4 PRAWA DUCHOWEGO ŻYCIA

EWANGELIA

  Cztery duchowe prawa są sposobem na dzielenie się dobrą nowiną o zbawieniu, które jest dostępne dzięki wierze w Jezusa Chrystusa. Jest to prosty sposób uporządkowania ważnych informacji zawartych w Ewangelii w czterech punktach.

  The Four Spiritual Laws are a way of sharing the good news of the salvation that is available through faith in Jesus Christ. It is a simple way of organizing the important information in the Gospel into four points.

Cztery Prawa duchowego życia [7.24 .mp3] >>Four Laws of Spiritual Life [7.72 .mp3] >>  Obok praw fizycznych, które rządzą światem materialnym,
istnieją także prawa duchowe, które regulują nasz stosunek do Boga

PRAWO PIERWSZE:

BÓG MIŁUJE CIEBIE I MA DLA TWOJEGO ŻYCIA WSPANIAŁY PLAN.

MIŁOŚĆ BOŻA

"Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego
Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął,
ale miał życie wieczne."
(Jan 3,16)

BOŻY PLAN

Chrystus Pan mówi: Ja przyszedłem
po to, aby owce miały życie
i miały je w obfitości.
(Chodzi tu o życie
mające pełną wartość i cel.) (Jan 10,10)

Dlaczego jednak większość ludzi nie posiada życia w obfitości?
Ponieważ:

PRAWO DRUGIE:

CZŁOWIEK JEST GRZESZNY i w konsekwencji
ODDZIELONY OD BOGA,
dlatego też nie może znać ani przeżywać Bożej miłości
i planu dla swojego życia.
CZŁOWIEK JEST GRZESZNY.
"Wszyscy bowiem zgrzeszyli
i pozbawieni są chwały Bożej."
(Rzymian 3,23)
Człowiek został stworzony do wspólnoty z Bogiem,
ale samowolnie wybrał niezależną drogę życia. W rezultacie tego
- wspólnota z Bogiem została zerwana.
Ta samowola wyrażająca się w buncie lub obojętności wobec Boga,
jest przejawem tego, co Biblia nazywa grzechem >>.
CZŁOWIEK JEST ODDZIELONY OD BOGA
"Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć."
(to znaczy duchowe odłączenie od Boga) (Rzymian 6,23)
Święty Bóg - grzeszny człowiek

Bóg jest święty, a człowiek
jest grzeszny.
Dzieli ich wielka przepaść.
Te strzałki ilustrują,
że człowiek
ustawicznie usiłuje dosięgnąć Boga
i zdobyć obfite życie przez swoje
wysiłki, takie jak: dobre,
uczciwe życie, etyka,
filozofia lub religia.
Trzecie prawo daje nam jedyny sposób pokonania tej przepaści.

PRAWO TRZECIE

Jezus Chrystus
jest jedynym, Bożym rozwiązaniem problemu grzechu i winy człowieka.
Przez Niego możesz poznać Bożą Miłość i Plan dla naszego życia.

ON ZMARŁ ZA NAS...
"Bóg zaś okazuje nam swoją miłość
właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas gdyśmy byli
jeszcze grzesznikami."
(Rzymian 5,8)

I ZMARTWYCHWSTAŁ...

"Chrystus umarł za nasze grzechy... został pogrzebany...
zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem...
ukazał się Kefasowi, a potem Dwunastu, później zjawił
się więcej niż pięciuset braciom równocześnie..."

(1 Koryntian 15,3-6)

I DLATEGO ON JEST JEDYNĄ DROGĄ

"Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem drogą i prawdą, i życiem.
Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej
jak tylko przeze Mnie."
(Jan 14,6)
Święty Bóg - Jezus drogą

Bóg przerzucił pomost
nad tą przepaścią, która dzieli
nas od Niego, przez posłanie
swego Syna, Jezusa Chrystusa,
aby umarł zamiast nas
płacąc w ten sposób karę
za nasze grzechy >>.
Jednakże nie wystarczy tylko intelektualna znajomość
tych trzech praw...
.

PRAWO CZWARTE

Musimy osobiście przyjąć Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela i Pana.
Wtedy dopiero możemy poznać i przeżywać Bożą miłość
i Jego plan dla naszego życia.

MUSIMY PRZYJĄĆ JEZUSA CHRYSTUSA:

"Wszystkim tym jednak, którzy [Go] przyjęli, dało moc,
aby się stali dziećmi Bożymi,
tym, którzy wierzą w imię Jego."
(Jan 1,12)

PRZYJMUJEMY CHRYSTUSA PRZEZ WIARĘ:

"Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę.
A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: nie z uczynków,
aby się nikt nie chlubił."
(Efezjan 2,8-9)

PRZYJMUJEMY JEZUSA PRZEZ OSOBISTE
ZAPROSZENIE GO DO NASZEGO SERCA I ŻYCIA


Chrystus Pan mówi: "Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto
posłyszy mój głos i drzwi otworzy,
wejdę do niego i będę z nim wieczerzał a on ze mną."

(Apokalipsa Jana 3,20)

Przyjęcie Chrystusa zawiera w sobie:
odwrócenie się od swego "ja" i nawrócenie się do Boga,
pozwolenie Jezusowi na wejście do naszego życia,
przebaczenie naszych grzechów i przekształcenie nas według Jego woli.

Nie wystarczy tylko rozumieć, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym
i umarł za nasze grzechy. Nie chodzi też o religijne wzruszenia.
Musimy przyjąć Jezusa Chrystusa przez wiarę, aktem naszej woli.

STARY CZŁOWIEK


  Różne dziedziny życia poddane
własnemu "ja", co często
prowadzi do niezadowolenia i
niezaspokojenia.


NOWY CZŁOWIEK
  Dziedziny życia pod kierownictwem
Chrystusa, co prowadzi
do harmonii z Bożym planem.

Które z tych kół przedstawia twoje życie?
Czy drugie koło przedstawia życie, jakiego pragniesz?

Dalsze uwagi wyjaśnią Ci, w jaki sposób
możesz przyjąć Jezusa Chrystusa jako osobistego Zbawiciela.

MOŻESZ PRZYJĄĆ JEZUSA TERAZ
PRZEZ MODLITWĘ


(Modlitwa jest rozmową z Bogiem)

Bóg zna Twoje serce i nie zależy Mu na pięknych i starannie
dobranych słowach, lecz na szczerości Twego serca.

Oto przykład modlitwy:

"Panie Jezu. Potrzebuję Cię. Uznaję swoją grzeszność.
Otwieram Ci
drzwi mojego życia i przyjmuję Cię,
jako swego Zbawiciela i Pana.
Dziękuję Ci, że przebaczyłeś moje grzechy
umierając za mnie na krzyżu.
Proszę o Twoje kierownictwo
w moim życiu. Uczyń mnie takim,
jakiego mnie pragniesz."


Czy taka modlitwa wyraża pragnienie Twojego serca?
Jeśli tak, to módl się w tej chwili, w taki sposób,
a Pan Jezus - według swojej obietnicy - zamieszka w Twoim życiu.

JAK MOŻESZ UPEWNIĆ SIĘ, ŻE
JEZUS CHRYSTUS
ZAMIESZKAŁ W TWOIM ŻYCIU?


Czy prosiłeś Jezusa Chrystusa, aby wszedł do Twojego życia?
Czy uczyniłeś to szczerze?
Jeśli tak, to pamiętając o Jego obietnicy zawartej
w Apokalipsie Jana 3,20 - gdzie On teraz jest w stosunku do Ciebie?

Chrystus powiedział, że wejdzie do Twojego życia.
Czy mógłby Cię zawieść? Na czym jednak
opierasz swoje przekonanie, że Bóg wysłuchał
Twojej modlitwy? (Podpowiadamy Ci: na podstawie wierności
i wiarygodności samego Boga i Jego Słowa).

SŁOWO BOŻE OBIECUJE ŻYCIE WIECZNE TYM,
KTÓRZY PRZYJĘLI JEZUSA CHRYSTUSA
JAKO OSOBISTEGO ZBAWICIELA


"A świadectwo jest takie: że Bóg dał życie wieczne,
a to życie jest w Jego Synu. Ten, kto ma Syna,
ma życie, a kto nie ma Syna Bożego, nie ma też i życia.
O tym napisałem do was, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, a
byście wiedzieli, że macie życie wieczne."
(1 Jana 5,11-13)

Dziękuj często Bogu za to, że Chrystus wszedł do twojego życia
i nigdy Cię nie opuści. (Hebrajczyków 13,5) Możesz być pewien,
że od tego momentu, gdy opierając się na Jego obietnicy
zaprosiłeś Go, Chrystus mieszka w Tobie i że masz
już życie wieczne. On nigdy Cię nie zawiedzie.

A co z Twoimi uczuciami?

NIE POLEGAJ NA UCZUCIACH


Nie nasze uczucia,
lecz Obietnice Boże
zawarte w
Piśmie Świętym >>,
są teraz naszym autorytetem.
Chrześcijanin żyje WIARĄ >>
(ufnością) w niezmienność Boga i Jego Słowa.
Poniższy rysunek pociągu ilustruje stosunek między faktem
(tzn. Bogiem i Jego Słowem), wiarą (naszą ufnością
do Boga i Jego Słowa), a uczuciami (tzn. różnymi reakcjami
emocjonalnymi).

Parowóz może jechać
bez wagonu. Jednakże
bezcelowe byłoby
usiłowanie ciągnięcia
pociągu przez wagon.
W podobny sposób
my, jako chrześcijanie,
nie polegamy na uczuciach
czy doznaniach,
lecz pokładamy naszą
ufność w wiernośni Boga
i obietnicach Jego Słowa - Pisma
Świętego (2 Koryntian 5,7)

A TERAZ, GDY PRZYJĄŁEŚ CHRYSTUSA
Z chwilą gdy przyjąłeś Chrystusa poprzez akt wiary,
w twoim życiu zaszło wiele zmian, a przede wszystkim:

 • Jezus Chrystus zamieszkał w twoim życiu (Objawienie 3: 20)
 • Grzechy twoje zostały przebaczone (Kolosan 1: 14)
 • Stałeś się dzieckiem Bożym ( Ewangelia Jana 1: 12)
 • Zaczęła się w twoim życiu wielka przygoda z Bogiem,
  dla której Bóg ciebie stworzył oraz przeznaczył.
  (Ewangelia Jana 10: 10; 2 Koryntian 5: 17,
  I Tesaloniczan 5: 18).

 • Czy mogłoby zdarzyć się coś wspanialszego w twoim życiu,
  niż przyjęcie Jezusa Chrystusa jako osobistego Zbawiciela?
  Czy chciałbyś w tej chwili podziękować Bogu w modlitwie za to,
  co dla ciebie uczynił? Akt dziękczynienia Bogu wyraża bowiem naszą
  wiarę i nasze posłuszeństwo.
  WSKAZÓWKI DO WZRASTANIA W WIERZE
  Wzrastajcie zaś w łasce i poznaniu Pana naszego i Zbawiciela.”
  (2 Piotra 3: 18) Duchowy wzrost jest wynikiem naszego zaufania
  Chrystusowi. Pomogą ci w tym te rzeczy:
 • Codzienne przychodzenie do Boga w modlitwie
  (Ewangelia Jana 15: 17)
 • Codzienne czytanie Pisma Świętego
  (Dzieje Apostolskie 17: 11)
 • Posłuszeństwo Bogu w każdej chwili życia
  (Ewangelia Jana 14: 21)
 • Dawanie świadectwa o Chrystusie życiem
  i słowem (Mateusza 4: 19)
 • Ufanie Bogu w każdej sprawie naszego życia (I Piotra 5: 7)
 • Źródłem wzrostu chrześcijańskiego jest Duch Święty.
  Pozwól Mu kierować sobą i wzmacniać twoje życie oraz
  świadectwo o Jezusie. (Dzieje Apostolskie 1; 8),
  (Galacjan 5: 16-17)
 • KONIECZNOŚĆ UCZĘSZCZANIA DO KOŚCIOŁA
  W liście do Hebrajczyków 10: 25 jesteśmy napominani,
  abyśmy nie opuszczali "wspólnych zebrań" chrześcijańskich.
  Kilka razem płąnących żągwi tworzy duże, jasno płonące ognisko;
  natomiast jedna żagiew - wyjęta z tego ogniska i położona na
  wilgotnej ziemi - szybko gaśnie. Podobnie ma się sprawa, jeśli
  chodzi o nasz związek z innymi chrześcijanami. Zacznij jeszcze
  w tym tygodniu uczęszczać na nabożeństwa i czyń to regularnie.

  Nowe przymierze z Bogiem TYLKO przez Pana Jezusa Chrystusa!

  "Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus."
  (1 List do Tymoteusza 2:5)