Z historii Kościoła
  Na podstawie wyznania mojej wiary w oparciu o biblie i przekonany przez przesłanie Biblii jako jedynej PRAWDY, autorytatywnej normy mojej wiary i życia, odrzucam wszystkie pozostałe dogmaty jako błędne i niezgodne z Biblią, które zostały wprowadzone przez człowieka w historii po śmierci Apostołów. Tak więc nie zgadzam się z tym co wprowadzono na przykład...

  Więcej do Katolików ( L I S T ) >>


Z historii Kościoła

  Bałwochwalstwo to typowa skłonność ludzka niezależnie od daty i miejsca urodzenia, adresu zamieszkania, wykonywanej pracy, przynależności wyznaniowej i religijnej, światopoglądu, zapatrywań i poglądów politycznych, oraz statusu społecznego. Bałwochwalstwem są trzy rzeczy:

     1.) Nieposłuszeństwo Bogu i Jego przykazaniom (1 Księga Samuela 15:23);
   2.) Oddawanie czci wytworom ludzkim i stworzeniu zamiast Bogu (2 Księga Mojżeszowa 20:3-6; Dzieje Apostolskie 17:29-30; List do Rzymian 1:21-24); oraz:
   3.) Bałwochwalstwem jest mamona, pożądliwość i chciwość (List do Kolosan 3:5-6; 1 List do Tymoteusza 6:8-11).

120r - Pierwsze wzmianki o używaniu wody święconej do "wypędzania duchów" nieczystych.
157r - Po raz pierwszy zastosowano formy pokuty.

167r - Precedens kultu zmarłych i relikwii dotyczący na razie kilkunastu osób - Po męczeńskiej śmierci biskupa Polikarpa i jedenastu wiernych z kościoła w Smyrnie (Turcja) zainicjowano praktykę czczenia zmarłych "świętych" i ich relikwii.
170r - wprowadzenie kultu relikwii


220r - Dogmat o konieczności pewnych czynności kościelnych, które są niezbędne do zbawienia.
225-230r - Papież Urban I zaleca używanie do ceremonii mszy kielichów wykonanych ze złota lub srebra. Nie była to jeszcze koncelebracja, ani nawet msza w obecnym rozumieniu tego słowa. Kościół już jednak przejmował ceremoniał mitraizmu i powoli z proste spotkania modlitewne przekształcał w ceremoniał. Po raz pierwszy zamiast greki użyto łaciny w ceremoniach kościelnych.
300r - cesarz Konstantyn przyjmuje chrzest. Lecz był on raczej politykiem bardziej niż chrześcijaninem i politycznie uczynił chrześcijaństwo tak powszechnym, ze stało się ono Pańswem. A jakie były tego owoce widać dalej w historii.
IV wiek - malowanie Jezusa z nimbem(aureola), zastąpienie stołu ołtarzem
310r - ustanowienie modlitwy za zmarłych, wprowadzono znak krzyża

  313r - Powstanie rzymskiego katolicyzmu, gdzie "chrześcijaństwo" uzyskuje równouprawnienie z mitraizmem. Konstantyn ogłasza edykt o tolerancji wiary (edykt Mediolański) w którym "chrześcijaństwo" staje się religią równoprawną z mitraizmem.
320r - zaczęto zapalać świece
325r - klątwa kościelna ustanowiona na soborze w Nicei
330r - Wprowadzenie czczenia zmarłych "świętych" i ich relikwii.
339r - Św. Ambroży jeden z tzw."Ojców Kościoła" dokonuje reformy liturgii. Zamiast praktykowanych spotkań na wspólną modlitwę wprowadza formę nabożeństw ze śpiewem i koncelebracją. Przekształca pobożność w multimedialne widowisko opierając się w dużej części na obrządkach mitralnych.
360r - Wprowadzenie zwyczaju czczenia aniołów. Powstaje nowa "nauka" - angelologia
381r - sobór w Konstantynopolu wprowadził łacinę do obrządku liturgicznego
IV w - wprowadzenie obrazów, wizerunków /św. Augustyn -"ojciec
kościoła"/upowszechnienie pojęcia "Maryja-Pośredniczka łask" zapoczątkowanie modlitw do niej.

393r - Na Synodzie w Kartaginie gdy Teodozjusz zakończył organizowania starożytnej Olimpiady i po roku zabronił jej kontynuowania nazywając ją "barbarzyństwem". Od tej chwili rozpoczyna się wieczne umartwianie i nieustanne poczucie winy.

431r - tytuł "Matka Boska" (Theo Tokos) i dogmat o "Bożym macierzyństwie Maryi" ogłoszony na soborze w Efezie. Było to zastąpienie wyrażenia "Christo Tokos", Matka Chrystusa.
500r - kapłani zaczęli nosić szczególne szaty, budowali wielkie katedry
528r - powstanie Zakonów
550r - ostatnie namaszczenie chorego
600r - Wprowadzenie tzw. "godzinek do M.B.".
607r - przyznanie Kościołowi rzymskiemu zwierzchnictwa nad wszystkimi
Kościołami chrześcijańskimi

"Wchodźcie przez ciasną bramę; albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota; i niewielu jest tych, którzy ją znajdują. Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym, wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi! Po ich owocach poznacie ich. Czyż zbierają winogrona z cierni albo z ostu figi? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, wycina się i rzuca w ogień. Tak więc po owocach poznacie ich. Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios; lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mego, który jest w niebie. W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu twoim i w imieniu twoim nie wypędzaliśmy demonów, i w imieniu twoim nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im powiem: Nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie." Ewangelia św. Mateusza 7:13-23/Przekład Biblii Warszawskiej.

638r - Na szóstym soborze w Toledo nakazano przymusowe chrzczenie wszystkich Żydów zamieszkałych w Hiszpanii.
680r - Zaczęto używać krzyża jako godło.
694r - Na Siedemnastym soborze Toledańskim uznano wszystkich Żydów za niewolników. Ich kapitały zostały konfiskowane, rozpoczęto im również odbierać dzieci od siódmego roku życia i wyżej.
715r - Wprowadzenie modlitw do świętych.
726-783r - Powstaje zwyczaj całowania nóg papieża. Nakaz kultu obrazów "świętych".
765r - utworzenie "Państwa Kościelnego" /donacja Pepina Malego/
787r - ukonstytuowanie kultu obrazów, relikwii i aniołów -II sobór w Nicei
VIIIw. - Powołanie kleru - Ustanowienie tzw. "stan duchownego" poprzez wprowadzenie ordynacji. Wierni zostali podzieleni na duchownych i laików. Dotychczas wszyscy chrześcijanie byli na równi, żyjąc w braterstwie, oraz wg. biblii wszyscy wierzący mają być kapłanami przed Bogiem.
801r - Leon III ustanawia tzw. "Dni krzyżowe."
813r - Ogłoszenie o tzw. "wzięciu Marii Panny do nieba." Ustanowiono Święto Wniebowzięcia NMP.
835r - Ustanowienie przez Papieża Jan XI osobnego święta ku czci "Wszystkich Świętych", wyznaczając datę na 1 listopada.
850 - "święcona woda" zmieszana z solą i błogosławiona przez księdza
890 - zaczęto czcić Józefa-męża Marii
993r - Kanonizowanie "świętych" przez Loona III'ego.
988r - Zaduszki, czyli Dzień Zaduszny wprowadzony przez opata z Cluny clIo
998 - wprowadzono posty w piątek oraz Wielki Post
1032r - W Polsce Kosciół przejmuje majątki jak również rozpoczynają się prześladowania religijne inaczej wierzących. Ludność ubożeje, co skutkuje następnie wybuchem powstania przeciw biskupom.
1054r - Wzajemne obrzucenie się klątwami przez duchownych Michała Ceruliusza, patriarchy kościoła wschodniego i Leona IX.
"Umiłowani! Zabierając się z całą gorliwością do pisania do was o naszym wspólnym zbawieniu, uznałem za konieczne napisać do was i napomnieć was, abyście podjęli walkę o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym." List Judy 1:3
"Bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy cielesnymi środkami. Gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej ; nim też unicestwiamy złe zamysły i wszelką pychę, podnoszącą się przeciw poznaniu Boga, i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi." 2 Kor. 10:3-5
"Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i, dokonawszy wszystkiego, ostać się. Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości." List do Efezjan 6:12-14


1073r - całowanie stóp papieża; obowiązek klękania przed papieżem: papież
Grzegorz VII twierdzi, ze papież ma władzę otwierania bram niebios, ma tez władze sądzić wszystkich, którzy są na ziemi
1075r - bezżenność stanu kapłańskiego (celibat) wprowadzony na soborze "postnym"
1077r - Ustanowienie przez Papieża Grzegorza VII formalnej "klątwę", czyli wyklęcie przez instytucję Kościoła (nie była to jednak zwykła klątwa).
1090r - różaniec (mechaniczna modlitwa przy użyciu paciorków)
1095r - Ustanowienie odpustów grzechów.
1140r - Ułożenie i przyjęcie tzw. "7 sakramentów świętych".
1170r - kanonizacja zmarłych świętych zapoczątkowana przez Jana XV w 990r i zatwierdzona przez Aleksandra III
1190r - "odpust" - częściowe lub całkowite darowanie grzechów" za dokonane
zasługi, potwierdzony w 1515 przez Leona X bulla "Sacrasanti" z dodatkowa
możliwością "odpustu dla zmarłych"
1202r - Innocentego III i krzyżowcy - ich krucjata w Palestynie, nawracanie przy użyciu siły fizycznej.
1204r - Rozpoczęcie działania tzw. "Świętej Inkwizycji"
1215r - IV sobór Laterański pod nadzorem Innocentego III ustalił cichą spowiedź "na ucho"; wprowadził: "Transsubstancję" (przeistoczenie) opłatka w Eucharystii i jego adorację.
1215r - Decyzje o heretykach - potępiono ruchy heretyckie (m.in. waldensów, którzy nie głosili niezgodnie z biblią), uchwalono ściganie herezji i dano podstawy do powołania inkwizycji;
1229r - Biblia zakazana dla laików przez papieża Grzegorza IX'tego (znalazła się w spisie ksiąg zakazanych) - synod prowincjonalny w Tuluzie !
1223r - Ustanowienie"Świętej Inkwizycji"przez Grzegorza IX na konsylium w Weronie w celu wykrywania "ruchów heretyckich"; natomiast "wynalazca " palenia żywcem na stosie heretyków był Piotr Aragonski ze swoim dekretem z 1197 roku
1231r - Zalenie papieskie palenia heretyków na stosie.
1264r - Święto "Bożego Ciała" Wprowadzone przez Urbana IV na soborze viennenskim.
1300r - Wprowadzenie nabożeństwa szkaplerznego i różańca.
1325r - "Tiara" - potrójna korona papieska symbolizuje potrójną władzę
papieża jako: arcykapłana, króla i proroka
1415r - wyeliminowano wino ze mszy
1439r - doktryna "Siedem Sakramentów" - sobór w Bazylei
1443r - dogmat o "czyścu"; modlitwy za zmarłych -sobór we Florencji
1476r - ustanowienie "godzinek"do "Najświętszej Marii Panny" przez Sykstusa IV
1477r - "uzasadnienie"obchodu Świąt "Niepokalanie Poczętej"
1484r - Papież Innocenty VIII oficjalnie nakazał palenie na stosach kotów domowych razem z czarownicami. Zwyczaj ten był praktykowany przez trwający setki lat okres polowań na czarownice. Wiara, że zwierzęta są pośrednikami diabła, doprowadziła do załamania się naturalnej kontroli liczebności populacji gryzoni. Celem ataku gorliwych "chrześcijan" najczęściej były koty, wilki, węże, lisy, i białe koguty.
1542r - powołanie oficjalnego "Trybunału Inkwizycyjnego" przez Pawła III
1546r - tradycja ogłoszona za autorytetem równym Biblii; dodanie ksiąg
apokryficznych do Biblii - sobór w Trydencie
1555r - Pięć przykazań kościelnych ustanowione podczas trwającego Soboru Trydenckiego (1545-1563) jako wynik kontrreformacji i jedna z odpowiedzi na wystąpienie Marcina Lutra w (1517r.).


1742r - pasje (droga krzyżowa) zaczęto obchodzić od XV., a zatwierdził
Benedykt XIV
1854r - uroczyste uprawomocnienie dogmatu "Niepokalanym Poczęciu";
stwierdzenie, że jedynym zbawiającym Kościołem jest Kościół Katolicki ogłoszone przez Piusa IX
1852r - Nabożeństwa majowe do NMP
1854r - Dogmat o niepokalanym poczęciu N. Marii Panny . 1864r - Konsylium Watykańskie potępiało: wolność wyboru religii, prasy i odkryć naukowych nie zatwierdzonych przez Kościół Rzymski i potwierdziło tymczasową władzę papieża nad władzami świeckimi
1870r - Nieomylność Papieża w sprawach wiary i moralności ogłoszona przez Konsylium Watykańskie, na podstawie braku pomyłki przy rozwiązywaniu zadań "równań różniczkowych" przez papieża.
1897r - Wpisanie Biblii do Indeksu ksiąg zakazanych przez Papieża Leona XIII'nastego.
1898r - Papież Pius X powiedział, że ślub bez księdza katolickiego jest nieważny
1950r - Wniebowzięcie Marii Panny ogłoszone przez Piusa XII
1964r (21 listopada) - Konstytucja dogmatyczna o Kościele "Lumen Gentium" - Rozdział III KK 18. ustanowienie, wiecznej trwałości, znaczeniu i naturze świętego prymatu Biskupa Rzymskiego i o jego nieomylnym urzędzie nauczycielskim. KK25 - "Choć poszczególni biskupi nie posiadają przywileju nieomylności, to jednak głoszą oni nieomylnie naukę Chrystusową wówczas, gdy nawet rozproszeni po świecie, ale z zachowaniem więzów łączności między sobą i z Następcą Piotra, nauczając autentycznie o rzeczach wiary i obyczajów.... (...) Ta nieomylność, w którą Boski Odkupiciel zechciał wyposażyć Kościół swój w określaniu nauki wiary lub obyczajów, ma taki zakres, jak i depozyt boskiego Objawienia, który ma być ze czcią przechowywany i wiernie wykładany. Nieomylnością tą z tytułu swego urzędu cieszy się Biskup Rzymski, Głowa Kolegium Biskupiego, gdy jako najwyższy pasterz i nauczyciel wszystkich wiernych Chrystusowych, który braci swych umacnia w wierze (por. Łk 22,32), ogłasza definitywnym aktem naukę dotyczącą wiary i obyczajów... (...) Biskup Rzymski nie wyraża sądu jako osoba prywatna, lecz jako najwyższy nauczyciel Kościoła powszechnego, któremu przysługuje w szczególniejszy sposób charyzmat nieomylności samego Kościoła, wykłada naukę wiary katolickiej lub bierze ją w obronę. Nieomylność obiecana Kościołowi przysługuje także Kolegium Biskupiemu, gdy wraz z Następcą Piotra sprawuje ono najwyższy urząd nauczycielski."
1964 - Maria, Matka Kościoła - Paweł VI

  Wyciągajmy mądre wnioski z historii kościoła także tego podczas reformacji... Bowiem i współcześnie obserwować można niepokojące zjawisko, kiedy to zbyt mocno wierzący chcą się upodabniać do tego świata.

  Jednak w historii kościoła aż po współczesność istnieli duchowni, którzy widząc odstępstwo kościoła rzymskiego poddając się bardziej woli Bożej niż ludzkiej postanowili rozkrzewiać Słowo Boże na całym świecie, wbrew przeszkodom.

Średniowiecze

  Jan Wycliffe >>

  Jan Hus >>

  Marcin Luter >>

  Rzeź Paryska - Polskie Radio >>

Współczesność

  Daleko od Rzymu - Blisko Boga (.pdf)>>
- Świadectwa 50 Nowo Narodzonych Księży

  Były ksiądz, teraz pastor Dariusz Suszek, cz. 1 (wywiad). >>

  Świadectwo byłego księdza, teraz pastora Andrzeja >>

  Były ksiądz, teraz pastor Dariusz Suszek (świadectwo i kazanie). >>

  Były ksiądz, teraz pastor Jarek. >>

  Były ksiądz, teraz pastor Jarek. [wrzuta.pl] >>

  Były ksiądz, teraz pastor Jarek. [youtube.com] >>

  Nawrócenie księdza Marka. >>

  A jak dziś wygląda polemika pomiędzy katolicyzmem a ludźmi bardziej świadomymi treści Biblii?

  O kulcie maryjnym w konfrontacji z biblią [youtube.com]. >>

  Objawienia Maryjne (Biblijne spojrzenie) [youtube.com]. >>


  List do Katolików >>
Film
  W poniższym filmie opisane są historyczne wydarzenia od czasów apostolskich, aż do dziś. Pod koniec filmu ukazane są kulisy powstawania nowych przekładów Pisma Świętego, ale i niestety częstych manipulacji przy ich treści.
Film
  Lampa w ciemności cz 1

Film
  Lampa w ciemności cz 2

Film
  Kąkol wśród pszenicy

    Modlitwa >>

"Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał Jednorodzonego Syna swego, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne."
JEZUS w Ewangelii wg. Św. Jana 3:16
(Ewangeliczny Przekład Interlinearny Biblii)

"Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho łechce, i odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom" II List do Tymoteusza 4:3-4/(BW)
"A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe." List do Rzymian 12:2
"Bo jeżeli ktoś nie potrafi własnym domem zarządzać, jakże będzie mógł mieć na pieczy Kościół Boży?" 1 List do Tymoteusza 3:5/Przekład Biblii Warszawskiej.


2003-2015 - Głodny Boga i Jego Słowa