List Jakuba

  Jk

  Kaznodziei Salomona

  Kzn

   

  I List Piotra

  lPt

  Pieśń nad pieśniami

  Pnp

   

  II List Piotra

  2Pt

  Księga Izajasza

  Iz

   

  I List Jana

  1Jn

  Księga Jeremiasza

  Jr

   

  II List Jana

  2Jn

  Treny

  Tr

   

  III Jana

  3Jn

  Księga Ezechiela

  Ez

   

  List Judy

  Jd

  Księga Daniela

  Dn

   

  Objawienie Jana

  Obj

  Księga Ozeasza

  Oz

  Księga Joela

  Jl

  Księga Amosa

  Am

  Księga Abdiasza

  Ab

  Księga Jonasza

  Jo

  Księga Micheasza

  Mi

  Księga Nahuma

  Na

  Księga Habakuka

  Ha

  Księga Sofoniasza

  So

  Księga Aggeusza

  Ag

  Księga Zachariasza

  Za

  Księga Malachiasza

  Ml

    Styczeń