"Pojawiło się Prawdziwe Światło, oświecające każdego przychodzącego na świat człowieka. Było ono na świecie, który przez Nie jest uczyniony; a jednak świat Go nie rozpoznał. Przyszło do Swojej własności, Swoi Go jednak nie przyjęli. Lecz wszystkim, zaś, którzy je przyjęli z wiarą co do Jego Imienia, dało Ono przywilej stania się dziećmi Boga."

(Ewangelia wg. św. Jana 1:9-12)"

Przyjście na świat Mesjasza w Osobie Dziecięcia Jezus!

  Długo oczekiwany Mesjasz nareszcie pojawił się na tej ziemi, w miejscu o którym było prorokowane (Księga Micheasza 5:1-4). Szkoda tylko, że rodacy narodzonego Jezusa nie skojarzyli Go z osobą opisywaną w ich Piśmie Świętym. Nie mniej jednak nic nie dzieje się bez Bożej przyczyny, bowiem wiemy, jak ta historia o Mesjaszu miała się dalej potoczyć mimo innej żydowskiej jej interpretacji. A wiemy, że Chrystus miał urodzić się i być nie tylko przez wielu rodaków odrzuconym, ale również później zabitym, aby przez Swoją Krew odkupić ludzkość tej ziemi z adamowej (1 List do Koryntian 15:45) winy za grzech, który skaził wszystkich ludzi oprócz Jezusa, Który jako Jedyny począł się i urodził jako ŚWIĘTY (Ewangelia wg. św. Łukasza 1:35)!

  A mimo, że Chrystus tak naprawdę nie narodził się w grudniowym okresie przesilenia zimowego, w którym większość Jego wyznawców wspomina Jego narodziny, a co do prawdziwej daty w oparciu o biblijny przekaz powstaje wiele logicznych hipotez jakoby miał się urodzić wcześniejszą cieplejszą porą, kiedy to wówczas wypasywane są owce. To jednak istotna jest tutaj nie dokładna data ale najważniejszy jest Sens całej Epifanii - Objawienia się Boga w ludzkim ciele. Rzeczywiście wielkim szokiem było na pewno dla pasterzy ukazanie się Chwały Boga wraz z Jego Aniołami, którzy oznajmili im radość wielką, że w Królewskim mieście Dawidowym jakim było Betlejem narodzić się miał "Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan." (Ewangelia wg. św. Łukasza 2:11), a wszystko działo się wg. biblijnych proroctw, jakie mieli zapisane Żydzi, a które jak wiemy sami kapłani w tym okresie zaczęli ponownie sprawdzać na rozkaz podstępnego Heroda (Ewangelia wg. św. Mateusza 2:1-6). Jednak ani wtedy, ani później ci kapłani jak i inni ludzie nie mogli skojarzyć osoby z tych profetycznych pism z Jezusem Chrystusem, Który we wszystkim był do nas podobnym oprócz grzechu (List do Hebrajczyków 4:15). Jezus jednak daje się poznać tym, którzy Jemu zaufają, którzy w Niego uwierzą, dadzą się przez Jego głoszoną światu Ewangelię przekonać, On sam obdarza ich zdolnością, mocą i władzą stania się dzieckiem Boga. Nie chodzi jednak o cielesne stanie się domownikiem Boga (List do Efezjan 2:8-22), bo nie z ciała i krwi, lecz z ducha, czyli ponownie należy się narodzić (Ewangelia wg. św. Jana 1:12-14 i Ewangelia wg. św. Jana 3:1-21). Mimo, że żydowscy uczni w Piśmie powinni te sprawę rozumieć, jednak mieli z tym problem zarówno oni jak i sami uczniowie Jezusa, którym Pan Jezus musiał osobno często wyjaśniać proroctwa także gdy ukazywał się im po Jego Zmartwychwstaniu (Ewangelia wg. św. Łukasza 24:13-32). Dopiero po zesłaniu Ducha Świętego w Dzień Pięćdziesiątnicy, prości rybacy, zaczęli nie tylko rozumieć, ale i rozgłaszać wieść, nie tylko o narodzinach, ale i o ofierze krzyżowej jak i zmartwychwstaniu Chrystusa i potrzebie opamiętania poprzez pokutę tj. skruchę i przemianę myślenia, w odwróceniu się od grzechu do Boga, aby wyznać swoimi ustami z wiarą serca (List do Rzymian 10:8-12) panowanie w ich życiu Jezusa Chrystusa! Wówczas nawracać się zaczęli nawet sami kapłani (Dzieje Apostolskie 6:7).

  Drogi użytkowniku tej strony, czy Ty to świadomie uczyniłeś? Nawet jeśli chodziłeś od dzieciństwa do kościoła, to jednak wiedz, że jednak potrzebna jest twoja osobista i szczera odpowiedź Bogu na Jego ukazana światu miłość, którą objawił przez zesłanie na ziemię w fizycznym ciele Swojego Syna, Bożego Baranka, Który gładzi grzech świata (Ewangelia wg. św. Jana 1:28-29. 36-37).
Czy Ty również pragniesz Go naśladować, stosując się do Jego przykazań opisanych w Ewangelii?

Pieśń ze Śpiewnika Pielgrzyma nr. 686

"O, Betlejemie mały"

O, Betlejemie mały,
Któż ci tę zacność dał?
Skąd wziąłeś tyle chwały,
Cóż to są blask się stał
Wśród łanów twoich, pól i wzgórz,
Że okolica cała
W jasności dziennych zórz? /x2

Pasterze już posnęli,
Na trawach perły lśnią,
A cudny anioł w bieli
Rozlewa jasność swą;
Nie bójcie się, nie bójcie się!
Tę błogą wieść narodom
Całego świata ślę. /x2


  link [2.80 MB] >>

[Źródło: youtu.be/eTcgM_G8R40 ]

Pan obrał Swe mieszkanie,
Gdzie groby, nędza, łzy,
Więc nucą wraz niebianie,
I tak ich pienie brzmi:
Na wysokościach Bogu cześć
I pokój ludziom ziemi,
Grzech już nie będzie gnieść. /x2

Wnet śpieszą się pasterze,
By cześć Królowi dać
I złożyć chcą w ofierze,
Na co którego stać.
I mnie, pasterze, weźcie tam,
Gdzie Króla ujrzę swego
I Jemu pokłon dam. /x2

Przytulę Cię do łona,
Niebiańskie Dziecię me,
Twa miłość niestrudzona,
Choć serce me tak złe.
Jeślibym co usłużyć mógł,
To przyjm i mnie, o Panie,
Do liczby Swoich. sług! /x2

22 grudnia 2016 r.