<
"Każda Wypowiedź Boga Jahwe Jest Sprawdzona w Ogniu i Jest Osłoną dla tych, którzy u Niego szukają opieki. Do Jego słów niczego nie dodawaj..."
(Z Księgi Przysłów tj. Przypowieści Salomona 30:5-6a)

CODZIENNE ROZWAŻANIA BIBLIJNE


Autorytet Biblii dzisiaj - Dodatkowe rozważanie biblijne z 25 czerwca 2019 r.

  Z Biblią i Jej Natchnionym Spisanym Przekazem i Drogowskazem jest podobnie jak z Natchnionym Przekazem Ustnym Apostołów. Też nie wszyscy traktowali ich nauczania jako JEDYNEJ Autorytatywnej Normy wiary i życia. Apostoł Paweł musiał często delikatnie jak potrafił upominać się o podsłuch, że i On przemawia w Duchu Świętym (1Kor.7:40). Na szczęście niektórych udało się przekonać, że przyjęli nauczanie Apostołów nie jako słowo ludzkie, ale jako Słowo Boże (1Tes. 2:13). Podobnie jak Izajasz w trudnym momencie historii Izraela upominał swoich rodaków, że jeśli coś nie jest potwierdzone przez przekaz Tory, czyli Prawa Mojżeszowego i Proroków to nawet nie błyśnie nad nauką takiego człowieka Światło Jutrzenki (Iz.8:20; 2Ptr 1:18-21).

"Kiedy powiedzą wam: Radźcie się wywołujących duchy zmarłych i wróżbitów (por.3Mojż/Kpł.19:31), którzy coś tam szepczą i wydają westchnienia, to powiedzcie: czy naród nie powinien się radzić swojego Boga? Czy w sprawie żywych ma się radzić umarłych? Prawo i Przesłanie jest do pomocy (por.2Tym.3:14-17; 1P.4:10-11)! Jeśli nie będą mówić zgodnie z tym Słowem (por.Dz.Ap.5:29), to na pewno nie będzie w nim żadnej Jasności (hbr. שָׁחַר - szachar, Świtu i Światłości; por.Mal.3:20; Ewang.Łuk.1:78-79; 2:25-32; Ewang.Jan.1:4. 9-14; 8:12; 2P.1:16-21; 1Jan.1:5)."

Z Księgi Proroka Izajasza 8:18-20

  Być może my jako Kościół Pana Jezusa Chrystusa jesteśmy podobnie w takim trudnym momencie historii zanim nasz Pan przyjdzie nas zabrać do Siebie na weselną ucztę Baranka (Ewang.Mat.25:1:13; Obj.Jan.19:9), może wpierw mamy oporządzić nasze lampy (Ps 119:105 - Słowo Boże) sprawdzając nasze zaopatrzenie w olej Ducha Świętego (1Jan.2:20 - Objawienie od Boga). Żebyśmy we wszelkiej konfrontacji z tym światem przetrwali zwycięsko jak kiedyś przetrwali w trudnych okolicznościach Prorok Daniel, oraz trzech dzielnych mężczyzn: Szadrach, Meszach i Abed-Nego, bo nic nie było w stanie nakłonić ich do grzechu. Bez względu na okoliczności i groźby w stosunku do nich byli do końca posłuszni Bogu i Jego Słowu.

"Dzieci pisałem wam, bo poznałyście Ojca. Do was, ojcowie napisałem, bo poznaliście Tego, Który Istnieje od początku. Napisałem do was, młodzi, bo zostaliście umocnieni, a Słowo Boga pozostaje w was (por.Ps.1:1-3; 119:9.11; Ewang.Mat.13:23; Ewang.Mar.4:20; Ewang.Łuk.8:15; Jak.1:22-25) i pokonaliście złego (gr. πονηρον - ponēron, niegodziwego)."

Ok. 90 r. n.e. w Pierwszym Liście Apostoła Jana 2:14


20 czerwca 2019 r. - Podsumowanie czerwcowego rozważania biblijnego

  "Dowiedzcie się że Nauka o Bożym Zbawieniu będzie głoszona wśród innych narodów (gr. εθνεσιν απεσταλη το σωτηριον του θεου - ethnesin apestalē to sōtērion tou theou, poganom zostało wysłane to Zbawienie Boga), a one posłuchają (gr. ακουσονται - akousontai, usłyszą; por.Ewang.Mat.28:18-20; 1Tes.2:13)!"
(Z Księgi Dziejów Apostolskich 28:28)

    | Niniejszym pragnę przeprosić wszystkich śledzących te rozważania, że w najbliższym czasie może się zdarzyć przerwa, w ich publikacji, lub rzadsze ich udostępnianie tutaj. Mimo, że sam czytam Biblię codziennie, to jednak z powodu ostatnich osobistych i zawodowych okoliczności życia codziennego może dojść do mam nadzieję niedługiego zawieszenia ich wysyłania na tej stronie. Proszę więc o cierpliwość, kiedy przez jakiś okres, mam nadzieję, że krótki, nie będzie się pojawiać ich kontynuacja, do której jak Bóg pozwoli powrócę w jak najdogodniejszym dla mnie okresie. Z góry dziękując za wyrozumiałość. Przy okazji proszę o modlitwę, o dzieło tej strony internetowej, abym nadal doświadczał zarówno Bożego wzmocnienia, jak i zachęty, jak i aby treści na tej witrynie były dla wielu tutaj czytelników wciąż budujące i owocne. W ramach rekompensaty, udostępniam poniżej odnośniki do sprawdzonych stron internetowych, które uznałem, że są bardzo wartościowymi rozważaniami biblijnymi, a z których sam wielokrotnie korzystam i jak się można było zorientować, że nadal korzystam. :)
|Serdecznie pozdrawiam w Chrystusie Jezusie Panu naszym.|

  CodziennyChleb.org >> Codziennie do przeczytania, krótkie rozważania w oparciu o Biblię.

  Dobry zasiew >> Codziennie do przeczytania, kartki z kalendarza "Dobry zasiew" z rozważaniami biblijnymi

  ProstozSerca.pl >> Codziennie do przeczytania biblijna myśl dnia

  ttb.TWR.org >> codziennie do wysłuchania ok. 20-min. "Wędrówka przez Biblię" (audycje radiowe)

  również tutaj na www.TWR360.org >>, codziennie do wysłuchania audycje radiowe ok. 20-min. "Wędrówka przez Biblię"

  jak i tutaj na TWRPolska.org >> codziennie do wysłuchania "Wędrówka przez Biblię" (Muzycznie opracowane audycje radiowe, wraz z informacjami na temat innych audycji chrześcijańskich Impuls TWR Polska)

  Dodatkowo: Biblia audio, do wysłuchania - Bible.is >>


Oznajmianie Bożej Prawdy ludziom - 19 czerwca 2019 r.

  "(...) Teraz przywrócę mu zdrowie i uleczenie. Uzdrowię ich i rozewrę przed nimi Skarbiec Pokoju i dochowam wierności (hbr. וֶאֱמֶת - emet, Prawdy, a także bezpieczeństwa). Przywrócę z powrotem wygnańców Judy i wygnańców Izraela. Odbuduję ich dawną świetność, tak, jak było na początku. Wybaczę im wszystkie winy, którymi przeciw Mnie zgrzeszyli. Przebaczę im wszystkie przestępstwa, którymi zgrzeszyli przeciwko Mnie i przez które odmawiali Mi posłuszeństwa. Dla Mnie miasto Jerozolima stanie się przyczyną radości, chwałą i dumą wśród wszystkich narodów ziemi, które usłyszą co zamierzam uczynić (hbr. הַטֹּובָה - tow, o dobru). Przerażą się i zadrżą z powodu wszelkich przejawów dobroci i pomyślności (hbr. הַשָּׁלֹום - szalom, Pokoju; por.Ewang.Jan.14:24-27), jaką im dałem."

(Z Księgi Proroka Jeremiasza 33:6-9)

"(...) Módlcie się i za mnie, bym otwierając swoje usta śmiało oznajmiał Tajemnicę (por.1Kor.15:51 i 1P.1:10-13) Radosnej Nowiny (gr. ευαγγελιου - euangeliou, Dobrej Nowiny), Której jestem ambasadorem (gr. πρεσβευω - presbeuō, jestem posłany, jak i sprawuję poselstwo) jako więzień (gr. εν αλυσει - en halysei, w łańcuchach, jak i w kajdanach, oraz w więzach - a był to krótki łańcuch łączący więźnia ze strażnikiem w nadgarstku; por.2Kor.11:23-28). Módlcie się, abym mówił o Niej śmiało (gr. παρρησιασωμαι - parrēsiasōmai, powiedzieć otwarcie; por.Rzym.1:15-17; 2Tym.1:3-14), jak mówić powinienem."

(Z Listu Apostoła Pawła do Efezjan 6:19-20)


Gotowość nieustannego poddawania się we wszystkim Bogu i Jego Słowu - 18 czerwca 2019 r.

"(...) Kiedy Jeremiasz przebywał jeszcze jako więzień na dziedzińcu strażnicy, Jahwe ponownie przemówił do niego: Oto mówi Jahwe, Który stworzył całą ziemię i ukształtował ją, żeby ją utwierdzić, Ten Którego Imię jest Jahwe! Wezwij Mnie, a ci odpowiem, a objawię ci rzeczy wielkie i ukryte, których nie znałeś!"

(Z Księgi Proroka Jeremiasza 33:1-3)

"(...) Na koniec zachęta. Wreszcie szukajcie umocnienia w jedności z Panem dzięki Jego Potężnej Mocy (gr. ενδυναμουσθε εν κυριω και εν τω κρατει της ισχυος αυτου - endynamousthe en kyriō kai en tō kratei tēs ischyos autou , bądźcie umacniani/bądźcie napełnieni Mocą w Panu i w Mocy Siły Jego; por.Joz.1:6-7 i Agg.2:4). Włóżcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście zdołali przeciwstawić się (gr. στηναι - stēnai, ostać się) podstępnym (gr. μεθοδειας -methodeias, przebiegłości i matactwom) zasadzkom diabła (gr. διαβολου - diabolou, oszczercy; por.Obj.Jan.12:7-11). Musimy walczyć nie przeciw ludziom, ale walczymy z mocami (gr. αρχας - archas, zwierzchnościami i władcami) i potęgami (gr. εξουσιας - eksousias, władzami), ponurymi władcami tego świata, z niegodziwymi zakusami duchowych sił, które unoszą się w przestworzach niebieskich. Właśnie dlatego weźcie pełną zbroję Boga, byście w dniu natarcia (gr. πονηρα - ponēra, niegodziwym i złym) byli gotowi odeprzeć atak (gr. αντιστηναι - antistēnai, przeciwstawiając się; por.Jak.4:7 i 1P.5:8-11) i wytrwać (gr. στηναι - stēnai, ostać się), pokonawszy (gr. κατεργασαμενοι - katergasamenoi, sprawiwszy i wykonawszy; por.Ewang.Łuk.10:18-20) wszystko. Bądźcie więc gotowi z pasem prawdy na biodrach (por.Iz.11:5) i przyodziani w pancerz sprawiedliwości (por.Iz.59:17; 1P.1:13), a na nogi wziąwszy obuwie gotowości (por.Izaj.52:7 i Nah.2:1) niesienia Ewangelii (gr. ευαγγελιου - euangeliou, Dobrej nowiny) o Pokoju. W każdym położeniu chwyćcie jeszcze tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie rozpalone strzały złego (gr. βελη πονηρου πεπυρωμενα - belē ponērou pepyrōmena, pociski niegodziwego które są rozpalone i które są rozżarzone). Załóżcie (gr. δεξασθε - deksasthe, przyjmijcie i weźcie) też hełm zbawienia, a także weźcie do ręki miecz dany przez Ducha (por.Hebr.4:12-13), czyli Słowo (gr. ρημα - rēma, przesłanie i wypowiedź zrozumiałe na odpowiednią porę nie tylko rozumem ale i sercem) Boga (por.Iz.11:4; 49:2; 51:16; 59:17; Izaj.59:17 i Oz.6:5:), Przy każdej sposobności (gr. καιρω - kairō, stosownej porze, tj. dogodnym okresem, jak np. w czas żniw i zbiorów, zapoczątkowany jakimś doniosłym wydarzeniem; por.Hioba 14:1-5; Ewang.Jan.4:35-38; 1Kor.3:3-9; 2Kor.6:2; Gal.6:8-10) módlcie się do Boga prosząc o pomoc, poddając się działaniu Ducha. W tym celu wytrwale (gr. εν παση προσκαρτερησει - en pasē proskarterēsei, w całej uporczywości i niezłomnym trwaniu (por.Iz.62:6)) czuwajcie na modlitwie (gr. δεησει - deēsei, pprośbami)..."

(Z Listu Apostoła Pawła do Efezjan 6:10-18)


Ustanowienie przez Odwiecznego Boga Swojego Porządku na ziemi - 17 czerwca 2019 r.

"(...) Ja zgromadzę ich ze wszystkich ziem, do których ich wypędziłem w Swoim gniewie i wzburzeniu, oraz w Mojej wielkiej złości. Pozwolę im wrócić na to miejsce i pozwolę im mieszkać bezpiecznie. Znów staną się dla Mnie narodem, a Ja będę dla nich Bogiem. Dam im jedno serce i jedną drogę, aby zawsze odnosili się do Mnie z bojaźnią przez wszystkie dni, dla szczęścia ich samych i ich potomków. Zawrę z nimi Przymierze wiecznotrwałe, mocą którego nie zaprzestanę im wyświadczać dobra, że się od nich nie odwrócę i sprawię, że będą żyć w bojaźni Pańskiej, aby nie odchodzili ode Mnie. Cieszyć się będę wyświadczając im dobrodziejstwa. Zasadzę ich na trwałe w tym kraju, z całego serca i z całej Mej Istoty."

(Z Księgi Proroka Jeremiasza 32:37-41)

"(...) Teraz wy, dzieci waszym obowiązkiem wobec Boga jest słuchać rodziców (gr. υπακουετε γονευσιν - hypakouete goneusin, będąc posłusznymi rodzicom), bo jest to sprawiedliwe. Szanuj swojego ojca i matkę (por.2Moj.20:12 i 5Mojż.5:16), Oto pierwsze Przykazanie zawierające obietnicę: żeby ci było dobrze i żebyś długo żył na świecie. Natomiast wy, ojcowie, nie drażnijcie dzieci (gr. μη παροργιζετε - mē parorgizete, nie doproadzając do gniewu), ale wychowujcie (gr. εκτρεφετε - ektrefete, pielęgnujcie) je, stosując karność i w pouczeniach (gr. νουθεσια - nouthesia, napomnieniach i wkładaniu do rozumu) pochodzących od Pana (por.1Mojż.18:19; 5Mojż.6:7; Ps.78:4; Przyp.Sal.13:24; 22:6 i 15, oraz 23:13, jak i 29:15. Także w trzech Ewangeliach synoptycznych jest również o szacunku do najmniejszych, czyli dzieci; Ewang.Mat.18:1-7. 10; 19:13-15; Ewang.Mar.9:42; 10:13-16; Ewang.Łuk.17:1-2; 18:15-17). Słudzy, posłuszni bądźcie tym, którzy są panami waszymi według ciała (Wg. komentarza Davida Sterna, żydowskiego wierzącego w Jezusa jako Mesjasza, po wprowadzeniu niezbędnych zmian wersety te można odnieść do stosunków między pracodawcą a pracownikiem). Traktujcie ich szczerze (gr. εν απλοτητι καρδιας - en haplotēt kardias, w prostocie serca), poważnie i z szacunkiem (gr. μετα φοβου και τρομου - meta fobou kai tromou, ze strachem i drżeniem), jakbyście samemu Chrystusowi służyli. Nie dla pozoru (gr. κατ οφθαλμοδουλειαν - kat ofthalmodouleian, w służbie na pokaz i dla oka) bądźcie posłuszni jak ci, którzy chcą tylko ludziom się podobać, ale jako słudzy (gr. δουλοι - douloi, niewolnicy), będący własnością Chrystusa, wypełniający ochoczo (gr. εκ ψυχης - ek psychēs, z duszy) Wolę Boga. Pracujcie chętnie (gr. μετ ευνοιας - met eunoias, z Dobrej Woli i życzliwie), jakbyście służyli samemu Panu, a nie ludziom. Bądźcie przy tym świadomi, że każdy, jeśli uczyni coś odpowiedniego (gr. αγαθον - agathon, dobrego) to zyska od Pana, niezależnie od tego, czy jest sługą, czy człowiekiem wolnym. Wy panowie, to samo im czyńcie odrzućcie srogość (gr. ανιεντες την απειλην - anientes tēn apeilēn, porzucając groźbę). Pamiętajcie, że w niebie Jest Pan zarówno ich, jak wasz, a u Niego nie ma stronniczości."

(Z Listu Apostoła Pawła do Efezjan 6:1-9)


Niedzielna myśl biblijna - 16 czerwca 2019 r.

"(...) Przecież Bóg nie jest źródłem zamieszania (gr. ακαταστασιας - akatastasias, nieporządku i niepokoju, a także nieładu i waśni, oraz zamętu i chaosu), ale lubi porządek (gr. ειρηνης - eirēnēs, pokój. To znaczy dosłownie jest Bogiem pokoju a także pełni i zdrowia, oraz sprawiedliwości; por.Jak.3:13-18), jak na wszystkich zgromadzeniach skupiających wybranych (gr. αγιων - hagiōn, świętych)."
(Z 1 Listu Apostoła Pawła do Koryntian 14:33)


Szacunek do Porządku ustanowionego przez Boga i Jego Słowo - 15 czerwca 2019 r.

"(...) Na skutek wszelkiej nieprawości, jakiej się dopuszczali, Izraelici i Judejczycy, doprowadzając Mnie do gniewu, oni sami, ich królowie, przywódcy, kapłani, prorocy, zarówno ludzie z Judy, jak i mieszkańcy Jerozolimy. Obrócili się do Mnie plecami, a nie twarzą. Choć nauczałem ich wytrwale i nieustannie, to jednak nie chcieli usłuchać, ani przyjąć upomnienia. Swoje obrzydliwości ustawili w Świątyni (1Kor.3:16-19; 6:16-20, jak i 2Kor.6:16-18, oraz 1P.4:13-19) noszącej Moje Imię, żeby ją znieważyć."

(Z Księgi Proroka Jeremiasza 32:32-34)

"(...) Niech żony poddane będą swoim mężom tak jak samemu Panu (por.1Mojż.3:16; 1Kor.11:3 i 1P.3:1-6), ponieważ mąż kierować ma żoną (gr. εστιν κεφαλη γυναικος - estin kefalē gynaikos, jest głową żony), tak jak Kościołem (gr. εκκλησιας - ekklēsias, Zgromadzeniem/Społecznością wywołanych) kieruje (gr. κεφαλη - kefalē, Głową) Chrystus, Który zapewnia ciału bezpieczeństwo (gr. εστιν σωτηρ σωματος - estin sōtēr sōmatos, Jest Zbawicielem ciała; por.Rzym.12:3-19; 1Kor.12:4-27 i 1P.4:8-11). Jak więc kościół jest poddany Chrystusowi we wszystkim, tak i żony powinny podporządkowywać się swoim mężom we wszystkim. A wy, mężowie, kochajcie (gr. αγαπατε - agapate, miłujcie ofiarnie, bezinteresownie i bezwarunkowo aż do końca; por.J3:16; 13:1 Rzym.5:8; 1Kor.13:4-8; 1J4:8-10. Ponieważ jako Pierwszy Tą Samą Miłością ukochał nas Sam Odwieczny Bóg nasz Stwórca i Odkupiciel. Podobne znaczenie Bożej MIŁOŚCI odnajdujemy już wcześniej w Biblii Hebrajskiej tj. w Starym Testamencie, w jej hebrajskim formie słowa אהבה - ahawa, a oznaczające również braterstwo, jak i חסד - chesed, Łaska i Dobrodziejstwo, oraz Dobroć i Litość. Tak więc Bóg pragnie abym właśnie Tę Samą Jego Miłość odwzajemniał najpierw przede wszystkim Jemu - Ewang.Mt.22:34-37; Ewang.Mar.12:28-34; a następnie tak Nią napełniony i w nią wyposażony, oraz nią uzdolniony; por.Ewang.Jan.17:23-26; 1Jan.2:5; 4:16-21; abym więc okazywał Ją również swoim bliźnim, tak jak sobie samemu; por.3Moj.19:18 Ewang.Mt.22:38-39; Ewang.Jan.15:13; Efez.5:28-30, miłując nawet ludzi nam nieprzychylnych; por.Ewang.Mat.5:44. Mam więc wszystkim czynić dobrze i nie ustawać, a najwięcej nieobłudnie współwyznawców w tej samej wierze w Jezusa Chrystusa: por.Rzym.12:6-11; Gal.5:6; 6:9-10. Czasami więc należy powrócić do doświadczenia pierwszej Miłości Obj.Jan.2:4, aby we mnie ona nigdy nie oziębła; por.Ewang.Mat.24:12) swoje żony, tak jak i Chrystus ukochał kościół. On oddał za niego Swoje Życie, aby go świętym uczynić przez oczyszczenie obmyciem wodą w Słowie (gr. ρηματι - rēmati, Przesłaniu i Wypowiedzi na odpowiedni dla człowieka czas i porę, a zrozumiałych dla niego w jego sercu, a nie jedynie w umyśle) Bożym (por.Ewang.Jan.13:10; 15:3; 17:17; 1Tes.2:13; Tyt.3:5), żeby go osobiście przyszykować jako kościół chwalebny (gr. ενδοξον - endokson, wspaniały/dostojny), niemający skazy (gr. σπιλον - spilon, plamy), ani zmarszczki (por.Pnp.4:7 i Obj.Jan.19:6-9), czy innej podobnej rzeczy, ale aby był w świętości i nieskazitelności (gr. αμωμος - amōmos, nienaganny i niewinny). Podobnie mężowie niech kochają swoje żony, tak, jak swoje ciała, bo mężczyzna, który kocha żonę swoją, siebie samego kocha. Nikt przecież nigdy nie odnosił się z nienawiścią do własnego ciała, ale karmi je dobrze (gr. εκτρεφει - ektrefei, pielęgnuje) i troszczy się o nie tak, jak Chrystus dba o Kościół. Otóż my wszyscy właśnie jesteśmy członkami jego Ciała. Pismo mówi: Dlatego opuści (gr. καταλειψει - kataleipsei, pozostawi) człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, tak że ci dwoje będą jednym ciałem (por.1Mojż.2:24). To jest niezwykła (gr. μεγα - mega, wielka) tajemnica, ale ja chcę to zobrazować w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła. Powtórzę więc: Niech każdy z was z osobna kocha swoją żonę jak samego siebie, a żona niech okazuje szacunek mężowi (gr. φοβηται ανδρα - fobētai andra, bojąc się i lękając się męża)."

(Z Listu Apostoła Pawła do Efezjan 5:22-33)


Zaufanie Bogu jedynie rozsądną i słuszną decyzją ludzi wiernych Jemu i Jego Słowu - 14 czerwca 2019 r.

"(...) Jahwe skierował do Jeremiasza następujące Słowo: Tak! Ja Jestem Jahwe i Bóg wszelkiego stworzenia: Czy jest cokolwiek dla Mnie trudnego?"

(Z Księgi Proroka Jeremiasza 32:26-27)

"(...) Nie bądźcie więc bezmyślni (gr. αφρονες - afrones, nierozsądni i głupi), ale starajcie się zrozumieć, jaka jest Wola Boga. Nie upijajcie się winem (por.Przyp.Sal.20:1 i 23:31), bo przez to tracicie panowanie nad sobą (gr. εν ω εστιν ασωτια - en hō estin asōtia, w którym jest rozwiązłość), ale niech napełnia was Duch Boży (por.Dz.Ap.2:12-18). W związku z tym śpiewajcie wspólnie psalmy, hymny i inne natchnione (gr. πνευματικαις - pneumatikais, duchowe) pieśni, z całego serca śpiewajcie i chwalcie (jeszcze raz dodatkowo w Nestle Aland 28 występuje słowo greckie. αδοντες - adontes, co także oznacza śpiewać, obok ψαλλοντες - psallontes, konkretnego śpiewania psalmów. Wniosek, że możemy śpiewać starsze w oparciu np. o Księgę Psalmów i inne biblijne pieśni, jak i współczesne pieśni chwalące Boga w Duchu i w Prawdzie; por.Ps.32:2-3; 147:7; Ewang.Jan.4:23-24) Pana. Zawsze bądźcie za wszystko wdzięczni (gr. ευχαριστουντες - eucharistountes, dziękując) Bogu i Ojcu w Imieniu naszego Pana, Jezusa Chrystusa. W bojaźni Bożej bądźcie sobie nawzajem podporządkowani (gr. υποτασσομενοι - hypotassomenoi, poddani; Por.Rzym.12:6-11; 1P.5:5)."

(Z Listu Apostoła Pawła do Efezjan 5:17-21)


Kierowanie się Mądrością i rozsądkiem od Boga w ludzkich decyzjach i wyborach - 13 czerwca 2019 r.

"(...) Po przekazaniu dokumentów, aktu zakupu (Patrz wcześniejszy kontekst 32:7-15), Baruchowi, synowi Neriasza zwróciłem się do Jahwe w takiej modlitwie: Ty Sam, Jahwe mój i Boże, stworzyłeś niebo i ziemię dzięki Swojej Wielkiej Mocy i Twoim Wyciągniętym Ramieniem! Nic nie jest dla Ciebie zbyt trudne! Ty okazujesz Swoje Miłosierdzie tysiącom ludzi, ale i po nich ich potomkom, sprawiedliwie naprawiasz winę ojców za ich przewinienia. Boże Wielki i Mocny, Którego Imię to Jahwe Zastępów! Potężny Jesteś w Swoich Zamierzeniach, Potężny w Swoich dziełach. Boże, Którego Oczy widzą wszystkie drogi człowieka, bo każdemu oddajesz zgodnie z jego postępowaniem, oraz według owoców jego pracy. Boże, Który dokonałeś znaków i cudów w Egipcie aż do dziś w Izraelu, oraz wśród innych ludzi w świecie. Zyskałeś przez to Imię, Które Sławne jest zresztą dzisiaj. To Ty znakami, cudami, potężną Ręką, Wyciągniętym Ramieniem i wśród wielkiej trwogi wyprowadziłeś naród Swój izraelski z Egiptu. Potem przekazałeś kraj mlekiem i miodem płynący tym ludziom, jak przyrzekłeś uroczyście ich przodkom. Oni weszli i osiedlili się tam, ale nie usłuchali Twojego Głosu, nie postępowali zgodnie z Twym Prawem i nie wypełniali tego, co im nakazałeś. Dlatego dopuściłeś, że spotkało ich całe to nieszczęście!"

(Z Księgi Proroka Jeremiasza 32:16-23)

"(...) Wybierajcie to (gr. δοκιμαζοντες - dokimazontes, badając; por.1Tes.5:15-24), co się spodoba Panu i nie bierzcie udziału (gr. μη συγκοινωνειτε - mē sygkoinōneite, nie będąc współuczestnikami) w tym, co się lęgnie w mrokach (gr. εργοις ακαρποις σκοτους - ergois akarpois skotous, uczynków bezowocnych/jałowych ciemności), bo to do niczego nie prowadzi lecz to raczej obnażajcie (gr. ελεγχετε - elegchete, karćcie i zawstydzajcie). O tym, wstyd (gr. αισχρον εστιν - aischron estin, hańbą jest) nawet mówić, co ci ludzie bezbożni po kryjomu robią. Kiedy wszystko jest badane na skutek Światła, wyraźnie widać, jak bardzo okazuje się to godne potępienia (gr. ελεγχομενα - elegchomena, zawstydzane i obnażane). Światło ujawnia ukryte sprawy (por.Ewang.Jan.3:16-21). Dlatego Pismo mówi (por. Iz.26:19 i 51:17, oraz 60:1): Przebudź się, ty, który śpisz! Powstań z martwych, a oświeci cię (gr. επιφαυσει σοι - epifausei soi, zajaśnieje/zabłyśnie ci) Chrystus (por.Mal.3:20/4:2 - Podobnie jak esseńczycy, również pierwsi chrześcijanie śpiewali o brzasku hymny ku chwale - Słońca Sprawiedliwości - Te wersety mogą więc pochodzić z takiego hymnu. Por. Ewang.Jan.1:1-17)! Dlatego uważajcie pilnie, w jaki sposób żyjecie (gr. πως περιπατειτε - pōs peripateite, jak postępujecie). Nie zachowujcie się jak głupcy, tylko jak ludzie mądrzy. Dobrze wykorzystujcie (gr. εξαγοραζομενοι - eksagorazomenoi, wykupując i odkupując) każdą sposobność (gr. καιρον - kairon, stosowną porę, tj. dogodny okres, jak np. w czas żniw i zbiorów, zapoczątkowany jakimś doniosłym wydarzeniem; por.Hioba 14:1-5; Ewang.Jan.4:35-38; 1Kor.3:3-9; 2Kor.6:2; Gal.6:8-10), ponieważ czasy są złe (gr. πονηραι - ponērai, niegodziwe; por.Am.5:13; 2Tym.2:21-3:5)."

(Z Listu Apostoła Pawła do Efezjan 5:10-16)


Dostępność Obietnic Wiernego Boga dla wiernych, oraz posłusznych Jemu i Jego Słowu - 12 czerwca 2019 r.

"(...) Oto, co mówi Jahwe, Który nakazał słońcu, aby świeciło za dnia, Który zlecił księżycowi i gwiazdom, aby aby rozjaśniały noc, Który rozdziela morze tak, że burzą się fale. Ten, Którego Imię brzmi Jahwe Zastępów! Jeśliby z Mojej strony te Prawa przestały działać, wtedy i pokolenie Izraela na zawsze przestałoby być dla Mnie narodem. To mówi Jahwe: Jeśli można zmierzyć niebo w górze i zbadać podstawy ziemi w dole, wtedy i ja odrzucę całe potomstwo Izraela za to wszystko, co uczynili, oświadcza Jahwe. Oto nadejdą dni, oświadcza Jahwe, w których to miasto zostanie odbudowane dla Jahwe."

(Z Księgi Proroka Jeremiasza 31:35-38)

"(...) Skoro jesteście uświęceni przez Boga (gr. αγιοις - hagiois, świętymi) nawet nie rozmawiajcie o tym, jak się żyje w rozwiązłości (gr. πορνεια - porneia, nierządzie i wszeteczeństwie), nieczystości i chciwości. Również nie pozwalajcie sobie też na wulgarność (gr. αισχροτης - aischrotēs, haniebność i nieprzyzwoitość) i głupie wulgarne (gr. ευτραπελια - eutrapelia, błazeńskie) paplanie bo to nieobyczajne. Powinniście natomiast być pełni wdzięczności (gr. ευχαριστια - eucharistia, dziękczynienia; por.Rzym.13:8-10) jedni względem drugich. Możecie być pewni, że żaden człowiek rozpustny, bezwstydny (gr. ακαθαρτος - akathartos, nieczysty), lub skąpy (gr. πλεονεκτης - pleonektēs, chciwy i zachłanny), czyli bałwochwalca, nie otrzyma dziedzictwa w Królestwie Chrystusa i Boga (Por.Gal.5:19-21). Nie dajcie się nikomu omamić pustymi słowami, ponieważ z ich powodu przychodzi gniew Boga na ludzi, którzy Go odrzucają (gr. υιους της απειθειας - hyious tēs apeitheias, synów nieposłusznych/nieuległych), więc nie miejcie więc nic wspólnego z nimi. Kiedyś żyliście w mrokach (gr. ητε σκοτος - ēte skotos, byliście ciemnością), ale teraz dzięki Panu jesteście światłem! Żyjcie jak ludzie, którzy znajdują się w blasku światła (Por.Iz.9:1; 60:1-3. 19-20; Ewang.Mat.5:13-16; Ewang.Jan.1:4-5. 8-9; 3:19-21; 8:12; 12:36; 2Kor.4:6; 1Jan.1:5-8; Obj.Jan.21:21-27), a Owoc Światła (W przeciwieństwie do Nestle/Alanda 28, to w Textus Receptus występuje greckie słowo καρπος πνευματος - karpos pneumatos, Owoc Ducha; Por.Gal.5:22-23) wyraża się we wszystkim, cokolwiek jest Prawością (gr. αγαθωσυνη - agathōsynē, Dobre) i Sprawiedliwością, i Prawdą."

(Z Listu Apostoła Pawła do Efezjan 5:3:9)


Wartość i cel Nowego Przymierza - 11 czerwca 2019 r.

"(...) Oto nadchodzą dni, oświadcza Jahwe kiedy z Domem Izraela i z Domem Judy zawrę Nowe Przymierze! Będzie się ono różnić od przymierza, które zawarłem z ich przodkami w dniu, kiedy ich wziąłem za rękę, aby ich wyprowadzić z Egiptu. Tamto przymierze ze Mną oni zerwali, mimo że Ja byłem ich Władcą, oświadcza Jahwe. Natomiast po tym wszystkim, co już minęło to będzie Przymierze, jakie zawrę z domem Izraela, oświadcza Jahwe. Moje Prawo włożę w ich wnętrza i wypiszę je na ich sercach. Będę dla nich Bogiem, a oni będą mi narodem. Nikt nie będzie już uczył swego bliźniego i każdy swojego brata: Poznawajcie Jahwe, bo wszyscy będą Mnie znali, od najmniejszego, do największego, oświadcza Jahwe, ponieważ wszystkim przebaczę ich winy i nie będę już pamiętał ich grzechów."

(Z Księgi Proroka Jeremiasza 31:31-34)

"(...) Niech na waszych wargach nie pojawia się żadne słowo złe (gr. σαπρος - sapros, zgniłe i bezużyteczne), ale tylko słowo dobre, przynoszące pożytek (gr. προς οικοδομην - pros oikodomēn, do budowania domu rodzinnego; por.Izaj.50:4-5 i Kol.4:6; 1P.2:21-25), aby niosło łaskę słuchającym. Nie pobudzajcie do gniewu (gr. μη λυπειτε - mē lypeite, nie smucąc) Świętego Ducha Boga (por.Ps.78:40; Iz.63:10), Który jako Boża pieczęć gwarantuje wasze zbawienie w dzień wyzwolenia (gr. απολυτρωσεως - apolytrōseōs, odkupienia). Niech będą odsunięte od was, jakakolwiek mściwość (gr. πικρια - pikria, gorycz i gorzkość; por.Hebr.12:12-15), czy oburzenie (gr. θυμος - thymos, wzburzenie i szał), czy gniew, czy wymyślanie (gr. κραυγη - kraugē, krzyk i wrzask), czy zniesławianie (gr. βλασφημια - blasfēmia, bluźnierstwo i krzywdzące mówienie). Nie tolerujcie po swej stronie najmniejszej niegodziwości (gr. κακια - kakia, złości i niegodziwości). Stańcie się dla siebie nawzajem łagodni, życzliwi (gr. ευσπλαγχνοι - eusplagchnoi, miłosierni i litościwi). Jedni drugim wybaczajcie (gr. χαριζομενοι - charizomenoi, darowując), tak jak Bóg wam wszystko wybaczył (gr. εχαρισατο - echarisato, okazał łaskę i darował) ze względu na Chrystusa. Naśladujcie Boga (por.Ewang.Mat.5:48), jak ukochane dzieci. Postępujcie Drogą (por.1Kor.12:31-13:1-13) Miłości (gr. αγαπη - agapē, Tej Ofiarnej, Bezinteresownej i Bezwarunkowej, aż do końca; por.J3:16; 13:1 Rzym.5:8; 1Kor.13:4-8; 1J4:8-10. Ponieważ jako Pierwszy Tą Samą Miłością ukochał nas Sam Odwieczny Bóg nasz Stwórca i Odkupiciel. Podobne znaczenie Bożej MIŁOŚCI odnajdujemy już wcześniej w Biblii Hebrajskiej tj. w Starym Testamencie, w jej hebrajskim formie słowa אהבה - ahawa, a oznaczające również braterstwo, jak i חסד - chesed, Łaska i Dobrodziejstwo, oraz Dobroć i Litość. Tak więc Bóg pragnie abym właśnie Tę Samą Jego Miłość odwzajemniał najpierw przede wszystkim Jemu - Ewang.Mt.22:34-37; Ewang.Mar.12:28-34; a następnie tak Nią napełniony i w nią wyposażony, oraz nią uzdolniony; por.Ewang.Jan.17:23-26; 1Jan.2:5; 4:16-21; abym więc okazywał Ją również swoim bliźnim, tak jak sobie samemu; por.3Moj.19:18 Ewang.Mt.22:38-39; Ewang.Jan.15:13; Efez.5:28-30, miłując nawet wrogów; por.Ewang.Mat.5:44. Abym wszystkim czynił dobrze i nie ustawał, a najwięcej nieobłudnie braciom w wierze: por.Rzym.12:6-11; Gal.5:6; 6:9-10, czasami więc muszę powrócić do doświadczenia pierwszej Miłości Obj.Jan.2:4, aby we mnie ona nie oziębła; por.Ewang.Mat.24:12), na wzór Chrystusa, Który okazał miłość nam, oraz z powodu nas oddał samego siebie Bogu na dar i ofiarę niczym piękny zapach (gr. οσμην ευωδιας - osmēn euōdias, woń aromatu i słodkiego zapachu; por.1Mojż.8:21 i 3Mojż.1:9)."

(Z Listu Apostoła Pawła do Efezjan 4:29-5:2)


Sens i cel uzyskania Pomocy od Boga - 10 czerwca 2019 r.

"(...) Oto, co mówi Jahwe Zastępów, Bóg Izraela: Kiedy już sprowadzę wygnańców, znów wypowiadać będą to słowo w kraju Judy i w jego miastach: Niech Jahwe błogosławi ciebie, Mieszkanie Sprawiedliwości, góro Świętości! Zamieszkają znów w tym kraju Judy i we wszystkich jego miastach ci, co pole uprawiają i co czuwają nad trzodami, bo pokrzepię spragnionego i pokrzepię wszystkich słabnących."

(Z Księgi Proroka Jeremiasza 31:23-25)

"(...) Odrzucając fałsz (gr. ψευδος - pseudos, kłamstwo; por.Przyp.Sal.12:22 i Zach.8:16), niech każdy mówi prawdę swojemu bliźniemu (gr. πλησιον - plēsion, temu po sąsiedzku i tuż obok; por.Ewang.Łuk.10:25-37), bo jesteśmy przecież wszyscy razem członkami tego samego Ciała (gr. αλληλων - allēlōn, jedni drugich). Możecie mieć gniewne uczucia, ale strzeżcie się, aby w gniewie nie popełnić grzechu (por.Ps.4:5 i 37:8, oraz Jak.1:19-27). Rozwiążcie jednak problem jeszcze przed zachodem słońca. Nie stwarzajcie diabłu (gr. διαβολω - diabolō, oszczercy; por.Obj.Jan.12:7-11) okazji do działania (por.Jak.4:4-10 i 1P.5:6-11)! Ten kto dotąd zazwyczaj kradł, niech już nie kradnie, ale niechaj bardziej zabierze się do pracy zarabiając własnym trudem pieniądze, aby mógł udzielać pomocy ludziom, znajdującym się w potrzebie."

(Z Listu Apostoła Pawła do Efezjan 4:25-28)


Niedzielna myśl biblijna - 9 czerwca 2019 r.

"(...) O Jahwe, Twoja Łaska napełnia ziemię. Boże naucz mnie Twoich Przykazań (por.2Mojż.20:1-20; 5Mojż.5:1-22; Ewang.Mat.5:16-20; 22:36-37-39; Ewang.Jan.13:34-35; 14:21.23; Jak.4:11-12; 1P.4:14-18; 1Jan.3:22-24; 5:3)."
(Z Księgi Psalmów 119:64)


Pragnienia Boga zmiany ludzi według Jego Odwiecznej i Przenajświętrzej Woli - 8 czerwca 2019 r.

"(...) Ilekroć bowiem go karcę, wciąż pamiętam o nim. Dlatego niepokoję się o niego, muszę mu okazać miłosierdzie, oświadcza Jahwe! Postaw sobie znaki przy drodze (por.Przyp.Sal.3:1-9; Ewang.Mat.7:7-14), poustawiaj sobie drogowskazy. Zwracaj uwagę na ścieżkę, na drogę, którą wychodziłaś. Powróć, Dziewico-Izraelu, powróć do miast, które są przecież twoje! Jak długo chcesz się błąkać, zbuntowana córko, bo Jahwe stworzył na ziemi coś nowego: Niewiasta zatroszczy się o męża."

(Z Księgi Proroka Jeremiasza 31:20-22)

"(...) Nie żyjcie już więcej jak pozostali poganie, w swej bezmyślności (gr. ματαιοτητι - mataiotēti, próżności). Są oni ślepi na umyśle i nie mają oni żadnego udziału (gr. οντες απηλλοτριωμενοι - ontes apēllotriōmenoi, będąc obcymi/wyobcowani) w życiu, które nam Bóg daje, z powodu niewiedzy, która w nich jest i przez niewrażliwość (gr. πωρωσιν - pōrōsin, zatwardziałość i skamienienie; Ezech.11:19 i 36:26) ich serca. Znieczulili swoje sumienie i samych siebie wydali zuchwałości (gr. ασελγεια - aselgeia, rozpuście i wyuzdaniu) czyniąc wszelką nieczystość z zachłannością (gr. πλεονεξια - pleoneksia, chciwością). Wy przecież nie po to poznawaliście (gr. εμαθετε - emathete, nauczyliście się) Chrystusa (Jest pewne, że tzw. obiegowa mądrość naszej epoki kłóci się z Biblią, nie dostrzegając, że opieranie się Woli Bożej ogranicza inteligencję i rodzi niewiedzę; por.Rzym.1:18-24; 1Kor.2:11-16; 2Tes.2:7-13 i 1Jan.4:3-9). Jeżeli jednak naprawdę słyszeliście o Nim i nauczyliście się Prawdy zgodnie z Ewangelią Jezusa, to przyjęliście od Niego to Pouczenie. Mieliście porzucić dawne, grzeszne życie (gr. προτεραν αναστροφην - proteran anastrofēn, wcześniejsze postępowanie). Powinniście zrzucić z siebie starego człowieka, który niszczy samego siebie z powodu zwodniczych namiętności (gr. επιθυμιας της απατης - epithymias tēs apatēs, pożądliwości oszustwa/zwodzenia). Zamiast tego macie się całkowicie odnawiać w waszym umyśle i sercu (gr. ανανεουσθαι πνευματι νοος υμων - ananeousthai pneumati noos hymōn, dawać odnawiać duchowi umysłu waszego; por.Rzym.12:1-3 i 1P.1:10-16) i odziać się w człowieka nowego, stworzonego według Boga (por.1Mojż.1:26; Ewang.Jan.1:10-14; 3:3-21), pełnego Świętości, Prawości (gr. δικαιοσυνη - dikaiosynē, Sprawiedliwości) i Prawdy."

(Z Listu Apostoła Pawła do Efezjan 4:17-24)


Ludzkie pragnienia poddane Woli Boga - 7 czerwca 2019 r.

"(...) Spraw, żebym wrócił, a nawrócę się, bo Ty Jesteś Jahwe, mój Bóg! Potem, gdy się nawróciłem, jestem pełen skruchy, zrozumiałem wszystko i biłem się w piersi. Rumienię się ze wstydu, ponieważ nosiłem na sobie poniżenie młodych lat."

(Z Księgi Proroka Jeremiasza 31:18-19)

"(...) Obyśmy nie byli już jak dzieci (gr. νηπιοι - nēpioi, niemowlęta), które dryfują gnane wiatrem przez fale i unoszonymi przez każdy powiew nauki będącej w rzeczy samej wyrazem ludzkiego oszustwa i w nikczemności podstępnie (gr. μεθοδειαν - methodeian, przebiegle) prowadzonymi na bezdroża (gr. πλανης - planēs, zwiedzenia i błędy; por.2P.3:7-18). Zamiast tego bądźmy pod każdym względem prawdomówni w miłości (gr. αγαπη - agapē, Tej Ofiarnej, Bezinteresownej i Bezwarunkowej, aż do końca; por.J3:16; 13:1 Rzym.5:8; 1Kor.13:4-8; 1J4:8-10. Ponieważ jako Pierwszy Tą Samą Miłością ukochał nas Sam Odwieczny Bóg nasz Stwórca i Odkupiciel. Podobne znaczenie Bożej MIŁOŚCI odnajdujemy już wcześniej w Biblii Hebrajskiej tj. w Starym Testamencie, w jej hebrajskim formie słowa אהבה - ahawa, a oznaczające również braterstwo, jak i חסד - chesed, Łaska i Dobrodziejstwo, oraz Dobroć i Litość. Tak więc Bóg pragnie abym właśnie Tę Samą Jego Miłość odwzajemniał najpierw przede wszystkim Jemu - Ewang.Mt.22:34-37; Ewang.Mar.12:28-34; a następnie tak Nią napełniony i w nią wyposażony, oraz nią uzdolniony; por.Ewang.Jan.17:23-26; 1Jan.2:5; 4:16-21; abym więc okazywał Ją również swoim bliźnim, tak jak sobie samemu; por.3Moj.19:18 Ewang.Mt.22:38-39; Ewang.Jan.15:13; Efez.5:28-30, miłując nawet wrogów; por.Ewang.Mat.5:44. Abym wszystkim czynił dobrze i nie ustawał, a najwięcej nieobłudnie braciom w wierze: por.Rzym.12:6-11; Gal.5:6; 6:9-10, czasami więc muszę powrócić do doświadczenia pierwszej Miłości Obj.Jan.2:4, aby we mnie ona nie oziębła; por.Ewang.Mat.24:12). Mamy sprawiać, by wszystko wzrastało coraz bardziej do miary Chrystusa, Który jest Głową Swego Ciała. Z powodu Niego całe ciało jest razem składane (gr. συναρμολογουμενον - synarmologoumenon, jest spajane i jest zespalane) i połączone dzięki każdej umacniającej więzi (gr. αφης της επιχορηγιας - hafēs tēs epichorēgias, zetknięcia zaopatrzenia/wsparcia). On sprawia, że każdy z członków działa zgodnie ze swoim przeznaczeniem (gr. κατ ενεργειαν εν μετρω - kat energeian en metrō, według działania w mierze. Nowe Przymierze zapowiada, że ludzie poddani Bogu i Jego Słowu nie będą więcej już pouczać jeden drugiego, mówiąc: Poznajcie Pana, bo wszyscy oni znać będą Boga - Jer.31:33/34. Choć proces ten już się rozpoczął, to jeszcze nie osiągnął celu i wciąż potrzebujemy nauczycieli; por.Efez.4:12. Jak długo jeszcze? Aż wszyscy dojdziemy do jedności wynikającej z ufania Synowi Bożemu i gdy zostaną spełnione pozostałe elementy; por.Efez.4:2-6. 14-16), w ten sposób całe ciało rośnie i rozwija się (gr. οικοδομην - oikodomēn, budując) w miłości (gr. αγαπη - agapē, Tej Ofiarnej, Bezinteresownej i Bezwarunkowej, aż do końca...)."

(Z Listu Apostoła Pawła do Efezjan 4:14-16)


Dodatkowo dziś:

"Próba wiary" - Cały film zawiera również polskie napisy, które można włączyć klikając w pierwszą ikonkę w dolnym prawym rogu, panelu odtwarzacza.


Nadzieja pokładana w Bogu, oczekiwaniem na dobre dary od Boga Ojca dla Swoich dzieci - 6 czerwca 2019 r.

"(...) Oto, co mówi Jahwe: Posłuchajcie, rozlega się głos w Ramie, lament i gorzki płacz, to Rachel płacze z powodu swoich dzieci. Nie chce, żeby ją pocieszano, bo nie ma już swoich dzieci. Otóż to mówi Jahwe: Przestań już wreszcie rozpaczać, a twoje oczy niech już nie ronią łez (Por.Obj.Jan.21:1-7), bo jest nagroda za twoje cierpienia, oświadcza Jahwe. Powrócą z wrogich ziem. Jest nadzieja dla twojej przyszłości, oświadcza Jahwe. Powrócą dzieci na swoje tereny!"

(Z Księgi Proroka Jeremiasza 31:15-17)

"(...) Jest tylko jedno wspólne ciało i jeden Duch, bo też kiedy zostaliście wezwani do jednej wspólnej nadziei związanej z waszym powołaniem. Również Jest tylko Jeden Pan, jedna ufność (gr. πιστις - pistis, wiara i wierność), jeden chrzest (gr. εν βαπτισμα - hen baptisma, jedno zanurzenie) i Jeden Wspólny Bóg i Ojciec wszystkich (Słowa Apostoła Pawła są kolejnymi śladami w Nowym Testamencie, jednego z wielu najstarszych hymnów chrześcijańskich z I w. n.e.), który panuje nad wszystkimi, działa przez wszystkich i mieszka w nas wszystkich (por.Ps.24:1; Dz.Ap.17:25-31). Każdy z nas otrzymał łaskę odmierzoną według obfitości (gr. δωρεας - dōreas, daru i darowizny) ustaloną przez Chrystusa. Już Pismo o tym powiada (por.Ps.68:19/18): Wzniósł się do niebios, poprowadził do niewoli wziętych do niewoli i rozdał ludziom dary (por.Ewang.Mar.16:17-20; Ewang.Jan.14:26; 14:26; 1Kor.12:1-31; 1Tes.2:10-13; Hebr.2:1-4). A co innego znaczy to sformułowanie: wzniósł się, jeżeli nie to, że przedtem zszedł w głąb ziemi (por.1P.3:18-22)? Tak więc Ten, Kóry Sam najpierw zszedł, a potem wzniósł się wysoko (gr. υπερανω - hyperanō, powyżej) na wysokości niebieskie, aby wszystko w pełni zgromadzić (gr. πληρωση παντα - plērōsē panta, wypełnić wszystko). On też uczynił w kościele jednych apostołami (gr. αποστολους - apostolous, wysłannikami), a drugich prorokami, innych ewangelistamii (gr. ευαγγελιστας - euangelistas, Głosicielami Dobrej Nowiny), a jeszcze innych pasterzami (por.1P.5:1-5) i nauczycielami (por.Hebr.5:11-14 i Jak.3:1-2). Ich zadaniem jest wyposażyć lud Boży (gr. καταρτισμον των αγιων - katartismon tōn hagiōn, wyposażyć świętych) do spełniania właściwych im zadań (gr. εις εργον διακονιας - eis ergon diakonias, w dziele posług/służby; por.Ewang.Mar.10:42-45 i Filip.2:2-8), do formowania (gr. οικοδομην - oikodomēn, budowania; por.1P.2:2-8) Ciała Chrystusa dopóki wszyscy nie przyjdziemy do jedności w wierze (Najważniejszą modlitwą Jezusa Chrystusa o tych, którzy na przestrzeni wieków złożą w Nim ufność, była modlitwa o ich jedność; por.Ewang.Jan.17:21-23. A Słowa spisane tu przez Apostoła Pawła wskazują na to, jak powinniśmy odnosić się do siebie nawzajem, aby tę jedność urzeczywistnić. Ukazuje on również obiektywną podstawę tej jedności, tylko dzięki Panu Jezusowi Chrystusowi i w Nim; por.Efez.2:15-22) i do poznania Syna Bożego, póki nie rozwiniemy się w męża dojrzałego mogącego objąć (gr. πληρωματος - plērōmatos, wypełnić) Chrystusową Doskonałość (gr. ηλικιας - hēlikias, dojrzałość; por.Gal.2:20; 4:19)."

(Z Listu Apostoła Pawła do Efezjan 4:4-13)


Doświadczanie dobrych rzeczy od Boga i Jego Słowa - 5 czerwca 2019 r.

"(...) Narody, posłuchajcie Słów Jahwe, rozgłaszajcie na dalekich wyspach, mówiąc: Ten, co rozproszył Izraela, zgromadzi go i będzie czuwał nad nim jak pasterz swoich owiec, bo Jahwe wyzwala Jakuba, wykupił go z ręki silniejszego od niego. Tak przyjdą z okrzykami radości na wzgórze Syjonu, rozpromienią się z powodu dobroci Jahwe: zbożem, winem, oliwą, owcami i wołami. Życie ich będzie podobne do zroszonego ogrodu i nigdy już nie będą więcej mdleć. Wtedy dziewczęta będą radośnie tańczyć. Szczęśliwi będą i młodzi, i starzy. Zamienię ich smutek w radość. Po ich znękaniu pocieszę ich i uraduję. Kapłanom przywrócę radość służby, a naród Mój nasyci się wszelkim błogosławieństwem (hbr. טוּבִי - tow/towa dobrami; por.Ewang.Mat.7:7-11; Jak.1:17), oświadcza Jahwe."

(Z Księgi Proroka Jeremiasza 31:10-14)

"(...) Ja, więzień za sprawę naszego Pana, błagam (gr. παρακαλω - parakalō, zachęcam i napominam) was abyście żyli (gr. περιπατησαι - peripatēsai, postępowali) w sposób godny powołania, do jakiego zostaliście wezwani. Zawsze bądźcie pokorni, łagodni i cierpliwi. Odnoście się do siebie wzajemnie (gr. ανεχομενοι αλληλων - anechomenoi allēlōn, znosząc jedni drugich) z miłością (gr. αγαπη - agapē, Tą Ofiarną, Bezinteresowną i Bezwarunkową, aż do końca; por.J3:16; 13:1 Rzym.5:8; 1Kor.13:4-8; 1J4:8-10. Ponieważ jako Pierwszy Tą Samą Miłością ukochał nas Sam Odwieczny Bóg nasz Stwórca i Odkupiciel. Podobne znaczenie Bożej MIŁOŚCI odnajdujemy już wcześniej w Biblii Hebrajskiej tj. w Starym Testamencie, w jej hebrajskim formie słowa אהבה - ahawa, a oznaczające również braterstwo, jak i חסד - chesed, Łaska i Dobrodziejstwo, oraz Dobroć i Litość. Tak więc Bóg pragnie abym właśnie Tę Samą Jego Miłość odwzajemniał najpierw przede wszystkim Jemu - Ewang.Mt.22:34-37; Ewang.Mar.12:28-34; a następnie tak Nią napełniony i w nią wyposażony, oraz nią uzdolniony; por.Ewang.Jan.17:23-26; 1Jan.2:5; 4:16-21; abym więc okazywał Ją również swoim bliźnim, tak jak sobie samemu; por.3Moj.19:18 Ewang.Mt.22:38-39; Ewang.Jan.15:13; Efez.5:28-30, miłując nawet wrogów; por.Ewang.Mat.5:44. Abym wszystkim czynił dobrze i nie ustawał, a najwięcej braciom w wierze: por.Gal.5:6; 6:9-10, czasami więc muszę powrócić do doświadczenia pierwszej Miłości Obj.Jan.2:4, aby we mnie ona nie oziębła; por.Ewang.Mat.24:12). Z całych sił starając o utrzymywanie (gr. τηρειν - tērein, zachowanie) Jedności Ducha, troszcząc się nawzajem (gr. συνδεσμω - syndesmō, w spójni, jak i we wzajemnych więziach) o zachowanie pokoju (por.Rzym.12:15-21 i Hebr.12:14)."

(Z Listu Apostoła Pawła do Efezjan 4:1-3)


Dodatkowo dziś:

Piękne świadectwo amerykańskiego Wiceprezydenta USA o Jezusie.


Niezmienność Bożego Planu Zbawienia - 4 czerwca 2019 r.

"(...) Niewidomi i kulawi, kobiety brzemienne jak i rodzące wielką gromadą tutaj powrócą! Ze łzami kiedyś wyruszali w drogę, lecz wśród pociech ich sprowadzę (por.Ps.126:5), a poprowadzę ich nad strumienie wód prostą drogą, aby się nie potknęli na niej, bo Ja stałem się dla Izraela jak ojciec."

(Z Księgi Proroka Jeremiasza 31:8-9)

"(...) Bóg Swą potężną, działającą w nas mocą, może uczynić o wiele więcej niż to wszystko, o co my potrafimy poprosić (por.Iz.65:24) lub pomyśleć (gr. νοουμεν - nooumen, rozumieć i rozważać; por.1Kor.2:6-12). Jemu niech będzie chwała w Kościele (gr. εκκλησια - ekklēsia, Zgromadzeniu i Społeczności wywołanych) przez Chrystusa Jezusa przez wszystkie pokolenia i aż na wieki. Amen."

(Z Listu Apostoła Pawła do Efezjan 3:20-21)


Boży Plan ukazania ludziom na ziemi Miłości Boga - 3 czerwca 2019 r.

"(...) Oto, co mówi Jahwe: Na pustyni znajdzie Przychylność, Izrael, ten naród, który ocalał od miecza, Izrael pójdzie do miejsca swego wypoczynku. Jahwe się mu ukaże z daleka. Ukochałem cię wieczną miłością, dlatego też podtrzymywałem dla ciebie łaskawość. Znów cię zbuduję i będziesz odbudowana, Dziewico, Izraelu. Znowu z radością weźmiesz swoje bębenki i wystąpisz wśród tańców ludzi pełnych radości!"

(Z Księgi Proroka Jeremiasza 31:2-4)

"(...) Upadam na kolana moje przed Ojcem Pana naszego Jezusa Chrystusa, w Którym jest wzór prawdziwego ojcostwa (gr. πατρια - patria, rodziny; por.Ps.27:10; Ewang.Mat.12:47-50 i Ewang.Mar.3:32-35) w niebie i na ziemi, prosząc Go, aby według skarbów (gr. πλουτον - plouton, bogactwa; por.Ewang.Łuk.12:22-38) Jego Chwały, przez Jego Ducha wyposażył was On w wewnętrzną siłę (gr. αυτου δυναμει κραταιωθηναι δια πνευματος αυτου εις εσω ανθρωπον - autou dynamei krataiōthēnai dia pneumatos autou eis esō anthrōpon, Jego Mocą przez Ducha Jego wzmocnił w węwnętrznym człowieku), tak by Chrystus przez wiarę zadomowił się w waszych sercach (por.Jer.31:33). Zapuśćcie głęboko korzenie w Miłości (gr. αγαπη - agapē, Tej Ofiarnej, Bezinteresownej i Bezwarunkowej, aż do końca; por.J3:16; 13:1 Rzym.5:8; 1Kor.13:4-8; 1J4:8-10. Ta Sama Którą ukochał nas Bóg, a podobne jej znaczenie odnajdujemy w Starym Testamencie w hebrajskim słowie אהבה - ahawa, a oznaczającym również braterstwo, jak i חסד - chesed, Łaska i Dobrodziejstwo, oraz Dobroć i Litość. Tak więc Bóg pragnie abym właśnie Tę Samą Jego Miłość odwzajemniał najpierw przede wszystkim Jemu - Ewang.Mt.22:34-37; Ewang.Mar.12:28-34; a następnie tak Nią napełniony i w nią wyposażony, oraz nią uzdolniony; por.Ewang.Jan.17:23-26; 1Jan.2:5; 4:16-21; abym więc okazywał Ją również swoim bliźnim, tak jak sobie samemu; por.3Moj.19:18 Ewang.Mt.22:38-39; Ewang.Jan.15:13; Efez.5:28-30, miłując nawet wrogów; por.Ewang.Mat.5:44. Abym wszystkim czynił dobrze i nie ustawał, a najwięcej braciom w wierze: por.Gal.5:6; 6:9-10, czasami więc muszę powrócić do doświadczenia pierwszej Miłości Obj.Jan.2:4, aby we mnie ona nie oziębła; por.Ewang.Mat.24:12) i ugruntujcie się w niej, abyście razem z wszystkimi wiernymi (gr. αγιοις - hagiois, świętymi) mogli zrozumieć (gr. εξισχυσητε καταλαβεσθαι - eksischysēte katalabesthai, nabrawszy siły chwycić), jak Jego Miłość Jest rozległa i daleka, wzniosła i głęboka (gr. πλατος μηκος βαθος υψος - platos mēkos bathos hypsos, szerokość, długość, głębokość, wysokość. Tak Miłość Boga ma także długość, bo trwa wiecznie, ma wysokość, ponieważ zabiera zatem naszego ducha aż przed oblicze Boże, a ponieważ ma również głębokość, znajdzie każdego, nawet pogrążonego w najczarniejszej rozpaczy i przygnębieniu. Por.103:11; Ps.139). Tak jest, abyście ją znali, mimo że ona przewyższa wszelką wiedzę (gr. γνωσεως - gnōseōs, poznanie; por.1 Kor.8:1 ...wiemy, że wszyscy mamy właściwe poznanie. Poznanie nadyma, ale miłość buduje) i ostatecznie byście byli przepełnieni Pełnią Samego Boga."

(Z Listu Apostoła Pawła do Efezjan 3:14-19)


Niedzielna myśl biblijna - 2 czerwca 2019 r.

"(...) Podobnie jak ludzie muszą raz umrzeć i pójść przed Boży sąd (por.1Mojż.3:19, Hioba 14:5 i 30:23, a także Ps.7:9 i 89:48), tak i Mesjasz, raz będąc złożonym w ofierze, za grzechy wielu ludzi, pojawi się po raz drugi (Jego Pierwsze Przyjście wypełniło przepowiednię Iz.52:13-15; 53:1-12, która zapowiadała, że Mesjasz umrze jako przebłaganie za ludzki grzech i zostanie wskrzeszony z martwych, tak aby mógł pojawić się po raz drugi i wypełnić takie proroctwa jak Iz.2:2-5 i 9:5-6/6-7, które mówią o zaprowadzeniu przez Mesjasza pokoju na ziemi i wyzwoleniu z ucisku Jego ludu Izraela; por.Rzym.9:6. To tylko ci, którzy żarliwie wyczekują powrotu Jezusa, mogą mieć pewność swego wyzwolenia) już nie ze względu na grzech, ale aby wyzwolić (gr. σωτηριαν - sōtērian, zbawić) tych, którzy żarliwie Go wyczekują."
(Z Listu apostolskiego do Hebrajczyków 9:27-28)


Dodatkowo dziś:

"Nie potrzebują lekarza zdrowi (gr. ισχυοντες - ischyontes, którzy są silni), ale ci, którzy chorują (gr. κακως εχοντες - kakōs echontes, źle mający się). Przyszedłem wezwać do pokuty (gr. μετανοιαν - metanoian, nawrócenia i zmiany myślenia, a także opamiętania się; por.Ewang.Łuk.15) nie ludzi sprawiedliwych, ale właśnie grzesznych."

(Nasz Pan Jezus Chrystus w Ewangelii wg. św. Marka 2:17)

  Nick Vujicic (ur. 4 grudnia 1982 w Melbourne) – australijski ewangelizator i mówca motywacyjny pochodzenia serbskiego urodzony z rzadką chorobą znaną jako zespół tetra-amelia, czyli całkowitym wrodzonym brakiem kończyn. Na całym świecie prowadzi wykłady na temat niepełnosprawności, motywacji i wiary w Boga.

Nick Vujicic w Polsce, we Wrocławiu - 2.06.2019 r.


Urzeczywistnienie się Bożych Planów - 1 czerwca 2019 r.

"(...) Wy będziecie Moim narodem, a Ja, jak kiedyś, będę Bogiem waszym. Oto zbliża się już gwałtowna burza Jahwe! Nad głowami bezbożnych z ogromną siłą szaleje sztorm! Nie ustanie palący gniew Jahwe, dopóki nie wypełni do końca myśli swojego serca! Zrozumiecie to w dniach ostatecznych. W tym czasie, tak oświadcza Jahwe będę Bogiem dla wszystkich pokoleń Izraela, a one będą Moim narodem."

(Z Księgi Proroka Jeremiasza 30:22-31:1)

"(...) Mam zwiastować poganom Ewangelię (gr. εθνεσιν ευαγγελισασθαι - ethnesin euangelisasthai, narodom ogłosić Dobrą Nowinę) o niewyczerpalnym (gr. ανεξιχνιαστον - aneksichniaston, niezgłębione; por.1Kor.2:6-12) bogactwie Chrystusa i żebym wszystkim objaśnił, czym jest wykonanie (W Nestle Aland 28 gr. οικονομια - oikonomia, zarządzanie sprawami domowymi; a w Textus Receptus gr. κοινωνια - koinōnia, wspólnota) Tajemniczego Planu. On Bóg, Stwórca wszystkiego, zachowywał to przez wieki w tajemnicy, po to żeby teraz nwładcy i zwierzchności w niebie poznali dzięki Kościołowi (gr. εκκλησιας - ekklēsias, Zgromadzeniu/Społeczności wywołanych) Wszechstronną (gr. πολυποικιλος - polypoikilos, Różnorodną i Wielce Rozmaitą) Mądrość Boga. Takie było jego odwieczne postanowienie, które uczynił przez Chrystusa, naszego Pana. W jedności z Nim, mamy odwagę (gr. παρρησιαν - parrēsian, śmiałość; por.Hebr.4:14-16), oraz dzięki wierze w Niego możemy ufnie (gr. εν πεποιθησει - en pepoithēsei, w przekonaniu i w przeświadczeniu) przybliżyć się do Boga."

(Z Listu Apostoła Pawła do Efezjan 3:8-12)


  Również w tym następnym nowym miesiącu, wraz z nowymi wyzwaniami i okolicznościami, jakich przyjdzie się nam podjąć, czy stawić czoła, pamiętajmy, że przewyższa je wszystkie nasz Odwieczny Bóg Najwyższy, a więc życzę sobie i wszystkim zaglądającym na tę stronę jeszcze więcej owocnych w Nim i z Nim chwil, aby w końcu wytrwać w Nim do końca…

Biblijne kartki z kalendarza w tym miesiącu:

  Dobry zasiew Codziennie do przeczytania, kartki z kalendarza z rozważaniami biblijnymi

  CodziennyChleb.org >> Codziennie do przeczytania, krótkie rozważania w oparciu o Biblię.

  ProstozSerca.pl >> Codziennie do przeczytania biblijna myśl dnia


♫ ♪ "Jeżeli przebywa w was Duch Tego, Który obudził Jezusa ze śmierci do życia, to Ten Sam, Który obudził Jezusa Chrystusa z martwych, tchnie również życie (gr. ζωοποιησει - zōopoiēsei, ożywiając) w wasze martwe ciała dzięki temu, że Duch Jego (Pełen Mocy Boży Duch Święty, mieszkający w wierzących, jest gwarancją tego, że Bóg wypełni Swoje obietnice i da wierzącym niezniszczalną nadzieję, towarzyszącą im nawet w ucisku i pozornie rozpaczliwym położeniu. Por.Ewang.Jan.14:12-17.20-21.23-26. Rom 8:14-27; Efez.1:14) zamieszkuje w was." ♪ ♫

(Z Listu Apostoła Pawła do Rzymian 8:11)


  | Chciałem niniejszym przeprosić wszystkich śledzących te rozważania, że może zdarzyć się rzadsze ich publikowanie na tej stronie, mimo, że sam czytam Biblię codziennie, to jednak z powodów osobistych i zawodowych może dojść do okoliczności zawieszenia ich publikowania na jakiś okres, mam nadzieję, że krótki. Z góry dziękując za wyrozumiałość i cierpliwość, a oznajmiam, że nadal zamierzam w nadarzających się dogodnych dla mnie chwilach publikować kolejne rozważania biblijne. Przy okazji proszę o modlitwę, o dzieło tej strony internetowej, abym zarówno doświadczał nadal Bożego wzmocnienia i zachęty, jak i aby treści na tej witrynie były dla wielu tutaj czytelników owocne.
|Serdecznie pozdrawiam w Chrystusie Jezusie Panu naszym.|